کانال شپل(کله مرد) http://www.aparat.com/name/hojat1370gh/%D8%B4%D9%BE%D9%84%28%DA%A9%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%AF%29 ویدیو هایی که کانال شپل(کله مرد) منتشر کرده است باهوش http://www.aparat.com/v/6mx0w/%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B4 Thu, 30 May 2013 21:10:15 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/6mx0w" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/565259-9600.jpg?9600);" class="video_thumb" id="video_thumb_565259" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> خطای دیدچشم http://www.aparat.com/v/WXml3/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%86%D8%B4%D9%85 Sun, 26 May 2013 17:16:09 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/WXml3" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/559490-1164.jpg?1164);" class="video_thumb" id="video_thumb_559490" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> نماز دختر http://www.aparat.com/v/kOGMZ/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1 Sun, 26 May 2013 18:09:48 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/kOGMZ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/559556-6567.jpg?6567);" class="video_thumb" id="video_thumb_559556" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> اپل 6-Apple 6 http://www.aparat.com/v/D2UBH/%D8%A7%D9%BE%D9%84_6-Apple_6 Sat, 25 May 2013 17:23:07 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/D2UBH" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/558118-3731.jpg?3731);" class="video_thumb" id="video_thumb_558118" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> تپل http://www.aparat.com/v/QzK3G/%D8%AA%D9%BE%D9%84 Sat, 25 May 2013 17:11:26 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/QzK3G" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/558102-2625.jpg?2625);" class="video_thumb" id="video_thumb_558102" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>مانور ولوو