کانال مکاترونیک سبزوار http://www.aparat.com/name/HSU_MSA/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1 ویدیو هایی که کانال مکاترونیک سبزوار منتشر کرده است ربات کابلی جرثقیل CoGiRo http://www.aparat.com/v/8yY4l/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C_%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84_CoGiRo Thu, 12 Dec 2013 20:59:16 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/8yY4l" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/174/866812_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_866812" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ربات کابلی جرثقیل CoGiRo قادر به حمل و جابجایی اجسام نسبتا سنگین و بزرگ ، با استفاده از 8 کابل متصل به 8 موتور است . مکانیزم حرکتی آن به گونه ایست که با تغییر طول هر یک از کابلها ، مختصات فضایی عملگر حمل کننده نیز تغییر میکند . (( mechatronics.xzn.ir )) ربات کابلی جرثقیل IPAnema 2 http://www.aparat.com/v/n3Rgy/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C_%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84_IPAnema_2 Sun, 08 Dec 2013 19:11:26 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/n3Rgy" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/172/859031_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_859031" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ربات کابلی جرثقیل IPAnema 2 قادر به حمل و جابجایی اجسام نسبتا سنگین و بزرگ ، با استفاده از 8 کابل متصل به 8 موتور است . مکانیزم حرکتی آن به گونه ایست که با تغییر طول هر یک از کابلها ، مختصات فضایی عملگر حمل کننده نیز تغییر میکند . (( mechatronics.xzn.ir )) مهندسی مکاترونیک چیست ؟ http://www.aparat.com/v/vczpG/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9_%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%9F Thu, 17 Oct 2013 01:23:58 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/vczpG" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/156/775477_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_775477" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>معرفی رشته تحصیلی مهندسی مکاترونیک و بازار کار این رشته بسیار جذاب و کاربردی . (( mechatronics.xzn.ir )) (7) آموزش نرم افزار MATLAB http://www.aparat.com/v/EFpLS/%287%29_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%86%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_MATLAB Thu, 10 Oct 2013 14:18:40 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/EFpLS" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/154/765953_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_765953" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قسمت هفتم : تعربف کردن متغیر و ماتریس (( mechatronics.xzn.ir )) (6) آموزش نرم افزار MATLAB http://www.aparat.com/v/MVx1S/%286%29_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%86%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_MATLAB Thu, 10 Oct 2013 14:18:11 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/MVx1S" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/154/765951_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_765951" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قسمت ششم : آشنایی با پنجره Variable Editor (5) آموزش نرم افزار MATLAB http://www.aparat.com/v/Wh5Rj/%285%29_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%86%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_MATLAB Thu, 10 Oct 2013 14:14:31 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/Wh5Rj" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/154/765943_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_765943" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قسمت پنجم : آشنایی با پنجره Command History (4) آموزش نرم افزار MATLAB http://www.aparat.com/v/NCiy6/%284%29_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%86%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_MATLAB Thu, 10 Oct 2013 14:11:59 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/NCiy6" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/154/765934_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_765934" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قسمت چهارم : آشنایی با پنجره Command (3) آموزش نرم افزار MATLAB http://www.aparat.com/v/inc01/%283%29_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%86%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_MATLAB Wed, 02 Oct 2013 21:50:00 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/inc01" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/151/754471_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_754471" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قسمت سوم : آشنایی با محیط نرم افزار (( mechatronics.xzn.ir )) (2) آموزش نرم افزار MATLAB http://www.aparat.com/v/SH5Mn/%282%29_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%86%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_MATLAB Wed, 25 Sep 2013 19:02:47 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/SH5Mn" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/149/744450_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_744450" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قسمت دوم : آموزش نصب نرم افزار (( mechatronics.xzn.ir )) (1) آموزش نرم افزار MATLAB http://www.aparat.com/v/oMpYt/%281%29_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%86%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_MATLAB Wed, 25 Sep 2013 16:36:32 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/oMpYt" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/149/744242_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_744242" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قسمت اول : مقدمه . معرفی نرم افزار و کاربرد های آن بازوی نقاش لگویی http://www.aparat.com/v/5snFS/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%88%DB%8C_%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4_%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C