کانال سودا(sevda) http://www.aparat.com/name/diaka ویدیو هایی که کانال سودا(sevda) منتشر کرده است مرد حنجره طلای ایران http://www.aparat.com/v/lfCLh Thu, 19 Apr 2012 22:02:32 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/lfCLh" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/lfCLh'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/36/179878_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_179878" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>اهنگی زیبا از استاد اکبر گلپا مرد حنجره طلای ایران......امیدوارم خوشتون بیاد استاد گلپا(درویش) http://www.aparat.com/v/wjEms Thu, 19 Apr 2012 21:40:45 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/wjEms" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/wjEms'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/36/179863_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_179863" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>اهنگی به یاد ماندنی از مرد حنجره طلایه ایران استاد اکبر گلپایگانی ....با ارزوی طول عمر برای این استاد بزرگوار....امیدوارم لذت ببرید استاد شهرداد روحانی http://www.aparat.com/v/8Ts0J Thu, 19 Apr 2012 21:10:19 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/8Ts0J" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/8Ts0J'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/36/179837_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_179837" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قطعه ای زیبا از استاد شهرداد روحانی......امیدوارم لذت ببرید استاد پرویز یاحقی http://www.aparat.com/v/GWLJq Thu, 19 Apr 2012 20:29:34 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/GWLJq" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/GWLJq'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/36/179807_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_179807" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قطعه ای زیبا در دستگاه ماهور که توسط نابغه ی ویلن ایران استاد پرویز یاحقی نواخته شده است.....روح استاد شاد....امیدوارم لذت ببرید بزرگان جهان http://www.aparat.com/v/LfHop Wed, 18 Apr 2012 21:40:54 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/LfHop" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/LfHop'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/36/178890_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_178890" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قطعه ای زیبا که توسط چندی از بزرگان جهان به اجرا در امده که در بین انها خانوم مارتا ارگریچ بزرگترین پیانیست حال حاضر جهان هم وجود دارد......امیدوارم خوشتون بیاد بسیار زیبا و بی نظیر http://www.aparat.com/v/Xvedi Wed, 18 Apr 2012 21:19:32 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Xvedi" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/Xvedi'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/36/178875_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_178875" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قطعه ی بسیار و زیبا که شنیدنش به ادم ارامش خاصی میدهد....امیدوارم خوشتون بیاد قانون http://www.aparat.com/v/5RZbS Tue, 17 Apr 2012 21:57:29 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/5RZbS" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/5RZbS'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/36/178004_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_178004" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قطعه زیبای قانون که توسط فرهاد بشارتی به اجرا در امده....امیدوارم خوشتون بیاد یانی http://www.aparat.com/v/xk21m Tue, 17 Apr 2012 21:49:41 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/xk21m" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/xk21m'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/36/177999_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_177999" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قطعه ی زیبایی که توسط یانی به اجرا در اومده....امیدورام خوشتون بیاد یکی از بهترین گیتاریست های جهان http://www.aparat.com/v/dCyZ1 Fri, 13 Apr 2012 17:11:34 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/dCyZ1" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/dCyZ1'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/35/174904_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_174904" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>.... نابغه ی ویلن http://www.aparat.com/v/ulHqT Sun, 08 Apr 2012 22:33:24 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/ulHqT" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/ulHqT'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/35/171207_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_171207" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>اثری دیگر از استاد پرویز یاحقی بی همتای بی جانشین.....امیدوارم لذت ببرید...درضمن این اثر در دستگاه سگاه هستش به یاد استاد http://www.aparat.com/v/4dBSy Sun, 08 Apr 2012 21:50:29 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/4dBSy" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/4dBSy'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/35/171182_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_171182" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در تعریف استاد به همین جمله که یکی از بزرگان بسند میکنم که فرمودند:طبیعت هر چندین قرن یكبار به درست كردن آدم هایی خارق العاده دست میزند ، (پرویز یاحقی) از آن آدم هایی است كه كمتر از دست طبیعت هم ساخته است تا نظیر او را با چنین استعداد عجیبه یی خلق كند ....یاد استاد گرامی و روحشان غریق رحمت.....امیدوارم خوشتون بیاد گیتار-زیبا و ارام بخش(jesse cook) http://www.aparat.com/v/MiSZt Sun, 08 Apr 2012 21:22:10 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/MiSZt" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/MiSZt'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/35/171158_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_171158" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>اهنگ زیبای rain از البوم frontiers از جسی کوک.....ایمدوارم خوشتون بیاد گیتار(jesse cook) http://www.aparat.com/v/bjTRH Sun, 08 Apr 2012 20:59:45 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/bjTRH" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/bjTRH'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/35/171144_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_171144" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>اهنگ زیبای Virtue از البوم free fall از کارهای جسی کوک......امیدوارم خوشتون بیاد پیانو نوازی سریع جهانی http://www.aparat.com/v/DT8qY Sat, 07 Apr 2012 21:47:29 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/DT8qY" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/DT8qY'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/35/170438_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_170438" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قطعه سریع نوازی پیانو که در حد جهانی هستش ....امیدوارم خوشتون بیاد گیتار http://www.aparat.com/v/aPx5D Sat, 07 Apr 2012 21:28:11 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/aPx5D" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/aPx5D'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/35/170427_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_170427" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قطعه ی زیبایه گیتار از خانوم لیلی افشار افتخار بزرگ ایران زمین.....