در حال بارگذاری
 • 170
  دنبال کننده
 • 164
  دنبال شونده
 • 130.9هزار
  بازدید

مهروماه

انتشارات مهرو ماه www.mehromah.ir تلفن:66408400-021

 • 170
  دنبال کنندگان
 • 164
  دنبال شوندگان
 • 130.9هزار
  بازدید
Loading...

همه ویدیو ها

 • فیلم جوانه زنی دانه

  811 بازدید

  در این بخش فیلم جوانه زنی دانه را مشاهده می نمایید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهروماه www.mehromah.ir مراجعه نمایید.

 • حرکت مواد آلی در آوندهای چوبی

  222 بازدید

  در این فیلم حرکت مواد آلی در آوندهای چوبی را مشاهده می نمایید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهروماه www.mehromah.ir مراجعه نمایید.

 • فیلم حرکت آب و املاح درون آوندهای چوبی

  252 بازدید

  در این بخش فیلم حرکت آب و املاح درون آوندهای چوبی مانند را مشاهده می نمایید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهروماه www.mehromah.ir مراجعه نمایید.

 • فیلم پلاسمولیز

  94 بازدید

  در این بخش فیلم پلاسمولیز را مشاهده می نمایید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهروماه www.mehromah.ir مراجعه نمایید.

 • فیلم حرکت آب درون ریشه

  196 بازدید

  در این بخش فیلم حرکت آب درون ریشه را مشاهده می نمایید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهروماه www.mehromah.ir مراجعه نمایید.

 • فیلم تولید مثل جنسی در سرخس ها

  1,016 بازدید

  در این بخش فیلم تولید مثل جنسی در سرخس ها را مشاهده می نمایید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهروماه www.mehromah.ir مراجعه نمایید.

 • فیلم تولید مثل جنسی در خزه ها

  611 بازدید

  در این بخش فیلم تولید مثل جنسی در خزه ها را مشاهده می نمایید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهروماه www.mehromah.ir مراجعه نمایید.

 • فیلم انواع چرخه های زندگی

  314 بازدید

  در این بخش فیلم انواع چرخه های زندگی را مشاهده می نمایید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهروماه www.mehromah.ir مراجعه نمایید.

 • فیلم مروری بر آغازیان گیاه مانند

  152 بازدید

  در این بخش فیلم مروری بر آغازیان گیاه مانند را مشاهده می نمایید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهروماه www.mehromah.ir مراجعه نمایید.

 • فیلم شکل گیری گامتها در نهاندانگان

  127 بازدید

  در این بخش فیلم شکل گیری گامتها در نهاندانگان را مشاهده می نمایید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهروماه www.mehromah.ir مراجعه نمایید.

 • فیلم گل و میوه در نهاندانگان

  101 بازدید

  در این بخش فیلم گل و میوه در نهاندانگان را مشاهده می نمایید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهروماه www.mehromah.ir مراجعه نمایید.

 • فیلم تولید مثل جنسی در نهاندانگان

  651 بازدید

  در این بخش فیلم تولید مثل جنسی در نهاندانگان را مشاهده می نمایید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهروماه www.mehromah.ir مراجعه نمایید.

 • فیلم همزیستی در قارچ ها

  229 بازدید

  در این انیمیشن فیلم همزیستی در قارچ ها را مشاهده می نمایید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهروماه www.mehromah.ir مراجعه نمایید.

 • فیلم تولید مثل در بازیدیومیست ها

  162 بازدید

  در این انیمیشین تولید مثل در بازیدیومیست ها را مشاهده می کنید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهروماه www.mehromah.ir مراجعه نمایید.

 • فیلم تولید مثل در آسکومیست ها

  161 بازدید

  در این انیمیشن فیلم تولید مثل در آسکومیست ها را مشاهده می نمایید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهروماه www.mehromah.ir مراجعه نمایید.

