کانال بدو بیا ببین چی دارم http://www.aparat.com/name/VQHVQH/%D8%A8%D8%AF%D9%88_%D8%A8%DB%8C%D8%A7_%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86_%DA%86%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85 ویدیو هایی که کانال بدو بیا ببین چی دارم منتشر کرده است سریال پرندگان خشمگین|فصل اول|پارت 14 http://www.aparat.com/v/s6Ov9/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86%7C%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%88%D9%84%7C%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA_14 Sat, 29 Jun 2013 20:55:48 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/s6Ov9" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/607551-4042.jpg?4042);" class="video_thumb" id="video_thumb_607551" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>سریال پرندگان خشمگین|فصل اول|پارت 14 عاقبت زن زلیلی http://www.aparat.com/v/qkZW1/%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA_%D8%B2%D9%86_%D8%B2%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C Mon, 10 Sep 2012 17:09:43 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/qkZW1" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/317231-4843.jpg?4843);" class="video_thumb" id="video_thumb_317231" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>اینو از تو بازی ظبط کردم اگه تو بازی پرندگان خشمگین جنگ ستارگان گیر کردید این فیلم رو ببینید http://www.aparat.com/v/pV1vi/%D8%A7%DA%AF%D9%87_%D8%AA%D9%88_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%DA%AF%DB%8C%D8%B1_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%DB%8C%D9%86 Thu, 11 Apr 2013 12:31:03 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/pV1vi" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/511135-3540.jpg?3540);" class="video_thumb" id="video_thumb_511135" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> سریال پرندگان خشمگین|فصل اول|پارت 11 http://www.aparat.com/v/9nKvC/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86%7C%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%88%D9%84%7C%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA_11 Tue, 28 May 2013 10:29:37 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/9nKvC" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/561518-1235.jpg?1235);" class="video_thumb" id="video_thumb_561518" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>سریال پرندگان خشمگین|فصل اول|پارت 11 بچه گربه های با مزه http://www.aparat.com/v/H2XLZ/%D8%A8%DA%86%D9%87_%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D9%85%D8%B2%D9%87 Thu, 16 May 2013 01:21:47 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/H2XLZ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/546806-2682.jpg?2682);" class="video_thumb" id="video_thumb_546806" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>لطفا نظر خود را درباره ی این ویدیو ارسال کنید. کشیدن تن برهنه دختر بی گناه مصری روی زمین http://www.aparat.com/v/O3qKs/%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86_%D8%AA%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%87_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%DB%8C_%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%B5%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86 Mon, 30 Jan 2012 17:00:23 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/O3qKs" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/116483-2083.jpg?2083);" class="video_thumb" id="video_thumb_116483" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این صحنه یکی از مشهور ترین صحنه های انقلاب مصر هست لازم به ذکر هست که بگن این خانم هنوز زنده هست و در سلامت کانل به سر میبره تریلر نسخه جدید Angry Birds http://www.aparat.com/v/CrYUD/%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%84%D8%B1_%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_Angry_Bird Sun, 12 May 2013 11:08:16 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/CrYUD" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/542067-9002.jpg?9002);" class="video_thumb" id="video_thumb_542067" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کمک مرد قارچ خور به Angry Birds http://www.aparat.com/v/zOb4l/%DA%A9%D9%85%DA%A9_%D9%85%D8%B1%D8%AF_%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86_%D8%AE%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D9%87_Angry_Bird Mon, 22 Oct 2012 16:13:55 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/zOb4l" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/351589-3035.jpg?3035);" class="video_thumb" id="video_thumb_351589" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ایمیل j.kazazi135@gmail.com پرندگان خشمگین http://www.aparat.com/v/0QJVe/%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86 Mon, 08 Apr 2013 13:33:56 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/0QJVe" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/508367-5474.jpg?5474);" class="video_thumb" id="video_thumb_508367" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قسمت 1- منتظر قسمت های بعدی باشید... تحریم در بازی آنلاین مزرعه ی رایگان http://www.aparat.com/v/7BoHj/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D9%87_%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86 Thu, 28 Feb 2013 18:49:43 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/7BoHj" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/475205-9174.jpg?9174);" class="video_thumb" id="video_thumb_475205" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این فیلم نشون میده که ما در بازی هم تحریمیم. http://www.myfreefarm.ir/?ref=blogfa جوجو کوچولو های من http://www.aparat.com/v/txi0V/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%88_%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%88%D9%84%D9%88_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%86 Tue, 14 May 2013 13:09:57 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/txi0V" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/544860-8392.jpg?8392);" class="video_thumb" id="video_thumb_544860" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>جوجه کوچولو های من راه شیری http://www.aparat.com/v/bDmB7/%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C Wed, 13 Feb 2013 15:26:05 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/bDmB7" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/459806-8237.jpg?8237);" class="video_thumb" id="video_thumb_459806" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> در فضا گشت بزنید http://www.aparat.com/v/COplH/%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D8%B6%D8%A7_%DA%AF%D8%B4%D8%AA_%D8%A8%D8%B2%D9%86%DB%8C%D8%AF Wed, 02 Jan 2013 02:24:43 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/COplH" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/415116-9724.jpg?9724);" class="video_thumb" id="video_thumb_415116" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این ویدیو توسط دوربین هابل از زمین گرفته شده است (در فضا گشت بزنید) بالاترین سرعت اینترنت http://www.aparat.com/v/tIoYH/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA Mon, 24 Sep 2012 02:11:54 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/tIoYH" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/328091-5186.jpg?5186);" class="video_thumb" id="video_thumb_328091" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>بالاترین سرعت اینترنت که تا حالا دیدی!!!!!!!! کلیپ گیاهان در مقابل زامبی ها http://www.aparat.com/v/RiuDF/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE_%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A8%DB%8C_%D9%87%D8%A7 