کانال فرید نوری زاده http://www.aparat.com/name/faridshop ویدیو هایی که کانال فرید نوری زاده منتشر کرده است اوشیروگیری در کیوکوشین http://www.aparat.com/v/eFGNb Wed, 12 Mar 2014 16:24:32 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/eFGNb" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/eFGNb'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/211/1053450_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1053450" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>فرید نوری زاده شکستن اجسام سخت در کیوکوشین http://www.aparat.com/v/Js0jb Wed, 06 Jul 2011 16:28:38 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Js0jb" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/Js0jb'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/5/22185_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_22185" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این کلیپ قسمتی از افتتاحیه ی کیوکوشین در انزلی توسط رنشی نعمت الله نوری زاده می باشد. رنشی نعمت الله نوری زاده http://www.aparat.com/v/ub9gP Sun, 03 Jul 2011 11:38:29 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/ub9gP" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/ub9gP'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/5/21327_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_21327" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قهرمان ایران و آسیا کیوکوشین-داور بین المللی-دارنده دان 7 کیوکوشین کاراته مرحوم سوسای اویاما http://www.aparat.com/v/JYbEZ Sat, 02 Jul 2011 14:54:14 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/JYbEZ" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/JYbEZ'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/5/21120_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_21120" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>بنیانگذار جهانی سبک کیوکوشین کاراته کیوکوشین کاراته http://www.aparat.com/v/K390U Sat, 02 Jul 2011 11:57:15 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/K390U" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/K390U'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/5/21072_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_21072" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>