کانال rezam http://www.aparat.com/name/88rezam/rezam ویدیو هایی که کانال rezam منتشر کرده است گوسفند گردن کلفت ^o^ http://www.aparat.com/v/mqUf4/%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86_%DA%A9%D9%84%D9%81%D8%AA_%5Eo%5E Thu, 29 Jan 2015 23:56:28 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/mqUf4" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/2049674-9613.jpg?2345);" class="video_thumb" id="video_thumb_2049674" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> موش و گربه! http://www.aparat.com/v/5RGYK/%D9%85%D9%88%D8%B4_%D9%88_%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87%21 Sat, 03 Jan 2015 23:22:59 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/5RGYK" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1945689-6178.jpg?8894);" class="video_thumb" id="video_thumb_1945689" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> شماره گرفتن دخترها :)) http://www.aparat.com/v/OiDvV/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7_%3A%29%29 Sat, 03 Jan 2015 23:09:09 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/OiDvV" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1945628-8484.jpg?2803);" class="video_thumb" id="video_thumb_1945628" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> گیر کردن دختر بچه در ماشین لباسشویی!!! o.O http://www.aparat.com/v/ZXh04/%DA%AF%DB%8C%D8%B1_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C%21%21%21_o.O Sat, 03 Jan 2015 00:42:02 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/ZXh04" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1941683-6007.jpg?4692);" class="video_thumb" id="video_thumb_1941683" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> بی تو هرگز ... http://www.aparat.com/v/TsgYv/%D8%A8%DB%8C_%D8%AA%D9%88_%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%B2_... Thu, 01 Jan 2015 01:18:11 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/TsgYv" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1935270-8400.jpg?1183);" class="video_thumb" id="video_thumb_1935270" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>بی تو هرگز... شاعر : داریوش کشاورز... دکلمه : مینا و کیارُخ ماه من _ ناصر عبداللهی http://www.aparat.com/v/gTxyu/%D9%85%D8%A7%D9%87_%D9%85%D9%86___%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C Tue, 30 Dec 2014 22:50:52 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/gTxyu" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1931212-1456.jpg?8825);" class="video_thumb" id="video_thumb_1931212" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>♪♪♪ اهنگ زیبای ماه من مرحوم ناصر عبداللهی از البوم عشق است ♪♪♪ ♪آهنگ آرووووم •♪• http://www.aparat.com/v/qpOsh/%E2%99%AA%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%A2%D8%B1%D9%88%D9%88%D9%88%D9%88%D9%85_%26bull%3B%E2%99%AA%26bull Tue, 30 Dec 2014 19:46:17 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/qpOsh" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1930631-5079.jpg?5464);" class="video_thumb" id="video_thumb_1930631" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>&clubs;تقدیم به کانال rezam&clubs; دکلمه زیبای پرویز پرستویی_دوستت دارم... http://www.aparat.com/v/gv5uT/%D8%AF%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2_%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85... Tue, 30 Dec 2014 00:54:42 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/gv5uT" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1928208-3880.jpg?8093);" class="video_thumb" id="video_thumb_1928208" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>&hearts;&hearts;&hearts;تقدیم ب ابجیrozitaعزیزم&hearts;&hearts;&hearts; شکست شیر از گورخر!!! http://www.aparat.com/v/f8Sym/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%B1%21%21%21 Sat, 27 Dec 2014 01:26:52 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/f8Sym" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1917847-5087.jpg?8366);" class="video_thumb" id="video_thumb_1917847" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>:| افتاب پرست وچگونگی تغییر رنگ http://www.aparat.com/v/o94E7/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%88%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1_%D8%B1%D9%86%DA%AF Sun, 14 Dec 2014 00:26:38 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/o94E7" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1873515-8634.jpg?6919);" class="video_thumb" id="video_thumb_1873515" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> تنیس زنان http://www.aparat.com/v/fFzni/%D8%AA%D9%86%DB%8C%D8%B3_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86 Thu, 11 Dec 2014 18:27:33 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/fFzni" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1867104-6500.jpg?6722);" class="video_thumb" id="video_thumb_1867104" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> رقص توپ و بامزه پسر کوچولو