Wed, 15 May 2013 13:20:42 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/RiuDF" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/546026-3438.jpg?3438);" class="video_thumb" id="video_thumb_546026" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این کلیپ را آفتاب گردون خونده و زامبی ها هم در ساخت آن نقش داشته اند! تیتراژ پایانی بازی گیاهان در مقابل زامبی ها http://www.aparat.com/v/PASQv/%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A8%DB%8C_%D9%87%D8%A7 Wed, 27 Mar 2013 14:26:38 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/PASQv" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/497830-4591.jpg?4591);" class="video_thumb" id="video_thumb_497830" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>وقتی بازی بسیار جذاب گیاهان در برابر زامبی ها به پایان خود می رسد این ویدئو کلیپ زیبا را خواهید دید. سریال پرندگان خشمگین|فصل اول|پارت 4 http://www.aparat.com/v/aW6cF/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86%7C%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%88%D9%84%7C%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA_4 Mon, 08 Apr 2013 16:06:46 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/aW6cF" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/508529-1015.jpg?1015);" class="video_thumb" id="video_thumb_508529" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>سریال پرندگان خشمگین|فصل اول|پارت 4 سریال پرندگان خشمگین قسمت نهم http://www.aparat.com/v/G3Na1/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D9%86%D9%87%D9%85 Wed, 15 May 2013 16:57:57 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/G3Na1" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/546309-3401.jpg?3401);" class="video_thumb" id="video_thumb_546309" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> زامبی ها در شهر(حتما ببینین) http://www.aparat.com/v/Y06ya/%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A8%DB%8C_%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D9%87%D8%B1%28%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%86%29 Thu, 09 May 2013 13:40:21 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Y06ya" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/538978-8081.jpg?8081);" class="video_thumb" id="video_thumb_538978" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>یه کلیپ کوتاه و بسیار زیبا هم طنز هست هم هیجانی خیلی باحاله زامبی ها در شهر حتما ببینین از دستش ندین انگری برد اسپیس http://www.aparat.com/v/ncjgP/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B3 Tue, 09 Apr 2013 21:52:21 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/ncjgP" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/509736-2791.jpg?2791);" class="video_thumb" id="video_thumb_509736" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> تریلر بازی پرندگان خشمگین اسپیس http://www.aparat.com/v/tJMBO/%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%84%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B3 Thu, 11 Apr 2013 11:58:19 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/tJMBO" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/511099-8357.jpg?8357);" class="video_thumb" id="video_thumb_511099" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> حرکت باحال جوجه اردک ها http://www.aparat.com/v/FN1Kk/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9_%D9%87%D8%A7 Wed, 06 Jun 2012 17:30:43 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/FN1Kk" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/220008-6528.jpg?6528);" class="video_thumb" id="video_thumb_220008" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> جوجه اردک بامزه http://www.aparat.com/v/m2qyh/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%B2%D9%87 Wed, 20 Feb 2013 17:39:56 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/m2qyh" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/467468-659.jpg?659);" class="video_thumb" id="video_thumb_467468" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کاسکو پر حرف http://www.aparat.com/v/ynFqV/%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88_%D9%BE%D8%B1_%D8%AD%D8%B1%D9%81 Fri, 14 Sep 2012 13:42:58 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/ynFqV" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/320676-5957.jpg?5957);" class="video_thumb" id="video_thumb_320676" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کاسکو ایرانی سخنگو فوق العاده باهوش http://www.aparat.com/v/meIpb/%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88_%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B4 Mon, 19 Nov 2012 12:43:47 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/meIpb" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/374115-1553.jpg?1553);" class="video_thumb" id="video_thumb_374115" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> آب می خوام !!! http://www.aparat.com/v/NeG6g/%D8%A2%D8%A8_%D9%85%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%85_%21%21%21 Fri, 21 Dec 2012 23:07:34 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/NeG6g" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/403873-4328.jpg?4328);" class="video_thumb" id="video_thumb_403873" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>هانی ، طوطی دوست داشتنی من پودر شدن پرنده http://www.aparat.com/v/EGMCy/%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%AF%D9%86_%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87 Sat, 11 May 2013 10:48:50 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/EGMCy" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/540848-5941.jpg?5941);" class="video_thumb" id="video_thumb_540848" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> پرنده بادکنکی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! http://www.aparat.com/v/XLCi4/%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D9%86%DA%A9%DB%8C%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%21 Thu, 18 Apr 2013 23:34:02 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/XLCi4" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/518932-8750.jpg?8750);" class="video_thumb" id="video_thumb_518932" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این پرندرو فقط تو پرندگان خشمگین فصلا ببینید پرندگان خشمگین هم تبلیغ میکنن اونم چی مبایل سامسونگ http://www.aparat.com/v/vDeHk/%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86_%D9%87%D9%85_%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA_%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D9%86_%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%85_%DA%86%DB%8C_%D9%85%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF Thu, 11 Apr 2013 12:57:59 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/vDeHk" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/511160-1796.jpg?1796);" class="video_thumb" id="video_thumb_511160" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> ماجرای جنگ بین پرندگان خشمگین و خوک ها قسمت 2 http://www.aparat.com/v/ZjaVr/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86_%D9%88_%D8%AE%D9%88%DA%A9_%D9%87%D8%A7_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_2 Thu, 11 Apr 2013 12:54:17 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/ZjaVr" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/511156-4053.jpg?4053);" class="video_thumb" id="video_thumb_511156" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>