کانال مجاهد http://www.aparat.com/name/1391m/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF ویدیو هایی که کانال مجاهد منتشر کرده است کمانی و هلالی عالی http://www.aparat.com/v/d8ZMA/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C Thu, 08 Jan 2015 10:47:18 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/d8ZMA" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1964524-9757.jpg?6252);" class="video_thumb" id="video_thumb_1964524" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>حاج مهدی گمانی و حاج عبد الرضا هلالی خیلی قشنگ خودم عاشق این تیکشم. کمانی-مهدی کمانی-مداحی-هلالی-رضا هلالی-حاج عبد الرضا هلالی-مداحی-مذهبی-قشنگ-نوحه- نریمان پناهی قاسم ابن الحسنم(لایک نشه فراموش!) http://www.aparat.com/v/wXNuG/%D9%86%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%85%28%D9%84%D8%A7%DB%8C%DA%A9_%D9%86%D8%B4%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%21%29 Sat, 05 Jul 2014 03:21:15 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/wXNuG" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1343014-8264.jpg?8264);" class="video_thumb" id="video_thumb_1343014" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این شعرش بسیار زیبا است و من خودم شخصا این تکه را خیلی دوشت دارم امید وارم خوشتان بیاد لطفا لایک کنید آیا مقام معظم رهبری هم فوتبال میبینند؟ http://www.aparat.com/v/cUnYR/%D8%A2%DB%8C%D8%A7_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D9%85_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%85%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%9F Fri, 20 Jun 2014 00:33:12 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/cUnYR" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1297649-5219.jpg?5219);" class="video_thumb" id="video_thumb_1297649" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>همیشه برای خود من هم سوال بود تا اینکه بالاخره جواب آنرا یافتم . (سوال عادل فردوسی پور از ایشان درمورد تماشای فوتبال) هلالی یاد سید جواد ذاکر http://www.aparat.com/v/4wOC7/%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1 Mon, 09 Jun 2014 01:30:11 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/4wOC7" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1265772-4963.jpg?4963);" class="video_thumb" id="video_thumb_1265772" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> جنایات وهابیون سوری -القاعده- http://www.aparat.com/v/VJTDr/%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C_-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87- Sun, 13 Oct 2013 13:36:29 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/VJTDr" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/770059-6302.jpg?6302);" class="video_thumb" id="video_thumb_770059" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>مستند که کشته شدن شیعیان به دست وهابیون و آموزش نظامی به کودکان را نشان می دهد تک تیرانداز و کله تروریست(دیدنی) http://www.aparat.com/v/tWKUs/%D8%AA%DA%A9_%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2_%D9%88_%DA%A9%D9%84%D9%87_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%28%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C%29 Tue, 22 Apr 2014 02:39:24 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/tWKUs" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1141745-8001.jpg?8001);" class="video_thumb" id="video_thumb_1141745" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>وهابیت کفر مطلق است چون ساخته انگلیس است.لعنت بر وهابی ها و آل سعود و تروریست های وهابی و حامیانشان. تک تیرانداز و قطع شدن پای تروریست http://www.aparat.com/v/fciDt/%D8%AA%DA%A9_%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2_%D9%88_%D9%82%D8%B7%D8%B9_%D8%B4%D8%AF%D9%86_%D9%BE%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA Tue, 22 Apr 2014 02:40:57 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/fciDt" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1141747-3684.jpg?3684);" class="video_thumb" id="video_thumb_1141747" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>وهابیت کفر مطلق است چون ساخته انگلیس است.لعنت بر وهابی ها و آل سعود و تروریست های وهابی و حامیانشان. حمله به خودرو زرهی آل خلیفه (بحرین) http://www.aparat.com/v/mLeFR/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D8%B2%D8%B1%D9%87%DB%8C_%D8%A2%D9%84_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87_%28%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86%29 Tue, 08 Apr 2014 12:51:14 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/mLeFR" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1110638-8418.jpg?8418);" class="video_thumb" id="video_thumb_1110638" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>انجام عملیات (پرچم های حق) با رمز (یاحسین) توسط مردم مقاوم بحرین حسین سیب سرخی حالا این چنین http://www.aparat.com/v/dhGzj/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B3%D8%B1%D8%AE%DB%8C_%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7_%D8%A7%DB%8C%D9%86_%DA%86%D9%86%DB%8C%D9%86 Sun, 30 Jun 2013 16:59:34 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/dhGzj" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/608580-3185.jpg?3185);" class="video_thumb" id="video_thumb_608580" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> حسین سیب سرخی برخیز که شور محشر امد http://www.aparat.com/v/cWPuf/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B3%D8%B1%D8%AE%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B2_%DA%A9%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%AF Sun, 30 Jun 2013 16:55:53 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/cWPuf" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/608577-9145.jpg?9145);" class="video_thumb" id="video_thumb_608577" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> حسین