کانال میلاد كاسب http://www.aparat.com/name/danstany70/%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8 ویدیو هایی که کانال میلاد كاسب منتشر کرده است tite http://www.aparat.com/v/87Ql0/tite Wed, 24 Apr 2013 20:27:41 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/87Ql0" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/524670-7624.jpg?7624);" class="video_thumb" id="video_thumb_524670" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> ببین این ماشین پرندست http://www.aparat.com/v/QPupa/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%AA Sat, 01 Sep 2012 22:53:01 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/QPupa" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/308131-3784.jpg?3784);" class="video_thumb" id="video_thumb_308131" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> ضامن آهو http://www.aparat.com/v/9eRLy/%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86_%D8%A2%D9%87%D9%88 Thu, 30 Aug 2012 22:51:13 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/9eRLy" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/306365-3299.jpg?3299);" class="video_thumb" id="video_thumb_306365" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> ده‌نگی شمشاڵی قاله‌ مه‌ڕه (نوای شمشال استاد قادر) http://www.aparat.com/v/CEm5H/%D8%AF%D9%87%26zwnj%3B%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%DA%B5%DB%8C_%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%26zwnj%3B_%D9%85%D9%87%26zwnj%3B%DA%95%D9%87_%28%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%29 Fri, 06 Jul 2012 10:41:48 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/CEm5H" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/250007-9465.jpg?9465);" class="video_thumb" id="video_thumb_250007" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>صدای شمشال مرحوم استاد قادر که سالها چون نسیمی در کردستان عاشقان موسیقی ، طبیعت و کوه و دشت و دمن را نوازش داد مرغ بلیارد باز http://www.aparat.com/v/VlUYj/%D9%85%D8%B1%D8%BA_%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B2 Wed, 01 Aug 2012 21:38:59 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/VlUYj" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/275961-2340.jpg?2340);" class="video_thumb" id="video_thumb_275961" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> مسابقه (طنز) http://www.aparat.com/v/bB3aP/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87_%28%D8%B7%D9%86%D8%B2%29 Wed, 01 Aug 2012 21:09:14 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/bB3aP" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/275942-4713.jpg?4713);" class="video_thumb" id="video_thumb_275942" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> ورزش http://www.aparat.com/v/bxum7/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4 Tue, 31 Jul 2012 21:08:41 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/bxum7" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/274691-5129.jpg?5129);" class="video_thumb" id="video_thumb_274691" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> اهنگ http://www.aparat.com/v/n603Q/%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF Mon, 30 Jul 2012 21:15:09 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/n603Q" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/273459-9935.jpg?9935);" class="video_thumb" id="video_thumb_273459" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> طنز http://www.aparat.com/v/hFlnI/%D8%B7%D9%86%D8%B2 Fri, 27 Jul 2012 11:52:57 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/hFlnI" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/269780-5996.jpg?5996);" class="video_thumb" id="video_thumb_269780" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کلیپ طنز- http://www.aparat.com/v/kiJqI/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE_%D8%B7%D9%86%D8%B2- Fri, 27 Jul 2012 11:51:42 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/kiJqI" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/269779-5080.jpg?5080);" class="video_thumb" id="video_thumb_269779" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> كورد http://www.aparat.com/v/OCkBr/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF Fri, 27 Jul 2012 11:47:15 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/OCkBr" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/269776-8915.jpg?8915);" class="video_thumb" id="video_thumb_269776" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> كارتن گربه- http://www.aparat.com/v/euQ5l/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87- Wed, 25 Jul 2012 05:27:49 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/euQ5l" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/267700-6432.jpg?6432);" class="video_thumb" id="video_thumb_267700" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کلیپ طنز- http://www.aparat.com/v/pOM16/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE_%D8%B7%D9%86%D8%B2- Wed, 25 Jul 2012 05:23:04 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/pOM16" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/267697-2887.jpg?2887);" class="video_thumb" id="video_thumb_267697" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> ماشین اسپرت http://www.aparat.com/v/SCta2/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AA Wed, 25 Jul 2012 05:17:03 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/SCta2" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/267693-274.jpg?274);" class="video_thumb" id="video_thumb_267693" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> سمل فش http://www.aparat.com/v/Avl8H/%D8%B3%D9%85%D9%84_%D9%81%D8%B4 Tue, 24 Jul 2012 21:34:55 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Avl8H" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/267414-8102.jpg?8102);" class="video_thumb" id="video_thumb_267414" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>