کانال میلاد كاسب http://www.aparat.com/name/danstany70 ویدیو هایی که کانال میلاد كاسب منتشر کرده است tite http://www.aparat.com/v/87Ql0 Wed, 24 Apr 2013 20:27:41 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/87Ql0" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/87Ql0'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/105/524670_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_524670" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> ببین این ماشین پرندست http://www.aparat.com/v/QPupa Sat, 01 Sep 2012 22:53:01 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/QPupa" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/QPupa'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/62/308131_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_308131" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> ضامن آهو http://www.aparat.com/v/9eRLy Thu, 30 Aug 2012 22:51:13 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/9eRLy" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/9eRLy'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/62/306365_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_306365" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> ده‌نگی شمشاڵی قاله‌ مه‌ڕه (نوای شمشال استاد قادر) http://www.aparat.com/v/CEm5H Fri, 06 Jul 2012 10:41:48 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/CEm5H" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/CEm5H'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/51/250007_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_250007" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>صدای شمشال مرحوم استاد قادر که سالها چون نسیمی در کردستان عاشقان موسیقی ، طبیعت و کوه و دشت و دمن را نوازش داد مرغ بلیارد باز http://www.aparat.com/v/VlUYj Wed, 01 Aug 2012 21:38:59 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/VlUYj" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/VlUYj'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/56/275961_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_275961" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> مسابقه (طنز) http://www.aparat.com/v/bB3aP Wed, 01 Aug 2012 21:09:14 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/bB3aP" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/bB3aP'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/56/275942_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_275942" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> ورزش http://www.aparat.com/v/bxum7 Tue, 31 Jul 2012 21:08:41 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/bxum7" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/bxum7'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/55/274691_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_274691" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> اهنگ http://www.aparat.com/v/n603Q Mon, 30 Jul 2012 21:15:09 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/n603Q" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/n603Q'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/55/273459_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_273459" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> طنز http://www.aparat.com/v/hFlnI Fri, 27 Jul 2012 11:52:57 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/hFlnI" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/hFlnI'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/54/269780_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_269780" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کلیپ طنز- http://www.aparat.com/v/kiJqI Fri, 27 Jul 2012 11:51:42 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/kiJqI" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/kiJqI'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/54/269779_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_269779" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> كورد http://www.aparat.com/v/OCkBr Fri, 27 Jul 2012 11:47:15 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/OCkBr" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/OCkBr'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/54/269776_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_269776" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> كارتن گربه- http://www.aparat.com/v/euQ5l Wed, 25 Jul 2012 05:27:49 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/euQ5l" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/euQ5l'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/54/267700_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_267700" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کلیپ طنز- http://www.aparat.com/v/pOM16 Wed, 25 Jul 2012 05:23:04 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/pOM16" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/pOM16'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/54/267697_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_267697" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> ماشین اسپرت http://www.aparat.com/v/SCta2 Wed, 25 Jul 2012 05:17:03 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/SCta2" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/SCta2'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/54/267693_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_267693" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> سمل فش http://www.aparat.com/v/Avl8H Tue, 24 Jul 2012 21:34:55 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Avl8H" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/Avl8H'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/54/267414_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_267414" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>