در حال بارگذاری
دسته بندی ها
نمایش ویدیو های ۱ تا ۲۸
آزمایش نرم کردن پوسته تخم مرغ با سرکه در دبستان پیام غدیر
۲۶ آبان ۹۴
۹۵ بازدید
هفتمین روز (12 محرم) مراسم عزاداری در دبستان پیام غدیر ۲ با میزبانی کلاس ششم 3 با مداحی دانش آموز گرامی جناب آقای علیرضا صباغیان . مراسم عزداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در ماه محرم سال 1394
۱۳ آبان ۹۴
۲۰ بازدید
هفتمین روز (12 محرم) مراسم عزاداری در دبستان پیام غدیر ۲ با میزبانی کلاس ششم 3 با مداحی دانش آموز گرامی جناب آقای محمد حسین فرهمند زاده . مراسم عزداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در ماه محرم سال 1394
۱۳ آبان ۹۴
۵ بازدید
هفتمین روز (12 محرم) مراسم عزاداری در دبستان پیام غدیر ۲ با میزبانی کلاس ششم 3 با مداحی دانش آموز گرامی جناب آقای محمد رضا سرمست . مراسم عزداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در ماه محرم سال 1394
۱۳ آبان ۹۴
۷ بازدید
هفتمین روز (12 محرم) مراسم عزاداری در دبستان پیام غدیر ۲ با میزبانی کلاس ششم 3 با مداحی دانش آموز گرامی جناب آقای علیرضا عندلیب همتی . مراسم عزداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در ماه محرم سال 1394
۱۳ آبان ۹۴
۱۸ بازدید
هفتمین روز (12 محرم) مراسم عزاداری در دبستان پیام غدیر ۲ با میزبانی کلاس ششم 3 با مداحی دانش آموز گرامی جناب آقای سید امیرحسین موسوی . مراسم عزداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در ماه محرم سال 1394
۱۳ آبان ۹۴
۱۴ بازدید
هفتمین روز (12 محرم) مراسم عزاداری در دبستان پیام غدیر ۲ با میزبانی کلاس ششم 3 با مداحی دانش آموز گرامی جناب آقای امیرحسین زارعی . مراسم عزداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در ماه محرم سال 1394
۱۳ آبان ۹۴
۷ بازدید
هفتمین روز (12 محرم) مراسم عزاداری در دبستان پیام غدیر ۲ با میزبانی کلاس ششم 3 با مداحی دانش آموز گرامی جناب آقای سید محمد حسین عابدین زاده . مراسم عزداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در ماه محرم سال 1394
۱۳ آبان ۹۴
۹ بازدید
هفتمین روز (12 محرم) مراسم عزاداری در دبستان پیام غدیر ۲ با میزبانی کلاس ششم 3 با مداحی دانش آموز گرامی جناب آقای ابوالفضل خان بابائی . مراسم عزداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در ماه محرم سال 1394
۱۳ آبان ۹۴
۹ بازدید
هفتمین روز (12 محرم) مراسم عزاداری در دبستان پیام غدیر ۲ با میزبانی کلاس ششم 3 با مداحی دانش آموز گرامی جناب آقای علی محمد پورآذری . مراسم عزداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در ماه محرم سال 1394
۱۳ آبان ۹۴
۶ بازدید
هفتمین روز (12 محرم) مراسم عزاداری در دبستان پیام غدیر ۲ با میزبانی کلاس ششم 3 با مداحی دانش آموز گرامی جناب آقای محمد امین احمدی . مراسم عزداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در ماه محرم سال 1394
۱۳ آبان ۹۴
۲۳ بازدید
هفتمین روز (12 محرم) مراسم عزاداری در دبستان پیام غدیر ۲ با میزبانی کلاس ششم 3 با مداحی دانش آموز گرامی جناب آقای محمد جواد مشایخی . مراسم عزداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در ماه محرم سال 1394
۱۳ آبان ۹۴
۲۰ بازدید
ششمین روز (11 محرم) مراسم عزاداری در دبستان پیام غدیر ۲ با میزبانی کلاس ششم 2 با همخوانی دانش آموزان گرامی دبستان پیام غدیر . مراسم عزداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در ماه محرم سال 1394
۱۲ آبان ۹۴
۲۸ بازدید
ششمین روز (11 محرم) مراسم عزاداری در دبستان پیام غدیر ۲ با میزبانی کلاس ششم 2 با مداحی دانش آموز گرامی جناب آقای سجاد تخیّری . مراسم عزداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در ماه محرم سال 1394
۱۲ آبان ۹۴
۴۹ بازدید
