کانال شهرزاد http://www.aparat.com/name/golijon65 ویدیو هایی که کانال شهرزاد منتشر کرده است یاداوری به لنگیها3 http://www.aparat.com/v/86iOq Thu, 09 Feb 2012 01:53:00 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/86iOq" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/86iOq'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/25/124549_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_124549" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> یاداوری به لنگیها2 http://www.aparat.com/v/5PKYX Thu, 09 Feb 2012 01:51:13 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/5PKYX" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/5PKYX'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/25/124548_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_124548" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> یاداوری به لنگیها http://www.aparat.com/v/CRm46 Thu, 09 Feb 2012 01:49:51 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/CRm46" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/CRm46'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/25/124547_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_124547" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> گلهای فجر به پرسپولیس http://www.aparat.com/v/Ge5sV Wed, 08 Feb 2012 01:58:15 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/Ge5sV" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/Ge5sV'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/25/123601_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_123601" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>