کانال سودا(sevda) http://www.aparat.com/name/diaka/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%28sevda%29 ویدیو هایی که کانال سودا(sevda) منتشر کرده است مرد حنجره طلای ایران http://www.aparat.com/v/lfCLh/%D9%85%D8%B1%D8%AF_%D8%AD%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Thu, 19 Apr 2012 22:02:32 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/lfCLh" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/179878-3122.jpg?3122);" class="video_thumb" id="video_thumb_179878" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>اهنگی زیبا از استاد اکبر گلپا مرد حنجره طلای ایران......امیدوارم خوشتون بیاد استاد گلپا(درویش) http://www.aparat.com/v/wjEms/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%DA%AF%D9%84%D9%BE%D8%A7%28%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4%29 Thu, 19 Apr 2012 21:40:45 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/wjEms" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/179863-2589.jpg?2589);" class="video_thumb" id="video_thumb_179863" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>اهنگی به یاد ماندنی از مرد حنجره طلایه ایران استاد اکبر گلپایگانی ....با ارزوی طول عمر برای این استاد بزرگوار....امیدوارم لذت ببرید استاد شهرداد روحانی http://www.aparat.com/v/8Ts0J/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C Thu, 19 Apr 2012 21:10:19 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/8Ts0J" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/179837-6245.jpg?6245);" class="video_thumb" id="video_thumb_179837" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قطعه ای زیبا از استاد شهرداد روحانی......امیدوارم لذت ببرید استاد پرویز یاحقی http://www.aparat.com/v/GWLJq/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2_%DB%8C%D8%A7%D8%AD%D9%82%DB%8C Thu, 19 Apr 2012 20:29:34 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/GWLJq" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/179807-5927.jpg?5927);" class="video_thumb" id="video_thumb_179807" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قطعه ای زیبا در دستگاه ماهور که توسط نابغه ی ویلن ایران استاد پرویز یاحقی نواخته شده است.....روح استاد شاد....امیدوارم لذت ببرید بزرگان جهان http://www.aparat.com/v/LfHop/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86 Wed, 18 Apr 2012 21:40:54 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/LfHop" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/178890-8717.jpg?8717);" class="video_thumb" id="video_thumb_178890" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قطعه ای زیبا که توسط چندی از بزرگان جهان به اجرا در امده که در بین انها خانوم مارتا ارگریچ بزرگترین پیانیست حال حاضر جهان هم وجود دارد......امیدوارم خوشتون بیاد بسیار زیبا و بی نظیر http://www.aparat.com/v/Xvedi/%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7_%D9%88_%D8%A8%DB%8C_%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1 Wed, 18 Apr 2012 21:19:32 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Xvedi" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/178875-7302.jpg?7302);" class="video_thumb" id="video_thumb_178875" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قطعه ی بسیار و زیبا که شنیدنش به ادم ارامش خاصی میدهد....امیدوارم خوشتون بیاد قانون http://www.aparat.com/v/5RZbS/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86 Tue, 17 Apr 2012 21:57:29 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/5RZbS" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/178004-5302.jpg?5302);" class="video_thumb" id="video_thumb_178004" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قطعه زیبای قانون که توسط فرهاد بشارتی به اجرا در امده....امیدوارم خوشتون بیاد یانی http://www.aparat.com/v/xk21m/%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C Tue, 17 Apr 2012 21:49:41 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/xk21m" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/177999-3486.jpg?3486);" class="video_thumb" id="video_thumb_177999" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قطعه ی زیبایی که توسط یانی به اجرا در اومده....امیدورام خوشتون بیاد یکی از بهترین گیتاریست های جهان http://www.aparat.com/v/dCyZ1/%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86 Fri, 13 Apr 2012 17:11:34 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/dCyZ1" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/174904-6831.jpg?6831);" class="video_thumb" id="video_thumb_174904" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>.... نابغه ی ویلن http://www.aparat.com/v/ulHqT/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%BA%D9%87_%DB%8C_%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%86 Sun, 08 Apr 2012 22:33:24 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/ulHqT" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/171207-8933.jpg?8933);" class="video_thumb" id="video_thumb_171207" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>اثری دیگر از استاد پرویز یاحقی بی همتای بی جانشین.....امیدوارم لذت ببرید...