کانال مهاجرین افغان http://www.aparat.com/name/lovemostafa93/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86 ویدیو هایی که کانال مهاجرین افغان منتشر کرده است درویشان امروز دونیا http://www.aparat.com/v/4tRoZ/%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7 Fri, 19 Dec 2014 07:41:37 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/4tRoZ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1890740-1807.jpg?8031);" class="video_thumb" id="video_thumb_1890740" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان............ موزیک از استادان AFG http://www.aparat.com/v/vIskH/%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86_AFG Wed, 17 Dec 2014 03:12:24 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/vIskH" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1883319-6052.jpg?3163);" class="video_thumb" id="video_thumb_1883319" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان......... موزیک هزارگی داوود سرخوش http://www.aparat.com/v/WhAQK/%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF_%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B4 Wed, 17 Dec 2014 03:10:24 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/WhAQK" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1883316-3589.jpg?1362);" class="video_thumb" id="video_thumb_1883316" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان........... موزیک ترکی برای ناشنوایان http://www.aparat.com/v/l95N3/%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86 Wed, 17 Dec 2014 03:07:19 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/l95N3" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1883315-3536.jpg?9226);" class="video_thumb" id="video_thumb_1883315" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان............ سیل برف http://www.aparat.com/v/vfRd8/%D8%B3%DB%8C%D9%84_%D8%A8%D8%B1%D9%81 Wed, 17 Dec 2014 03:05:54 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/vfRd8" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1883313-6472.jpg?6158);" class="video_thumb" id="video_thumb_1883313" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان............ مدرسه رفتن سگ: چین http://www.aparat.com/v/GK1zT/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86_%D8%B3%DA%AF%3A_%DA%86%DB%8C%D9%86 Wed, 17 Dec 2014 03:00:44 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/GK1zT" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1883309-6522.jpg?3325);" class="video_thumb" id="video_thumb_1883309" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان........ گیتارزدن معلول .اخرش http://www.aparat.com/v/zrKvn/%DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%86_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84_.%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%B4 Wed, 17 Dec 2014 02:59:22 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/zrKvn" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1883305-5282.jpg?9155);" class="video_thumb" id="video_thumb_1883305" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان........... شهر بازی :منوریل و ترس http://www.aparat.com/v/n90TU/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%3A%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%84_%D9%88_%D8%AA%D8%B1%D8%B3 Wed, 17 Dec 2014 02:57:03 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/n90TU" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1883303-2757.jpg?8285);" class="video_thumb" id="video_thumb_1883303" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان........... شب خند 4 http://www.aparat.com/v/mj1EQ/%D8%B4%D8%A8_%D8%AE%D9%86%D8%AF_4 Wed, 17 Dec 2014 02:55:12 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/mj1EQ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1883301-6262.jpg?8832);" class="video_thumb" id="video_thumb_1883301" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان........ دوتار زدن عالی http://www.aparat.com/v/1quD0/%D8%AF%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%B2%D8%AF%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C Wed, 17 Dec 2014 02:51:28 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/1quD0" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1883299-2863.jpg?8988);" class="video_thumb" id="video_thumb_1883299" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان........... خودکشی با کامیون http://www.aparat.com/v/FwBTp/%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86 Wed, 17 Dec 2014 02:48:32 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/FwBTp" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1883297-8793.jpg?2205);" class="video_thumb" id="video_thumb_1883297" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان........ جنگ. دو مار http://www.aparat.com/v/nrX3A/%D8%AC%D9%86%DA%AF._%D8%AF%D9%88_%D9%85%D8%A7%D8%B1 Wed, 17 Dec 2014 02:45:53 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/nrX3A" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1883292-7346.jpg?6876);" class="video_thumb" id="video_thumb_1883292" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان......... ارتش ضربتی چین http://www.aparat.com/v/2ubrJ/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%AA%DB%8C_%DA%86%DB%8C%D9%86 Wed, 17 Dec 2014 02:43:35 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/2ubrJ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1883290-8188.jpg?5829);" class="video_thumb" id="video_thumb_1883290" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان..... . پیکان اسپرت ایرانی .اخرش http://www.aparat.com/v/OxBs1/%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_.