کانال عباس http://www.aparat.com/name/abasgan ویدیو هایی که کانال عباس منتشر کرده است خوردن قلب انسان توسط یک وهابی!! http://www.aparat.com/v/F8uXo Fri, 14 Mar 2014 21:41:05 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/F8uXo" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/F8uXo'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/212/1059656_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1059656" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>کجای دین اسلام این کار اومده!!! به امید نابود شدن هرچه زود تره وهابیت. اللهم عجل لویک الفرج وقتی شهیدشبیب خشم وهابی ها رابرمی انگیزد http://www.aparat.com/v/rhXew Tue, 28 Jan 2014 17:06:33 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/rhXew" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/rhXew'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/193/960487_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_960487" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>لبیک یا زینب .مرگ بر هرچی وهابی که به اهل بیت پیامبر نیز رحم نمیکنن دعوای گاو میش با کرگدن http://www.aparat.com/v/IaNtp Wed, 07 Mar 2012 18:16:51 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/IaNtp" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/IaNtp'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/30/146762_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_146762" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>عجب دعوایه از دعوای آدما باحال تره گذاشتن عینک روی صورت هم از راه دور http://www.aparat.com/v/dKh6A Wed, 07 Mar 2012 18:09:46 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/dKh6A" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/dKh6A'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/30/146753_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_146753" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>خیلی حرفه ای هستن سرش نصف شد http://www.aparat.com/v/ayps7 Wed, 07 Mar 2012 18:02:47 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/ayps7" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/ayps7'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/30/146747_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_146747" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>پسره خربزه خورده باید پایه لرزش هم بشینه پنگوئن http://www.aparat.com/v/tVTwv Wed, 07 Mar 2012 17:59:30 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/tVTwv" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/tVTwv'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/30/146743_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_146743" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تا تو باشی دیگه از اینجارد نشی!!! عجب عربی http://www.aparat.com/v/IpY8r Tue, 06 Mar 2012 20:54:10 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/IpY8r" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/IpY8r'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/30/146122_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_146122" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>-------- خوش آمد گویی جدید نوکیا http://www.aparat.com/v/aPrqo Tue, 06 Mar 2012 20:46:22 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/aPrqo" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/aPrqo'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/30/146111_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_146111" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>خودتون ببینید!! این موتوره یا وانت؟؟؟؟! http://www.aparat.com/v/S3zau Tue, 06 Mar 2012 20:43:59 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/S3zau" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/S3zau'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/30/146109_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_146109" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>1000 تا آدم عقده موتور!؟! نامردی http://www.aparat.com/v/6RDkr Tue, 06 Mar 2012 20:38:24 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/6RDkr" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/6RDkr'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/30/146103_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_146103" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>عجب آدم نامردیه ....... پدر .......{ وارده کاناله من بشید و بقیه فیلم ها را نگاه کنید در ضمن نظر هم خواستید بدید} گربه های بیچاره http://www.aparat.com/v/H0NvC Tue, 06 Mar 2012 13:44:35 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/H0NvC" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/H0NvC'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/30/145788_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_145788" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>مشتی گربه با سر میرن تو مستراب { وارده کاناله من بشید و بقیه فیلم ها را نگاه کنید در ضمن نظر هم خواستید بدید}