کانال کامران http://www.aparat.com/name/Elmy_Amozeshy/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86 ویدیو هایی که کانال کامران منتشر کرده است موتور برقی دست ساز با دنده http://www.aparat.com/v/eFyus/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C_%D8%AF%D8%B3%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D8%B2_%D8%A8%D8%A7_%D8%AF%D9%86%D8%AF%D9%87 Wed, 19 Feb 2014 09:14:12 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/eFyus" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1005954-4674.jpg?4674);" class="video_thumb" id="video_thumb_1005954" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>موتور برقی دست ساز با دنده Homemade Electric Motorcycle انرژیهای رایگان DIY Electric Motorcycle Moto electrica yamaha dt casera Motorcycle Super Homemade Electric Fast Electric Motorcycle دوچرخه برقی دست ساز کمک فنر دار http://www.aparat.com/v/9F4c5/%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C_%D8%AF%D8%B3%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D8%B2_%DA%A9%D9%85%DA%A9_%D9%81%D9%86%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D8%B1 Tue, 18 Feb 2014 11:26:54 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/9F4c5" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1004023-5993.jpg?5993);" class="video_thumb" id="video_thumb_1004023" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>دوچرخه برقی ارزان آسان برای دریافت تصاویر و ویدئوهای دیگر به وبلاگ انرژیهای رایگان تولید برق رایگان مراجعه کنید تشکر ELECTRIC BIKE Home Made Electric Bike homemade electric bicycle انرژیهای پاک برق مجانی و رایگان freeenergy دوچرخه برقی دست ساز http://www.aparat.com/v/PIM2Q/%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C_%D8%AF%D8%B3%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D8%B2 Tue, 18 Feb 2014 11:19:49 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/PIM2Q" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1004015-8188.jpg?8188);" class="video_thumb" id="video_thumb_1004015" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>دوچرخه برقی ارزان آسان برای دریافت تصاویر و ویدئوهای بیشتر به وبلاگ انرژیهای رایگان تولید برق رایگان مراجعه کنید تشکر Home Made Electric Bike homemade electric bicycle Bicicleta eletrica com ventoinha do Palio e bateria automotiva 12v - Equipe Engrecar دوچرخه برقی دست ساز http://www.aparat.com/v/YLXxi/%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C_%D8%AF%D8%B3%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D8%B2 Tue, 18 Feb 2014 11:03:58 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/YLXxi" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1003993-1320.jpg?1320);" class="video_thumb" id="video_thumb_1003993" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>برای دریافت تصاویر و ویدئوهای بیشتر به وبلاگ انرژیهای رایگان تولید برق رایگان مراجعه کنید تشکر Home Made Electric Bike homemade electric bicycle تولید برق رایگان با حلقه برق Electric loop http://www.aparat.com/v/PTOgC/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%82_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D9%82_Electric_loo Tue, 26 Nov 2013 04:04:21 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/PTOgC" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/837524-9585.jpg?9585);" class="video_thumb" id="video_thumb_837524" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>حلقه برق Electric loop دلیل این مسئله اضافه شدن بار اضافی هنگام چرخش الکترونها هست و در مواردی القاء جریان برای توضیحات مفصل به همراه نمونه های دیگر به وبلاگ مراجعه کنید تشکر تولید برق رایگان با حلقه برق Electric loop موتور بدینی ارزانترین دستگاه تولید برق رایگان و مجانی http://www.aparat.com/v/Z3cYf/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%82_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C Mon, 25 Nov 2013 04:31:59 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/Z3cYf" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/835851-5855.jpg?5855);" class="video_thumb" id="video_thumb_835851" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>از ارزانترین دستگاه تولید برق رایگان و مجانی موتور بدینی و دستگاه کاپاژن در دنیا جزو پرطرفدارترین دستگاهای تولید برق رایگان به شمار می آیند بدینی دستگاهی ارزان و ساده و پر طرفدار به شمار می رود برای دریافت مدارهای ساده با عکس از این دستگاه به وبلاگ مراجعه کنید تشکر موتور بدینی Bedini Motor Bedini Generator تولید برق رایگان با آهنربای هاردیسک http://www.aparat.com/v/gIlaY/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%82_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%D8%A2%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9 Sat, 23 Nov 2013 00:00:19 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/gIlaY" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/832383-173.jpg?173);" class="video_thumb" id="video_thumb_832383" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>با استفاده از دو آهنربای هارددیسک و دو سیم پیچ ساده یک جریان برق داریم که به دلیل قدرت این آهنرباها در به حرکت در آوردن الکترونها و جذب امواج با استفاده از سیم پیج عمودی کوچکی هست که به سیم پیچ بزرگی وصل هست اگر امواج ضعیف باشد کار نمیکند برای دریافت تصاویر بیشتر به وبلاگ مراجعه کنید تشکرmagnets free energy generator neodymium magnets بسازیم دوچرخه برقی موتور برقی روروک برقی http://www.aparat.com/v/3V2TK/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%85_%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%88%DA%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C Sun, 17 Nov 2013 07:14:00 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/3V2TK" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/822150-8212.jpg?8212);" class="video_thumb" id="video_thumb_822150" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>بسازیم دوچرخه برقی موتور برقی روروک برقی برای دریافت تصاویر بیشتر به وبلاگ مراجعه کنید تشکر وبلاگ انرژی های رایگان تولید برق رایگان Home Made Electric Bike homemade electric bicycle scooter Motorcycle برق رایگان و مجانی با مدار حلقه ی ژول یا ژول دزد http://www.aparat.com/v/cSmU8/%D8%A8%D8%B1%D9%82_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87_%DB%8C_%DA%98%D9%88%D9%84_%DB%8C%D8%A7 Fri, 15 Nov 2013 09:00:45 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/cSmU8" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/818762-9463.jpg?9463);" class="video_thumb" id="video_thumb_818762" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>با چند باطری قلمی لامپ صد وات را روشن کنید!!! برای دریافت مدارهای گوناگون به وبلاگ مراجعه کنید برق رایگان و مجانی با مدار حلقه ی ژول یا ژول دزد Super Joule Ringer 3 0 with toroid Super Joule Ringer Joule Thief Joule Ringer joule ringer استفاده از برق رایگان زمین با دستگاه کاپانادز یا کاپاژن دوم http://www.aparat.com/v/Ed0J3/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D8%A8%D8%B1%D9%82_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B2_%DB%8C%D8%A7_%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D8%A7%DA%98%D9%86 Mon, 21 Oct 2013 04:01:52 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/Ed0J3" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/781368-7591.jpg?7591);" class="video_thumb" id="video_thumb_781368" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>استفاده از برق رایگان زمین ویدئوی دوم دستگاه کاپانادز یا کاپاژن به صورت کامل ساخته شده این دستگاه از الکترونهای دورن زمین استفاده می کند برای دریافت توضیحات و مدار به وبلاگ مراجعه کنید kapagen nuevo video 2012 Aquarium2 energia gratis how to make kapagen device plans استفاده از برق رایگان زمین با دستگاه کاپانادز یا کاپاژن یک http://www.aparat.com/v/oF8Ie/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D8%A8%D8%B1%D9%82_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B2_%DB%8C%D8%A7_%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D8%A7%DA%98%D9%86 Mon, 21 Oct 2013 03:53:22 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/oF8Ie" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/781366-8979.jpg?8979);" class="video_thumb" id="video_thumb_781366" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>استفاده از برق رایگان زمین با دستگاه کاپانادز یا کاپاژن ویدئوی اول نمونه این دستگاه در محیط باز به نمایش گذاشته شده این دستگاه از الکترونهای دورن زمین استفاده می کند برای دریافت توضیحات و مدار به وبلاگ مراجعه کنید The KAPAGEN v3.2 with 2100 Watts of Halogen lamps at the OUTPUT Tariel Kapanadze kapagen مدار و محاسبات سیستم برق رایگان خورشیدی بادی هیبریدی http://www.aparat.com/v/s8Lbp/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%A8%D8%B1%D9%82_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%87%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C Sun, 21 Jul 2013 04:18:10 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/s8Lbp" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/639618-9906.jpg?9906);" class="video_thumb" id="video_thumb_639618" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>مدار و محاسبات ریاضی سیستم برق رایگان خورشیدی بادی هیبریدی و اینورتر نحوه ی نصب سیستم با توضیحات و هزینه Wind Turbine Divert Load for SUN Grid Tie Inverters GTI تولید برق رایگان از روشهای معمول در دنیا ویدئوی دوم http://www.aparat.com/v/AhCN4/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%82_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B2_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7_%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85 Sun, 21 Jul 2013 02:27:07 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/AhCN4" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/639525-8918.jpg?8918);" class="video_thumb" id="video_thumb_639525" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این ویدئو به سیمهای اتصال زمین هم دقت کنید با استفاده از سلولهای خورشیدی یا توربین بادی یا ژنراتور برق دوازده تا چهارده ولت تولید می شود و باطری های دوازده ولت شارژ می شوند بعد با استفاده از دستگاه اینورتر این برق دوازده ولت به دویست و بیست ولت تبدیل و مورد استفاده قرار میگیرد Power Jack Inverter Update تولید برق رایگان از روشهای معمول در دنیا ویدئوی اول http://www.aparat.com/v/6K3tZ/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%82_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B2_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7_%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84 Sun, 21 Jul 2013 01:48:29 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/6K3tZ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/639477-869.jpg?869);" class="video_thumb" id="video_thumb_639477" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>با استفاده از سلولهای خورشیدی یا توربین بادی یا ژنراتور برق دوازده تا چهارده ولت تولید می شود و باطری های دوازده ولت شارژ می شوند بعد با استفاده از دستگاه اینورتر این برق دوازده ولت به دویست و بیست ولت تبدیل و مورد استفاده قرار میگیرد این روش معمولیترین راه تولید برق رایگان در دنیا هست البته امروزه How To Make Wind Power build your own ساختن توربین بادی عمود محوری روش دوم http://www.aparat.com/v/9xiXO/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%AF%D9%88%D9%85 Sun, 21 Jul 2013 01:15:03 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/9xiXO" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/639443-1145.jpg?1145);" class="video_thumb" id="video_thumb_639443" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>روش دوم با استفاده از این وسایل می توانید توربین بادی عمود محوری ارزان قیمت بسازید wind generator Homemade ساختن توربین بادی عمود محوری روش اول http://www.aparat.com/v/LiwHu/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%A7%D9%88%D9%84 Sun, 21 Jul 2013 01:06:10 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/LiwHu" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/639426-7713.jpg?7713);" class="video_thumb" id="video_thumb_639426" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>روش اول با استفاده از این وسایل می توانید توربین بادی عمود محوری ارزان قیمت بسازید Easiest Homemade Windmill Plans for Wind Power تولید برق رایگان این چرخش دائمی به علت انحراف وزنه ها صورت میگیره و چرخ کوچک این انحراف رو ایجاد میکنه با نمونه ی قبلی ک http://www.aparat.com/v/Pxlw7/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%82_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%86_%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%B4_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D8%B9%D9%84%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87 Mon, 18 Mar 2013 05:55:16 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/Pxlw7" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/490910-2851.jpg?2851);" class="video_thumb" id="video_thumb_490910" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>توجه کنید که قسمت اول تصویر چرخها با پلاستیک شیشه ای ساخته شده تا بهتر دیده بشه و قسمت دوم که دستگاه در ابعاد بزرگ ساخته شده حدود دویست و پنجاه کیلو وزن داره این چرخش دائمی به علت انحراف وزنه ها صورت میگیره و چرخ کوچک این انحراف رو ایجاد میکنه با نمونه ی قبلی که معرفی کردم متفاوت هست و بهتر هم هست The rotation due to deflection of weights Gravity wheel Implementation of solution n 2 for permanently unbalanced wheel دستگاه ضد جاذبه ی زمین یا جاذبه ی معکوس چگونه ساخته شده خواص آن برای درمان سریعت http://www.aparat.com/v/4EUuy/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B6%D8%AF_%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87_%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%DB%8C%D8%A7_%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87_%DB%8C_%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3_%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87 Wed, 06 Mar 2013 04:54:40 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/4EUuy" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/480168-8436.jpg?8436);" class="video_thumb" id="video_thumb_480168" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>توجه برای دریافت فیلم یک ساعته در شش قسمت ده دقیقه ای از پرفسور جان روی رابرت سرل در سال 1990 میتوانید از این آدرس http://freeenergy.blogsky.com توجه کنید که آی جی وی و اس ای جی با هم تفاوت دارند و یادت باشه که فوت کوزه گری همیشه محرمانه می ماند اولین نمونه ی آی جی وی یا همون ضد جاذبه ی زمین یا جاذبه ی معکوس در حدود سال 1965 ساخته شد که عکسهایی از آن زمان رو پرفسور تولید برق رایگان با استفاده از نیروی جاذبه ی زمین و چندن نمونه از دستگاههای ساخته شده http://www.aparat.com/v/wDBMi/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%82_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87_%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86 Sun, 24 Feb 2013 18:22:14 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/wDBMi" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/471128-6564.jpg?6564);" class="video_thumb" id="video_thumb_471128" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>مشاهده