کانال مصطفی رضایی http://www.aparat.com/name/MostafaRezaei/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C_%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C ویدیو هایی که کانال مصطفی رضایی منتشر کرده است آموزش SPSS و LISREL-ق14 http://www.aparat.com/v/IdZum/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_SPSS_%D9%88_LISREL-%D9%8214 Wed, 20 Jun 2012 16:04:15 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/IdZum" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/47/233898_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_233898" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> آموزش SPSS و LISREL-ق13 http://www.aparat.com/v/se5hf/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_SPSS_%D9%88_LISREL-%D9%8213 Thu, 14 Jun 2012 15:26:18 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/se5hf" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/46/227804_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_227804" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> آموزش SPSS و LISREL-ق12-2 http://www.aparat.com/v/QqypO/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_SPSS_%D9%88_LISREL-%D9%8212-2 Thu, 14 Jun 2012 00:42:02 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/QqypO" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/46/227262_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_227262" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> آموزش SPSS و LISREL-ق12-1 http://www.aparat.com/v/SsdE0/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_SPSS_%D9%88_LISREL-%D9%8212-1 Wed, 30 May 2012 12:57:24 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/SsdE0" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/43/212892_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_212892" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>LISREL گام1: ارزیابی مدل اندازه گیری - قسمت اول آموزش SPSS و LISREL-ق11 http://www.aparat.com/v/W5gLU/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_SPSS_%D9%88_LISREL-%D9%8211 Wed, 30 May 2012 11:55:51 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/W5gLU" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/43/212806_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_212806" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>LISREL مفاهیم اولیه آموزش SPSS و LISREL-ق4 http://www.aparat.com/v/XCyTc/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_SPSS_%D9%88_LISREL-%D9%824 Wed, 30 May 2012 11:02:24 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/XCyTc" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/43/212745_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_212745" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تبدیل متغیر(Visual Binning) آموزش SPSS و LISREL-ق10 http://www.aparat.com/v/FHZM9/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_SPSS_%D9%88_LISREL-%D9%8210 Wed, 30 May 2012 10:28:12 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/FHZM9" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/43/212731_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_212731" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>آزمون One-way ANOVA آموزش SPSS و LISREL-ق9 http://www.aparat.com/v/iqwPf/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_SPSS_%D9%88_LISREL-%D9%829 Wed, 30 May 2012 10:12:02 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/iqwPf" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/43/212728_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_212728" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>آزمون Independent-sample T-test آموزش SPSS و LISREL-ق8 http://www.aparat.com/v/Mv4Je/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_SPSS_%D9%88_LISREL-%D9%828 Wed, 30 May 2012 09:53:46 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Mv4Je" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/43/212720_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_212720" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>آزمون One-sample T-test آموزش SPSS و LISREL-ق7-2 http://www.aparat.com/v/JqMZF/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_SPSS_%D9%88_LISREL-%D9%827-2 Wed, 30 May 2012 09:38:27 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/JqMZF" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/43/212716_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_212716" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تست نرمال بودن(Normality Test) - قسمت دوم آموزش SPSS و LISREL-ق7-1 http://www.aparat.com/v/bOGHU/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_SPSS_%D9%88_LISREL-%D9%827-1 Wed, 30 May 2012 01:36:51 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/bOGHU" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/43/212610_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_212610" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تست نرمال بودن(Normality Test) - قسمت اول آموزش SPSS و LISREL-ق6-1 http://www.aparat.com/v/Jexmq/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_SPSS_%D9%88_LISREL-%D9%826-1 Tue, 29 May 2012 21:04:23 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Jexmq" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/43/212410_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_212410" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>رسم نمودار2 - قسمت اول آموزش SPSS و LISREL-ق5-2 http://www.aparat.com/v/5aM9e/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_SPSS_%D9%88_LISREL-%D9%825-2 Tue, 29 May 2012 20:22:13 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/5aM9e" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/43/212369_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_212369" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>رسم نمودار1 - قسمت دوم آموزش SPSS و LISREL-ق5-1 http://www.aparat.com/v/VbREw/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_SPSS_%D9%88_LISREL-%D9%825-1 Sun, 27 May 2012 14:24:28 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/VbREw" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/42/209786_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_209786" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>رسم نمودار1 - قسمت اول آموزش SPSS و LISREL-ق3-2 http://www.aparat.com/v/Z6PJT/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_SPSS_%D9%88_LISREL-%D9%823-2 Sun, 27 May 2012 13:13:07 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Z6PJT" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/42/209629_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_209629" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تبدیل متغیر(Recode) - قسمت دوم آموزش SPSS و LISREL-ق3-1 http://www.aparat.com/v/6opHc/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_SPSS_%D9%88_LISREL-%D9%823-1 Sun, 27 May 2012 12:52:51 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/6opHc" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/42/209593_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_209593" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تبدیل متغیر(Recode) - قسمت اول آموزش SPSS و LISREL-ق2-2 http://www.aparat.com/v/FI2Jr/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_SPSS_%D9%88_LISREL-%D9%822-2 Sun, 27 May 2012 12:40:30 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/FI2Jr" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/42/209570_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_209570" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>داده های گم شده Missing Data - قسمت دوم آموزش SPSS و LISREL-ق2-1 http://www.aparat.com/v/dYBal/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_SPSS_%D9%88_LISREL-%D9%822-1 Sun, 27 May 2012 01:53:42 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/dYBal" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/42/209232_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_209232" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>داده های گم شده Missing Data - قسمت اول آموزش SPSS و LISREL-ق1-2 http://www.aparat.com/v/fwdWn/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_SPSS_%D9%88_LISREL-%D9%821-2 Sun, 27 May 2012 01:22:19 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/fwdWn" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/42/209219_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_209219" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>آشنایی با فضای نرم افزار-قسمت دوم آموزش SPSS و LISREL-ق1-1 http://www.aparat.com/v/5Xztj/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_SPSS_%D9%88_LISREL-%D9%821-1 Sat, 26 May 2012 19:58:26 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/5Xztj" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/42/208872_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_208872" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>آشنایی با فضای نرم افزار-قسمت اول