کانال مهاجرین افغان http://www.aparat.com/name/lovemostafa93/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86 ویدیو هایی که کانال مهاجرین افغان منتشر کرده است تبعیض نژادی ایران .پیوند عضو ب افغانها http://www.aparat.com/v/B4qtj/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6_%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_.%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%B9%D8%B6%D9%88_%D8%A8_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7 Thu, 27 Nov 2014 11:45:21 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/B4qtj" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/364/1819485_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1819485" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان........ اردوی پلیس زنان AFG http://www.aparat.com/v/evy3n/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C_%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_AFG Thu, 27 Nov 2014 02:00:11 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/evy3n" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/364/1818707_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1818707" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان.......... رپ افغان:سهراب AFG http://www.aparat.com/v/qEboN/%D8%B1%D9%BE_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%3A%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8_AFG Thu, 27 Nov 2014 01:48:08 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/qEboN" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/364/1818685_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1818685" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان.......... یادبود سالگرد احمد ظاهر http://www.aparat.com/v/B3taS/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%88%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1 Tue, 25 Nov 2014 06:53:20 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/B3taS" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/363/1812437_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1812437" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان........... استادان بزرگ هندوستان .طبل http://www.aparat.com/v/AZOt9/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_.%D8%B7%D8%A8%D9%84 Tue, 25 Nov 2014 06:49:01 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/AZOt9" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/363/1812434_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1812434" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان.......... صدای ناشناس http://www.aparat.com/v/dQUcS/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3 Mon, 24 Nov 2014 17:40:23 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/dQUcS" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/363/1811056_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1811056" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان....... اکواریوم بزرگ http://www.aparat.com/v/JRyNm/%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF Sun, 23 Nov 2014 06:55:41 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/JRyNm" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/362/1806398_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1806398" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان......... ارایش با اتش http://www.aparat.com/v/UCF4S/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D8%AA%D8%B4 Sun, 23 Nov 2014 06:53:19 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/UCF4S" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/362/1806397_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1806397" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان....... ماشین پرنده http://www.aparat.com/v/DHNtc/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87 Sun, 23 Nov 2014 06:51:47 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/DHNtc" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/362/1806396_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1806396" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان...... مهاجرین در یونان http://www.aparat.com/v/gMn9a/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86 Sun, 23 Nov 2014 06:49:58 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/gMn9a" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/362/1806394_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1806394" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان ......... برنامه 90 : هرات.AFG :1 http://www.aparat.com/v/6LqFs/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_90_%3A_%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA.AFG_%3A1 Sun, 23 Nov 2014 05:13:20 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/6LqFs" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/362/1806352_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1806352" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان......... پنالتی باحال http://www.aparat.com/v/aNbLE/%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84 Sun, 23 Nov 2014 05:02:36 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/aNbLE" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/362/1806348_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1806348" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان......... اذان http://www.aparat.com/v/Mh3U2/%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%86 Sat, 22 Nov 2014 08:51:41 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/Mh3U2" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/361/1803411_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1803411" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان........ دعوای عروس و داماد .زنده .TV http://www.aparat.com/v/Hi1BC/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF_.%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87_.TV Fri, 21 Nov 2014 07:41:44 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/Hi1BC" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/361/1800114_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1800114" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان ........ طوطی نماز خوان http://www.aparat.com/v/bGrzV/%D8%B7%D9%88%D8%B7%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86 Tue, 23 Sep 2014 10:39:11 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/bGrzV" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/325/1622617_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1622617" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان............ ستاره های انگلیس http://www.aparat.com/v/pLZMs/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3 Tue, 23 Sep 2014 09:52:50 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/pLZMs" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/325/1622542_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1622542" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان......... طنز فرود هواپیما http://www.aparat.com/v/0VKPy/%D8%B7%D9%86%D8%B2_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7 Tue, 23 Sep 2014 07:48:23 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/0VKPy" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/325/1622434_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1622434" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان........ حجاب کردن زنان خارجی http://www.aparat.com/v/9KIaz/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C Tue, 23 Sep 2014 07:46:13 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/9KIaz" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/325/1622433_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1622433" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان......... شب خند 2:پری وش http://www.aparat.com/v/zdlyX/%D8%B4%D8%A8_%D8%AE%D9%86%D8%AF_2%3A%D9%BE%D8%B1%DB%8C_%D9%88%D8%B4 Mon, 22 Sep 2014 06:53:44 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/zdlyX" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/324/1619088_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1619088" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان............ گیتار زدن خیابانی http://www.aparat.com/v/gGYOh/%DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%B2%D8%AF%D9%86_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C Sun, 21 Sep 2014 07:44:48 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/gGYOh" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/324/1615576_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1615576" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان............ لباس پوشیدن سگ http://www.aparat.com/v/adxVY/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86_%D8%B3%DA%AF Sun, 21 Sep 2014 07:40:31 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/adxVY" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/324/1615575_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1615575" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان.............. رودخانه ماهی قرمز http://www.aparat.com/v/zdXpK/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2 Sun, 21 Sep 2014 07:36:42 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/zdXpK" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/324/1615572_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1615572" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان............ دوزدی از ماشین http://www.aparat.com/v/lEJUC/%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86 Sun, 21 Sep 2014 07:34:07 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/lEJUC" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/324/1615568_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1615568" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان. ...... . تصاویر باحال http://www.aparat.com/v/y7Eaq/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84 Sun, 21 Sep 2014 07:28:53 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/y7Eaq" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/324/1615564_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1615564" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان........... اکادمی صدای افغان http://www.aparat.com/v/nrs8L/%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C_%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86 Sun, 21 Sep 2014 07:26:08 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/nrs8L" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/324/1615561_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1615561" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان............. عضویت در گروه دایش http://www.aparat.com/v/uEPlK/%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4 Sat, 20 Sep 2014 13:45:13 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/uEPlK" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/323/1612768_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1612768" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان......... پرنده من http://www.aparat.com/v/q1iR4/%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%85%D9%86 Fri, 19 Sep 2014 07:34:37 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/q1iR4" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/322/1608952_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1608952" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان......... نمیدونم اسم این پرنده یا حیوان چیه ؟؟؟؟؟؟؟؟ پسران هندی در دوبی http://www.aparat.com/v/RzTPa/%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D8%A8%DB%8C Fri, 19 Sep 2014 07:32:45 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/RzTPa" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/322/1608951_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1608951" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان.......... ورزش صبح بچه http://www.aparat.com/v/7hVdb/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%B5%D8%A8%D8%AD_%D8%A8%DA%86%D9%87 Fri, 19 Sep 2014 07:30:37 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/7hVdb" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/322/1608949_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1608949" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان.......... نمایش با حلقه بزرگ http://www.aparat.com/v/l1k0q/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%A8%D8%A7_%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF Fri, 19 Sep 2014 07:27:44 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/l1k0q" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/322/1608947_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1608947" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان........