کانال هامان هاشمی http://www.aparat.com/name/HAMANHASHEMI/%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C ویدیو هایی که کانال هامان هاشمی منتشر کرده است سردار سلیمانی : تهدید ملت ایران حماقت است http://www.aparat.com/v/YoLv0/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%3A_%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D9%84%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%82%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 10 Dec 2011 20:26:26 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/YoLv0" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/80629-9038.jpg?9038);" class="video_thumb" id="video_thumb_80629" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>سردار سلیمانی : تهدید ملت ایران حماقت است یاد شهدا با صدای حاج قاسم سلیمانی http://www.aparat.com/v/jan86/%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7_%D8%A8%D8%A7_%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C Sun, 01 Jan 2012 23:17:35 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/jan86" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/94285-1367.jpg?1367);" class="video_thumb" id="video_thumb_94285" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این سخنان توسط حاج قاسم سلیمانی در زمان جنگ بیان شده است كلیپ سردار حاج قاسم سلیمانی http://www.aparat.com/v/oNWjx/%D9%83%D9%84%DB%8C%D9%BE_%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C Sun, 27 Nov 2011 16:20:47 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/oNWjx" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/73922-9253.jpg?9253);" class="video_thumb" id="video_thumb_73922" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> اقتدار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی http://www.aparat.com/v/WsH2I/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C Sun, 26 Jun 2011 07:19:12 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/WsH2I" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/19860-8824.jpg?8824);" class="video_thumb" id="video_thumb_19860" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>شلیک همزمان 8 موشک بالستیک جمهوری اسلامی ایران با فرمان مقتدرانه سردار سرلشگر رحیم صفوی