کانال کیوکوشین http://www.aparat.com/name/kyoku/%DA%A9%DB%8C%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%86 ویدیو هایی که کانال کیوکوشین منتشر کرده است مبارزه 100 نفره آرتور هوانسیان http://www.aparat.com/v/OGM0g/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87_100_%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86 Fri, 30 Nov 2012 02:17:57 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/OGM0g" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/383307-506.jpg?506);" class="video_thumb" id="video_thumb_383307" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>خلاصه ای از مبارزه 100 نفره آرتور هوانسیان هوانسیان و لچی گوربانوف http://www.aparat.com/v/P0uJo/%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%84%DA%86%DB%8C_%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%81 Thu, 29 Nov 2012 14:03:10 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/P0uJo" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/382726-9434.jpg?9434);" class="video_thumb" id="video_thumb_382726" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>آرتور هوانسیان و لچی گوربانوف با برد لچی گوربانوف مبارزه 100 نفره هاجیمه کازومی قسمت 4. آخر http://www.aparat.com/v/VZKMD/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87_100_%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87_%D9%87%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%85%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_4._%D8%A2%D8%AE%D8%B1 Thu, 22 Nov 2012 02:22:45 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/VZKMD" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/376637-1205.jpg?1205);" class="video_thumb" id="video_thumb_376637" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> مبارزه 100 نفره هاجیمه کازومی قسمت 3 http://www.aparat.com/v/bzHEJ/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87_100_%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87_%D9%87%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%85%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_3 Thu, 22 Nov 2012 02:00:52 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/bzHEJ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/376624-6710.jpg?6710);" class="video_thumb" id="video_thumb_376624" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> مبارزه 100 نفره هاجیمه کازومی قسمت 1 http://www.aparat.com/v/KXl0F/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87_100_%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87_%D9%87%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%85%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_1 Thu, 22 Nov 2012 01:38:28 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/KXl0F" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/376609-2087.jpg?2087);" class="video_thumb" id="video_thumb_376609" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> مبارزه 100 نفره هاجیمه کازومی قسمت 2 http://www.aparat.com/v/glNPF/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87_100_%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87_%D9%87%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%85%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_2 Thu, 22 Nov 2012 00:33:50 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/glNPF" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/376573-7496.jpg?7496);" class="video_thumb" id="video_thumb_376573" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> فیتوزا از برززیل http://www.aparat.com/v/G28gM/%D9%81%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%B2%D8%A7_%D8%A7%D8%B2_%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%B2%DB%8C%D9%84 Tue, 02 Oct 2012 17:15:56 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/G28gM" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/335053-9204.jpg?9204);" class="video_thumb" id="video_thumb_335053" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> فیتوزا و پتاس (کیوکوشین) http://www.aparat.com/v/gIoAa/%D9%81%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%B2%D8%A7_%D9%88_%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D8%B3_%28%DA%A9%DB%8C%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%86%29 Tue, 02 Oct 2012 17:09:56 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/gIoAa" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/335047-6187.jpg?6187);" class="video_thumb" id="video_thumb_335047" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> گلابه فیتوزا http://www.aparat.com/v/PTxZs/%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87_%D9%81%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%B2%D8%A7 Tue, 02 Oct 2012 17:05:56 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/PTxZs" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/335044-3322.jpg?3322);" class="video_thumb" id="video_thumb_335044" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> اجسام شکنی http://www.aparat.com/v/L2ZS3/%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C Tue, 02 Oct 2012 16:53:09 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/L2ZS3" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/335033-5391.jpg?5391);" class="video_thumb" id="video_thumb_335033" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> آموزش لگد برزیلی از ریو ناروجیما http://www.aparat.com/v/3yjTK/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%84%DA%AF%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%B1%DB%8C%D9%88_%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%A7 Tue, 02 Oct 2012 16:48:30 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/3yjTK" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/335030-4624.jpg?4624);" class="video_thumb" id="video_thumb_335030" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کیوکوشین برزیل http://www.aparat.com/v/Dsatg/%DA%A9%DB%8C%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84 Tue, 02 Oct 2012 16:45:52 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/Dsatg" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/335027-3131.jpg?3131);" class="video_thumb" id="video_thumb_335027" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> فیتوزا و جونیچی کی وان 2009 http://www.aparat.com/v/3cWon/%D9%81%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%B2%D8%A7_%D9%88_%D8%AC%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%86%DB%8C_%DA%A9%DB%8C_%D9%88%D8%A7%D9%86_2009 Tue, 02 Oct 2012 16:43:50 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/3cWon" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/335025-9886.jpg?9886);" class="video_thumb" id="video_thumb_335025" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> مبارزه ی بدر هری و آندرسون http://www.aparat.com/v/pQMjF/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87_%DB%8C_%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D9%87%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86 Mon, 03 Sep 2012 14:53:15 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/pQMjF" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/309889-2747.jpg?2747);" class="video_thumb" id="video_thumb_309889" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> برترین ناک اوت های بدر هری http://www.aparat.com/v/2hyt0/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%DA%A9_%D8%A7%D9%88%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D9%87%D8%B1%DB%8C Mon, 03 Sep 2012 14:22:43 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/2hyt0" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/309845-2151.jpg?2151);" class="video_thumb" id="video_thumb_309845" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> فیلهو و ماساتو ایکدا (کیوکوشین) http://www.aparat.com/v/Zvl7K/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%87%D9%88_%D9%88_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88_%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%AF%D8%A7_%28%DA%A9%DB%8C%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%86%29 