کانال امیر اسپرو http://www.aparat.com/name/amir_espero/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D9%88 ویدیو هایی که کانال امیر اسپرو منتشر کرده است تست کشش دنده 3 پارس ای ال ایکس و دوو اسپرو http://www.aparat.com/v/gSVkj/%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D8%B4_%D8%AF%D9%86%D8%AF%D9%87_3_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3_%D9%88_%D8%AF%D9%88%D9%88 Fri, 27 Sep 2013 17:39:57 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/gSVkj" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/747173-3740.jpg?3740);" class="video_thumb" id="video_thumb_747173" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تست کشش دنده 3 پارس ای ال ایکس و دوو اسپرو تست کشش دنده 2 پارس ای ال ایکس با دوو اسپرو 94 http://www.aparat.com/v/rKY8L/%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D8%B4_%D8%AF%D9%86%D8%AF%D9%87_2_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3_%D8%A8%D8%A7_%D8%AF%D9%88%D9%88 Fri, 27 Sep 2013 17:29:22 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/rKY8L" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/747161-9274.jpg?9274);" class="video_thumb" id="video_thumb_747161" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تست کشش دنده 2 پارس ای ال ایکس با دوو اسپرو 94 تست شتاب پارس ای ال ایکس با دوو اسپرو ام پی اف ای http://www.aparat.com/v/58JaD/%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3_%D8%A8%D8%A7_%D8%AF%D9%88%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%85 Fri, 27 Sep 2013 17:20:44 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/58JaD" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/747150-6726.jpg?6726);" class="video_thumb" id="video_thumb_747150" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تست شتاب دوو اسپرو 94 و پارس ای ال ایکس 85...تست از دنده 1 در حال حرکت شروع میشه و تا سرعت 130.140 ادامه پیدا میکنه... خودروی دوو دارای رینک و لاستیک اسپروت با سایز 16.50.205 بود... خودروی پارس خیلی بهتر از یه پارس 16 سوپاپ بود و حتی تو تست هاش با زانتیا 2.0 رقابت کرده و زده بود...با یه ای ال ایکس مدل 90 هم تست شد که ضعیف تر از این 85 عمل کرد... ماهی پرت http://www.aparat.com/v/CA0JO/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D8%AA Thu, 12 Sep 2013 01:06:23 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/CA0JO" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/723024-5604.jpg?5604);" class="video_thumb" id="video_thumb_723024" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ماهی پرت اپل کورسا بی رالی st2012 http://www.aparat.com/v/m7KNX/%D8%A7%D9%BE%D9%84_%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7_%D8%A8%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C_st2012 Thu, 22 Aug 2013 00:54:39 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/m7KNX" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/689993-3092.jpg?3092);" class="video_thumb" id="video_thumb_689993" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>opel corsa b اپل کورسا رالی اس تی 2011 http://www.aparat.com/v/IiYSf/%D8%A7%D9%BE%D9%84_%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7_%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B3_%D8%AA%DB%8C_2011 Thu, 22 Aug 2013 00:52:52 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/IiYSf" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/689987-2806.jpg?2806);" class="video_thumb" id="video_thumb_689987" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>اپل کورسا رالی اکواریوم من http://www.aparat.com/v/svdXI/%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%85%D9%86 Thu, 01 Aug 2013 13:21:04 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/svdXI" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/657092-3395.jpg?3395);" class="video_thumb" id="video_thumb_657092" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>اکواریوم 380 لیتری ماهی های گیاه خوار و همه چیز خوار کشش دنده 2 مگان 1600 و دوو اسپرو 94 http://www.aparat.com/v/HiCnA/%DA%A9%D8%B4%D8%B4_%D8%AF%D9%86%D8%AF%D9%87_2_%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86_1600_%D9%88_%D8%AF%D9%88%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D9%88_94 Mon, 10 Jun 2013 00:56:51 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/HiCnA" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/578806-9006.jpg?9006);" class="video_thumb" id="video_thumb_578806" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>کشش دنده 2 مگان 1600 و دوو اسپرو 94 0.100 مگان 1600 و دوو اسپرو 94 http://www.aparat.com/v/REdHo/0.100_%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86_1600_%D9%88_%D8%AF%D9%88%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D9%88_94 Mon, 10 Jun 2013 00:56:16 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/REdHo" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/578805-1391.jpg?1391);" class="video_thumb" id="video_thumb_578805" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>درگ 0.100 مگان 1600 و دوو اسپرو 94 درگ ریو و دوو اسپرو 94 http://www.aparat.com/v/caIR1/%D8%AF%D8%B1%DA%AF_%D8%B1%DB%8C%D9%88_%D9%88_%D8%AF%D9%88%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D9%88_94 Mon, 10 Jun 2013 00:55:11 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/caIR1" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/578804-9316.jpg?9316);" class="video_thumb" id="video_thumb_578804" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>کورس 0.165 کیا ریو و دوو اسپرو 94 mpfi درگ اپل کورسا 1.2 http://www.aparat.com/v/vF1km/%D8%AF%D8%B1%DA%AF_%D8%A7%D9%BE%D9%84_%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7_1.2 Tue, 04 Jun 2013 16:36:27 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/vF1km" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/571759-5935.jpg?5935);" class="video_thumb" id="video_thumb_571759" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>کورس اپل کورسا 94 1200 سی سی هر 2 ماشین اپل کورسا هستن با موتور یکسان و گیربکس های متفاوت تست اول تست شتاب...