کانال رقص آذری http://www.aparat.com/name/azdanceteacher ویدیو هایی که کانال رقص آذری منتشر کرده است رقص آذری(مهدی) http://www.aparat.com/v/KXPZu Sun, 01 Apr 2012 22:25:45 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/KXPZu" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/KXPZu'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/33/164605_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_164605" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>اجرای رقص آذری توسط نوجوانان گروه ایلدیریم تبریز از شبكه یك نوروز 91 رقص آذری http://www.aparat.com/v/dDnpZ Mon, 26 Mar 2012 23:41:00 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/dDnpZ" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/dDnpZ'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/33/160369_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_160369" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>پخش زنده اجرای گروه آذری ایلدیریم از شبكه یك سیما هنگام تحویل سال 91