%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%B4 Tue, 16 Dec 2014 08:55:10 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/OxBs1" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1880297-7632.jpg?8607);" class="video_thumb" id="video_thumb_1880297" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان........... ستارهای روسیه http://www.aparat.com/v/hY2EP/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87 Tue, 16 Dec 2014 07:51:29 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/hY2EP" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1880261-4029.jpg?6817);" class="video_thumb" id="video_thumb_1880261" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان.. ..... دوزدی در اسانسور http://www.aparat.com/v/omXaF/%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%AF%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1 Tue, 16 Dec 2014 07:48:37 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/omXaF" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1880256-2569.jpg?3185);" class="video_thumb" id="video_thumb_1880256" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان... . شب خند 3 http://www.aparat.com/v/N0an7/%D8%B4%D8%A8_%D8%AE%D9%86%D8%AF_3 Tue, 16 Dec 2014 07:44:33 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/N0an7" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1880251-5730.jpg?9212);" class="video_thumb" id="video_thumb_1880251" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان.......... اربین حسینی در اروپا http://www.aparat.com/v/fcu1v/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7 Mon, 15 Dec 2014 10:52:59 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/fcu1v" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1877235-4174.jpg?3653);" class="video_thumb" id="video_thumb_1877235" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان.......... دوزدی با موز http://www.aparat.com/v/mh2xQ/%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D9%85%D9%88%D8%B2 Mon, 15 Dec 2014 03:10:44 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/mh2xQ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1876852-6228.jpg?7238);" class="video_thumb" id="video_thumb_1876852" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان.......... اواز عالی برای گدایی http://www.aparat.com/v/RsXzP/%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C Mon, 15 Dec 2014 03:09:11 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/RsXzP" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1876850-1540.jpg?7087);" class="video_thumb" id="video_thumb_1876850" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان..... گرفتن هندوانه http://www.aparat.com/v/DAYcl/%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87 Mon, 15 Dec 2014 03:06:20 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/DAYcl" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1876847-1622.jpg?4836);" class="video_thumb" id="video_thumb_1876847" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان .......... موزیک افغانی :تقدیم ب اپاراتی ها http://www.aparat.com/v/9NBMA/%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%3A%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85_%D8%A8_%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D9%87%D8%A7 Sat, 13 Dec 2014 07:43:02 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/9NBMA" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1871347-1522.jpg?2830);" class="video_thumb" id="video_thumb_1871347" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان........ .. قطار راه بازکن برف http://www.aparat.com/v/EcguM/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%81 Sat, 13 Dec 2014 07:40:14 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/EcguM" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1871343-3339.jpg?1753);" class="video_thumb" id="video_thumb_1871343" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان........... موزیک قدیمی از :استاد زلاند http://www.aparat.com/v/q6cLA/%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%3A%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%B2%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF Sat, 13 Dec 2014 07:38:34 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/q6cLA" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1871342-4743.jpg?4120);" class="video_thumb" id="video_thumb_1871342" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان.......... بورس لی افغانی http://www.aparat.com/v/rjZIm/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3_%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C Sat, 13 Dec 2014 07:35:10 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/rjZIm" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1871340-3394.jpg?1984);" class="video_thumb" id="video_thumb_1871340" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان.......... طنز موزیک:گاندام استار کردی http://www.aparat.com/v/LdaXw/%D8%B7%D9%86%D8%B2_%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9%3A%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C Fri, 12 Dec 2014 18:46:48 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/LdaXw" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1870065-6277.jpg?1972);" class="video_thumb" id="video_thumb_1870065" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان........ رقص در زیر اب http://www.aparat.com/v/zJF1C/%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D8%AF%D8%B1_%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%A8 Fri, 12 Dec 2014 18:30:44 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/zJF1C" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1870025-4846.jpg?3138);" class="video_thumb" id="video_thumb_1870025" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان....... دوزدی از عابر بانک http://www.aparat.com/v/VTZC8/%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9 Tue, 09 Dec 2014 07:33:06 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/VTZC8" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1858732-2146.jpg?9760);" class="video_thumb" id="video_thumb_1858732" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان......... رپ هراتی.ستاره افغان http://www.aparat.com/v/Lm1cd/%D8%B1%D9%BE_%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C.%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86 Mon, 08 Dec 2014 04:48:21 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/Lm1cd" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1855760-7191.jpg?9132);" class="video_thumb" id="video_thumb_1855760" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان..... طنز پاره کردن دست http://www.aparat.com/v/sOlWQ/%D8%B7%D9%86%D8%B2_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86_%D8%AF%D8%B3%D8%AA Sun, 07 Dec 2014 10:22:15 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/sOlWQ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1852512-3561.jpg?9649);" class="video_thumb" id="video_thumb_1852512" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان...........