تست دوم کشش دنده 2 و تست سوم دوباره شتاب درگ اپل کورسا 94 با اردی 85 http://www.aparat.com/v/GRIWH/%D8%AF%D8%B1%DA%AF_%D8%A7%D9%BE%D9%84_%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7_94_%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C_85 Fri, 26 Apr 2013 23:46:38 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/GRIWH" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/526827-4551.jpg?4551);" class="video_thumb" id="video_thumb_526827" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>درگ اپل کورسا با اردی انژکتوری توان کورسا 45 اسب بخار و توان اردی 70 اسب بخار قسمت دوم درگ زانتیا با دوو اسپرو 94.دقیقا تست قبلیه که فیلم برداری از داخل زانتیا شده http://www.aparat.com/v/roGg6/%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%AF%D8%B1%DA%AF_%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%A7_%D8%A8%D8%A7_%D8%AF%D9%88%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D9%88_94.%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7_%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%D9%82%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%87 Tue, 12 Feb 2013 02:11:50 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/roGg6" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/458380-1243.jpg?1243);" class="video_thumb" id="video_thumb_458380" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قسمت دوم درگ زانتیا2.0 با دوو اسپرو 94.دقیقا تست قبلیه که تو این فیلم ؛فیلم برداری از داخل زانتیا شده درگ پزو 206 تیپ3 و اردی 1741 سی سی ... http://www.aparat.com/v/HmqTy/%D8%AF%D8%B1%DA%AF_%D9%BE%D8%B2%D9%88_206_%D8%AA%DB%8C%D9%BE3_%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C_1741_%D8%B3%DB%8C_%D8%B3%DB%8C_... Wed, 26 Sep 2012 18:28:48 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/HmqTy" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/330669-4296.jpg?4296);" class="video_thumb" id="video_thumb_330669" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>درگ پزو 206 تیپ3 و اردی 79 با موتور 1741 سی سی ... همینجوری....اسپرو http://www.aparat.com/v/650sR/%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%AC%D9%88%D8%B1%DB%8C....%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D9%88 Wed, 05 Sep 2012 00:05:07 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/650sR" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/311589-7885.jpg?7885);" class="video_thumb" id="video_thumb_311589" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>همینجوری....اسپرو تست کشش دنده 2 و دنده 3 روا 85 و اردی 79 1741 سی سی http://www.aparat.com/v/EcsKD/%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D8%B4_%D8%AF%D9%86%D8%AF%D9%87_2_%D9%88_%D8%AF%D9%86%D8%AF%D9%87_3_%D8%B1%D9%88%D8%A7_85_%D9%88 Wed, 01 Aug 2012 03:45:26 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/EcsKD" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/275010-2414.jpg?2414);" class="video_thumb" id="video_thumb_275010" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تست کشش دنده 2 و دنده 3 روا 85 و اردی 79 1741 سی سی درگ پژو روای 85 و اردی 79 موتور 1741 سی سی http://www.aparat.com/v/X1g0V/%D8%AF%D8%B1%DA%AF_%D9%BE%DA%98%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C_85_%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C_79_%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1_1741_%D8%B3%DB%8C Wed, 01 Aug 2012 03:40:57 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/X1g0V" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/275009-4057.jpg?4057);" class="video_thumb" id="video_thumb_275009" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>درگ پژو روای 85 و اردی 79 موتور 1741 سی سی درگ زانتیا 2.0 با دوو اسپرو 94(امیر اسپرو) http://www.aparat.com/v/xrQvO/%D8%AF%D8%B1%DA%AF_%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%A7_2.0_%D8%A8%D8%A7_%D8%AF%D9%88%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D9%88_94%28%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D9%88%29 Wed, 13 Jun 2012 00:16:23 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/xrQvO" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/226367-2370.jpg?2370);" class="video_thumb" id="video_thumb_226367" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>درگ زانتیا 2000 87 با دوو اسپرو 94....0.180.... کودکی انیشتن اثبات وجود خدا با زیرنویس فارسی http://www.aparat.com/v/hEY8d/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C_%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D9%86_%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF_%D8%AE%D8%AF%D8%A7_%D8%A8%D8%A7_%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C Sun, 26 Feb 2012 08:42:18 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/hEY8d" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/138361-6422.jpg?6422);" class="video_thumb" id="video_thumb_138361" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این کلیپ جالب کودکی انیشتن را نشان می دهد که در آن انیشتن تصور خود را از خدا و شیطان با استفاده از قوانین فیزیکی بیان می کند این کلیپ با عث پرسش هزاران نفر درباره خدا در جهان شده است دوستان یادتون باشه که این بچه است که دارد جواب میدهد و استدال نه چندان صحیح برای اثبات خدا می آورد و در همین حد از یک بچه پذیرفتنی است درگ پژو 206 تیپ5 مدل 90 7.4.5 با