کانال مکاترونیک http://www.aparat.com/name/HSU_MSA/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9 ویدیو هایی که کانال مکاترونیک منتشر کرده است (11) آموزش نرم افزار MATLAB http://www.aparat.com/v/bSJWF/%2811%29_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%86%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_MATLAB Wed, 24 Dec 2014 12:49:17 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/bSJWF" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1908186-9526.jpg?3032);" class="video_thumb" id="video_thumb_1908186" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قسمت یازدهم : به دست آوردن ترانهاده ماتریسها در MATLAB (6) بازوی سوخت گیری از بالا http://www.aparat.com/v/FfHmg/%286%29_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%88%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7 Sun, 09 Nov 2014 04:24:28 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/FfHmg" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1762093-1155.jpg?4978);" class="video_thumb" id="video_thumb_1762093" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این بازو برای جابجایی در راستای عمودی از پمپ پنوماتیک استفاده میکند . (5) بازوی سوخت گیری از بالا http://www.aparat.com/v/CPG2z/%285%29_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%88%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7 Sun, 09 Nov 2014 04:19:56 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/CPG2z" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1762089-8270.jpg?9432);" class="video_thumb" id="video_thumb_1762089" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>سکوی سوخت گیری قطارهای نفت کش . (4) بازوی سوخت گیری از بالا http://www.aparat.com/v/M7SRB/%284%29_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%88%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7 Sun, 09 Nov 2014 04:17:45 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/M7SRB" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1762086-1305.jpg?2797);" class="video_thumb" id="video_thumb_1762086" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>یک نمونه بازوی استاندارد خارجی (3) بازوی سوخت گیری از بالا http://www.aparat.com/v/CdLKh/%283%29_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%88%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7 Sun, 09 Nov 2014 04:14:44 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/CdLKh" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1762082-6981.jpg?9745);" class="video_thumb" id="video_thumb_1762082" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>مدل مفهومی کارکرد یک بازو . ( شبیه سازی ) (2) بازوی سوخت گیری از بالا http://www.aparat.com/v/4ZJ5y/%282%29_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%88%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7 Sun, 09 Nov 2014 04:13:17 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/4ZJ5y" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1762079-1525.jpg?5818);" class="video_thumb" id="video_thumb_1762079" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>بارگیری تریلر های نفت کش از بالا . (1) بازوی سوخت گیری از بالا http://www.aparat.com/v/3Z62B/%281%29_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%88%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7 Sun, 09 Nov 2014 04:09:23 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/3Z62B" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1762075-2546.jpg?7883);" class="video_thumb" id="video_thumb_1762075" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>شبیه سازی سکو و سوخت گیری کامیون از بالا . (10) آموزش نرم افزار MATLAB http://www.aparat.com/v/UGHzV/%2810%29_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%86%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_MATLAB Fri, 07 Nov 2014 01:41:11 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/UGHzV" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1755756-8012.jpg?7722);" class="video_thumb" id="video_thumb_1755756" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قسمت دهم : انجام چهار عمل اصلی روی ماتریسها در MATLAB (9) آموزش نرم افزار MATLAB http://www.aparat.com/v/qitAb/%289%29_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%86%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_MATLAB Fri, 07 Nov 2014 01:17:33 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/qitAb" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1755709-9070.jpg?8675);" class="video_thumb" id="video_thumb_1755709" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قسمت نهم : عملگرها در MATLAB دور زدن موانع با سنسور اولتراسونیک http://www.aparat.com/v/ArOXD/%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%B2%D8%AF%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9_%D8%A8%D8%A7_%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9 Fri, 07 Nov 2014 01:15:11 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/ArOXD" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1755700-2586.jpg?4577);" class="video_thumb" id="video_thumb_1755700" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این ربات با استفاده از 3 جفت سنسور فرستنده و گیرنده فراصوت یا اولتراسونیک ( UltraSonic ) که در جلو و سمت چپ و راست آن نصب شده است قادر است در هنگام نزدیک شدن به موانع مسیر خود را به سمت دیگری تغییر دهد . نکته مهم در ساخت این روبات استفاده نکردن از ماژول های آماده اولتراسونیک و استفاده از یک مدار ساده موج سینوسی و سوییچنگ در طراحی آن است . (5) آموزش نرم افزار MATLAB http://www.aparat.com/v/sTLRF/%285%29_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%86%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_MATLAB