کانال فروشگاه آنلاین بندر بازار http://www.aparat.com/name/bandarbazar/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1 ویدیو هایی که کانال فروشگاه آنلاین بندر بازار منتشر کرده است گوشی Blackview JK890 با سیستم عامل اندروید. http://www.aparat.com/v/NCpSe/%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C_Blackview_JK890_%D8%A8%D8%A7_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF. Mon, 18 Aug 2014 13:02:18 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/NCpSe" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1488475-8183.jpg?8183);" class="video_thumb" id="video_thumb_1488475" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>گوشی Blackview JK890 با سیستم عامل اندروید. اطلاعات فنی كامل و قیمت در فروشگاه آنلاین بندر بازار http://www.bandarbazar.ir جهت اخذ نمایندگی انحصاری فروش محصولات لطفا تماس بگیرید گوشی Blackview JK900 چهار هسته ایی http://www.aparat.com/v/k1RQW/%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C_Blackview_JK900_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A7%DB%8C%DB%8C Mon, 18 Aug 2014 12:04:02 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/k1RQW" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1488247-3590.jpg?3590);" class="video_thumb" id="video_thumb_1488247" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>گوشی Blackview JK900 چهار هسته ایی با سیستم عامل اندروید. CPU:MTK6582 Octa Core 1.3GHz, Memory: 1GB RAM+8GB, Display:5.0&quot; HD IPS 1280x720, Camer: 13MP+5MP اطلاعات فنی كامل و قیمت در فروشگاه آنلاین بندر بازار http://www.bandarbazar.ir جهت اخذ نمایندگی انحصاری فروش محصولات لطفا تماس بگیرید گوشی Blackview Crown هشت هسته ایی http://www.aparat.com/v/jxENI/%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C_Blackview_Crown_%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A7%DB%8C%DB%8C Mon, 18 Aug 2014 11:16:14 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/jxENI" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1488075-7327.jpg?7327);" class="video_thumb" id="video_thumb_1488075" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>گوشی Blackview Crown هشت هسته ایی با سیستم عامل اندروید. CPU:MTK6592 Octa Core 1.7GHz, Memory: 2GB RAM+16GB, Display:5.0&quot; HD IPS 1280x720, Camer: 13MP+5MP اطلاعات فنی كامل و قیمت در فروشگاه آنلاین بندر بازار http://www.bandarbazar.ir جهت اخذ نمایندگی انحصاری فروش محصولات لطفا تماس بگیرید گوشی Vsun HEXA شش هسته ایی http://www.aparat.com/v/YR1Mz/%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C_Vsun_HEXA_%D8%B4%D8%B4_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A7%DB%8C%DB%8C Wed, 13 Aug 2014 20:29:45 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/YR1Mz" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1472761-1380.jpg?1380);" class="video_thumb" id="video_thumb_1472761" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>گوشی Vsun HEXA شش هسته ایی با سیستم عامل اندروید. اطلاعات فنی كامل و قیمت در فروشگاه آنلاین بندر بازار http://www.bandarbazar.ir گوشی VIKA W1 چهار هسته ایی http://www.aparat.com/v/DrUdp/%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C_VIKA_W1_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A7%DB%8C%DB%8C Wed, 13 Aug 2014 19:43:43 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/DrUdp" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1472621-9582.jpg?9582);" class="video_thumb" id="video_thumb_1472621" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>گوشی VIKA W1 چهار هسته ایی با سیستم عامل اندروید. اطلاعات فنی كامل و قیمت در فروشگاه آنلاین بندر بازار http://www.bandarbazar.ir گوشی Blackview DM550 هشت هسته ایی http://www.aparat.com/v/7dQOX/%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C_Blackview_DM550_%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A7%DB%8C%DB%8C Sat, 09 Aug 2014 13:51:53 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/7dQOX" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1456777-3219.jpg?3219);" class="video_thumb" id="video_thumb_1456777" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>گوشی Blackview DM550 هشت هسته ایی با سیستم عامل اندروید. CPU:MTK6592 Octa Core 1.7GHz, Memory: 1GB RAM+16GB, Display:5.5&quot; HD IPS 1280x720, Camer: 13MP+5MP اطلاعات فنی كامل و قیمت در فروشگاه آنلاین بندر بازار http://www.bandarbazar.ir جهت اخذ نمایندگی انحصاری فروش محصولات لطفا تماس بگیرید گوشی VIKA M6 با سیستم عامل اندروید. http://www.aparat.com/v/UV9Iw/%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C_VIKA_M6_%D8%A8%D8%A7_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF. Sat, 26 Jul 2014 12:36:31 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/UV9Iw" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1414287-4549.jpg?4549);" class="video_thumb" id="video_thumb_1414287" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>گوشی