کانال مجید میرمحمدی http://www.aparat.com/name/Majid_Mirmohammadi/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C ویدیو هایی که کانال مجید میرمحمدی منتشر کرده است درگ ماکسیما با جنسیس کوپه http://www.aparat.com/v/TFEJ5/%D8%AF%D8%B1%DA%AF_%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D8%A7_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%B3_%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%87 Sun, 07 Oct 2012 02:28:38 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/TFEJ5" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/338447-8451.jpg?8451);" class="video_thumb" id="video_thumb_338447" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>درگ ماکسیما دنده ای با جنسیس کوپه هنوزم ماکسیما ماکسیمات ..... به یاد استاد حسن کسایی http://www.aparat.com/v/oRweg/%D8%A8%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%DA%A9%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C Sat, 02 Nov 2013 11:18:49 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/oRweg" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/799584-2998.jpg?2998);" class="video_thumb" id="video_thumb_799584" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تبلیغ شبکه نسیم پیشکسوت نی او به گفته خود در تاریخ ۳ مهر ۱۳۰۷ در خانواده آنالیز کردن کلیپ شیطانی شاهین نجفی توسط نصر TV http://www.aparat.com/v/FWpfZ/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE_%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D9%86%D8%B5%D8%B1_TV Sat, 12 Oct 2013 23:26:13 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/FWpfZ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/769514-2250.jpg?2250);" class="video_thumb" id="video_thumb_769514" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> مارش زیبای پولیوشکا پولیه(По́люшко по́ле)گروه کر ارتش سرخ http://www.aparat.com/v/4QhVY/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B4%DA%A9%D8%A7_%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87%28%D0%9F%D0%BE%CC%81%D0%BB%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%CC%81%D0%BB%D0%B5%29%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%DA%A9%D8%B1_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%B3%D8%B1%D8%AE Tue, 08 Oct 2013 16:29:20 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/4QhVY" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/762982-251.jpg?251);" class="video_thumb" id="video_thumb_762982" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>سرودی مربوط به کومسومول (جوانان کمونیست) که در 1933 ساخته شد... (اینجا هم صرفا زیبائی موسیقائی مهمه نه دلائل سیاسی!) GTA IV Natural and realistic ENB http://www.aparat.com/v/0p3xH/GTA_IV_Natural_and_realistic_ENB Tue, 27 Aug 2013 00:31:57 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/0p3xH" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/698079-5874.jpg?5874);" class="video_thumb" id="video_thumb_698079" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ENB برای GTA IV توضیحات سازنده ی این ویدیو و لینک دانلود: This was made using my custom ENB settings (originally by Dpeasant3) which can be found here: http://www.gta4-mods.com/misc/simple-enb-for-natural-and-realistic-lighting-f20765 Update 1.2 My PC: i5 2500k, 4gb, GTX 660 Average framerate is usually 30-40 http://www.mediafire.com/download/j5w0k4t365wba9w/LCC+Taxi+++LCPD+textures.rar Peugeot Pars IV http://www.aparat.com/v/Dyrz4/Peugeot_Pars_IV Sun, 28 Jul 2013 15:26:47 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Dyrz4" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/651196-4075.jpg?4075);" class="video_thumb" id="video_thumb_651196" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>www.Gta0020.rzb.ir (حتما ببینید)نماز خوندن سی جی درGTA http://www.aparat.com/v/F4sWe/%28%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF%29%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%86_%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%DB%8C_%D8%AF%D8%B1GTA Sat, 20 Jul 2013 17:45:46 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/F4sWe" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/638908-1877.jpg?1877);" class="video_thumb" id="video_thumb_638908" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>هرکی این مد نماز خوندن و مسجد رو خواست بگه البته مسجد و مد نماز خوندن جداست فقط این مد یه بدی داره که سی جی مثل سنی ها نماز می خونه فکر کنم سازنده ی این مد سنی ولی در کل مد کمیاب و باحالیه. باب اسفنجی و گانگام استای 2 http://www.aparat.com/v/l2qj9/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AC%DB%8C_%D9%88_%DA%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C_2 Thu, 15 Aug 2013 15:41:09 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/l2qj9" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/680039-6170.jpg?6170);" class="video_thumb" id="video_thumb_680039" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>