کانال مرصاد http://www.aparat.com/name/Kolahbardari ویدیو هایی که کانال مرصاد منتشر کرده است کلاهبرداری+تشریفات خودرو+لیزینگ خودرو http://www.aparat.com/v/YJ1VP Mon, 15 Jul 2013 17:00:37 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/YJ1VP" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/YJ1VP'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/127/631306_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_631306" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>گزارش درشهر از شاکیان شرکت تشریفات خودرو آگاه باشید و گول شرکت های لیزینگ و فروش خودرو به این صورت را نخورید