ششمین روز (11 محرم) مراسم عزاداری در دبستان پیام غدیر ۲ با میزبانی کلاس ششم 2 با همخوانی دانش آموزان گرامی دبستان پیام غدیر . مراسم عزداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در ماه محرم سال 1394
۱۲ آبان ۹۴
۹ بازدید
ششمین روز (11 محرم) مراسم عزاداری در دبستان پیام غدیر ۲ با میزبانی کلاس ششم 2 با مداحی دانش آموز گرامی جناب آقای امیرحسن محمد . مراسم عزداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در ماه محرم سال 1394
۱۲ آبان ۹۴
۲۳ بازدید
ششمین روز (11 محرم) مراسم عزاداری در دبستان پیام غدیر ۲ با میزبانی کلاس ششم 2 با مداحی دانش آموز گرامی جناب آقای حسین شجیعی . مراسم عزداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در ماه محرم سال 1394
۱۲ آبان ۹۴
۱۸ بازدید
ششمین روز (11 محرم) مراسم عزاداری در دبستان پیام غدیر ۲ با میزبانی کلاس ششم 2 با مداحی دانش آموز گرامی جناب آقای سید امیر مهدی موسوی . مراسم عزداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در ماه محرم سال 1394
۱۲ آبان ۹۴
۳۰ بازدید
ششمین روز (11 محرم) مراسم عزاداری در دبستان پیام غدیر ۲ با میزبانی کلاس ششم 2 با مداحی دانش آموز گرامی جناب آقای محمد جواد مشایخی . مراسم عزداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در ماه محرم سال 1394
۱۲ آبان ۹۴
۸ بازدید
ششمین روز (11 محرم) مراسم عزاداری در دبستان پیام غدیر ۲ با میزبانی کلاس ششم 2 با مداحی دانش آموز گرامی جناب آقای موسی زاده . مراسم عزداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در ماه محرم سال 1394
۱۲ آبان ۹۴
۱۱ بازدید
ششمین روز (11 محرم) مراسم عزاداری در دبستان پیام غدیر ۲ با میزبانی کلاس ششم 2 با همخوانی دانش آموزان گرامی دبستان پیام غدیر . مراسم عزداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در ماه محرم سال 1394
۱۲ آبان ۹۴
۱۷ بازدید
پنجمین روز (7 محرم) مراسم عزاداری در دبستان پیام غدیر ۲ با میزبانی کلاس ششم 1 با مداحی دانش آموز گرامی جناب آقای امیرحسین زارعی . مراسم عزداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در ماه محرم سال 1394
۱۱ آبان ۹۴
۴ بازدید
پنجمین روز (7 محرم) مراسم عزاداری در دبستان پیام غدیر ۲ با میزبانی کلاس ششم 1 با مداحی دانش آموز گرامی جناب آقای امیر حسین عرب . مراسم عزداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در ماه محرم سال 1394
۱۱ آبان ۹۴
۲۵ بازدید
پنجمین روز (7 محرم) مراسم عزاداری در دبستان پیام غدیر ۲ با میزبانی کلاس ششم 1 با مداحی دانش آموز گرامی جناب آقای سید محمد حسین عابدین زاده . مراسم عزداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در ماه محرم سال 1394
۱۱ آبان ۹۴
۱۹ بازدید
پنجمین روز (7 محرم) مراسم عزاداری در دبستان پیام غدیر ۲ با میزبانی کلاس ششم 1 با مداحی دانش آموز گرامی جناب آقای حسین نجفقلی بیگی . مراسم عزداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در ماه محرم سال 1394
۱۱ آبان ۹۴
۵ بازدید
پنجمین روز (7 محرم) مراسم عزاداری در دبستان پیام غدیر ۲ با میزبانی کلاس ششم 1 با مداحی دانش آموز گرامی جناب آقای سید محمد حسین عابدین زاده . مراسم عزداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در ماه محرم سال 1394
۱۱ آبان ۹۴
۱۹ بازدید
چهارمین روز (۶ محرم) مراسم عزاداری در دبستان پیام غدیر ۲ با میزبانی پایه چهارم با همخوانی دانش آموزان گرامی دبستان پیام غدیر . مراسم عزداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در ماه محرم سال 1394
۹ آبان ۹۴
۱۰ بازدید
چهارمین روز (۶ محرم) مراسم عزاداری در دبستان پیام غدیر ۲ با میزبانی پایه چهارم با مداحی دانش آموز گرامی جناب آقای مصطفی فراتین . مراسم عزداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در ماه محرم سال 1394
۹ آبان ۹۴
۹ بازدید
نمایش ویدیو های ۱ تا ۲۸


    تبلیغات