 • فیلم تولید مثل در زیگومیست ها

  149 بازدید

  در این انیمیشن فیلم تولید مثل در زیگومیست ها را مشاهده می نمایید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهروماه www.mehromah.ir مراجعه نمایید.

 • فیلم سیتوکینز در گیاهان I

  143 بازدید

  در این انیمیشن فیلم سیتوکینز در گیاهان را مشاهده میکنید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهروماه www.mehromah.ir مراجعه نمایید.

 • فیلم سیتوکینز جانوری II

  70 بازدید

  در این انیمیشن فیلم سیتوکینز جانوری را مشاهده میکنید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتواید به سایت مهروماه مراجعه نمایید.www.mehromah.ir

 • فیلم سیتوکینز جانوری I

  83 بازدید

  در این انیمیشن فیلم سیتوکینز جانوری را مشاهده میکنید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهروماه www.mehromah.ir مراجعه نمایید.

 • فیلم آنافاز میوز II

  80 بازدید

  در این انیمیشن فیلم آنافاز میوز را مشاهده میکنید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهروماه www.mehromah.ir مراجعه نمایید.

 • فیلم آنافاز میوز I

  71 بازدید

  در این انیمیشن فیلم آنافاز میوز را مشاهده میکنید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهروماه www.mehromah.ir مراجعه نمایید.

 • فیلم مقایسه میوز و میتوز

  144 بازدید

  در این انیمیشن فیلم مقایسه میوز و میتوز را مشاهده میکنید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها می توانید به سایت مهروماه www.mehromah.ir مراجعه نمایید.

 • فیلم لقاح مضاعف

  337 بازدید

  در این انیمیشن فیلم لقاح مضاعف را مشاهده میکنید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهروماه www.mehromah.ir مراجعه نمایید.

 • فیلم چرخه جنسی در گیاهان

  761 بازدید

  در این انیمیشن فیلم چرخه جنسی در گیاهان را مشاهده میکنید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها ی آموزشی میتوانید به سایت مهروماه www.mehromah.ir مراجعه نمایید.

 • فیلم تصاویر جمع بندی فصل 8

  86 بازدید

  در این انیمیشن فیلم تصاویر جمع بندی فصل 8 را مشاهده میکنید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها به سایت مهروماه مراجعه نمایید.

 • فیلم خود لقاحی

  182 بازدید

  در این انیمیشن فیلم خود لقاحی را مشاهده میکنید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهروماه www.mehromah.ir مراجعه نمایید.

 • فیلم گونه زایی دگر میهنی

  99 بازدید

  در این بخش فیلم گونه زایی دگر میهنی را مشاهده می نمایید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهروماه www.mehromah.ir مراجعه نمایید.

 • فیلم گوناگونی فنوتیپی یک گونه

  65 بازدید

  در این بخش فیلم گوناگونی فنوتیپی یک گونه را مشاهده می نمایید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهروماه www.mehromah.ir مراجعه نمایید.

 • فیلم فرآیند کراسینگ اور و اللها

  69 بازدید

  در این بخش فیلم فرآیند کراسینگ اور و اللها را مشاهده می نمایید. برای مشاهده بیشتر عکس ها میتوانید به سایت مهروماه www.mehromah.ir مشاهده نمایید.

 • فیلم کراسینگ اور در میوز

  73 بازدید

  در این بخش فیلم کراسینگ اور در میوز را مشاهده می نمایید.

 • فیلم تصاویر جمع بندی فصل 7

  62 بازدید

  در این بخش فیلم تصاویر جمع بندی فصل 7 را مشاهده می نمایید. برای مشاهده بیشتر انیمیشن ها میتوانید به سایت مهروماه www.mehromah.ir مراجعه نمایید.

 • فیلم تصاویر جمع بندی فصل 6

  69 بازدید

  در این بخش فیلم تصاویر جمع بندی فصل 6 را مشاهده می نمایید. برای مشاهده بیشتر عکس ها میتوانید به سایت مهروماه www.mehromah.ir مراجعه نمایید.