Fri, 07 Nov 2014 01:11:46 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/sTLRF" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1755693-6060.jpg?8258);" class="video_thumb" id="video_thumb_1755693" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قسمت پنجم : آشنایی با پنجره Command History ربات کابلی جرثقیل CoGiRo http://www.aparat.com/v/8yY4l/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C_%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84_CoGiRo Thu, 12 Dec 2013 20:59:16 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/8yY4l" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/866812-9661.jpg?9661);" class="video_thumb" id="video_thumb_866812" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ربات کابلی جرثقیل CoGiRo قادر به حمل و جابجایی اجسام نسبتا سنگین و بزرگ ، با استفاده از 8 کابل متصل به 8 موتور است . مکانیزم حرکتی آن به گونه ایست که با تغییر طول هر یک از کابلها ، مختصات فضایی عملگر حمل کننده نیز تغییر میکند . ربات کابلی جرثقیل IPAnema 2 http://www.aparat.com/v/n3Rgy/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C_%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84_IPAnema_2 Sun, 08 Dec 2013 19:11:26 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/n3Rgy" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/859031-4343.jpg?4343);" class="video_thumb" id="video_thumb_859031" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ربات کابلی جرثقیل IPAnema 2 قادر به حمل و جابجایی اجسام نسبتا سنگین و بزرگ ، با استفاده از 8 کابل متصل به 8 موتور است . مکانیزم حرکتی آن به گونه ایست که با تغییر طول هر یک از کابلها ، مختصات فضایی عملگر حمل کننده نیز تغییر میکند . مهندسی مکاترونیک چیست ؟ http://www.aparat.com/v/vczpG/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9_%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%9F Thu, 17 Oct 2013 01:23:58 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/vczpG" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/775477-2292.jpg?2292);" class="video_thumb" id="video_thumb_775477" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>معرفی رشته تحصیلی مهندسی مکاترونیک و بازار کار این رشته بسیار جذاب و کاربردی . (7) آموزش نرم افزار MATLAB http://www.aparat.com/v/EFpLS/%287%29_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%86%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_MATLAB Thu, 10 Oct 2013 14:18:40 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/EFpLS" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/765953-176.jpg?176);" class="video_thumb" id="video_thumb_765953" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قسمت هفتم : تعربف کردن متغیر و ماتریس (6) آموزش نرم افزار MATLAB http://www.aparat.com/v/MVx1S/%286%29_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%86%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_MATLAB Thu, 10 Oct 2013 14:18:11 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/MVx1S" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/765951-1103.jpg?1103);" class="video_thumb" id="video_thumb_765951" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قسمت ششم : آشنایی با پنجره Variable Editor (8) آموزش نرم افزار MATLAB http://www.aparat.com/v/Wh5Rj/%288%29_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%86%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_MATLAB Thu, 10 Oct 2013 14:14:31 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/Wh5Rj" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/765943-2238.jpg?2238);" class="video_thumb" id="video_thumb_765943" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قسمت هشتم : آدرس دهی در ماتریس ها (4) آموزش نرم افزار MATLAB http://www.aparat.com/v/NCiy6/%284%29_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%86%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_MATLAB Thu, 10 Oct 2013 14:11:59 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/NCiy6" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/765934-1412.jpg?1412);" class="video_thumb" id="video_thumb_765934" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قسمت چهارم : آشنایی با پنجره Command (3) آموزش نرم افزار MATLAB http://www.aparat.com/v/inc01/%283%29_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%86%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_MATLAB Wed, 02 Oct 2013 21:50:00 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/inc01" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/754471-9816.jpg?9816);" class="video_thumb" id="video_thumb_754471" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قسمت سوم : آشنایی با محیط نرم افزار (2) آموزش نرم افزار MATLAB http://www.aparat.com/v/SH5Mn/%282%29_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%86%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_MATLAB Wed, 25 Sep 2013 19:02:47 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/SH5Mn" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/744450-1788.jpg?1788);" class="video_thumb" id="video_thumb_744450" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قسمت دوم : آموزش نصب نرم افزار (1) آموزش نرم افزار MATLAB http://www.aparat.com/v/oMpYt/%281%29_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%86%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_MATLAB Wed, 25 Sep 2013 16:36:32 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/oMpYt" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/744242-9851.jpg?9851);" class="video_thumb" id="video_thumb_744242" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قسمت