کانال farzin http://www.aparat.com/name/frozen/farzi ویدیو هایی که کانال farzin منتشر کرده است بفرمایید شام http://www.aparat.com/v/S3HEi/%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%85 Sat, 28 Jan 2012 01:05:33 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/S3HEi" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/114716-8636.jpg?8636);" class="video_thumb" id="video_thumb_114716" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>بمب خنده