کانال فرید نوری زاده http://www.aparat.com/name/faridshop/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87 ویدیو هایی که کانال فرید نوری زاده منتشر کرده است اوشیروگیری در کیوکوشین http://www.aparat.com/v/eFGNb/%D8%A7%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%DA%A9%DB%8C%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%86 Wed, 12 Mar 2014 16:24:32 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/eFGNb" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1053450-703.jpg?703);" class="video_thumb" id="video_thumb_1053450" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>فرید نوری زاده شکستن اجسام سخت در کیوکوشین http://www.aparat.com/v/Js0jb/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86_%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D8%AE%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%DA%A9%DB%8C%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%86 Wed, 06 Jul 2011 16:28:38 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Js0jb" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/22185-307.jpg?307);" class="video_thumb" id="video_thumb_22185" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این کلیپ قسمتی از افتتاحیه ی کیوکوشین در انزلی توسط رنشی نعمت الله نوری زاده می باشد. رنشی نعمت الله نوری زاده http://www.aparat.com/v/ub9gP/%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C_%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87 Sun, 03 Jul 2011 11:38:29 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/ub9gP" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/21327-8423.jpg?8423);" class="video_thumb" id="video_thumb_21327" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قهرمان ایران و آسیا کیوکوشین-داور بین المللی-دارنده دان 7 کیوکوشین کاراته مرحوم سوسای اویاما http://www.aparat.com/v/JYbEZ/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85_%D8%B3%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A7 Sat, 02 Jul 2011 14:54:14 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/JYbEZ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/21120-3745.jpg?3745);" class="video_thumb" id="video_thumb_21120" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>بنیانگذار جهانی سبک کیوکوشین کاراته کیوکوشین کاراته http://www.aparat.com/v/K390U/%DA%A9%DB%8C%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87 Sat, 02 Jul 2011 11:57:15 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/K390U" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/21072-5153.jpg?5153);" class="video_thumb" id="video_thumb_21072" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>