http://www.aparat.com/v/5X2Jl/%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D8%AA%D9%88%D9%BE_%D9%88_%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%B2%D9%87_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%88%D9%84%D9%88 Thu, 11 Dec 2014 00:39:14 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/5X2Jl" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1864794-1201.jpg?5570);" class="video_thumb" id="video_thumb_1864794" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>دعوت برای مجالس با وقت قبلی پذیرفته میشود هههههههه شکار خوک بیچاره! http://www.aparat.com/v/OauFW/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%AE%D9%88%DA%A9_%D8%A8%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%87%21 Sun, 30 Nov 2014 19:19:41 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/OauFW" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1830517-7383.jpg?3727);" class="video_thumb" id="video_thumb_1830517" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>خیلی نامرد بودن سگا پنج ب یک انصاف نبود... شوخی خرکی با دختر مردم :)) http://www.aparat.com/v/9WMEL/%D8%B4%D9%88%D8%AE%DB%8C_%D8%AE%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%3A%29%29 Sun, 30 Nov 2014 00:05:03 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/9WMEL" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1828248-3329.jpg?7685);" class="video_thumb" id="video_thumb_1828248" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> زیباترین نقاشی در کمتر از چهل ثانیه! http://www.aparat.com/v/aTPOk/%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%DA%86%D9%87%D9%84_%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87%21 Thu, 27 Nov 2014 14:28:42 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/aTPOk" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1820166-1191.jpg?5481);" class="video_thumb" id="video_thumb_1820166" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>از من یاد گرفته!!! مدرن ترین پارکینگ طبقاتی جهان http://www.aparat.com/v/YPanO/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86_%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF_%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86 Thu, 27 Nov 2014 14:23:46 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/YPanO" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1820146-6944.jpg?6420);" class="video_thumb" id="video_thumb_1820146" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ب نظر میاد هنوز خیلی طول میکشه بتونن ب پای ما برسن پارکینگ های ما پیشرفته تر از این چیزاست !!!!!!!!! :D هروقت که بارون میباره دست رو دلم میزاره www.mirzabeigi.com http://www.aparat.com/v/NQDHj/%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%AA_%DA%A9%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D8%B3%D8%AA_%D8%B1%D9%88_%D8%AF%D9%84%D9%85_%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87_www.mirzabeigi.com Mon, 28 Oct 2013 02:26:22 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/NQDHj" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/791310-3631.jpg?3631);" class="video_thumb" id="video_thumb_791310" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>جات خالی بود کرب و بلا بارون ! هروقت که بارون میباره دست رو دلم میزاره ! هروقت که بارون میباره تورو یادم میاره ! هروقت که بارون میباره خدا هم غصه داره غصه داره !! زیر بارون کسی نمیبینه گریه هاتو ! امان ای دل زیر بارون کسی نمیفهمه غصه هاتو زیر بارون گریه میکنم به یاد سقا زیر بارون کشته منو شرم لب دریا زیر بارون میکشه منو عباس تنها بی وفا بارون جات خالی بود کرب و بلا بارون زیر بارون دل من تو خیمه ربابه زیر بارون جونم برا اصغرش کبابه زیر بارون یاد لب تو اشک ملائک یه رقص افریقایی خنده دار :)) http://www.aparat.com/v/h6PRZ/%DB%8C%D9%87_%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%3A%29%29 Mon, 24 Nov 2014 22:29:50 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/h6PRZ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1811868-2947.jpg?5894);" class="video_thumb" id="video_thumb_1811868" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این کلیپ تقدیم ب داداش وحیدم :D داور بی اعصاب ... http://www.aparat.com/v/B6bco/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1_%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8_... Mon, 24 Nov 2014 22:10:24 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/B6bco" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1811819-9600.jpg?8567);" class="video_thumb" id="video_thumb_1811819" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>جلو نرین که... اره :D دوتا دیوونه !! http://www.aparat.com/v/NptrI/%D8%AF%D9%88%D8%AA%D8%A7_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%88%D9%86%D9%87_%21%21 Fri, 14 Nov 2014 00:29:30 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/NptrI" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1777792-2491.jpg?4884);" class="video_thumb" id="video_thumb_1777792" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کی پاسخگوئه؟ http://www.aparat.com/v/KHRsQ/%DA%A9%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%D8%A6%D9%87%D8%9F Tue, 01 Apr 2014 10:40:50 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/KHRsQ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1095259-9416.jpg?9416);" class="video_thumb" id="video_thumb_1095259" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>آخه چرا با احساسات دختر مردم بازی میکنین؟ منم کامپیوتر میخونم (IT) اصلا دلم گرفت :( اموزش تنفس مصنوعی(طنز) http://www.aparat.com/v/RVShI/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%28%D8%B7%D9%86%D8%B2%29 Fri, 07 Nov 2014 01:28:31 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/RVShI" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1755730-2996.jpg?9862);" class="video_thumb" id="video_thumb_1755730" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> مسلمانی به خریت شما ندیدم :D (استاد دانشمند) http://www.aparat.com/v/MCy60/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%B4%D9%85%D8%A7_%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%85_%3AD_%28%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%29 Fri, 27 Jun 2014 16:13:44 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/MCy60" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1318559-9294.jpg?9294);" class="video_thumb" id="video_thumb_1318559" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ماه مبارک رمضون تو راهه:) مواظب باشین روزتون اینجوری باطل نشه :D:D:D:D:)) آهنگی بسیار زیبا با خوانندگی پسر افغانی http://www.aparat.com/v/l5qBV/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7_%D8%A8%D8%A7_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C Sat, 13 Jul 2013 12:36:02 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/l5qBV" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/627790-9151.jpg?9151);" class="video_thumb" id="video_thumb_627790" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این هنرمند خردسال و سرشار از احساسات زیبا و پاک با این آهنگ زیبایش اشکها را در چشمان هر مستمعی روانه می کند، درود بر او. متن شعر ترانه را هم اضافه می کنم تا بیشتر لذت ببرید. چک چک باران بــــــهار شیرین است،در یاد دارم تو را، شد بیدار در دل غم دیرینم، از ناز لاله زار، بیدلم، بیدلم، خنجر زدند بر سینه ام، جدا کردند ما را، میهنم، میهنم، تقدیرم آه همین است، چرا، چرا، آی چرا؟ چک چک باران بــــــهار شیرین است، در یاد دارم تو را، شد بیدار در دل غم دیرینم، از ناز لاله زار. حرکات نمایشی بعد از گل http://www.aparat.com/v/a57zY/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D8%B2_%DA%AF%D9%84 Fri, 12 Jul 2013 15:00:01 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/a57zY" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/626453-9442.jpg?9442);" class="video_thumb" id="video_thumb_626453" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> سقوط هواپیما2 http://www.aparat.com/v/GJai0/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A72 Tue, 25 Jun 2013 11:34:48 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/GJai0" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/600766-707.jpg?707);" class="video_thumb" id="video_thumb_600766" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این پرواز ازمایشی بود برای ایمنی سرنشین هاش Clip2ni.com دوربین مخفی http://www.aparat.com/v/uFXB8/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AE%D9%81%DB%8C Mon, 24 Jun 2013 23:43:09 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/uFXB8" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/600288-3667.jpg?3667);" class="video_thumb" id="video_thumb_600288" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>Clip2ni.com وحشت در اسانسور!!! http://www.aparat.com/v/fXsvD/%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%21%21%21 Mon, 24 Jun 2013 23:37:43 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/fXsvD" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/600284-8931.jpg?8931);" class="video_thumb" id="video_thumb_600284" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>Clip2ni.com کرم ریختن سر کلاس http://www.aparat.com/v/SIgUH/%DA%A9%D8%B1%D9%85_%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%86_%D8%B3%D8%B1_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3 Thu, 20 Jun 2013 19:47:45 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/SIgUH" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/594888-9784.jpg?9784);" class="video_thumb" id="video_thumb_594888" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> گربه کوچولوهای شیطون! http://www.aparat.com/v/3RDce/%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87_%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%88%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D9%88%D9%86%21 Thu, 20 Jun 2013 19:45:02 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/3RDce" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/594885-9296.jpg?9296);" class="video_thumb" id="video_thumb_594885" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>