کانال رقص آذری http://www.aparat.com/name/azdanceteacher/%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C ویدیو هایی که کانال رقص آذری منتشر کرده است رقص آذری(مهدی) http://www.aparat.com/v/KXPZu/%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C%28%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%29 Sun, 01 Apr 2012 22:25:45 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/KXPZu" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/164605-8436.jpg?8436);" class="video_thumb" id="video_thumb_164605" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>اجرای رقص آذری توسط نوجوانان گروه ایلدیریم تبریز از شبكه یك نوروز 91 رقص آذری http://www.aparat.com/v/dDnpZ/%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C Mon, 26 Mar 2012 23:41:00 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/dDnpZ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/160369-8454.jpg?8454);" class="video_thumb" id="video_thumb_160369" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>پخش زنده اجرای گروه آذری ایلدیریم از شبكه یك سیما هنگام تحویل سال 91