کانال مصطفی رضایی http://www.aparat.com/name/MostafaRezaei ویدیو هایی که کانال مصطفی رضایی منتشر کرده است آموزش SPSS و LISREL-ق14 http://www.aparat.com/v/IdZum Wed, 20 Jun 2012 16:04:15 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/IdZum" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/IdZum'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/47/233898_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_233898" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> آموزش SPSS و LISREL-ق13 http://www.aparat.com/v/se5hf Thu, 14 Jun 2012 15:26:18 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/se5hf" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/se5hf'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/46/227804_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_227804" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> آموزش SPSS و LISREL-ق12-2 http://www.aparat.com/v/QqypO Thu, 14 Jun 2012 00:42:02 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/QqypO" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/QqypO'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/46/227262_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_227262" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> آموزش SPSS و LISREL-ق12-1 http://www.aparat.com/v/SsdE0 Wed, 30 May 2012 12:57:24 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/SsdE0" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/SsdE0'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/43/212892_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_212892" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>LISREL گام1: ارزیابی مدل اندازه گیری - قسمت اول آموزش SPSS و LISREL-ق11 http://www.aparat.com/v/W5gLU Wed, 30 May 2012 11:55:51 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/W5gLU" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/W5gLU'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/43/212806_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_212806" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>LISREL مفاهیم اولیه آموزش SPSS و LISREL-ق4 http://www.aparat.com/v/XCyTc Wed, 30 May 2012 11:02:24 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/XCyTc" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/XCyTc'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/43/212745_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_212745" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تبدیل متغیر(Visual Binning) آموزش SPSS و LISREL-ق10 http://www.aparat.com/v/FHZM9 Wed, 30 May 2012 10:28:12 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/FHZM9" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/FHZM9'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/43/212731_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_212731" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>آزمون One-way ANOVA آموزش SPSS و LISREL-ق9 http://www.aparat.com/v/iqwPf Wed, 30 May 2012 10:12:02 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/iqwPf" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/iqwPf'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/43/212728_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_212728" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>آزمون Independent-sample T-test آموزش SPSS و LISREL-ق8 http://www.aparat.com/v/Mv4Je Wed, 30 May 2012 09:53:46 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Mv4Je" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/Mv4Je'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/43/212720_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_212720" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>آزمون One-sample T-test آموزش SPSS و LISREL-ق7-2 http://www.aparat.com/v/JqMZF Wed, 30 May 2012 09:38:27 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/JqMZF" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/JqMZF'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/43/212716_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_212716" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تست نرمال بودن(Normality Test) - قسمت دوم آموزش SPSS و LISREL-ق7-1 http://www.aparat.com/v/bOGHU Wed, 30 May 2012 01:36:51 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/bOGHU" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/bOGHU'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/43/212610_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_212610" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تست نرمال بودن(Normality Test) - قسمت اول آموزش SPSS و LISREL-ق6-1 http://www.aparat.com/v/Jexmq Tue, 29 May 2012 21:04:23 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Jexmq" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/Jexmq'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/43/212410_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_212410" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>رسم نمودار2 - قسمت اول آموزش SPSS و LISREL-ق5-2 http://www.aparat.com/v/5aM9e Tue, 29 May 2012 20:22:13 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/5aM9e" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/5aM9e'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/43/212369_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_212369" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>رسم نمودار1 - قسمت دوم آموزش SPSS و LISREL-ق5-1 http://www.aparat.com/v/VbREw Sun, 27 May 2012 14:24:28 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/VbREw" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/VbREw'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/42/209786_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_209786" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>رسم نمودار1 - قسمت اول آموزش SPSS و LISREL-ق3-2 http://www.aparat.com/v/Z6PJT Sun, 27 May 2012 13:13:07 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Z6PJT" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/Z6PJT'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/42/209629_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_209629" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تبدیل متغیر(Recode) - قسمت دوم آموزش SPSS و LISREL-ق3-1 http://www.aparat.com/v/6opHc Sun, 27 May 2012 12:52:51 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/6opHc" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/6opHc'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/42/209593_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_209593" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تبدیل متغیر(Recode) - قسمت اول آموزش SPSS و LISREL-ق2-2 http://www.aparat.com/v/FI2Jr Sun, 27 May 2012 12:40:30 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/FI2Jr" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/FI2Jr'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/42/209570_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_209570" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>داده های گم شده Missing Data - قسمت دوم آموزش SPSS و LISREL-ق2-1 http://www.aparat.com/v/dYBal Sun, 27 May 2012 01:53:42 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/dYBal" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/dYBal'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/42/209232_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_209232" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>داده های گم شده Missing Data - قسمت اول آموزش SPSS و LISREL-ق1-2 http://www.aparat.com/v/fwdWn Sun, 27 May 2012 01:22:19 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/fwdWn" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/fwdWn'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/42/209219_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_209219" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>آشنایی با فضای نرم افزار-قسمت دوم آموزش SPSS و LISREL-ق1-1 http://www.aparat.com/v/5Xztj Sat, 26 May 2012 19:58:26 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/5Xztj" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/5Xztj'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/42/208872_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_208872" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>آشنایی با فضای نرم افزار-قسمت اول