امیدوارم خوشتون بیاد بی نظیر( Songs-From-A-Secret-Garden ) http://www.aparat.com/v/HdnZV Mon, 02 Apr 2012 19:40:27 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/HdnZV" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/HdnZV'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/34/165290_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_165290" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>اجرای زنده ی قطعه ی زیبا و ارام بخش Songs-From-A-Secret-Garden ....امیدوارم خوشتون بیاد قطعه بسیار زیبا (Child-in-Paradise) http://www.aparat.com/v/qZ8px Mon, 02 Apr 2012 19:28:48 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/qZ8px" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/qZ8px'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/34/165276_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_165276" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قطعه پیانو Child-in-Paradise که توسط ماکسیم مرویسا اجرا شده .....امیدوار خوشتون بیاد تایتانیک ( بیکلام) http://www.aparat.com/v/PVRot Sat, 31 Mar 2012 19:27:00 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/PVRot" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/PVRot'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/33/164004_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_164004" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>موزیک بیکلام فیلم تایتانیک.......امیدوارم لذت ببرید افسوس بی جانشین ماندن http://www.aparat.com/v/CmNiO Fri, 30 Mar 2012 13:43:54 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/CmNiO" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/CmNiO'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/33/163207_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_163207" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>استاد یاحقی اجرا در دستگاه همایون....اینجا عکس چند تن از اسطوره های مرحوم ایران هستش..واقعا به قول استاد شجریان بی جانشین ماندن..الان که دیگر این همه موسیقی بی محتوا و الکترونیک بیداد میکند..افسوس که اگر این طوری پیش برویم دیگر نامی از این اساتید باقی نخواهد مان...... استاد بی همتای ایران http://www.aparat.com/v/3yhu5 Fri, 30 Mar 2012 13:20:27 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/3yhu5" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/3yhu5'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/33/163189_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_163189" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قطعه ی زیبا از استاد یاحقی در دستگاه ماهور.....امیدوارم خوشتون بیاد. نابغه ی جهان http://www.aparat.com/v/3ndUK Sun, 18 Mar 2012 21:29:08 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/3ndUK" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/3ndUK'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/32/155608_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_155608" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قطعه دیگری از اجراهای خانوم مارتا ارگریچ نابغه ی جهان که واقعا محشره......امیدوارم خوشتون بیاد گیتار-امشب http://www.aparat.com/v/4si7T Sun, 18 Mar 2012 20:55:35 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/4si7T" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/4si7T'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/32/155591_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_155591" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قطعه زیبایه گیتار به نام امشب که توسط بقراط اجرا و تنظیم شده.....امیدوارم خوشتون بیاد یانی http://www.aparat.com/v/I5NlC Sun, 18 Mar 2012 20:13:09 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/I5NlC" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/I5NlC'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/32/155568_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_155568" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قطعه ای زیبا از استاد یانی همراه با تصاویر زیبا از طبیعت.....امیدوارم خوشتون بیاد پیانو رومانتیک http://www.aparat.com/v/LGW0J Sun, 18 Mar 2012 20:05:10 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/LGW0J" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/LGW0J'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/32/155564_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_155564" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قطعه رومانتیک پیانو که توسط jon england اجرا شده.....امیدوارم خوشتون بیاد اعجاب انگیز http://www.aparat.com/v/s4TyF Sun, 18 Mar 2012 13:29:35 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/s4TyF" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/s4TyF'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/32/155280_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_155280" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قسمت هایی از قطعه زیبای پیانو (زنبوره عسل و...) با اجرای فوق العاده ماکسیم مرویتسا.....امیدوارم خوشتون بیاد استاد پرویز مشکاتیان http://www.aparat.com/v/QUGZ7 Sun, 18 Mar 2012 13:12:01 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/QUGZ7" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/QUGZ7'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/32/155266_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_155266" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قسمتی از بیوگرافی استاد پرویز مشکاتیان استاد نامدار سنتور ایران زمین از زبان بزرگان موسیقی ایران.....روحشان(استاد مشکاتیان.یاحقی.بدیعی معروفی...) شاد یادشان گرامی.....امیدوارم خوشتون بیاد گیتار- زیبا و ارام بخش http://www.aparat.com/v/ofA16 Sat, 17 Mar 2012 13:16:26 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/ofA16" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/ofA16'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/31/154480_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_154480" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قطعه زیبای گیتار که واقعا ارامش خاصی به ادم میده.....امیدوارم خوشتون بیاد جان مریم http://www.aparat.com/v/p6ms7 Sat, 17 Mar 2012 12:59:14 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/p6ms7" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/p6ms7'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/31/154457_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_154457" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قطعه ی پیانو به نام جان مریم که توسط استاد نوری اجرا شده بود...متاسفانه نام این هنر جورو نمیدونم......امیدوارم خوشتون بیاد تو ویک جام شراب http://www.aparat.com/v/MVXWf Sat, 17 Mar 2012 12:39:38 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/MVXWf" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/MVXWf'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/31/154448_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_154448" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قطعه ی گیتار زیبا به نام تو و یک جام شراب که توسط خانوم لیلی افشار افتخار ایران زمین اجرا شده....امیدوارم خوشتون بیاد استاد پایور http://www.aparat.com/v/yCvhU Fri, 16 Mar 2012 20:30:59 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/yCvhU" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/yCvhU'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/31/154083_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_154083" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قطعه ی سنتور زیبا که توسط استاد پایور اجرا شده....به خاطر کیفیت عذر خواهی مکینم چون قدیمی هستش...امیدوارم خوشتون بیاد