ال 90 http://www.aparat.com/v/OjbM2/%D8%AF%D8%B1%DA%AF_%D9%BE%DA%98%D9%88_206_%D8%AA%DB%8C%D9%BE5_%D9%85%D8%AF%D9%84_90_7.4.5_%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84_90 Thu, 29 Mar 2012 20:07:14 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/OjbM2" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/162700-2149.jpg?2149);" class="video_thumb" id="video_thumb_162700" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>درگ پژو 206 تیپ5 مدل 90 7.4.5 با ال 90 استارت از سرعت 20 درگ 0.100 206 تیپ 5 7.4.4 و دوو اسپرو 94 http://www.aparat.com/v/zPg4b/%D8%AF%D8%B1%DA%AF_0.100_206_%D8%AA%DB%8C%D9%BE_5_7.4.4_%D9%88_%D8%AF%D9%88%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D9%88_94 Mon, 26 Mar 2012 20:36:35 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/zPg4b" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/160260-827.jpg?827);" class="video_thumb" id="video_thumb_160260" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>درگ 0.100 206 تیپ 5 7.4.4 و دوو اسپرو 94 تست شتاب 206 تیپ 5 7.4.4 .تبریز http://www.aparat.com/v/uNpPt/%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8_206_%D8%AA%DB%8C%D9%BE_5_7.4.4_.%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2 Mon, 26 Mar 2012 20:27:49 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/uNpPt" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/160252-1434.jpg?1434);" class="video_thumb" id="video_thumb_160252" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تست شتاب 206 تیپ 5 7.4.4 .تبریز حرکت راکفورد...امیر اسپرو http://www.aparat.com/v/AYpJ6/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF...%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D9%88 Mon, 26 Mar 2012 20:26:16 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/AYpJ6" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/160249-2775.jpg?2775);" class="video_thumb" id="video_thumb_160249" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>حرکت راکفورد...امیر اسپرو 0.100 جدید دوو اسپرو http://www.aparat.com/v/wSBhj/0.100_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D9%88 Mon, 26 Mar 2012 18:59:04 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/wSBhj" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/160194-5154.jpg?5154);" class="video_thumb" id="video_thumb_160194" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>0.100 جدید دوو اسپرو.تبریز.خیابان قطران ویدیوی دوم تبریز کار کلوپ...با همکاری گروه کلاسیک http://www.aparat.com/v/qTGh2/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%DA%A9%D9%84%D9%88%D9%BE...%D8%A8%D8%A7_%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9 Sat, 17 Mar 2012 20:56:18 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/qTGh2" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/154824-4378.jpg?4378);" class="video_thumb" id="video_thumb_154824" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ویدیوی دوم تبریز کار کلوپ...با همکاری گروه کلاسیک کات اف دوو اسپرو 2000 http://www.aparat.com/v/MnZuo/%DA%A9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%81_%D8%AF%D9%88%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D9%88_2000 Sat, 17 Mar 2012 18:34:05 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/MnZuo" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/154730-9184.jpg?9184);" class="video_thumb" id="video_thumb_154730" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>کات اف دوو اسپرو 2000_امیر اسپرو چه میکنه بچه های تبریز...تاپ اسپید دوو اسپرو http://www.aparat.com/v/qt9hg/%DA%86%D9%87_%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D9%87_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2...%D8%AA%D8%A7%D9%BE_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D9%88 Sat, 17 Mar 2012 18:29:32 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/qt9hg" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/154726-402.jpg?402);" class="video_thumb" id="video_thumb_154726" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>چه میکنه بچه های تبریز...تاپ اسپید دوو اسپرو درگ 0.90 2002 تیون شده و دوو اسپرو 94... http://www.aparat.com/v/WybsI/%D8%AF%D8%B1%DA%AF_0.90_2002_%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D9%88_%D8%AF%D9%88%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D9%88_94... Sat, 03 Mar 2012 17:28:55 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/WybsI" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/143263-8680.jpg?8680);" class="video_thumb" id="video_thumb_143263" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>درگ 0.90 2002 تیون شده و دوو اسپرو 94... درگ الدزمبیل و اسپرو 94 http://www.aparat.com/v/dp563/%D8%AF%D8%B1%DA%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B2%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84_%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D9%88_94 Fri, 20 Jan 2012 23:45:57 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/dp563" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/109245-4024.jpg?4024);" class="video_thumb" id="video_thumb_109245" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>درگ الدزمبیل و اسپرو 94 حرکات نمایشی با پونیاک http://www.aparat.com/v/knNzK/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D9%BE%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%DA%A9 Fri, 20 Jan 2012 23:42:17 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/knNzK" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/109243-3387.jpg?3387);" class="video_thumb" id="video_thumb_109243" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>حرکات نمایشی با پونیاک