کانال انیم ها http://www.aparat.com/name/Animha ویدیو هایی که کانال انیم ها منتشر کرده است اولین بانکای کروساکی ایچیگو بلیچ http://www.aparat.com/v/zQ4vK Thu, 24 Apr 2014 12:51:29 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/zQ4vK" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/zQ4vK'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/230/1146792_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1146792" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>اولین بانکای کروساکی ایچیگو مقابل بیاکویا کوچیکی - انیمه بلیچ لحظه بیاد ماندنی از این انیمه بسیار زیبا مراحل ساخت فیلم انیمه ناروتو 1 - انیم ها http://www.aparat.com/v/8Q30P Mon, 31 Mar 2014 22:28:04 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/8Q30P" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/8Q30P'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/219/1094460_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1094460" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>Making Naruto the Movie - Inside the Animation مراحل ساخت فیلم انیمه ناروتو Madara Vs Hashirama AMV http://www.aparat.com/v/jzO9a Sat, 29 Mar 2014 14:25:42 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/jzO9a" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/jzO9a'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/218/1089320_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1089320" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>Madara Vs Hashirama AMV موزیک ویدئوی مبارزه مادارا با هاشیراما - انیم ها فستیوال انیمه ویژه آسیا - انیم ها http://www.aparat.com/v/PDaoI Sat, 09 Nov 2013 14:42:30 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/PDaoI" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/PDaoI'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/163/810429_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_810429" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>Anime Festival Asia Special Video - feat. Inori Aizawa animha.ir