کانال فریاد http://www.aparat.com/name/earth_shout ویدیو هایی که کانال فریاد منتشر کرده است حرکت قاره ها http://www.aparat.com/v/j93sr Sun, 31 Mar 2013 16:45:15 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/j93sr" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/j93sr'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/101/501377_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_501377" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> معرفی سنگ های اصلی در طبیعت http://www.aparat.com/v/dS5t3 Sun, 31 Mar 2013 16:31:20 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/dS5t3" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/dS5t3'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/101/501361_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_501361" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> 15گــل برتر لیونل مســـی http://www.aparat.com/v/kOtI4 Sun, 03 Feb 2013 17:06:27 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/kOtI4" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/kOtI4'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/90/449832_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_449832" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کلیپی از حرکات نمایشی مسی برای تیم ملی آرژانتین http://www.aparat.com/v/F43NB Sat, 30 Mar 2013 18:48:17 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/F43NB" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/F43NB'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/101/500527_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_500527" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>برای مشاهده کلیپ ها به صورت hd به این سایت بروید:iman10.vcp.ir دختر فوتبالیست رونالدینیو http://www.aparat.com/v/OvdTl Tue, 20 Dec 2011 16:27:07 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/OvdTl" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/OvdTl'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/18/86142_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_86142" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>دخترک فوتبالیست 8 ساله حرکات نمایشی با توپ http://www.aparat.com/v/2p0hB Fri, 09 Dec 2011 00:29:20 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/2p0hB" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/2p0hB'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/16/79613_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_79613" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> حرکت نمایشی با توپ بسکتبال http://www.aparat.com/v/VimPD Wed, 09 May 2012 09:49:33 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/VimPD" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/VimPD'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/39/192991_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_192991" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>حرکت نمایشی 5 جوان با توپ بسکتبال در استخر خانگی 10 گل برتر بارسلونا http://www.aparat.com/v/jy2kH Thu, 07 Mar 2013 15:02:05 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/jy2kH" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/jy2kH'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/97/481512_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_481512" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>10 گل برتر بارسلونا بهترین گل های 2012 http://www.aparat.com/v/yoSRa Thu, 07 Mar 2013 14:53:30 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/yoSRa" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/yoSRa'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/97/481503_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_481503" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>بهترین گل های 2012 حرکات فوتبال http://www.aparat.com/v/CARgE Sat, 12 Jan 2013 17:27:57 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/CARgE" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/CARgE'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/86/426623_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_426623" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> تکنیک های ناب قسمت سوم http://www.aparat.com/v/vs5HC Sun, 31 Mar 2013 13:49:41 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/vs5HC" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/vs5HC'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/101/501216_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_501216" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> تكنیكهای فوتبالی http://www.aparat.com/v/52MHX Mon, 17 Sep 2012 10:13:57 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/52MHX" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/52MHX'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/65/323510_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_323510" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> حرکات زیباباتوپ http://www.aparat.com/v/MDSxO Thu, 24 Nov 2011 21:07:57 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/MDSxO" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/MDSxO'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/15/72830_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_72830" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> مندی بلوچ http://www.aparat.com/v/rtfG7 Thu, 17 May 2012 12:48:50 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/rtfG7" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/rtfG7'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/41/200029_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_200029" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> تقلید صدای فوق العاده http://www.aparat.com/v/qjHIZ Sat, 23 Mar 2013 14:28:51 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/qjHIZ" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/qjHIZ'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/99/494629_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_494629" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> صدا سازی هلیکوپتر توسط مجید شاپوری بی نهایت خارق العاده http://www.aparat.com/v/eUpnT Tue, 19 Feb 2013 14:56:05 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/eUpnT" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/eUpnT'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/94/466394_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_466394" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>به زبان ساده فقط میتونم پیشنهاد بدم که این کلیپ و ببینید ساز زدن حرفه ای http://www.aparat.com/v/4fSKJ Sun, 31 Mar 2013 10:29:30 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/4fSKJ" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/4fSKJ'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/101/501052_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_501052" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>بیشرف چه سازی میزنه...