VIKA M6 با سیستم عامل اندروید. اطلاعات فنی كامل و قیمت در فروشگاه آنلاین بندر بازار http://www.bandarbazar.ir گوشی VIWA V8 با سیستم عامل اندروید. http://www.aparat.com/v/keJKT/%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C_VIWA_V8_%D8%A8%D8%A7_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF. Wed, 23 Jul 2014 13:21:55 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/keJKT" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1404075-5106.jpg?5106);" class="video_thumb" id="video_thumb_1404075" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>گوشی VIWA V8 با سیستم عامل اندروید. اطلاعات فنی كامل و قیمت در فروشگاه آنلاین بندر بازار http://www.bandarbazar.ir تبلت Wintouch A91 با سیستم عامل اندروید. 9 اینچ http://www.aparat.com/v/XFezw/%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA_Wintouch_A91_%D8%A8%D8%A7_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF._9_%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86 Tue, 22 Jul 2014 06:17:48 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/XFezw" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1399639-8177.jpg?8177);" class="video_thumb" id="video_thumb_1399639" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تبلت Wintouch A91 با سیستم عامل اندروید. 9 اینچ اطلاعات فنی كامل و قیمت در فروشگاه آنلاین بندر بازار http://www.bandarbazar.ir تبلت Wintouch M81 با سیستم عامل اندروید. 8 اینچ http://www.aparat.com/v/GCSTV/%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA_Wintouch_M81_%D8%A8%D8%A7_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF._8_%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86 Tue, 22 Jul 2014 05:54:37 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/GCSTV" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1399612-818.jpg?818);" class="video_thumb" id="video_thumb_1399612" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تبلت Wintouch M81 با سیستم عامل اندروید. 8 اینچ اطلاعات فنی كامل و قیمت در فروشگاه آنلاین بندر بازار http://www.bandarbazar.ir تبلت Ampe A72 با سیستم عامل اندروید. 7 اینچ http://www.aparat.com/v/7CDPq/%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA_Ampe_A72_%D8%A8%D8%A7_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF._7_%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86 Sat, 19 Jul 2014 03:52:12 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/7CDPq" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1389729-7583.jpg?7583);" class="video_thumb" id="video_thumb_1389729" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تبلت Ampe A72 با سیستم عامل اندروید. اطلاعات فنی كامل و قیمت در فروشگاه آنلاین بندر بازار http://www.bandarbazar.ir جهت اخذ نمایندگی انحصاری فروش محصولات لطفا تماس بگیرید گوشی VIKA M6-3G با سیستم عامل اندروید. http://www.aparat.com/v/qkhN5/%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C_VIKA_M6-3G_%D8%A8%D8%A7_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF. Sat, 19 Jul 2014 03:12:47 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/qkhN5" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1389676-3539.jpg?3539);" class="video_thumb" id="video_thumb_1389676" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>گوشی VIKA M6-3G با سیستم عامل اندروید. اطلاعات فنی كامل و قیمت در فروشگاه آنلاین بندر بازار http://www.bandarbazar.ir تبلت Symphony K88 با سیستم عامل اندروید. 7 اینچ http://www.aparat.com/v/sEcY4/%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA_Symphony_K88_%D8%A8%D8%A7_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF._7_%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86 Sat, 19 Jul 2014 01:37:17 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/sEcY4" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1389507-1089.jpg?1089);" class="video_thumb" id="video_thumb_1389507" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>بلت Symphony K88 با سیستم عامل اندروید. اطلاعات فنی كامل و قیمت در فروشگاه آنلاین بندر بازار http://www.bandarbazar.ir تبلت HPC H732 با سیستم عامل اندروید. 7 اینچ http://www.aparat.com/v/c8JHR/%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA_HPC_H732_%D8%A8%D8%A7_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF._7_%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86 Tue, 15 Jul 2014 12:11:07 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/c8JHR" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1377791-9949.jpg?9949);" class="video_thumb" id="video_thumb_1377791" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تبلت HPC H732 با سیستم عامل اندروید. Dual Core, GPS, TV, Sterio Speakers اطلاعات فنی كامل و قیمت در فروشگاه آنلاین بندر بازار http://www.bandarbazar.ir تبلت HPC H734 با سیستم عامل اندروید. 