Tue, 03 Sep 2013 23:40:33 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/5snFS" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/143/710620_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_710620" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این بازوی مکاترونیکی با پردازش تصویری که از کامپیوتر و توسط نرم افزار MATLAB دریافت می کند با دقت قابل قبولی رسم می کند . ربات لگویی حل کننده جدول SUDOKU http://www.aparat.com/v/N8UJr/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%AD%D9%84_%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_SUDOKU Tue, 03 Sep 2013 23:33:22 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/N8UJr" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/143/710612_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_710612" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این ربات ابتدا با پردازش تصویر جدول را پردازش کرده و پس از حل آن با خودکاری که در سر آن قرار دارد شروع به کامل کردن جدول می کند . این ربات کاملا هوشمند بوده و یک پروژه پیشرفته مکاترونیکی به شمار می آید . دستگاه CNC با لگو http://www.aparat.com/v/vf4nS/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_CNC_%D8%A8%D8%A7_%D9%84%DA%AF%D9%88 Tue, 03 Sep 2013 23:18:47 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/vf4nS" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/143/710598_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_710598" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این دستگاه مکاترونیکی که با قطعات لگو ساخته شده است می تواند با مته ای که در سر آن قرار دارد بر روی فوم حکاکی کند . حرکات دقیق موتور این دستگاه که با کامپیوتر برنامه نویسی شده است حروف را به صورت بسیار زیبا روی فوم ایجاد می کند . خط تولید مکاترونیکی با قطعات لگو http://www.aparat.com/v/CzVWt/%D8%AE%D8%B7_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%84%DA%AF%D9%88 Tue, 03 Sep 2013 23:10:05 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/CzVWt" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/143/710583_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_710583" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این خط تولید بسیار طولانی و هوشمند که تماما با قطعات لگو ساخته شده اند کامل ترین نمونه استفاده مکاترونیک در صنعت و اتوماسیون کارخانه ها را نشان می دهد . این خط تولید شامل 500 محصول (توپ) و با ابعاد 1.5 متر در 6.5 متر است و برای ساخت آن 600 ساعت وقت صرف شده است . کشتی لگویی هوشمند http://www.aparat.com/v/olW86/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C_%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF Tue, 03 Sep 2013 22:59:15 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/olW86" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/143/710576_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_710576" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>کشتی کوچک ساخته شده با قطعات لگو که می تواند به طرف جلو ، چپ و راست حرکت کند . پل قابل حمل لگویی http://www.aparat.com/v/ztPvA/%D9%BE%D9%84_%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D8%AD%D9%85%D9%84_%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C Tue, 03 Sep 2013 22:55:24 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/ztPvA" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/143/710573_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_710573" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این ربات کاملا هوشمند مکاترونیکی که تماما با قطعات لگو ساخته شده است می تواند پلی که با خود حمل می کند را در هر مکانی که نیاز به عبور از آن دارد قرار داده و پس گذشتن از روی آن و رسیدن به طرف دیگر پل دوباره آن را برداشته و با خود حمل کند . ساعت مکاترونیکی با لگو http://www.aparat.com/v/u9cFJ/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D9%84%DA%AF%D9%88 Tue, 03 Sep 2013 22:49:49 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/u9cFJ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/143/710570_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_710570" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این ساعت که در ساخت آن از قطعات لگو استفاده شده است یک پروژه پیشرفته مکاترونیکی به حساب می آید . مکانیکی که تغییرات ساعت و دقیقه را انجام می دهد ، الکترونیکی که دستورات لازم را در زمان مناسب به موتور ها ارسال می کند . پروژه هوشمند مکاترونیکی http://www.aparat.com/v/gWh4x/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C Fri, 02 Aug 2013 01:38:08 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/gWh4x" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/132/658216_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_658216" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این ربات علاوه بر قابلیت تعقیب مسیر میتواند اجسامی را از محلی به محل دیگر کنار خط انتقال دهد و یا به عنوان ناظر خط تولید تولیداتی که ارتفاع نامناسبی دارند(در این تست لوله های کوتاه)را از خط تولید حذف کند.برای تشخیص ارتفاع لوله ها از پردازش تصویر استفاده شده است . (3) عمود پرواز http://www.aparat.com/v/EhGvI/%283%29_%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2 Fri, 26 Jul 2013 18:27:42 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/EhGvI" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/130/648470_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_648470" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>عمود پرواز با کنترل رادیویی بسیار کوچک مخصوص جاسوسی ! وزن : فقط 20 گرم و ابعاد : فقط 12 سوراخکاری مربعی http://www.aparat.com/v/Se6At/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AE%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C Tue, 16 Jul 2013 01:34:03 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Se6At" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/127/631961_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_631961" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این دستگاه مکاترونیکی با گردشی کاملا شبیه دستگاه های سوراخکاری استوانه ای (دایره ای) معمولی اما با الگوریتمی جالب که در کلیپ مشاهده خواهید کرد آنها را به شکل مکعب در می آورد . ربات Little Dog http://www.aparat.com/v/s1oht/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA_Little_Dog Tue, 16 Jul 2013 01:16:32 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/s1oht" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/127/631934_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_631934" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این ربات یک دستگاه فوق العاده پیشرفته مکاترونیکی است که با استفاده از پردازش تصویر قابلیت مسیریابی بهینه در شرایط سخت توپولوژی زمین را داراست و از نمونه بزرگتر آن برای حمل تجهیزات نظامی سنگین از مسیرهای صعب العبور استفاده می شود . ربات نقاش http://www.aparat.com/v/8HFGy/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4 Mon, 15 Jul 2013 20:48:41 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/8HFGy" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/127/631649_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_631649" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ربات نقاش یک نمونه پروژه عملی استفاده از توابع پردازش تصویر در نرم افزار قدرتمند MATLAB است که با استفاده از یک بازوی مکاترونیکی به یک نقاش ماشینی هوشمند تبدیل شده است. ربات بیلیارد باز http://www.aparat.com/v/EKaCc/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B2 Mon, 15 Jul 2013 20:42:11 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/EKaCc" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/127/631634_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_631634" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ترکیبی بسیار کامل و پیشرفته از علوم مرتبط با هوش مصنوعی شامل بینایی ماشین ، پردازش تصویر ، رباتیک و مکاترونیک را در این ربات بیلیارد باز خودکار نظاره کنید. (2) عمود پرواز http://www.aparat.com/v/lCpbP/%282%29_%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2 Mon, 15 Jul 2013 20:37:19 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/lCpbP" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/127/631627_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_631627" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>عمود پرواز فوق پیشرفته ARDrone. در این فیلم به نمایش قدرت کنترل بسیار بالای آن به وسیله گوشی های تلفن هوشمند میپردازد . علاوه بر مشاهده بر خط محیط پرواز این پرنده ، دوربین های آن از قابلیت پردازش لحظه ای تصاویر برای کنترل بهتر آن برخوردارند. پروتکل ارتباطی این پرنده با نرم افزار کنترلی آن WIFI است. (1) عمود پرواز http://www.aparat.com/v/LcyFK/%281%29_%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2 Sun, 14 Jul 2013 14:03:09 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/LcyFK" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/126/629466_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_629466" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>عمود پرواز با قابلیت پرواز خودکار و همچنین بازیابی حالت اولیه پرواز به صورت خودکار. این عمود پرواز مجهز به سامانه پردازش تصاویر به صورت لحظه ای است. (1) مسابقات امدادگر دانش آموزی 2 http://www.aparat.com/v/FDE4K/%281%29_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C_2 Sat, 13 Jul 2013 00:54:10 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/FDE4K" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/126/627290_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_627290" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این مسابقات شامل المان های مسیر یابی با خط و بدون خط ، تشخیص مصدوم های روی زمین ، دور زدن موانع روی خطوط مسیر و تشخیص مصدوم ها در زمین بدون خط (طبقه دوم) و همچنین شیب 30 درجه است. ربات مسیر یاب (Line follower) http://www.aparat.com/v/zOMtq/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D8%A8_%28Line_follower%29 Sat, 13 Jul 2013 00:41:51 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/zOMtq" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/126/627269_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_627269" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این ربات یک ربات مسیر یاب بسیار ساده اما سریع و دقیق است . یکی از عوامل دقت بالای این ربات فاصله زیاد برد سنسور ها از محور موتور ها و همچنین فاصله زیاد بین چرخ هاست . (1) مسابقات امدادگر دانش آموزی 1 http://www.aparat.com/v/8Sn9f/%281%29_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C_1 Sat, 13 Jul 2013 00:31:53 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/8Sn9f" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/126/627254_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_627254" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این مسابقات شامل المان های مسیر یابی با خط و بدون خط ، تشخیص مصدوم های روی زمین ، دور زدن موانع روی خطوط مسیر و تشخیص مصدوم ها در زمین بدون خط (طبقه دوم) و همچنین شیب 30 درجه است. ربات انسان نما ASIMO http://www.aparat.com/v/2cDO8/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%85%D8%A7_ASIMO Fri, 12 Jul 2013 22:38:19 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/2cDO8" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/126/627123_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_627123" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این تصاویر مراسم معرفی رسمی ربات معروف و بسیار کامل ASIMO را نشان می دهد . قابلیت های دیگر این ربات پیشرفته حتما ببینید . مسابقات ربات آتش نشان http://www.aparat.com/v/zbdxK/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A2%D8%AA%D8%B4_%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86 Fri, 12 Jul 2013 22:23:59 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/zbdxK" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/126/627111_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_627111" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در مسابقات ربات های آتش نشان این ربات ها پس از بررسی کامل زمین باید شعله های کوچک آتش موجود بر روی بعضی از دیوار ها را خاموش کرده و به محل مشخص شده بازگردد .