دمش گرم..کشته مرده ی نگاه کردنش تو اخر کلیپم.... تقلید صدای یاماه صد http://www.aparat.com/v/1sTkL Tue, 05 Jun 2012 14:53:53 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/1sTkL" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/1sTkL'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/44/218728_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_218728" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> بریک دنس پرویز و چیکو ایران نبینی از بین رفتی BREAKDANCE ESFAHAN PARVIZ AND CICO http://www.aparat.com/v/evRdY Wed, 30 May 2012 15:14:42 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/evRdY" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/evRdY'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/43/213082_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_213082" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>بریک دنس پرویز و چیکو ایران نبینی از بین رفتی BREAKDANCE ESFAHAN PARVIZ AND CICO WWW.BREAKDANCE-ESFAHAN.BLOGFA.COM هنرنمایی بسیار جالب(نوای کفش) http://www.aparat.com/v/RlE26 Fri, 25 May 2012 00:54:10 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/RlE26" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/RlE26'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/42/207164_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_207164" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>از دقیقه 03:03 تا چند ثانیه رو داشته باشین!! واقعا معرکه اس!!!(^o^) \ رقص پسر مثل رباط در مسابقه http://www.aparat.com/v/N0uWk Sun, 11 Mar 2012 15:01:55 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/N0uWk" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/N0uWk'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/30/149208_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_149208" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>رقص پسری در مسابقه رقص در کشور اروپایی رو گذاشتم که خب همه حال میکنن با رخصش بریک دنس بسیار زیبا و حرفه ای http://www.aparat.com/v/GJpds Sat, 19 May 2012 12:30:32 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/GJpds" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/GJpds'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/41/201633_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_201633" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>vaghean kheili mahere to in kar بریک زدن عبدالملک http://www.aparat.com/v/zShIX Wed, 27 Jun 2012 19:35:50 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/zShIX" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/zShIX'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/49/241497_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_241497" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>حرکت های زیبا و جذاب از عبدالملک از مغرب بریک دنس خارق العاده break dance http://www.aparat.com/v/mXPNU Sat, 14 Jul 2012 02:42:07 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/mXPNU" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/mXPNU'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/52/258152_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_258152" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> بریک عربی http://www.aparat.com/v/OLuht Thu, 20 Sep 2012 16:53:19 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/OLuht" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/OLuht'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/66/326946_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_326946" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>اگه از فیلم خوشت اومد کامنت بذار اگر نه بازم کامنت بذار بریک http://www.aparat.com/v/XJFbD Mon, 27 Aug 2012 19:14:25 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/XJFbD" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/XJFbD'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/61/303053_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_303053" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>بریک زدن مرد مغربی به شکل روبات خیلی باحاله بریک دنس گروهی با لباس LED حتما نگاه کنید http://www.aparat.com/v/TP1dM Fri, 28 Sep 2012 05:43:20 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/TP1dM" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/TP1dM'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/67/331825_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_331825" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> بریک دنس- http://www.aparat.com/v/ltIJR Thu, 03 Jan 2013 01:29:25 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/ltIJR" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/ltIJR'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/84/416270_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_416270" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> Break dance فوق العاده |حتما ببینید| http://www.aparat.com/v/niOJQ Wed, 20 Feb 2013 00:48:46 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/niOJQ" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/niOJQ'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/94/466868_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_466868" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>برای دانلود موسیقی اون قسمت Dance بر روی لینک زیر کلیک کنید. http://s1.picofile.com/file/7304097632/04_Comptine_D_Un_Autre_Ete_L_Apres_Midi.mp3.html soundtrack فیلم امیلی اثر یان تیرسن آموزش برک دنس http://www.aparat.com/v/GY2Vm Tue, 03 Jul 2012 16:20:56 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/GY2Vm" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/GY2Vm'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/50/247985_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_247985" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>www.irandance.blogfa.com اطلاعا بیشتر