کانال اسکیت بردینگ http://www.aparat.com/name/SkateBoard/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF ویدیو هایی که کانال اسکیت بردینگ منتشر کرده است