کانال انیم ها http://www.aparat.com/name/Animha/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85_%D9%87%D8%A7 ویدیو هایی که کانال انیم ها منتشر کرده است Anime Story Music Video http://www.aparat.com/v/Yy4ZM/Anime_Story_Music_Video Tue, 06 Jan 2015 17:58:28 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/Yy4ZM" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1958192-5406.jpg?8382);" class="video_thumb" id="video_thumb_1958192" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>موزیک ویدئوی داستان انیمه یا همان Anime Story Music Video مخفف ASMV هم میگن یه موزیک ویدئوی که با صدای کارکترهای انیمه ای درباره چیز های مشترک بینشون داستانی میسازن گفته میشه و بر خلاف AMV لیریک ندارن موزیک ویدیوی انیمه One Piece با نام Bring me Back to Li http://www.aparat.com/v/53GsV/%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87_One_Piece_%D8%A8%D8%A7_%D9%86%D8%A7%D9%85_Bring_me_Back Tue, 06 Jan 2015 17:36:05 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/53GsV" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1958093-7462.jpg?4984);" class="video_thumb" id="video_thumb_1958093" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>موزیک ویدیوی انیمه وان پیس با نام One Piece AMV Bring me Back to Life موزیک ویدیوی انیمه Kiseijuu http://www.aparat.com/v/UJEXj/%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87_Kiseijuu Tue, 06 Jan 2015 17:30:15 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/UJEXj" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1958079-6721.jpg?3092);" class="video_thumb" id="video_thumb_1958079" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>موزیک ویدیوی انیمه Kiseijuu با نام AMV Kiseijuu : Sei No Kakuritsu Let Me Hear موزیک ویدئوی Tokyo Ghoul با نام Killing Our Memories http://www.aparat.com/v/1erdl/%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C_Tokyo_Ghoul_%D8%A8%D8%A7_%D9%86%D8%A7%D9%85_Killing_Our_Memorie Tue, 06 Jan 2015 17:20:15 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/1erdl" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1958040-4180.jpg?3806);" class="video_thumb" id="video_thumb_1958040" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>موزیک ویدئوی انیمه بسیار زیبای Tokyo Ghoul با نام Killing Our Memories موزیک ویدیوی فری تیل با نام Courtesy Call http://www.aparat.com/v/5UY6q/%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C_%D9%81%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%A8%D8%A7_%D9%86%D8%A7%D9%85_Courtesy_Call Tue, 06 Jan 2015 17:13:48 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/5UY6q" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1958000-3103.jpg?3624);" class="video_thumb" id="video_thumb_1958000" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>موزیک ویدیوی انیمه بسیار زیبای فری تیل با نام Fairy Tail AMV Courtesy Call موزیک ویدیوی فوقوالعاده زیبا از انیمه ناروتو کیفیت HD http://www.aparat.com/v/t6oa0/%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C_%D9%81%D9%88%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87_%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_HD Fri, 07 Nov 2014 17:35:20 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/t6oa0" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1757695-2633.jpg?7188);" class="video_thumb" id="video_thumb_1757695" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>موزیک ویدیو فوقوالعاده زیبا از انیمه ناروتو به نام Hit The Floor Nurarihyon no Mago Sennen Makyou Ending 2 http://www.aparat.com/v/D6m1R/Nurarihyon_no_Mago_Sennen_Makyou_Ending_2 Sat, 18 Oct 2014 17:47:21 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/D6m1R" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1697840-4055.jpg?4055);" class="video_thumb" id="video_thumb_1697840" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ویدئوی آهنگ پایانی انیمه Nurarihyon no Mago Sennen Makyou Ending 2 Nurarihyon no Mago Sennen Makyou Ending 1 http://www.aparat.com/v/8LCbA/Nurarihyon_no_Mago_Sennen_Makyou_Ending_1 Sat, 18 Oct 2014 17:41:29 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/8LCbA" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1697821-7949.jpg?7949);" class="video_thumb" id="video_thumb_1697821" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ویدئوی آهنگ پایانی انیمه Nurarihyon no Mago Sennen Makyou Ending 1 Nurarihyon no Mago Sennen Makyou Opening 2 http://www.aparat.com/v/AkCpg/Nurarihyon_no_Mago_Sennen_Makyou_Opening_2 Sat, 18 Oct 2014 17:35:42 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/AkCpg" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1697804-1639.jpg?1639);" class="video_thumb" id="video_thumb_1697804" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ویدئوی آهنگ آغازین انیمه Nurarihyon no Mago Sennen Makyou Opening 2 Nurarihyon no Mago Sennen Makyou Opening 1 http://www.aparat.com/v/CKofc/Nurarihyon_no_Mago_Sennen_Makyou_Opening_1 Sat, 18 Oct 2014 17:28:02 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/CKofc" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1697776-3798.jpg?3798);" class="video_thumb" id="video_thumb_1697776" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ویدئوی آهنگ آغازین انیمه Nurarihyon no Mago Sennen Makyou Opening 1 اولین بانکای کروساکی ایچیگو بلیچ http://www.aparat.com/v/zQ4vK/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DA%A9%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%DA%86%DB%8C%DA%AF%D9%88_%D8%A8%D9%84%DB%8C%DA%86 Thu, 24 Apr 2014 12:51:29 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/zQ4vK" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1146792-5070.jpg?5070);" class="video_thumb" id="video_thumb_1146792" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>اولین بانکای کروساکی ایچیگو مقابل بیاکویا کوچیکی - انیمه بلیچ لحظه بیاد ماندنی از این انیمه بسیار زیبا Madara Vs Hashirama AMV http://www.aparat.com/v/jzO9a/Madara_Vs_Hashirama_AMV Sat, 29 Mar 2014 14:25:42 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/jzO9a" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1089320-9215.jpg?9215);" class="video_thumb" id="video_thumb_1089320" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>Madara Vs Hashirama AMV موزیک ویدئوی مبارزه مادارا با هاشیراما - انیم ها فستیوال انیمه ویژه آسیا - انیم ها http://www.aparat.com/v/PDaoI/%D9%81%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87_%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7_-_%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85_%D9%87%D8%A7 Sat, 09 Nov 2013 14:42:30 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/PDaoI" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/810429-2508.jpg?2508);" class="video_thumb" id="video_thumb_810429" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>Anime Festival Asia Special Video - feat. Inori Aizawa animha.ir