درضمن این اثر در دستگاه سگاه هستش به یاد استاد http://www.aparat.com/v/4dBSy/%D8%A8%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF Sun, 08 Apr 2012 21:50:29 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/4dBSy" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/171182-8971.jpg?8971);" class="video_thumb" id="video_thumb_171182" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در تعریف استاد به همین جمله که یکی از بزرگان بسند میکنم که فرمودند:طبیعت هر چندین قرن یكبار به درست كردن آدم هایی خارق العاده دست میزند ، (پرویز یاحقی) از آن آدم هایی است كه كمتر از دست طبیعت هم ساخته است تا نظیر او را با چنین استعداد عجیبه یی خلق كند ....یاد استاد گرامی و روحشان غریق رحمت.....امیدوارم خوشتون بیاد گیتار-زیبا و ارام بخش(jesse cook) http://www.aparat.com/v/MiSZt/%DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7_%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%AE%D8%B4%28jesse_cook%29 Sun, 08 Apr 2012 21:22:10 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/MiSZt" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/171158-6567.jpg?6567);" class="video_thumb" id="video_thumb_171158" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>اهنگ زیبای rain از البوم frontiers از جسی کوک.....ایمدوارم خوشتون بیاد گیتار(jesse cook) http://www.aparat.com/v/bjTRH/%DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B1%28jesse_cook%29 Sun, 08 Apr 2012 20:59:45 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/bjTRH" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/171144-7397.jpg?7397);" class="video_thumb" id="video_thumb_171144" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>اهنگ زیبای Virtue از البوم free fall از کارهای جسی کوک......امیدوارم خوشتون بیاد پیانو نوازی سریع جهانی http://www.aparat.com/v/DT8qY/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C Sat, 07 Apr 2012 21:47:29 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/DT8qY" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/170438-2536.jpg?2536);" class="video_thumb" id="video_thumb_170438" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قطعه سریع نوازی پیانو که در حد جهانی هستش ....امیدوارم خوشتون بیاد گیتار http://www.aparat.com/v/aPx5D/%DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B1 Sat, 07 Apr 2012 21:28:11 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/aPx5D" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/170427-2815.jpg?2815);" class="video_thumb" id="video_thumb_170427" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قطعه ی زیبایه گیتار از خانوم لیلی افشار افتخار بزرگ ایران زمین.....امیدوارم خوشتون بیاد بی نظیر( Songs-From-A-Secret-Garden ) http://www.aparat.com/v/HdnZV/%D8%A8%DB%8C_%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1%28_Songs-From-A-Secret-Garden_%29 Mon, 02 Apr 2012 19:40:27 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/HdnZV" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/165290-2633.jpg?2633);" class="video_thumb" id="video_thumb_165290" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>اجرای زنده ی قطعه ی زیبا و ارام بخش Songs-From-A-Secret-Garden ....امیدوارم خوشتون بیاد قطعه بسیار زیبا (Child-in-Paradise) http://www.aparat.com/v/qZ8px/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87_%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7_%28Child-in-Paradise%29 Mon, 02 Apr 2012 19:28:48 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/qZ8px" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/165276-7452.jpg?7452);" class="video_thumb" id="video_thumb_165276" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قطعه پیانو Child-in-Paradise که توسط ماکسیم مرویسا اجرا شده .....امیدوار خوشتون بیاد تایتانیک ( بیکلام) http://www.aparat.com/v/PVRot/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9_%28_%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85%29 Sat, 31 Mar 2012 19:27:00 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/PVRot" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/164004-229.jpg?229);" class="video_thumb" id="video_thumb_164004" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>موزیک بیکلام فیلم تایتانیک.......امیدوارم لذت ببرید افسوس بی جانشین ماندن http://www.aparat.com/v/CmNiO/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B3_%D8%A8%DB%8C_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86 Fri, 30 Mar 2012 13:43:54 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/CmNiO" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/163207-3261.jpg?3261);" class="video_thumb" id="video_thumb_163207" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>استاد یاحقی اجرا در دستگاه همایون....اینجا عکس چند تن از اسطوره های مرحوم ایران هستش..واقعا به قول استاد شجریان بی جانشین ماندن..الان که دیگر این همه موسیقی بی محتوا و الکترونیک بیداد میکند..افسوس که اگر این طوری پیش برویم دیگر نامی از این اساتید باقی نخواهد مان...... استاد بی همتای ایران http://www.aparat.com/v/3yhu5/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Fri, 30 Mar 2012 13:20:27 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/3yhu5" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/163189-5958.jpg?5958);" class="video_thumb" id="video_thumb_163189" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قطعه ی زیبا از استاد یاحقی در دستگاه ماهور.....