میکنید که این نمونه ها با استفاده از نیروی جاذبه ی زمین چرخش دائمی دارند این دستگاهها هزینه ی کمی برای ساخته شدن صرف می کنند ولی باید دقیق ساخته شوند بزرگی و کوچکی دایره ی آنها در نیرویی که بر محور وارد میکنند مسئله ی اصلی در قدرت چرخاندن ژنراتور است چرخش دائمی برای تولید برق رایگان انرژی جنبشی رایگان و مجانی تولید الکتریسیته رایگان با جاذبه ی زمین Perpetuum Mobile تولید برق رایگان با موتور آهنربایی نحوه ی کار و چند نمونه ی ساخته شده موتور مغناطیسی http://www.aparat.com/v/Z8Jt4/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%82_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A2%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87_%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D9%88 Fri, 15 Feb 2013 11:33:01 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/Z8Jt4" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/461981-9171.jpg?9171);" class="video_thumb" id="video_thumb_461981" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این موتور با استفاده از رانش قطبهای همنام آهنربای دائمی کار می کند در اشکال و نمونه های عمودی و افقی گوناگون ساخته شده ولی برای استفاده ی همزمان از جاذبه ی زمین و رانش آهنربای دائمی نمونه ی افقی بازدهی بهتری دارد در این تصویر نحوه ی کار و چند نمونه ساخته شده موتور آهنربایی یا موتور مغناطیسی را می بینید چرخش دائمی موتور آهنربایی برای تولید برق رایگان انرژی جنبشی رایگان و مجانی تولید الکتریسیته رایگان Magnet Motor Rotating permanent magnet motor magnetic power توربین بادی محور عمودی و محور افقی http://www.aparat.com/v/yglJ5/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C_%D9%88_%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C Fri, 15 Feb 2013 08:14:35 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/yglJ5" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/461899-1616.jpg?1616);" class="video_thumb" id="video_thumb_461899" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>مشاهده می کنید که نمونه ی محور عمودی بهتر هست و البته که هزینه ی تولید کمتر و بازدهی بالاتری دارد نمونه ی کوچک آن را میتوانید با قوطی خالی نوشابه و دینام دوچرخه درست کنید تولید برق رایگان با توربین بادی توربین بادی محور عمودی vertical axis wind turbines Air generator 500W praca elektrowni pionowej Air generator 500W vertical work تولید برق رایگان با پمپ آبی که مصرفش از ژنراتوری که برق تولید میکنه کمتر هست http://www.aparat.com/v/CEbMp/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%82_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%D9%BE%D9%85%D9%BE_%D8%A2%D8%A8%DB%8C_%DA%A9%D9%87_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C Thu, 31 Jan 2013 03:21:36 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/CEbMp" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/446005-2878.jpg?2878);" class="video_thumb" id="video_thumb_446005" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>برق رایگان با پمپ آبی که مصرفش از ژنراتوری که برق تولید میکنه کمتر هست دلیلش این هست که مصرف پمپ آبی که ژنراتور را حرکت میدهد کمتر از تولید برق خود ژنراتور هست و میشه از برق اضافه ای که تولید شده برای روشن کردن لامپ و وسایل برقی دیگه استفاده کرد توجه داشته باشید حتماً از دستکش استفاده کنید و مسائل ایمنی رو جدی بگیرید دستگاه ساده و جالبی برای تولید برق رایگان با ابتکار خودتون میتونید این دستگاه رو به شکل دیگری بسازید روشی جالب برای تولید برق رایگان و مجانی الکتریسیته رایگان الکتریسیته مجانی selfrun تولید برق رایگان با موتوری که مصرفش از ژنراتوری که برق تولید میکنه کمتر هست http://www.aparat.com/v/MdYD2/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%82_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D9%87_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D9%87 Wed, 30 Jan 2013 16:57:58 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/MdYD2" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/445473-3949.jpg?3949);" class="video_thumb" id="video_thumb_445473" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>دلیلش این هست که مصرف برق موتوری که ژنراتور را حرکت میدهد کمتر از تولید برق خود ژنراتور هست و میشه از برق اضافه ای که تولید شده برای مصارف دیگه استفاده کرد توجه داشته باشید که برای دوام بیشتر دستگاهها محیط باید بدون گردوخاک باشد روشی جالب برای برق رایگان و مجانی الکتریسیته رایگان الکتریسیته مجانی در اینجا ژنراتور 3000وات هست 3000 Watt Generator Powers Itself Grinder and Drill Press برق رایگان با موتوری که مصرفش از ژنراتوری که برق تولید میکنه کمتر هست برخی خواص انار http://www.aparat.com/v/2ASGr/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5_%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1 Wed, 30 Jan 2013 02:21:30 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/2ASGr" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/444868-3404.jpg?3404);" class="video_thumb" id="video_thumb_444868" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>برخی خواص انار خواص انار خواص دارویی انار انار خوشمزه و سالم