کانال رقص آذری http://www.aparat.com/name/azeridance/%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C ویدیو هایی که کانال رقص آذری منتشر کرده است رقص ترکی در جشن عید فطر - لواسان تهران http://www.aparat.com/v/yl6a1/%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D8%B4%D9%86_%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%81%D8%B7%D8%B1_-_%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sat, 18 Oct 2014 12:34:16 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/yl6a1" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1696983-1228.jpg?1228);" class="video_thumb" id="video_thumb_1696983" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>اجرای رقص آذربایجانی &quot;کئچمه مه سی&quot; در جشن عید فطر اجرای رقص آذری در دانشگاه تهران http://www.aparat.com/v/zP083/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sat, 04 Oct 2014 13:04:34 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/zP083" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1654575-5902.jpg?5902);" class="video_thumb" id="video_thumb_1654575" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>اجرای رقص آذربایجانی در دانشگاه تهران به مناسبت ولادت حضرت علی رقص لزگی در عروسی تهران http://www.aparat.com/v/wdmVy/%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D9%84%D8%B2%DA%AF%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sat, 28 Dec 2013 15:59:33 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/wdmVy" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/897217-138.jpg?138);" class="video_thumb" id="video_thumb_897217" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ارتباط با گروه رقص : www.azeridance.com رقص زیبای یاللی آذری - گروه اوتلار http://www.aparat.com/v/YgoPR/%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C_-_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%A7%D9%88%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B1 Sat, 28 Dec 2013 12:36:42 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/YgoPR" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/896813-2143.jpg?2143);" class="video_thumb" id="video_thumb_896813" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>برای ارتباط با گروه، آموزش رقص آذری و اجرای رقص آذری در مجالس با ما تماس بگیرید www.azeridance.com 09382973460 رقص آذربایجانی گروه اوتلار - مراسم بزرگداشت استاد شهریار http://www.aparat.com/v/J9A5E/%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%A7%D9%88%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B1_-_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1 Sat, 21 Dec 2013 13:04:47 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/J9A5E" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/883898-4518.jpg?4518);" class="video_thumb" id="video_thumb_883898" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>به منظور ارتباط با گروه، درخواست اجرا در مراسمات و آموزش رقص آذری تماس بگیرید : www.azeridance.com رقص آذری بسیار شاد - فرهنگسرای خاوران تهران http://www.aparat.com/v/mGNhs/%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D8%AF_-_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Mon, 09 Dec 2013 11:55:18 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/mGNhs" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/860042-3523.jpg?3523);" class="video_thumb" id="video_thumb_860042" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>اجرای رقص آذربایجانی به مناسبت میلاد امام حسن (ع) در فرهنگسرای خاوران تهران --- ارتباط با گروه رقص اوتلار : www.azeridance.com رقص فوق العاده زیبای شالاخو - رقص ترکی http://www.aparat.com/v/5tCPF/%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88_-_%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C Sun, 08 Dec 2013 15:29:26 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/5tCPF" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/858606-1389.jpg?1389);" class="video_thumb" id="video_thumb_858606" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صورت تمایل با ارتباط با گروه ، آموزش و اجرا در مجالس : www.azeridance.com رقص لزگی - گروه اوتلار - تهران http://www.aparat.com/v/XOxJ4/%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D9%84%D8%B2%DA%AF%DB%8C_-_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%A7%D9%88%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B1_-_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Wed, 04 Dec 2013 19:01:30 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/XOxJ4" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/852174-7907.jpg?7907);" class="video_thumb" id="video_thumb_852174" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>اجرای رقص آذری در مجلسی در تهران اطلاعات بیشتر : www.azeridance.com رقص آذری یاللی - گروه اوتلار http://www.aparat.com/v/FbLKY/%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%8C_-_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%A7%D9%88%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B1 Sat, 10 Aug 2013 17:17:19 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/FbLKY" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/672544-4485.jpg?4485);" class="video_thumb" id="video_thumb_672544" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>www.azeridance.com رقص آذری - Azeri Dance http://www.aparat.com/v/qX9Bn/%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C_-_Azeri_Dance Sat, 10 Aug 2013 16:23:35 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/qX9Bn" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/672469-1823.jpg?1823);" class="video_thumb" id="video_thumb_672469" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> اجرای زنده موسیقی و رقص آذربایجانی از شبکه جام جم http://www.aparat.com/v/lBE0K/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C_%D9%88_%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85 Tue, 19 Feb 2013 17:21:34 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/lBE0K" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/466517-3181.jpg?3181);" class="video_thumb" id="video_thumb_466517" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>زمان : بهمن 1391 تمرین بچه ها - رقص آذری قایتاغی (www.azeridance.com) http://www.aparat.com/v/lpoNS/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7_-_%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%BA%DB%8C_%28www.azeridance.com%29 Mon, 20 Feb 2012 13:29:47 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/lpoNS" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/133717-7782.jpg?7782);" class="video_thumb" id="video_thumb_133717" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> رقص فوق العاده لزگی (www.azeridance.com) http://www.aparat.com/v/BC8jw/%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%84%D8%B2%DA%AF%DB%8C_%28www.azeridance.com%29 Mon, 20 Feb 2012 13:20:09 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/BC8jw" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/133710-892.jpg?892);" class="video_thumb" id="video_thumb_133710" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> رقص زیبای شالاخو - آذربایجانی (www.azeridance.com) http://www.aparat.com/v/TeboR/%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88_-_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C_%28www.azeridance.com%29 Wed, 15 Feb 2012 20:59:18 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/TeboR" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/130287-7500.jpg?7500);" class="video_thumb" id="video_thumb_130287" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> رقص قفقازی - گرجی - قایتاغی (www.azeridance.com) http://www.aparat.com/v/tUWQJ/%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2%DB%8C_-_%DA%AF%D8%B1%D8%AC%DB%8C_-_%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%BA%DB%8C_%28www.azeridance.com%29 Wed, 15 Feb 2012 20:36:39 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/tUWQJ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/130245-3467.jpg?3467);" class="video_thumb" id="video_thumb_130245" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> رقص فوقالعاده زیبای آذری - جنگی (www.azeridance.com) http://www.aparat.com/v/eNlP2/%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D9%81%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C_-_%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C_%28www.azeridance.com%29 Wed, 15 Feb 2012 20:24:04 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/eNlP2" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/130228-4536.jpg?4536);" class="video_thumb" id="video_thumb_130228" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> رقص قایتاغی - آذربایجانی (www.azeridance.com) http://www.aparat.com/v/rEUp1/%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%BA%DB%8C_-_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C_%28www.azeridance.com%29 Sun, 12 Feb 2012 01:30:59 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/rEUp1" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/127034-816.jpg?816);" class="video_thumb" id="video_thumb_127034" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> رقص چوپانی - آذری (www.azeridance.com) http://www.aparat.com/v/1B9Mh/%D8%B1%D9%82%D8%B5_%DA%86%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C_-_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C_%28www.azeridance.com%29 Sun, 12 Feb 2012 01:03:47 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/1B9Mh" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/127012-5729.jpg?5729);" class="video_thumb" id="video_thumb_127012" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> رقص زیبای لزگی آذری (www.azeridance.com) http://www.aparat.com/v/adYcl/%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D9%84%D8%B2%DA%AF%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C_%28www.azeridance.com%29 Thu, 26 Jan 2012 18:58:15 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/adYcl" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/113635-5536.jpg?5536);" class="video_thumb" id="video_thumb_113635" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> رقص آذری - قایتاغی (www.azeridance.com ) http://www.aparat.com/v/IcRKz/%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C_-_%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%BA%DB%8C_%28www.azeridance.com_%29 Thu, 26 Jan 2012 18:48:27 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/IcRKz" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/113628-8937.jpg?8937);" class="video_thumb" id="video_thumb_113628" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> رقص آذری روی سن (www.azeridance.com) http://www.aparat.com/v/cAXsg/%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B3%D9%86_%28www.azeridance.com%29 Tue, 03 Jan 2012 19:21:31 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/cAXsg" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/95472-1946.jpg?1946);" class="video_thumb" id="video_thumb_95472" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> رقص آذری جلوی مقبره الشعرا - تبریز (www.azeridance.com) http://www.aparat.com/v/PEGRs/%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C_%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C_%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7_-_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2_%28www.azeridance.com%29 Tue, 03 Jan 2012 19:18:23 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/PEGRs" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/95470-4621.jpg?4621);" class="video_thumb" id="video_thumb_95470" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> رقص زیبای قفقازی (www.azeridance.com) http://www.aparat.com/v/mh23q/%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%28www.azeridance.com%29 Tue, 03 Jan 2012 19:11:54 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/mh23q" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/95464-2669.jpg?2669);" class="video_thumb" id="video_thumb_95464" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> رقص قفقازی روی برف (www.azeridance.com ) http://www.aparat.com/v/49K6X/%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%81_%28www.azeridance.com_%29 Tue, 03 Jan 2012 19:09:05 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/49K6X" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/95461-6360.jpg?6360);" class="video_thumb" id="video_thumb_95461" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> رقص زیبای لزگی آذری (www.azeridance.com) http://www.aparat.com/v/TsOg4/%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D9%84%D8%B2%DA%AF%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C_%28www.azeridance.com%29 Tue, 03 Jan 2012 19:07:47 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/TsOg4" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/95456-3733.jpg?3733);" class="video_thumb" id="video_thumb_95456" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> آموزش رقص آذری 6 (www.azeridance.com ) http://www.aparat.com/v/vkgue/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C_6_%28www.azeridance.com_%29 Tue, 03 Jan 2012 19:06:12 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/vkgue" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/95454-7651.jpg?7651);" class="video_thumb" id="video_thumb_95454" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> آموزش رقص آذری 5 (www.azeridance.com ) http://www.aparat.com/v/TFJGV/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C_5_%28www.azeridance.com_%29 Tue, 03 Jan 2012 19:01:54 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/TFJGV" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/95448-1233.jpg?1233);" class="video_thumb" id="video_thumb_95448" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> آموزش رقص آذری 4 (www.azeridance.com ) http://www.aparat.com/v/90kse/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C_4_%28www.azeridance.com_%29 Tue, 03 Jan 2012 18:58:54 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/90kse" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/95447-7238.jpg?7238);" class="video_thumb" id="video_thumb_95447" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> ودود موذن زاده http://www.aparat.com/v/Fzw1u/%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AF_%D9%85%D9%88%D8%B0%D9%86_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87 Tue, 03 Jan 2012 18:52:58 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/Fzw1u" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/95442-1712.jpg?1712);" class="video_thumb" id="video_thumb_95442" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> آهنگ زیبای جاوید تبریزلی - تبریز (Tabriz - javid tabrizli) http://www.aparat.com/v/Hxwlb/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AF_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%84%DB%8C_-_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2_%28Tabriz_-_javid_tabrizli%29 Tue, 03 Jan 2012 18:44:37 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/Hxwlb" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/95435-7706.jpg?7706);" class="video_thumb" id="video_thumb_95435" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>