کانال زهرا http://www.aparat.com/name/ZAHRA_ai ویدیو هایی که کانال زهرا منتشر کرده است تقلید صدای جیپسی کینگ!!! http://www.aparat.com/v/y78ev Fri, 05 Oct 2012 17:16:52 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/y78ev" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/y78ev'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/68/337356_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_337356" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>کلیپ جدید و بسیار زیبا از تقلید صدای جیپسی کینگ توسط حسن ریوندی برخورد رعدوبرق به زمین http://www.aparat.com/v/lko3D Fri, 15 Jun 2012 10:33:53 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/lko3D" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/lko3D'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/46/228430_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_228430" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> دعوای گوسفند با خروس http://www.aparat.com/v/YHQea Sun, 10 Jun 2012 01:52:02 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/YHQea" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/YHQea'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/45/222839_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_222839" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> یه حرکت جالب از پنگوئن http://www.aparat.com/v/tAHiW Tue, 29 May 2012 20:39:46 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/tAHiW" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/tAHiW'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/43/212383_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_212383" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>نظر یادتون نره چه آدمایی طرف خودشو.......... http://www.aparat.com/v/n6fA2 Mon, 21 May 2012 03:44:23 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/n6fA2" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/n6fA2'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/41/203368_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_203368" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> رقص عربی دختر کوچولو http://www.aparat.com/v/unG0g Sat, 19 May 2012 17:35:17 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/unG0g" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/unG0g'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/41/201981_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_201981" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> رقص دختر کوچولویه ناز http://www.aparat.com/v/q0Ewn Sat, 19 May 2012 17:32:08 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/q0Ewn" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/q0Ewn'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/41/201978_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_201978" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> دانش آموز باهوش شمالی.آخرخنده http://www.aparat.com/v/uptWn Wed, 16 May 2012 21:05:41 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/uptWn" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/uptWn'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/40/199631_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_199631" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>نظر بدید بچه های شیطون http://www.aparat.com/v/ujwUT Wed, 16 May 2012 20:57:42 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/ujwUT" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/ujwUT'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/40/199624_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_199624" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> تمساح گرفتش http://www.aparat.com/v/vnwzG Tue, 15 May 2012 09:04:35 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/vnwzG" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/vnwzG'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/40/197798_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_197798" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> حرکات موزون با دست http://www.aparat.com/v/hedyo Sun, 13 May 2012 20:20:09 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/hedyo" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/hedyo'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/40/196414_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_196414" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> گربه ناقلا http://www.aparat.com/v/4trlP Sun, 13 May 2012 18:50:27 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/4trlP" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/4trlP'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/40/196346_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_196346" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کلیپ جالب ودیدنی http://www.aparat.com/v/3hDXP Sun, 13 May 2012 18:41:33 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/3hDXP" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/3hDXP'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/40/196340_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_196340" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> ازخر خرتر http://www.aparat.com/v/6WazU Thu, 19 Apr 2012 14:09:06 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/6WazU" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/6WazU'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/36/179424_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_179424" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>کامنت خوشکله رو بده بیاد یارانه گرفتن عربی http://www.aparat.com/v/Boqs1 Thu, 19 Apr 2012 16:28:27 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Boqs1" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/Boqs1'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/36/179600_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_179600" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>دوستان کامنت یادتون نره بچه گربه رو نگاه.فقط ببینید و بخندید. هه هه هه http://www.aparat.com/v/hJk9B Thu, 26 Apr 2012 19:21:19 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/hJk9B" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/hJk9B'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/38/185150_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_185150" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>چرا اینقدر گزارش تخلف میدید بابا. دیگه اعصابم رو خرد کردید ادعا دارا. کلیپ زیبای عاشقانه http://www.aparat.com/v/xSUZu Thu, 26 Apr 2012 19:39:58 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/xSUZu" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/xSUZu'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/38/185160_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_185160" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>کامنت خوشکله یادتون نره مسابقه با جام جهانی تا جام جهانی. ته خنده http://www.aparat.com/v/y3efL Thu, 26 Apr 2012 19:56:34 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/y3efL" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/y3efL'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/38/185172_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_185172" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> تقلید از خشایار http://www.aparat.com/v/S2XLn Thu, 19 Apr 2012 20:47:31 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/S2XLn" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/S2XLn'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/36/179824_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_179824" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>