کانال کامران http://www.aparat.com/name/kamran1366/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86 ویدیو هایی که کانال کامران منتشر کرده است دکتر حکیمی http://www.aparat.com/v/cnbK8/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C Sat, 20 Dec 2014 14:18:31 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/cnbK8" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1894754-2118.jpg?3520);" class="video_thumb" id="video_thumb_1894754" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>آزمایشگاه دکتر حکیمی شهرستان (آمل) آمل : خیابان هفده شهریور ، پلاک ۱۱ تلفن : ۴۴۲۲۱۰۱۲ ، ۴۴۲۲۷۰۶۶ ، ۴۴۲۵۲۲۴۵ ، ۴۴۲۱۵۲۱۲۱-۰۱۱ فکس : ۴۴۲۲۱۶۳۲-۰۱۱ کد پستی : ۴۶۱۵۸-۳۳۵۵۵ franco http://www.aparat.com/v/YD0cf/franco Thu, 04 Dec 2014 20:30:57 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/YD0cf" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1844404-3063.jpg?9018);" class="video_thumb" id="video_thumb_1844404" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> مرتضی پاشایی http://www.aparat.com/v/yldNp/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C Mon, 17 Nov 2014 13:44:49 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/yldNp" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1787832-7821.jpg?4482);" class="video_thumb" id="video_thumb_1787832" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>دوستای گلم چقدر قشنگ میشود وقتی مرتضی تو بیمارستان بود میرفتن برای دلش میخوندن دیگه دیر براش خوندن . بهار بهار http://www.aparat.com/v/c1h4t/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1 Mon, 18 Mar 2013 23:02:33 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/c1h4t" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/491536-751.jpg?751);" class="video_thumb" id="video_thumb_491536" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> love http://www.aparat.com/v/EQXl3/love Mon, 04 Mar 2013 18:45:47 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/EQXl3" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/478809-7409.jpg?7409);" class="video_thumb" id="video_thumb_478809" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> Dog walking like human lol http://www.aparat.com/v/vIQVu/Dog_walking_like_human_lol Sat, 02 Mar 2013 15:17:40 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/vIQVu" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/476741-8057.jpg?8057);" class="video_thumb" id="video_thumb_476741" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> خروس خندان http://www.aparat.com/v/XvpaT/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%AE%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86 Sat, 02 Mar 2013 15:12:20 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/XvpaT" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/476735-5253.jpg?5253);" class="video_thumb" id="video_thumb_476735" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> Das s http://www.aparat.com/v/AQyL0/Das Sat, 02 Mar 2013 14:48:06 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/AQyL0" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/476719-1314.jpg?1314);" class="video_thumb" id="video_thumb_476719" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> http://www.aparat.com/v/R8abD Sun, 24 Feb 2013 23:44:59 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/R8abD" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/471416-2328.jpg?2328);" class="video_thumb" id="video_thumb_471416" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> هنر http://www.aparat.com/v/FVhfd/%D9%87%D9%86%D8%B1 Sat, 23 Feb 2013 01:00:36 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/FVhfd" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/469713-4963.jpg?4963);" class="video_thumb" id="video_thumb_469713" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> زمین ما http://www.aparat.com/v/2ByUC/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7 Fri, 22 Feb 2013 19:40:29 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/2ByUC" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/469515-6654.jpg?6654);" class="video_thumb" id="video_thumb_469515" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> funny http://www.aparat.com/v/L9sw4/funny Tue, 19 Feb 2013 00:07:20 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/L9sw4" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/465867-2864.jpg?2864);" class="video_thumb" id="video_thumb_465867" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> پنجره http://www.aparat.com/v/qrVCL/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87 Mon, 18 Feb 2013 23:56:44 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/qrVCL" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/465858-8309.jpg?8309);" class="video_thumb" id="video_thumb_465858" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>پنجره انسان ساخت بشر، با اندامها و خون آزمایشگاهی ساخته شد http://www.aparat.com/v/7wpTl/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D8%AE%D9%88%D9%86_%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87_%D8%B4%D8%AF Wed, 13 Feb 2013 23:49:49 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/7wpTl" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/460428-323.jpg?323);" class="video_thumb" id="video_thumb_460428" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> عمری به هر کوی و گذر گشتم که پیدایت کنم http://www.aparat.com/v/a9dDr/%D8%B9%D9%85%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D9%87%D8%B1_%DA%A9%D9%88%DB%8C_%D9%88_%DA%AF%D8%B0%D8%B1_%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%85_%DA%A9%D9%87_%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA Tue, 12 Feb 2013 20:57:35 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/a9dDr" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/459140-9646.jpg?9646);" class="video_thumb" id="video_thumb_459140" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> آمل گروپ http://www.aparat.com/v/Vp97a/%D8%A2%D9%85%D9%84_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%BE Tue, 12 Feb 2013 20:52:29 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/Vp97a" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/459134-2205.jpg?2205);" class="video_thumb" id="video_thumb_459134" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> خنــــــــــــــــــــــده http://www.aparat.com/v/eB0q1/%D8%AE%D9%86%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%AF%D9%87 Tue, 12 Feb 2013 20:31:01 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/eB0q1" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/459101-9666.jpg?9666);" class="video_thumb" id="video_thumb_459101" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> Fun http://www.aparat.com/v/N7h4i/Fu Tue, 12 Feb 2013 20:23:29 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/N7h4i" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/459090-1375.jpg?1375);" class="video_thumb" id="video_thumb_459090" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> بچه که بودیم http://www.aparat.com/v/dKLgy/%D8%A8%DA%86%D9%87_%DA%A9%D9%87_%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%85 Mon, 11 Feb 2013 21:29:47 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/dKLgy" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/458158-6655.jpg?6655);" class="video_thumb" id="video_thumb_458158" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>