کانال انیم ها http://www.aparat.com/name/Animha/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85_%D9%87%D8%A7 ویدیو هایی که کانال انیم ها منتشر کرده است موزیک ویدیوی فوقوالعاده زیبا از انیمه ناروتو کیفیت HD http://www.aparat.com/v/t6oa0/%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C_%D9%81%D9%88%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87_%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_HD Fri, 07 Nov 2014 17:35:20 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/t6oa0" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1757695-2633.jpg?7188);" class="video_thumb" id="video_thumb_1757695" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>موزیک ویدیو فوقوالعاده زیبا از انیمه ناروتو به نام Hit The Floor Nurarihyon no Mago Sennen Makyou Ending 2 http://www.aparat.com/v/D6m1R/Nurarihyon_no_Mago_Sennen_Makyou_Ending_2 Sat, 18 Oct 2014 17:47:21 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/D6m1R" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1697840-4055.jpg?4055);" class="video_thumb" id="video_thumb_1697840" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ویدئوی آهنگ پایانی انیمه Nurarihyon no Mago Sennen Makyou Ending 2 Nurarihyon no Mago Sennen Makyou Ending 1 http://www.aparat.com/v/8LCbA/Nurarihyon_no_Mago_Sennen_Makyou_Ending_1 Sat, 18 Oct 2014 17:41:29 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/8LCbA" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1697821-7949.jpg?7949);" class="video_thumb" id="video_thumb_1697821" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ویدئوی آهنگ پایانی انیمه Nurarihyon no Mago Sennen Makyou Ending 1 Nurarihyon no Mago Sennen Makyou Opening 2 http://www.aparat.com/v/AkCpg/Nurarihyon_no_Mago_Sennen_Makyou_Opening_2 Sat, 18 Oct 2014 17:35:42 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/AkCpg" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1697804-1639.jpg?1639);" class="video_thumb" id="video_thumb_1697804" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ویدئوی آهنگ آغازین انیمه Nurarihyon no Mago Sennen Makyou Opening 2 Nurarihyon no Mago Sennen Makyou Opening 1 http://www.aparat.com/v/CKofc/Nurarihyon_no_Mago_Sennen_Makyou_Opening_1 Sat, 18 Oct 2014 17:28:02 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/CKofc" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1697776-3798.jpg?3798);" class="video_thumb" id="video_thumb_1697776" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ویدئوی آهنگ آغازین انیمه Nurarihyon no Mago Sennen Makyou Opening 1 اولین بانکای کروساکی ایچیگو بلیچ http://www.aparat.com/v/zQ4vK/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DA%A9%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%DA%86%DB%8C%DA%AF%D9%88_%D8%A8%D9%84%DB%8C%DA%86 Thu, 24 Apr 2014 12:51:29 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/zQ4vK" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1146792-5070.jpg?5070);" class="video_thumb" id="video_thumb_1146792" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>اولین بانکای کروساکی ایچیگو مقابل بیاکویا کوچیکی - انیمه بلیچ لحظه بیاد ماندنی از این انیمه بسیار زیبا Madara Vs Hashirama AMV http://www.aparat.com/v/jzO9a/Madara_Vs_Hashirama_AMV Sat, 29 Mar 2014 14:25:42 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/jzO9a" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1089320-9215.jpg?9215);" class="video_thumb" id="video_thumb_1089320" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>Madara Vs Hashirama AMV موزیک ویدئوی مبارزه مادارا با هاشیراما - انیم ها فستیوال انیمه ویژه آسیا - انیم ها http://www.aparat.com/v/PDaoI/%D9%81%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87_%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7_-_%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85_%D9%87%D8%A7 Sat, 09 Nov 2013 14:42:30 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/PDaoI" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/810429-2508.jpg?2508);" class="video_thumb" id="video_thumb_810429" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>Anime Festival Asia Special Video - feat. Inori Aizawa animha.ir