کانال فریاد http://www.aparat.com/name/earth_shout/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF ویدیو هایی که کانال فریاد منتشر کرده است حرکت قاره ها http://www.aparat.com/v/j93sr/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%87%D8%A7 Sun, 31 Mar 2013 16:45:15 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/j93sr" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/501377-8535.jpg?8535);" class="video_thumb" id="video_thumb_501377" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> معرفی سنگ های اصلی در طبیعت http://www.aparat.com/v/dS5t3/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C_%D8%B3%D9%86%DA%AF_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA Sun, 31 Mar 2013 16:31:20 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/dS5t3" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/501361-3885.jpg?3885);" class="video_thumb" id="video_thumb_501361" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> 15گــل برتر لیونل مســـی http://www.aparat.com/v/kOtI4/15%DA%AF%D9%80%D9%80%D9%84_%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1_%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%84_%D9%85%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%80%DB%8C Sun, 03 Feb 2013 17:06:27 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/kOtI4" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/449832-373.jpg?373);" class="video_thumb" id="video_thumb_449832" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کلیپی از حرکات نمایشی مسی برای تیم ملی آرژانتین http://www.aparat.com/v/F43NB/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%85%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A2%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86 Sat, 30 Mar 2013 18:48:17 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/F43NB" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/500527-128.jpg?128);" class="video_thumb" id="video_thumb_500527" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>برای مشاهده کلیپ ها به صورت hd به این سایت بروید:iman10.vcp.ir دختر فوتبالیست رونالدینیو http://www.aparat.com/v/OvdTl/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88 Tue, 20 Dec 2011 16:27:07 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/OvdTl" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/86142-5171.jpg?5171);" class="video_thumb" id="video_thumb_86142" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>دخترک فوتبالیست 8 ساله حرکات نمایشی با توپ http://www.aparat.com/v/2p0hB/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%AA%D9%88%D9%BE Fri, 09 Dec 2011 00:29:20 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/2p0hB" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/79613-623.jpg?623);" class="video_thumb" id="video_thumb_79613" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> حرکت نمایشی با توپ بسکتبال http://www.aparat.com/v/VimPD/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%AA%D9%88%D9%BE_%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84 Wed, 09 May 2012 09:49:33 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/VimPD" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/192991-5802.jpg?5802);" class="video_thumb" id="video_thumb_192991" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>حرکت نمایشی 5 جوان با توپ بسکتبال در استخر خانگی 10 گل برتر بارسلونا http://www.aparat.com/v/jy2kH/10_%DA%AF%D9%84_%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A7 Thu, 07 Mar 2013 15:02:05 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/jy2kH" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/481512-8532.jpg?8532);" class="video_thumb" id="video_thumb_481512" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>10 گل برتر بارسلونا بهترین گل های 2012 http://www.aparat.com/v/yoSRa/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%DA%AF%D9%84_%D9%87%D8%A7%DB%8C_2012 Thu, 07 Mar 2013 14:53:30 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/yoSRa" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/481503-220.jpg?220);" class="video_thumb" id="video_thumb_481503" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>بهترین گل های 2012 حرکات فوتبال http://www.aparat.com/v/CARgE/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84 Sat, 12 Jan 2013 17:27:57 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/CARgE" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/426623-927.jpg?927);" class="video_thumb" id="video_thumb_426623" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> تکنیک های ناب قسمت سوم http://www.aparat.com/v/vs5HC/%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D8%A8_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%B3%D9%88%D9%85 Sun, 31 Mar 2013 13:49:41 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/vs5HC" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/501216-1713.jpg?1713);" class="video_thumb" id="video_thumb_501216" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> تكنیكهای فوتبالی http://www.aparat.com/v/52MHX/%D8%AA%D9%83%D9%86%DB%8C%D9%83%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C Mon, 17 Sep 2012 10:13:57 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/52MHX" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/323510-3274.jpg?3274);" class="video_thumb" id="video_thumb_323510" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> حرکات زیباباتوپ http://www.aparat.com/v/MDSxO/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%BE Thu, 24 Nov 2011 21:07:57 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/MDSxO" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/72830-3258.jpg?3258);" class="video_thumb" id="video_thumb_72830" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> مندی بلوچ http://www.aparat.com/v/rtfG7/%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86 Thu, 17 May 2012 12:48:50 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/rtfG7" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/200029-3831.jpg?3831);" class="video_thumb" id="video_thumb_200029" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> تقلید صدای فوق العاده http://www.aparat.com/v/qjHIZ/%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87 Sat, 23 Mar 2013 14:28:51 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/qjHIZ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/494629-1005.jpg?1005);" class="video_thumb" id="video_thumb_494629" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> صدا سازی هلیکوپتر توسط مجید شاپوری بی نهایت خارق العاده http://www.aparat.com/v/eUpnT/%D8%B5%D8%AF%D8%A7_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%87%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%AA%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DB%8C_%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87 Tue, 19 Feb 2013 14:56:05 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/eUpnT" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/466394-7433.jpg?7433);" class="video_thumb" id="video_thumb_466394" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>به زبان ساده فقط میتونم پیشنهاد بدم که این کلیپ و ببینید ساز زدن حرفه ای http://www.aparat.com/v/4fSKJ/%D8%B3%D8%A7%D8%B2_%D8%B2%D8%AF%D9%86_%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87_%D8%A7%DB%8C Sun, 31 Mar 2013 10:29:30 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/4fSKJ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/501052-9042.jpg?9042);" class="video_thumb" id="video_thumb_501052" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>بیشرف چه سازی میزنه...