7 اینچ http://www.aparat.com/v/n0KQp/%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA_HPC_H734_%D8%A8%D8%A7_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF._7_%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86 Tue, 15 Jul 2014 11:50:04 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/n0KQp" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1377735-964.jpg?964);" class="video_thumb" id="video_thumb_1377735" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تبلت HPC H734 با سیستم عامل اندروید. Dual Core, GPS, TV, 3D Sound اطلاعات فنی كامل و قیمت در فروشگاه آنلاین بندر بازار http://www.bandarbazar.ir گوشی چینی VIWA V5.5 با سیستم عامل اندروید http://www.aparat.com/v/Xr8Tl/%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C_%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C_VIWA_V5.5_%D8%A8%D8%A7_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF Tue, 15 Jul 2014 11:31:36 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Xr8Tl" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1377685-9078.jpg?9078);" class="video_thumb" id="video_thumb_1377685" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>گوشی VIWA V5.5 با سیستم عامل اندروید. اطلاعات فنی كامل و قیمت در فروشگاه آنلاین بندر بازار http://www.bandarbazar.ir گوشی VIKA L1-3 با سیستم عامل اندروید. http://www.aparat.com/v/Pbz7I/%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C_VIKA_L1-3_%D8%A8%D8%A7_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF. Mon, 12 May 2014 19:39:10 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Pbz7I" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1189386-5876.jpg?5876);" class="video_thumb" id="video_thumb_1189386" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>گوشی VIKA L1-3 با سیستم عامل اندروید. اطلاعات فنی كامل و قیمت در فروشگاه آنلاین بندر بازار http://www.bandarbazar.ir گوشی VIKA L1-2 با سیستم عامل اندروید. http://www.aparat.com/v/sw5kI/%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C_VIKA_L1-2_%D8%A8%D8%A7_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF. Mon, 12 May 2014 18:53:24 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/sw5kI" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1189285-6760.jpg?6760);" class="video_thumb" id="video_thumb_1189285" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>گوشی VIKA L1-2 با سیستم عامل اندروید. اطلاعات فنی كامل و قیمت در فروشگاه آنلاین بندر بازار http://www.bandarbazar.ir تبلت Ampe A80 با سیستم عامل اندروید. 8 اینچ http://www.aparat.com/v/KWz6R/%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA_Ampe_A80_%D8%A8%D8%A7_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF._8_%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86 Thu, 08 May 2014 19:30:06 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/KWz6R" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1180050-2679.jpg?2679);" class="video_thumb" id="video_thumb_1180050" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تبلت Ampe A80 با سیستم عامل اندروید. اطلاعات فنی كامل و قیمت در فروشگاه آنلاین بندر بازار http://www.bandarbazar.ir جهت اخذ نمایندگی انحصاری فروش محصولات لطفا تماس بگیرید تبلت KULALA M931 با سیستم عامل اندروید. 9 اینچ http://www.aparat.com/v/Pl8H6/%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA_KULALA_M931_%D8%A8%D8%A7_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF._9_%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86 Thu, 08 May 2014 18:49:35 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Pl8H6" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1179974-8883.jpg?8883);" class="video_thumb" id="video_thumb_1179974" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تبلت KULALA M931 با سیستم عامل اندروید. اطلاعات فنی كامل و قیمت در فروشگاه آنلاین بندر بازار http://www.bandarbazar.ir تبلت KULALA M735 با سیستم عامل اندروید. 7 اینچ http://www.aparat.com/v/56DmS/%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA_KULALA_M735_%D8%A8%D8%A7_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF._7_%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86 Thu, 08 May 2014 18:27:33 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/56DmS" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1179907-8578.jpg?8578);" class="video_thumb" id="video_thumb_1179907" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تبلت KULALA M735 با سیستم عامل اندروید. اطلاعات فنی كامل و قیمت در فروشگاه آنلاین بندر بازار http://www.bandarbazar.ir گوشی Vsun L1 با سیستم عامل جاوا. http://www.aparat.com/v/zYtmG/%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C_Vsun_L1_%D8%A8%D8%A7_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A7. Sat, 03 May 2014 19:51:36 