کانال زهرا http://www.aparat.com/name/ZAHRA_ai/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7 ویدیو هایی که کانال زهرا منتشر کرده است تقلید صدای جیپسی کینگ!!! http://www.aparat.com/v/y78ev/%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%DB%8C%D9%BE%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF%21%21%21 Fri, 05 Oct 2012 17:16:52 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/y78ev" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/68/337356_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_337356" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>کلیپ جدید و بسیار زیبا از تقلید صدای جیپسی کینگ توسط حسن ریوندی برخورد رعدوبرق به زمین http://www.aparat.com/v/lko3D/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%82_%D8%A8%D9%87_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86 Fri, 15 Jun 2012 10:33:53 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/lko3D" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/46/228430_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_228430" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> دعوای گوسفند با خروس http://www.aparat.com/v/YHQea/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF_%D8%A8%D8%A7_%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B3 Sun, 10 Jun 2012 01:52:02 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/YHQea" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/45/222839_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_222839" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> یه حرکت جالب از پنگوئن http://www.aparat.com/v/tAHiW/%DB%8C%D9%87_%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D8%B2_%D9%BE%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%A6%D9%86 Tue, 29 May 2012 20:39:46 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/tAHiW" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/43/212383_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_212383" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>نظر یادتون نره چه آدمایی طرف خودشو.......... http://www.aparat.com/v/n6fA2/%DA%86%D9%87_%D8%A2%D8%AF%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B7%D8%B1%D9%81_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%D9%88.......... Mon, 21 May 2012 03:44:23 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/n6fA2" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/41/203368_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_203368" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> رقص عربی دختر کوچولو http://www.aparat.com/v/unG0g/%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%88%D9%84%D9%88 Sat, 19 May 2012 17:35:17 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/unG0g" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/41/201981_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_201981" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> رقص دختر کوچولویه ناز http://www.aparat.com/v/q0Ewn/%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%86%D8%A7%D8%B2 Sat, 19 May 2012 17:32:08 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/q0Ewn" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/41/201978_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_201978" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> دانش آموز باهوش شمالی.آخرخنده http://www.aparat.com/v/uptWn/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2_%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B4_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C.%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87 Wed, 16 May 2012 21:05:41 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/uptWn" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/40/199631_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_199631" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>نظر بدید بچه های شیطون http://www.aparat.com/v/ujwUT/%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D9%88%D9%86 Wed, 16 May 2012 20:57:42 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/ujwUT" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/40/199624_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_199624" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> تمساح گرفتش http://www.aparat.com/v/vnwzG/%D8%AA%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD_%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%B4 Tue, 15 May 2012 09:04:35 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/vnwzG" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/40/197798_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_197798" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> حرکات موزون با دست http://www.aparat.com/v/hedyo/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%D8%AF%D8%B3%D8%AA Sun, 13 May 2012 20:20:09 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/hedyo" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/40/196414_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_196414" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> گربه ناقلا http://www.aparat.com/v/4trlP/%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87_%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7 Sun, 13 May 2012 18:50:27 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/4trlP" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/40/196346_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_196346" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کلیپ جالب ودیدنی http://www.aparat.com/v/3hDXP/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE_%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C Sun, 13 May 2012 18:41:33 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/3hDXP" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/40/196340_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_196340" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> ازخر خرتر http://www.aparat.com/v/6WazU/%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D8%B1_%D8%AE%D8%B1%D8%AA%D8%B1 Thu, 19 Apr 2012 14:09:06 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/6WazU" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/36/179424_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_179424" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>کامنت خوشکله رو بده بیاد یارانه گرفتن عربی http://www.aparat.com/v/Boqs1/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C Thu, 19 Apr 2012 16:28:27 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Boqs1" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/36/179600_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_179600" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>دوستان کامنت یادتون نره بچه گربه رو نگاه.فقط ببینید و بخندید. هه هه هه http://www.aparat.com/v/hJk9B/%D8%A8%DA%86%D9%87_%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87_%D8%B1%D9%88_%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87.%D9%81%D9%82%D8%B7_%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%D8%A8%D8%AE%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF._%D9%87%D9%87_%D9%87%D9%87_%D9%87%D9%87 Thu, 26 Apr 2012 19:21:19 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/hJk9B" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/38/185150_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_185150" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>چرا اینقدر گزارش تخلف میدید بابا. دیگه اعصابم رو خرد کردید ادعا دارا. کلیپ زیبای عاشقانه http://www.aparat.com/v/xSUZu/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87 Thu, 26 Apr 2012 19:39:58 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/xSUZu" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/38/185160_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_185160" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>کامنت خوشکله یادتون نره مسابقه با جام جهانی تا جام جهانی. ته خنده http://www.aparat.com/v/y3efL/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87_%D8%A8%D8%A7_%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AA%D8%A7_%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C._%D8%AA%D9%87_%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87 Thu, 26 Apr 2012 19:56:34 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/y3efL" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/38/185172_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_185172" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> تقلید از خشایار http://www.aparat.com/v/S2XLn/%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%B2_%D8%AE%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%B1 Thu, 19 Apr 2012 20:47:31 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/S2XLn" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/36/179824_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_179824" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>