کانال شهرزاد http://www.aparat.com/name/golijon65/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF ویدیو هایی که کانال شهرزاد منتشر کرده است یاداوری به لنگیها3 http://www.aparat.com/v/86iOq/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D9%84%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%87%D8%A73 Thu, 09 Feb 2012 01:53:00 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/86iOq" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/25/124549_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_124549" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> یاداوری به لنگیها2 http://www.aparat.com/v/5PKYX/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D9%84%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%87%D8%A72 Thu, 09 Feb 2012 01:51:13 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/5PKYX" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/25/124548_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_124548" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> یاداوری به لنگیها http://www.aparat.com/v/CRm46/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D9%84%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%87%D8%A7 Thu, 09 Feb 2012 01:49:51 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/CRm46" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/25/124547_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_124547" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> گلهای فجر به پرسپولیس http://www.aparat.com/v/Ge5sV/%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%AC%D8%B1_%D8%A8%D9%87_%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3 Wed, 08 Feb 2012 01:58:15 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/Ge5sV" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/25/123601_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_123601" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>