در حال بارگذاری
 • 2
  دنبال کننده
 • 3
  دنبال شونده
 • 633
  بازدید

شورای ملی سالمندان

شورای ملی سالمندان با هدف فراهم کردن امکان تداوم حضور سالمند در جامعه، تأکید بر حفظ موقعیت و جایگاه سالمند در خانواده، تأمین حداقل نیازهای اساسی سالمندان نیازمند در کشور، تأکید بر حفظ احترام شأن و حرمت سالمند و فراهم کر

 • 2
  دنبال کنندگان
 • 3
  دنبال شوندگان
 • 633
  بازدید

همه ویدیو ها