Mon, 03 Sep 2012 12:04:44 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Zvl7K" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/309623-5224.jpg?5224);" class="video_thumb" id="video_thumb_309623" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> مبارزه ای از فیتوزا (کیوکوشین) http://www.aparat.com/v/wdrUM/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D9%81%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%B2%D8%A7_%28%DA%A9%DB%8C%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%86%29 Mon, 03 Sep 2012 11:48:33 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/wdrUM" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/309597-3157.jpg?3157);" class="video_thumb" id="video_thumb_309597" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> تمرینات براک لزنر http://www.aparat.com/v/9TXvt/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DA%A9_%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%B1 Sat, 01 Sep 2012 13:17:55 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/9TXvt" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/307634-9272.jpg?9272);" class="video_thumb" id="video_thumb_307634" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> شوخی های بدر هری http://www.aparat.com/v/oezPu/%D8%B4%D9%88%D8%AE%DB%8C_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D9%87%D8%B1%DB%8C Sat, 01 Sep 2012 13:12:08 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/oezPu" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/307628-8692.jpg?8692);" class="video_thumb" id="video_thumb_307628" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> ضربه ی پای کوتاه به دختر بچه از آلیستار اووریم http://www.aparat.com/v/ZPx0z/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87_%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D8%A2%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%85 Wed, 29 Aug 2012 15:03:25 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/ZPx0z" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/305055-1061.jpg?1061);" class="video_thumb" id="video_thumb_305055" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> شوخی آلیستر با خبرنگار http://www.aparat.com/v/iku7U/%D8%B4%D9%88%D8%AE%DB%8C_%D8%A2%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%A7_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1 Mon, 27 Aug 2012 13:06:47 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/iku7U" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/302591-7817.jpg?7817);" class="video_thumb" id="video_thumb_302591" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> ضربه ی مشت الیستر به پسر جوان http://www.aparat.com/v/wVh3d/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87_%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D9%87_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86 Sat, 25 Aug 2012 12:32:11 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/wVh3d" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/300197-1192.jpg?1192);" class="video_thumb" id="video_thumb_300197" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> تریلر مبارزه الیستر و دوس سانتوس http://www.aparat.com/v/XGqjh/%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%84%D8%B1_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87_%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B3 Sat, 25 Aug 2012 12:21:48 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/XGqjh" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/300184-1984.jpg?1984);" class="video_thumb" id="video_thumb_300184" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> الیستر اووریم 4 http://www.aparat.com/v/gBAe5/%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%85_4 Tue, 14 Aug 2012 21:26:34 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/gBAe5" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/290067-2374.jpg?2374);" class="video_thumb" id="video_thumb_290067" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> باب ساپ و کازویوکی فوجیتا http://www.aparat.com/v/zKSmJ/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%A7%D9%BE_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%88%DA%A9%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7 Sat, 23 Jun 2012 02:25:15 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/zKSmJ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/236136-5036.jpg?5036);" class="video_thumb" id="video_thumb_236136" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>با برد فوجیتا توی همون راند اول http://host10.aparat.com//public/user_data/flv_video_heap/79/3f6b259143a50b73b10f806743490a75236136.flv باب ساپ و جروم لی بنر 3 http://www.aparat.com/v/5HOlD/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%A7%D9%BE_%D9%88_%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%85_%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86%D8%B1_3 Sat, 23 Jun 2012 02:19:02 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/5HOlD" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/236131-8315.jpg?8315);" class="video_thumb" id="video_thumb_236131" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>مبارزه مساوی تموم میشه لینک دانلود http://host10.aparat.com//public/user_data/flv_video_heap/79/81ef57ee0d8fb3ecfe59179d0e88a5fc236131.flv باب ساپ و جروم لی بنر 2 http://www.aparat.com/v/NCST8/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%A7%D9%BE_%D9%88_%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%85_%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86%D8%B1_2 Sat, 23 Jun 2012 02:15:37 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/NCST8" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/236129-9360.jpg?9360);" class="video_thumb" id="video_thumb_236129" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>لینک دانلود http://host10.aparat.com//public/user_data/flv_video_heap/79/5e63991730ed9c0ae6ea6a970d2a53aa236129.flv باب ساپ و جروم لی بنر 1 http://www.aparat.com/v/zT3oI/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%A7%D9%BE_%D9%88_%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%85_%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86%D8%B1_1 Sat, 23 Jun 2012 02:05:23 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/zT3oI" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/236122-5946.jpg?5946);" class="video_thumb" id="video_thumb_236122" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>لینک دانلود http://host10.aparat.com//public/user_data/flv_video_heap/79/e790a9d553007a4478b7191ec0fdeddc236122.flv بدر هری و گوخان ساکی http://www.aparat.com/v/BQH9r/%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D9%87%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%DA%AF%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%DA%A9%DB%8C Sat, 23 Jun 2012 01:40:34 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/BQH9r" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/236092-165.jpg?165);" class="video_thumb" id="video_thumb_236092" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>با برد بدر هری لینک دانلود http://host10.aparat.com//public/user_data/flv_video_heap/79/de0ee62117b14dfceab7dcc4d5b45c8a236092.flv بدر هری و الیستر اووریم 2009(مبارزه کامل) http://www.aparat.com/v/P8ma0/%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D9%87%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%85_2009%28%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%29 Sat, 23 Jun 2012 01:36:26 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/P8ma0" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/236088-8851.jpg?8851);" class="video_thumb" id="video_thumb_236088" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>با برد بدر هری لینک دانلود http://host10.aparat.com//public/user_data/flv_video_heap/79/5da3a96599d258488945c0bad70c0dfa236088.flv