دمش گرم..کشته مرده ی نگاه کردنش تو اخر کلیپم.... تقلید صدای یاماه صد http://www.aparat.com/v/1sTkL/%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D8%AF Tue, 05 Jun 2012 14:53:53 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/1sTkL" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/218728-6535.jpg?6535);" class="video_thumb" id="video_thumb_218728" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> بریک دنس پرویز و چیکو ایران نبینی از بین رفتی BREAKDANCE ESFAHAN PARVIZ AND CICO http://www.aparat.com/v/evRdY/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9_%D8%AF%D9%86%D8%B3_%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2_%D9%88_%DA%86%DB%8C%DA%A9%D9%88_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D9%81%D8%AA%DB%8C Wed, 30 May 2012 15:14:42 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/evRdY" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/213082-5453.jpg?5453);" class="video_thumb" id="video_thumb_213082" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>بریک دنس پرویز و چیکو ایران نبینی از بین رفتی BREAKDANCE ESFAHAN PARVIZ AND CICO WWW.BREAKDANCE-ESFAHAN.BLOGFA.COM رقص پسر مثل رباط در مسابقه http://www.aparat.com/v/N0uWk/%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D9%85%D8%AB%D9%84_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87 Sun, 11 Mar 2012 15:01:55 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/N0uWk" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/149208-3147.jpg?3147);" class="video_thumb" id="video_thumb_149208" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>رقص پسری در مسابقه رقص در کشور اروپایی رو گذاشتم که خب همه حال میکنن با رخصش بریک دنس بسیار زیبا و حرفه ای http://www.aparat.com/v/GJpds/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9_%D8%AF%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7_%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87_%D8%A7%DB%8C Sat, 19 May 2012 12:30:32 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/GJpds" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/201633-5771.jpg?5771);" class="video_thumb" id="video_thumb_201633" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>vaghean kheili mahere to in kar بریک زدن عبدالملک http://www.aparat.com/v/zShIX/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9_%D8%B2%D8%AF%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9 Wed, 27 Jun 2012 19:35:50 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/zShIX" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/241497-4137.jpg?4137);" class="video_thumb" id="video_thumb_241497" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>حرکت های زیبا و جذاب از عبدالملک از مغرب بریک دنس خارق العاده break dance http://www.aparat.com/v/mXPNU/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9_%D8%AF%D9%86%D8%B3_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87_break_dance Sat, 14 Jul 2012 02:42:07 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/mXPNU" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/258152-7913.jpg?7913);" class="video_thumb" id="video_thumb_258152" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> بریک عربی http://www.aparat.com/v/OLuht/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C Thu, 20 Sep 2012 16:53:19 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/OLuht" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/326946-457.jpg?457);" class="video_thumb" id="video_thumb_326946" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>اگه از فیلم خوشت اومد کامنت بذار اگر نه بازم کامنت بذار بریک http://www.aparat.com/v/XJFbD/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9 Mon, 27 Aug 2012 19:14:25 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/XJFbD" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/303053-6729.jpg?6729);" class="video_thumb" id="video_thumb_303053" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>بریک زدن مرد مغربی به شکل روبات خیلی باحاله بریک دنس گروهی با لباس LED حتما نگاه کنید http://www.aparat.com/v/TP1dM/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9_%D8%AF%D9%86%D8%B3_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3_LED_%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7_%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF Fri, 28 Sep 2012 05:43:20 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/TP1dM" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/331825-1685.jpg?1685);" class="video_thumb" id="video_thumb_331825" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> بریک دنس- http://www.aparat.com/v/ltIJR/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9_%D8%AF%D9%86%D8%B3- Thu, 03 Jan 2013 01:29:25 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/ltIJR" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/416270-5913.jpg?5913);" class="video_thumb" id="video_thumb_416270" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> Break dance فوق العاده |حتما ببینید| http://www.aparat.com/v/niOJQ/Break_dance_%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87_%7C%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF%7C Wed, 20 Feb 2013 00:48:46 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/niOJQ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/466868-1345.jpg?1345);" class="video_thumb" id="video_thumb_466868" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>برای دانلود موسیقی اون قسمت Dance بر روی لینک زیر کلیک کنید. http://s1.picofile.com/file/7304097632/04_Comptine_D_Un_Autre_Ete_L_Apres_Midi.mp3.html soundtrack فیلم امیلی اثر یان تیرسن آموزش برک دنس http://www.aparat.com/v/GY2Vm/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A8%D8%B1%DA%A9_%D8%AF%D9%86%D8%B3 Tue, 03 Jul 2012 16:20:56 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/GY2Vm" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/247985-4841.jpg?4841);" class="video_thumb" id="video_thumb_247985" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>www.irandance.blogfa.com اطلاعا بیشتر دوتا جوون که تر کوندن http://www.aparat.com/v/tVeBc/%D8%AF%D9%88%D8%AA%D8%A7_%D8%AC%D9%88%D9%88%D9%86_%DA%A9%D9%87_%D8%AA%D8%B1_%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%86 Mon, 30 Jul 2012 11:49:45 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/tVeBc" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/272851-1607.jpg?1607);" class="video_thumb" id="video_thumb_272851" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>فکر کنم خوشتون امده