امیدوارم خوشتون بیاد. نابغه ی جهان http://www.aparat.com/v/3ndUK/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%BA%D9%87_%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86 Sun, 18 Mar 2012 21:29:08 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/3ndUK" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/155608-6897.jpg?6897);" class="video_thumb" id="video_thumb_155608" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قطعه دیگری از اجراهای خانوم مارتا ارگریچ نابغه ی جهان که واقعا محشره......امیدوارم خوشتون بیاد گیتار-امشب http://www.aparat.com/v/4si7T/%DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%A8 Sun, 18 Mar 2012 20:55:35 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/4si7T" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/155591-1728.jpg?1728);" class="video_thumb" id="video_thumb_155591" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قطعه زیبایه گیتار به نام امشب که توسط بقراط اجرا و تنظیم شده.....امیدوارم خوشتون بیاد یانی http://www.aparat.com/v/I5NlC/%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C Sun, 18 Mar 2012 20:13:09 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/I5NlC" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/155568-925.jpg?925);" class="video_thumb" id="video_thumb_155568" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قطعه ای زیبا از استاد یانی همراه با تصاویر زیبا از طبیعت.....امیدوارم خوشتون بیاد پیانو رومانتیک http://www.aparat.com/v/LGW0J/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9 Sun, 18 Mar 2012 20:05:10 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/LGW0J" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/155564-8627.jpg?8627);" class="video_thumb" id="video_thumb_155564" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قطعه رومانتیک پیانو که توسط jon england اجرا شده.....امیدوارم خوشتون بیاد اعجاب انگیز http://www.aparat.com/v/s4TyF/%D8%A7%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2 Sun, 18 Mar 2012 13:29:35 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/s4TyF" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/155280-8849.jpg?8849);" class="video_thumb" id="video_thumb_155280" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قسمت هایی از قطعه زیبای پیانو (زنبوره عسل و...) با اجرای فوق العاده ماکسیم مرویتسا.....امیدوارم خوشتون بیاد استاد پرویز مشکاتیان http://www.aparat.com/v/QUGZ7/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2_%D9%85%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86 Sun, 18 Mar 2012 13:12:01 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/QUGZ7" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/155266-9189.jpg?9189);" class="video_thumb" id="video_thumb_155266" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قسمتی از بیوگرافی استاد پرویز مشکاتیان استاد نامدار سنتور ایران زمین از زبان بزرگان موسیقی ایران.....روحشان(استاد مشکاتیان.یاحقی.بدیعی معروفی...) شاد یادشان گرامی.....امیدوارم خوشتون بیاد گیتار- زیبا و ارام بخش http://www.aparat.com/v/ofA16/%DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B1-_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7_%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%AE%D8%B4 Sat, 17 Mar 2012 13:16:26 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/ofA16" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/154480-6446.jpg?6446);" class="video_thumb" id="video_thumb_154480" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قطعه زیبای گیتار که واقعا ارامش خاصی به ادم میده.....امیدوارم خوشتون بیاد جان مریم http://www.aparat.com/v/p6ms7/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85 Sat, 17 Mar 2012 12:59:14 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/p6ms7" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/154457-688.jpg?688);" class="video_thumb" id="video_thumb_154457" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قطعه ی پیانو به نام جان مریم که توسط استاد نوری اجرا شده بود...متاسفانه نام این هنر جورو نمیدونم......امیدوارم خوشتون بیاد تو ویک جام شراب http://www.aparat.com/v/MVXWf/%D8%AA%D9%88_%D9%88%DB%8C%DA%A9_%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A8 Sat, 17 Mar 2012 12:39:38 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/MVXWf" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/154448-8269.jpg?8269);" class="video_thumb" id="video_thumb_154448" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قطعه ی گیتار زیبا به نام تو و یک جام شراب که توسط خانوم لیلی افشار افتخار ایران زمین اجرا شده....امیدوارم خوشتون بیاد استاد پایور http://www.aparat.com/v/yCvhU/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%B1 Fri, 16 Mar 2012 20:30:59 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/yCvhU" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/154083-5929.jpg?5929);" class="video_thumb" id="video_thumb_154083" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قطعه ی سنتور زیبا که توسط استاد پایور اجرا شده....به خاطر کیفیت عذر خواهی مکینم چون قدیمی هستش...امیدوارم خوشتون بیاد