کانال السا http://www.aparat.com/name/alsa90 ویدیو هایی که کانال السا منتشر کرده است گلچینی از حوادث خنده دار http://www.aparat.com/v/b56JA Fri, 16 Mar 2012 23:19:11 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/b56JA" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/b56JA'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/31/154211_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_154211" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> رهبر http://www.aparat.com/v/vEzwl Fri, 16 Mar 2012 23:14:28 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/vEzwl" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/vEzwl'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/31/154209_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_154209" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> دانشجوی دیوانه http://www.aparat.com/v/2UfIJ Thu, 15 Mar 2012 15:01:38 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/2UfIJ" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/2UfIJ'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/31/153086_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_153086" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> خود درگیری http://www.aparat.com/v/DWNT3 Thu, 15 Mar 2012 14:55:21 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/DWNT3" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/DWNT3'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/31/153076_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_153076" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> موتور سوار جفتی ی ی http://www.aparat.com/v/d2XWD Thu, 15 Mar 2012 14:39:24 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/d2XWD" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/d2XWD'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/31/153058_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_153058" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> رقص بریک {کامنت نشه فراموش} http://www.aparat.com/v/yAtrb Thu, 15 Mar 2012 14:35:18 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/yAtrb" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/yAtrb'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/31/153052_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_153052" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> چ اتفاقی بمیرم http://www.aparat.com/v/OdZc2 Thu, 15 Mar 2012 14:33:16 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/OdZc2" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/OdZc2'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/31/153049_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_153049" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> plz تماشا کن http://www.aparat.com/v/d31HC Wed, 14 Mar 2012 17:27:29 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/d31HC" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/d31HC'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/31/152319_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_152319" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> شما هم بودید میترسیدید؟!!!!{کامنت بذارید} http://www.aparat.com/v/J8c1x Wed, 14 Mar 2012 17:25:44 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/J8c1x" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/J8c1x'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/31/152315_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_152315" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> danc بدو بیا2 http://www.aparat.com/v/rihmu Wed, 14 Mar 2012 13:25:00 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/rihmu" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/rihmu'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/31/152068_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_152068" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> دعوا از نوع چینی.بدو بیا 2 http://www.aparat.com/v/YoXzG Wed, 14 Mar 2012 13:21:18 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/YoXzG" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/YoXzG'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/31/152056_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_152056" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> چ رقصی میکنه این کوچولوووو http://www.aparat.com/v/Qf6rn Wed, 14 Mar 2012 13:15:39 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/Qf6rn" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/Qf6rn'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/31/152045_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_152045" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> چ تصادف ی ی بمیرم http://www.aparat.com/v/AUBkI Wed, 14 Mar 2012 12:09:35 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/AUBkI" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/AUBkI'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/31/151902_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_151902" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> دعوا اا ا ا http://www.aparat.com/v/o7rJi Wed, 14 Mar 2012 12:07:43 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/o7rJi" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/o7rJi'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/31/151899_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_151899" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> ایول. http://www.aparat.com/v/v2FEH Wed, 14 Mar 2012 12:04:55 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/v2FEH" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/v2FEH'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/31/151896_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_151896" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کلیپ باحال ببین حتمن http://www.aparat.com/v/MD7HL Wed, 14 Mar 2012 12:02:14 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/MD7HL" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/MD7HL'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/31/151890_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_151890" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> دکتر البرت انیشتن http://www.aparat.com/v/xsQbT Tue, 13 Mar 2012 23:40:54 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/xsQbT" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/xsQbT'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/31/151670_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_151670" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> جانم م م م م http://www.aparat.com/v/kgeqo Tue, 13 Mar 2012 23:31:05 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/kgeqo" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/kgeqo'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/31/151660_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_151660" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> گربه خابالو http://www.aparat.com/v/Pc5xs Tue, 13 Mar 2012 23:29:10 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/Pc5xs" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/Pc5xs'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/31/151658_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_151658" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> لالای گربه http://www.aparat.com/v/NYOwP Tue, 13 Mar 2012 23:24:27 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/NYOwP" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/NYOwP'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/31/151656_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_151656" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> باحاله http://www.aparat.com/v/rdgb5 Tue, 13 Mar 2012 23:23:08 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/rdgb5" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/rdgb5'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/31/151655_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_151655" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> بچه و گربه ناز http://www.aparat.com/v/Uko5w Tue, 13 Mar 2012 23:17:51 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/Uko5w" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/Uko5w'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/31/151647_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_151647" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>