کانال انیم ها http://www.aparat.com/name/Animha/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85_%D9%87%D8%A7 ویدیو هایی که کانال انیم ها منتشر کرده است اولین بانکای کروساکی ایچیگو بلیچ http://www.aparat.com/v/zQ4vK/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DA%A9%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%DA%86%DB%8C%DA%AF%D9%88_%D8%A8%D9%84%DB%8C%DA%86 Thu, 24 Apr 2014 12:51:29 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/zQ4vK" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/230/1146792_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1146792" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>اولین بانکای کروساکی ایچیگو مقابل بیاکویا کوچیکی - انیمه بلیچ لحظه بیاد ماندنی از این انیمه بسیار زیبا مراحل ساخت فیلم انیمه ناروتو 1 - انیم ها http://www.aparat.com/v/8Q30P/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87_%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88_1_-_%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85_%D9%87%D8%A7 Mon, 31 Mar 2014 22:28:04 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/8Q30P" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/219/1094460_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1094460" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>Making Naruto the Movie - Inside the Animation مراحل ساخت فیلم انیمه ناروتو Madara Vs Hashirama AMV http://www.aparat.com/v/jzO9a/Madara_Vs_Hashirama_AMV Sat, 29 Mar 2014 14:25:42 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/jzO9a" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/218/1089320_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1089320" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>Madara Vs Hashirama AMV موزیک ویدئوی مبارزه مادارا با هاشیراما - انیم ها فستیوال انیمه ویژه آسیا - انیم ها http://www.aparat.com/v/PDaoI/%D9%81%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87_%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7_-_%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85_%D9%87%D8%A7 Sat, 09 Nov 2013 14:42:30 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/PDaoI" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/163/810429_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_810429" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>Anime Festival Asia Special Video - feat. Inori Aizawa animha.ir