کانال عباس http://www.aparat.com/name/abasgan/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3 ویدیو هایی که کانال عباس منتشر کرده است خوردن قلب انسان توسط یک وهابی!! http://www.aparat.com/v/F8uXo/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86_%D9%82%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%DB%8C%DA%A9_%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C%21%21 Fri, 14 Mar 2014 21:41:05 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/F8uXo" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1059656-6749.jpg?6749);" class="video_thumb" id="video_thumb_1059656" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>کجای دین اسلام این کار اومده!!! به امید نابود شدن هرچه زود تره وهابیت. اللهم عجل لویک الفرج دعوای گاو میش با کرگدن http://www.aparat.com/v/IaNtp/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%A7%D9%88_%D9%85%DB%8C%D8%B4_%D8%A8%D8%A7_%DA%A9%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D9%86 Wed, 07 Mar 2012 18:16:51 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/IaNtp" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/146762-3511.jpg?3511);" class="video_thumb" id="video_thumb_146762" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>عجب دعوایه از دعوای آدما باحال تره گذاشتن عینک روی صورت هم از راه دور http://www.aparat.com/v/dKh6A/%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86_%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D9%87%D9%85_%D8%A7%D8%B2_%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%B1 Wed, 07 Mar 2012 18:09:46 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/dKh6A" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/146753-3053.jpg?3053);" class="video_thumb" id="video_thumb_146753" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>خیلی حرفه ای هستن سرش نصف شد http://www.aparat.com/v/ayps7/%D8%B3%D8%B1%D8%B4_%D9%86%D8%B5%D9%81_%D8%B4%D8%AF Wed, 07 Mar 2012 18:02:47 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/ayps7" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/146747-9154.jpg?9154);" class="video_thumb" id="video_thumb_146747" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>پسره خربزه خورده باید پایه لرزش هم بشینه پنگوئن http://www.aparat.com/v/tVTwv/%D9%BE%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%A6%D9%86 Wed, 07 Mar 2012 17:59:30 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/tVTwv" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/146743-3714.jpg?3714);" class="video_thumb" id="video_thumb_146743" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تا تو باشی دیگه از اینجارد نشی!!! عجب عربی http://www.aparat.com/v/IpY8r/%D8%B9%D8%AC%D8%A8_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C Tue, 06 Mar 2012 20:54:10 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/IpY8r" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/146122-4020.jpg?4020);" class="video_thumb" id="video_thumb_146122" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>-------- خوش آمد گویی جدید نوکیا http://www.aparat.com/v/aPrqo/%D8%AE%D9%88%D8%B4_%D8%A2%D9%85%D8%AF_%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%DA%A9%DB%8C%D8%A7 Tue, 06 Mar 2012 20:46:22 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/aPrqo" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/146111-619.jpg?619);" class="video_thumb" id="video_thumb_146111" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>خودتون ببینید!! این موتوره یا وانت؟؟؟؟! http://www.aparat.com/v/S3zau/%D8%A7%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D8%A7_%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%9F%D8%9F%D8%9F%D8%9F%21 Tue, 06 Mar 2012 20:43:59 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/S3zau" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/146109-2336.jpg?2336);" class="video_thumb" id="video_thumb_146109" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>1000 تا آدم عقده موتور!؟! نامردی http://www.aparat.com/v/6RDkr/%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C Tue, 06 Mar 2012 20:38:24 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/6RDkr" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/146103-837.jpg?837);" class="video_thumb" id="video_thumb_146103" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>عجب آدم نامردیه ....... پدر .......{ وارده کاناله من بشید و بقیه فیلم ها را نگاه کنید در ضمن نظر هم خواستید بدید} گربه های بیچاره http://www.aparat.com/v/H0NvC/%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%87 Tue, 06 Mar 2012 13:44:35 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/H0NvC" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/145788-1609.jpg?1609);" class="video_thumb" id="video_thumb_145788" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>مشتی گربه با سر میرن تو مستراب { وارده کاناله من بشید و بقیه فیلم ها را نگاه کنید در ضمن نظر هم خواستید بدید}