اول : مقدمه . معرفی نرم افزار و کاربرد های آن بازوی نقاش لگویی http://www.aparat.com/v/5snFS/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%88%DB%8C_%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4_%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C Tue, 03 Sep 2013 23:40:33 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/5snFS" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/710620-2296.jpg?2296);" class="video_thumb" id="video_thumb_710620" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این بازوی مکاترونیکی با پردازش تصویری که از کامپیوتر و توسط نرم افزار MATLAB دریافت می کند با دقت قابل قبولی رسم می کند . ربات لگویی حل کننده جدول SUDOKU http://www.aparat.com/v/N8UJr/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%AD%D9%84_%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_SUDOKU Tue, 03 Sep 2013 23:33:22 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/N8UJr" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/710612-2773.jpg?2773);" class="video_thumb" id="video_thumb_710612" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این ربات ابتدا با پردازش تصویر جدول را پردازش کرده و پس از حل آن با خودکاری که در سر آن قرار دارد شروع به کامل کردن جدول می کند . این ربات کاملا هوشمند بوده و یک پروژه پیشرفته مکاترونیکی به شمار می آید . دستگاه CNC با لگو http://www.aparat.com/v/vf4nS/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_CNC_%D8%A8%D8%A7_%D9%84%DA%AF%D9%88 Tue, 03 Sep 2013 23:18:47 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/vf4nS" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/710598-3201.jpg?3201);" class="video_thumb" id="video_thumb_710598" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این دستگاه مکاترونیکی که با قطعات لگو ساخته شده است می تواند با مته ای که در سر آن قرار دارد بر روی فوم حکاکی کند . حرکات دقیق موتور این دستگاه که با کامپیوتر برنامه نویسی شده است حروف را به صورت بسیار زیبا روی فوم ایجاد می کند . خط تولید مکاترونیکی با قطعات لگو http://www.aparat.com/v/CzVWt/%D8%AE%D8%B7_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%84%DA%AF%D9%88 Tue, 03 Sep 2013 23:10:05 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/CzVWt" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/710583-4131.jpg?4131);" class="video_thumb" id="video_thumb_710583" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این خط تولید بسیار طولانی و هوشمند که تماما با قطعات لگو ساخته شده اند کامل ترین نمونه استفاده مکاترونیک در صنعت و اتوماسیون کارخانه ها را نشان می دهد . این خط تولید شامل 500 محصول (توپ) و با ابعاد 1.5 متر در 6.5 متر است و برای ساخت آن 600 ساعت وقت صرف شده است . کشتی لگویی هوشمند http://www.aparat.com/v/olW86/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C_%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF Tue, 03 Sep 2013 22:59:15 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/olW86" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/710576-6867.jpg?6867);" class="video_thumb" id="video_thumb_710576" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>کشتی کوچک ساخته شده با قطعات لگو که می تواند به طرف جلو ، چپ و راست حرکت کند . پل قابل حمل لگویی http://www.aparat.com/v/ztPvA/%D9%BE%D9%84_%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D8%AD%D9%85%D9%84_%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C Tue, 03 Sep 2013 22:55:24 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/ztPvA" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/710573-4395.jpg?4395);" class="video_thumb" id="video_thumb_710573" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این ربات کاملا هوشمند مکاترونیکی که تماما با قطعات لگو ساخته شده است می تواند پلی که با خود حمل می کند را در هر مکانی که نیاز به عبور از آن دارد قرار داده و پس گذشتن از روی آن و رسیدن به طرف دیگر پل دوباره آن را برداشته و با خود حمل کند . ساعت مکاترونیکی با لگو http://www.aparat.com/v/u9cFJ/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D9%84%DA%AF%D9%88 Tue, 03 Sep 2013 22:49:49 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/u9cFJ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/710570-1657.jpg?1657);" class="video_thumb" id="video_thumb_710570" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این ساعت که در ساخت آن از قطعات لگو استفاده شده است یک پروژه پیشرفته مکاترونیکی به حساب می آید . مکانیکی که تغییرات ساعت و دقیقه را انجام می دهد ، الکترونیکی که دستورات لازم را در زمان مناسب به موتور ها ارسال می کند . پروژه هوشمند مکاترونیکی http://www.aparat.com/v/gWh4x/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C Fri, 02 Aug 2013 01:38:08 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/gWh4x" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/658216-6617.jpg?6617);" class="video_thumb" id="video_thumb_658216" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این ربات علاوه بر قابلیت تعقیب مسیر میتواند اجسامی را از محلی به محل دیگر کنار خط انتقال دهد و یا به عنوان ناظر خط تولید تولیداتی که ارتفاع نامناسبی دارند(در این تست لوله های کوتاه)را از خط تولید حذف کند.برای تشخیص ارتفاع لوله ها از پردازش تصویر استفاده شده است . (3) عمود پرواز http://www.aparat.com/v/EhGvI/%283%29_%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2 Fri, 26 Jul 2013 18:27:42 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/EhGvI" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/648470-2280.jpg?2280);" class="video_thumb" id="video_thumb_648470" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>عمود پرواز با کنترل رادیویی بسیار کوچک مخصوص جاسوسی ! وزن : فقط 20 گرم و ابعاد : فقط 12