کانال رسول حق منش http://www.aparat.com/name/hertas/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AD%D9%82_%D9%85%D9%86%D8%B4 ویدیو هایی که کانال رسول حق منش منتشر کرده است http://www.aparat.com/v/ai4vQ Thu, 31 Oct 2013 19:40:24 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/ai4vQ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/797276-8954.jpg?8954);" class="video_thumb" id="video_thumb_797276" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>جهت دریافت فایل صوتی به hertas.rozblog.com مراجعه کنید. شیخ حسین انصاریان سخنان امام رضا درباره گریه http://www.aparat.com/v/Oi4ye/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87 Wed, 23 Oct 2013 15:47:05 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/Oi4ye" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/784747-485.jpg?485);" class="video_thumb" id="video_thumb_784747" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> روضه و مناجات زیبای انصاریان در شیراز http://www.aparat.com/v/2YASN/%D8%B1%D9%88%D8%B6%D9%87_%D9%88_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2 Thu, 10 Oct 2013 23:23:32 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/2YASN" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/766697-7728.jpg?7728);" class="video_thumb" id="video_thumb_766697" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>