کانال حامد http://www.aparat.com/name/jenova/%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF ویدیو هایی که کانال حامد منتشر کرده است کفتار کشی شیرها http://www.aparat.com/v/zRx0P/%DA%A9%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%DA%A9%D8%B4%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7 Fri, 30 Mar 2012 01:31:04 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/zRx0P" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/162892-8404.jpg?8404);" class="video_thumb" id="video_thumb_162892" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>لینک دانلود http://host10.aparat.com//public/user_data/flv_video_heap/55/7f373b1b92d9071d46e2dd8a68f01a3a162892.flv شیر و صورت کفتار بیچاره http://www.aparat.com/v/6pm97/%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D9%88_%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA_%DA%A9%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%87 Fri, 27 Apr 2012 10:24:46 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/6pm97" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/185511-5738.jpg?5738);" class="video_thumb" id="video_thumb_185511" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>لینک دانلودhttp://host10.aparat.com//public/user_data/flv_video/62/e26bcd43f6891a444a8971a7f90989a6185511.flv تصاویر دیدنی از شکار شیرها و کفتارها و جنگ آنها http://www.aparat.com/v/isCqT/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D9%88_%DA%A9%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7 Sun, 09 Oct 2011 21:58:43 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/isCqT" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/53353-9872.jpg?9872);" class="video_thumb" id="video_thumb_53353" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تصاویر دیدنی از شکار شیرها و کفتارها و جنگ آنها جنگ شیر و یوزپلنگ http://www.aparat.com/v/TVz7f/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D9%88_%DB%8C%D9%88%D8%B2%D9%BE%D9%84%D9%86%DA%AF Tue, 10 Jan 2012 22:33:43 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/TVz7f" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/101194-2078.jpg?2078);" class="video_thumb" id="video_thumb_101194" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> مخ زدن ببر توسط شیر http://www.aparat.com/v/S5sjd/%D9%85%D8%AE_%D8%B2%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%A8%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%B4%DB%8C%D8%B1 Fri, 10 Feb 2012 14:22:09 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/S5sjd" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/125686-3075.jpg?3075);" class="video_thumb" id="video_thumb_125686" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کشتن کفتارها توسط شیر http://www.aparat.com/v/z0KSd/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%86_%DA%A9%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%B4%DB%8C%D8%B1 Tue, 24 Jan 2012 18:24:46 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/z0KSd" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/112107-4571.jpg?4571);" class="video_thumb" id="video_thumb_112107" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>کلیپی زیبا ببینید از حمله ی شیر های گرسنه به کفتارها به قصد شکار آنها جنگ خرس های گریزلی http://www.aparat.com/v/6jptb/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AE%D8%B1%D8%B3_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%84%DB%8C Sat, 28 Apr 2012 19:23:04 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/6jptb" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/186493-2494.jpg?2494);" class="video_thumb" id="video_thumb_186493" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>واقعا که خیلی گنده هستن . لینک دانلود http://host10.aparat.com//public/user_data/flv_video_heap/63/fcd67d2db69bcd997b1039afe4b1ff96186493.flv شیر در برابر 3 ببر سفید http://www.aparat.com/v/vUECr/%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1_3_%D8%A8%D8%A8%D8%B1_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF Mon, 30 Apr 2012 18:53:23 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/vUECr" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/187914-3859.jpg?3859);" class="video_thumb" id="video_thumb_187914" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>