در حال بارگذاری
دسته بندی ها
همه ویدیوها
نمایش ویدیو های ۱ تا ۲۸
نوازندگی با صفحه کلید
۶ فروردین ۹۴
۵ بازدید
به درخواست هنرجوی خوبم سرکار خانم موسوی
۶ فروردین ۹۴
۱۶ بازدید
اجرای اکتاو کرودماتیک
۶ فروردین ۹۴
۷۰ بازدید
اجرای گام سل ماژور و می مینور که نسبی یکدیگر میباشند .
۶ فروردین ۹۴
۹۴ بازدید
اجرای گام ر ماژور و سی مینور که نسبی یکدیگر میباشند .
۶ فروردین ۹۴
۴ بازدید
اجرای گام لا ماژور و فا دیز مینور که نسبی یکدیگر میباشند .
۶ فروردین ۹۴
۱۲ بازدید
اجرای گام می ماژور و دو دیز مینور که نسبی یکدیگر میباشند .
۶ فروردین ۹۴
۱ بازدید
اجرای گام سی ماژور و سل دیز مینور که نسبی یکدیگر میباشند .
۶ فروردین ۹۴
۱۴ بازدید
اجرای گام سل بمل ماژور و می بمل مینور که نسبی یکدیگر میباشند .
۶ فروردین ۹۴
۴ بازدید
اجرای گام ر بمل ماژور و سی بمل مینور که نسبی یکدیگر میباشند .
۶ فروردین ۹۴
۰ بازدید
اجرای گام لا بمل ماژور و فا مینور که نسبی یکدیگر میباشند .
۶ فروردین ۹۴
۳ بازدید
اجرای گام می بمل ماژور و دو مینور که نسبی یکدیگر میباشند .
۶ فروردین ۹۴
۲ بازدید
اجرای گام سی بمل ماژور و سل مینور که نسبی یکدیگر میباشند .
۶ فروردین ۹۴
۰ بازدید
اجرای گام فا ماژور و ر مینور که نسبی یکدیگر میباشند .
۶ فروردین ۹۴
۳۱ بازدید
اجرای گام دو ماژور و لا مینور که نسبی یکدیگر میباشند .
۶ فروردین ۹۴
۲ بازدید
۶ فروردین ۹۴
۲۹ بازدید
۶ فروردین ۹۴
۰ بازدید
۶ فروردین ۹۴
۰ بازدید
۶ فروردین ۹۴
۹ بازدید
۵ فروردین ۹۴
۵ بازدید
Mozart K545 Sonata in C major
۵ فروردین ۹۴
۸ بازدید
۵ فروردین ۹۴
۵ بازدید
۵ فروردین ۹۴
۵ بازدید
۵ فروردین ۹۴
۱۳ بازدید
۵ فروردین ۹۴
۲ بازدید
۵ فروردین ۹۴
۱ بازدید
۵ فروردین ۹۴
۳۰ بازدید
۵ فروردین ۹۴
۵ بازدید
نمایش ویدیو های ۱ تا ۲۸
طبقات این کانال
تبلیغات