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/zYtmG" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1168325-509.jpg?509);" class="video_thumb" id="video_thumb_1168325" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>گوشی Vsun L1. گوشی برند چینی Vsun L1 با سیستم عامل جاوا. اطلاعات فنی كامل و قیمت در فروشگاه آنلاین بندر بازار http://www.bandarbazar.ir گوشی CCIT Vogue 402 با سیستم عامل اندروید. http://www.aparat.com/v/vEkJU/%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C_CCIT_Vogue_402_%D8%A8%D8%A7_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF. Sat, 03 May 2014 19:24:06 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/vEkJU" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1168278-893.jpg?893);" class="video_thumb" id="video_thumb_1168278" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>گوشی CCIT Vogue 402. گوشی برند چینی CCIT Vogue 402 با سیستم عامل اندروید. اطلاعات فنی كامل و قیمت در فروشگاه آنلاین بندر بازار http://www.bandarbazar.ir گوشی CCIT S42 با سیستم عامل اندروید. http://www.aparat.com/v/XHqfp/%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C_CCIT_S42_%D8%A8%D8%A7_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF. Mon, 28 Apr 2014 20:22:05 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/XHqfp" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1156607-51.jpg?51);" class="video_thumb" id="video_thumb_1156607" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>گوشی CCIT S42. گوشی برند چینی CCIT S42 با سیستم عامل اندروید. اطلاعات فنی كامل و قیمت در فروشگاه آنلاین بندر بازار http://www.bandarbazar.ir گوشی CCIT Z11 با سیستم عامل اندروید. http://www.aparat.com/v/d5T3R/%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C_CCIT_Z11_%D8%A8%D8%A7_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF. Mon, 28 Apr 2014 19:08:07 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/d5T3R" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1156427-3052.jpg?3052);" class="video_thumb" id="video_thumb_1156427" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>گوشی CCIT Z11. گوشی CCIT Z11 با سیستم عامل اندروید. اطلاعات فنی كامل و قیمت در فروشگاه آنلاین بندر بازار http://www.bandarbazar.ir گوشی طرح اصل HTC 8X http://www.aparat.com/v/T78rW/%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C_%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%D8%B5%D9%84_HTC_8X Mon, 28 Apr 2014 18:36:39 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/T78rW" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1156351-6188.jpg?6188);" class="video_thumb" id="video_thumb_1156351" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>گوشی HTC 8X. گوشی طرح اصل HTC 8X با سیستم عامل اندروید. اطلاعات فنی كامل و قیمت در فروشگاه آنلاین بندر بازار http://www.bandarbazar.ir گوشی Vsun V5 http://www.aparat.com/v/F3D0E/%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C_Vsun_V5 Mon, 28 Apr 2014 18:01:40 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/F3D0E" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1156261-1141.jpg?1141);" class="video_thumb" id="video_thumb_1156261" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>گوشی Vsun V5 گوشی Vsun V9. گوشی Vsun V9 با سیستم عامل اندروید. اطلاعات فنی كامل و قیمت در فروشگاه آنلاین بندر بازار http://www.bandarbazar.ir گوشی Vsun V9 http://www.aparat.com/v/5AyRj/%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C_Vsun_V9 Mon, 28 Apr 2014 13:12:08 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/5AyRj" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1155556-3184.jpg?3184);" class="video_thumb" id="video_thumb_1155556" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>گوشی Vsun V9. گوشی Vsun V9 با سیستم عامل اندروید. اطلاعات فنی كامل و قیمت در فروشگاه آنلاین بندر بازار http://www.bandarbazar.ir گوشی ZTC A3 http://www.aparat.com/v/C4k6y/%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C_ZTC_A3 Mon, 28 Apr 2014 12:25:42 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/C4k6y" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1155488-5592.jpg?5592);" class="video_thumb" id="video_thumb_1155488" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>گوشی ZTC A3 گوشی ZTC A3 با سیستم عامل اندروید. اطلاعات فنی كامل و قیمت در فروشگاه آنلاین بندر بازار http://www.bandarbazar.ir گوشی HTC Rezound http://www.aparat.com/v/vgPW9/%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C_HTC_Rezound Thu, 13 Feb 2014 22:26:51 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/vgPW9" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/995273-7784.jpg?7784);" class="video_thumb" id="video_thumb_995273" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>گوشی HTC Rezound با سیستم عامل اندروید. اطلاعات فنی كامل و قیمت در فروشگاه آنلاین بندر بازار http://www.bandarbazar.ir