کانال عیسی http://www.aparat.com/name/isarasooli/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C ویدیو هایی که کانال عیسی منتشر کرده است لایی کشی سه تا ماشین اسپرت در بزرگراه http://www.aparat.com/v/4dLnA/%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DA%A9%D8%B4%DB%8C_%D8%B3%D9%87_%D8%AA%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87 Sat, 12 Apr 2014 18:56:52 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/4dLnA" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1120470-247.jpg?247);" class="video_thumb" id="video_thumb_1120470" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> پلیس دنبال ماشین اسپرت http://www.aparat.com/v/LTEDP/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AA Sat, 12 Apr 2014 18:32:20 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/LTEDP" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1120419-5804.jpg?5804);" class="video_thumb" id="video_thumb_1120419" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> TIKI_TAKA____ http://www.aparat.com/v/9Cot8/TIKI_TAKA Sat, 12 Apr 2014 18:27:12 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/9Cot8" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1120407-3727.jpg?3727);" class="video_thumb" id="video_thumb_1120407" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> تعقیب و گریز نیسان جی تی و لامبورگینی http://www.aparat.com/v/X4Cge/%D8%AA%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%A8_%D9%88_%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2_%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AC%DB%8C_%D8%AA%DB%8C_%D9%88_%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C Sat, 12 Apr 2014 18:18:49 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/X4Cge" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1120388-2738.jpg?2738);" class="video_thumb" id="video_thumb_1120388" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> صدای اسپرت اگزوز تویوتا ساپرا هزار اسب بخاری. http://www.aparat.com/v/EKyGJ/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%DA%AF%D8%B2%D9%88%D8%B2_%D8%AA%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%A7_%D8%B3%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C. Sat, 12 Apr 2014 18:11:35 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/EKyGJ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1120380-6417.jpg?6417);" class="video_thumb" id="video_thumb_1120380" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>