سیب سرخی هرکسی میخواد http://www.aparat.com/v/05mM4/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B3%D8%B1%D8%AE%DB%8C_%D9%87%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AF Sun, 30 Jun 2013 16:50:38 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/05mM4" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/608567-977.jpg?977);" class="video_thumb" id="video_thumb_608567" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> حسین سیب سرخی اقا دل این نوکراتو بردی http://www.aparat.com/v/jxS2q/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B3%D8%B1%D8%AE%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%A7_%D8%AF%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D9%86_%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C Sun, 30 Jun 2013 16:45:54 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/jxS2q" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/608554-9035.jpg?9035);" class="video_thumb" id="video_thumb_608554" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> حسین سیب سرخی ابروی توو خانه http://www.aparat.com/v/uzy6A/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B3%D8%B1%D8%AE%DB%8C_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D9%88_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87 Sun, 30 Jun 2013 16:40:09 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/uzy6A" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/608541-6886.jpg?6886);" class="video_thumb" id="video_thumb_608541" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> حسین سیب سرخی خدا می دونه قلبم با عشقت می زنه http://www.aparat.com/v/UYls1/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B3%D8%B1%D8%AE%DB%8C_%D8%AE%D8%AF%D8%A7_%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%87_%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%85_%D8%A8%D8%A7_%D8%B9%D8%B4%D9%82%D8%AA_%D9%85%DB%8C Sun, 30 Jun 2013 14:44:46 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/UYls1" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/608331-890.jpg?890);" class="video_thumb" id="video_thumb_608331" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> حسین سیب سرخی هرکسی http://www.aparat.com/v/enVaM/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B3%D8%B1%D8%AE%DB%8C_%D9%87%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C Sun, 30 Jun 2013 14:36:22 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/enVaM" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/608318-5832.jpg?5832);" class="video_thumb" id="video_thumb_608318" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>التماس دعا... عبد الرضا هلالی اگه کربلا نمیرم http://www.aparat.com/v/IMj0z/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DA%AF%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7_%D9%86%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%85 Sun, 30 Jun 2013 14:17:13 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/IMj0z" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/608295-4310.jpg?4310);" class="video_thumb" id="video_thumb_608295" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> حسین سیب سرخی یه عنایتی که خرابه http://www.aparat.com/v/bJ4ak/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B3%D8%B1%D8%AE%DB%8C_%DB%8C%D9%87_%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C_%DA%A9%D9%87_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87 Mon, 10 Jun 2013 14:01:38 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/bJ4ak" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/579467-1513.jpg?1513);" class="video_thumb" id="video_thumb_579467" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>حسین سیب سرخی یه عنایتی که خرابه دلم مگه هرکس که بد شد حق نداره کربلایی شه... حسین سیب سرخی دلم گشته http://www.aparat.com/v/oOzuI/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B3%D8%B1%D8%AE%DB%8C_%D8%AF%D9%84%D9%85_%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%87 Mon, 10 Jun 2013 13:52:33 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/oOzuI" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/579448-4164.jpg?4164);" class="video_thumb" id="video_thumb_579448" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>حسین سیب سرخی دلم گشته خون زقصه قماتم ازوقم ... حسین سیب سرخی اون قد خودمو http://www.aparat.com/v/AoSN6/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B3%D8%B1%D8%AE%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%82%D8%AF_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D9%88 Sun, 09 Jun 2013 19:33:05 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/AoSN6" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/578366-6930.jpg?6930);" class="video_thumb" id="video_thumb_578366" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>حسین سیب سرخی اون قد خودمو می زنم اقا میزنم اقا... حسین سیب سرخی کرب و بلا برای من http://www.aparat.com/v/tHPlD/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B3%D8%B1%D8%AE%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D8%A8_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D8%A7_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%86 Thu, 06 Jun 2013 21:38:58 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/tHPlD" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/574545-3997.jpg?3997);" class="video_thumb" id="video_thumb_574545" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>کریلایی حاج حسین سیب سرخی کرببلا برای من جونم اقا برای تو اربابم منت کش برای من...