در حال بارگذاری
 • 48
  دنبال کننده
 • 6
  دنبال شونده
 • 33هزار
  بازدید

موسسه علمی آموزشی ونوس

 • 48
  دنبال کنندگان
 • 6
  دنبال شوندگان
 • 33هزار
  بازدید
Loading...

همه ویدیو ها

 • برنامه مسیر برتر24-12-95

  113 بازدید

  این برنامه در تاریخ24-12-95 از آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقای رامین نیکخو- برای اطلاعات بیشتر به سایت ونوس به آدرس http://venuspub.ir/ مراجعه فرمایید

 • قسمت324 برنامه گزینه 4

  13 بازدید

  این برنامه در تاریخ22-12-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقای مهندس سالار درشکی -امین کرکه آبادی -مدرس شیمی استاد رادمانمهر برای اطلاعات بیشتر به سایت ونوس به آدرس http://venuspub.ir/ مراجعه فرمایید

 • برنامه مسیر برتر 22-12-95

  47 بازدید

  این برنامه در تاریخ22-12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقای مهندس سالار درشکی -امین کرکه آبادی -مدرس شیمی استاد رادمانمهر

 • قسمت323 برنامه گزینه 4

  58 بازدید

  این برنامه در تاریخ22-12-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقای مهندس سالار درشکی -امین کرکه آبادی -مدرس شیمی استاد رادمانمهر

 • برنامه مسیر برتر 21-12-95

  32 بازدید

  این برنامه در تاریخ21 -12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده-مجری سالار درشکی-کارشناسان تحصیلی آقای امیر دیبازر-مدرس هندسه استاد بنی هاشمی

 • قسمت322 برنامه گزینه 4

  50 بازدید

  این برنامه در تاریخ21-12-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقای مهندس سالار درشکی - سید امیر دیبازر-مدرس هندسه استاد سعید بنی هاشمی

 • قسمت320 برنامه گزینه 4

  97 بازدید

  این برنامه در تاریخ18-12-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقای مهندس سالار درشکی -علیرضا ره انجام-امین کرکه آبادی

 • برنامه مسیر برتر 17-12-95

  49 بازدید

  این برنامه در تاریخ17 -12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده-مجری سالار درشکی-کارشناسان تحصیلی آقای نیکخو-مدرس فیزیک استاد یحیوی

 • قسمت319 برنامه گزینه 4

  51 بازدید

  این برنامه در تاریخ16-12-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقای مهندس سالار درشکی -مدرس فیزیک استاد یحیوی

 • قسمت317 برنامه گزینه 4

  29 بازدید

  این برنامه در تاریخ15-12-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه خانم مینا هاشمی -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار-رامین نیکخو-مدرس شیمی استاد نیکخو

 • قسمت318 برنامه گزینه 4

  25 بازدید

  این برنامه در تاریخ16-12-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه خانم مینا هاشمی -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار-سعید نظری-امیر رمضانی-

 • برنامه مسیر برتر16-12-95

  7 بازدید

  این برنامه در تاریخ 16 -12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده-کارشناسان تحصیلی آقایان سالار درشکی-آرمان صفوی-امیر رمضانی-سعید نظری

 • قسمت315 برنامه گزینه 4

  29 بازدید

  این برنامه در تاریخ15-12-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه خانم مینا هاشمی -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی-علیرضا ره انجام - مدرس روانشناسی استاد اعتمادی

 • برنامه مسیر برتر 15-12-95

  37 بازدید

  این برنامه در تاریخ 15 -12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده-مجری سالار درشکی-کارشناسان تحصیلی آقای نیکخو-مدرس شیمی استاد نیکخو

 • قسمت316 برنامه گزینه 4

  61 بازدید

  این برنامه در تاریخ14-12-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه خانم مینا هاشمی -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی- امیر دیبازر- مدرسریاضی استاد نصیری

 • قسمت314 برنامه گزینه

  67 بازدید

  این برنامه در تاریخ03-11-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه خانم مینا هاشمی -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی ,رامین نیکخو , مدرس زبان استاد شهاب اناری

 • برنامه مسیر برتر 11-12-95

  56 بازدید

  این برنامه در تاریخ 11 -12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده-کارشناسان تحصیلی آقایان علیرضا ره انجام- سینا محمدی

 • قسمت312 برنامه گزینه 4

  87 بازدید

  این برنامه در تاریخ03-11-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه خانم مینا هاشمی -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی ,رامین نیکخو , مدرس زبان استاد شهاب اناری

 • قسمت309 برنامه گزینه 4

  28 بازدید

  این برنامه در تاریخ 09-11-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه خانم فرشید رشید- علیرضا ره انجام- سالار درشکی-

 • برنامه مسیر برتر3-12-95

  30 بازدید

  این برنامه در تاریخ3 - 12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقای رامین نیکخو . مدرس فیزیک استاد حسینی

 • برنامه مسیر برتر4 -12-95

  1 بازدید

  این برنامه در تاری04 - 12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان .سینا محمدی-امین کرکه آبادی

 • برنامه مسیر برتر5-12-95

  2 بازدید

  این برنامه در تاریخ5- 12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان سید امیر دیبازر- علیرضا ره انجام

 • برنامه مسیر برتر7-12-95

  13 بازدید

  این برنامه در تاریخ7 - 12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان رامین نیکخو . مدرس شیمی استاد رادمان مهر

 • برنامه مسیر برتر8-12-95

  16 بازدید

  این برنامه در تاریخ8 - 12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان رامین نیکخو . مدرس شیمی استاد رادمان مهر

 • برنامه مسیر برتر 1-12-95

  131 بازدید

  این برنامه در تاریخ 1- 12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان رامین نیکخو . مدرس شیمی استاد رادمان مهر

 • برنامه مسیر برتر 30- 11-95

  68 بازدید

  ین برنامه در تاریخ 19 -11-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان رامین نیکخو . مدرس فیزسک استاد حسینی

 • قسمت304 برنامه گزینه 4

  75 بازدید

  این برنامه در روز شنبه مورخ30-11-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه خانم هاشمی- مشاور تحصیلی آقایان سالار درشکی -سید امیر دیبازر. مدرس هندسه استاد بنی هاشمی

 • برنامه مسیر برتر 28- 11-95

  51 بازدید

  این برنامه در تاریخ 28 -11-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقای . سید امیر دیبازر

 • قسمت303 برنامه گزینه 4

  101 بازدید

  این برنامه در روز شنبه مورخ 28-11-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه جناب آقای فرشید رشید- مشاور تحصیلی آقایان سالار درشکی -سید امیر دیبازر

 • قسمت 300 برنامه گزینه 4

  158 بازدید

  این برنامه در روز دوشنبه مورخ25-11-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری خانم هاشمی مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی -آرمان صفوی -مدرس عربی استاد آزاده

 • قسمت 301 برنامه گزینه 4

  108 بازدید

  این برنامه در روز سه شنبه مورخ26-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری خانم هاشمی - مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی_رامین نیکخو- دانش آموز رتبه برتر آقای حسین موسوی 1

 • برنامه مسیر برتر 24- 11-95

  79 بازدید

  این برنامه در تاریخ 19 -11-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان رامین نیکخو . مدرس فیزسک استاد حسینی