کانال مهاجرین افغان http://www.aparat.com/name/lovemostafa93/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86 ویدیو هایی که کانال مهاجرین افغان منتشر کرده است سیل http://www.aparat.com/v/s27gH/%D8%B3%DB%8C%D9%84 Fri, 29 Aug 2014 04:52:30 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/s27gH" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/306/1529579_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1529579" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان.... مراسم اهل سنت .... http://www.aparat.com/v/NQx8j/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA_.... Fri, 29 Aug 2014 02:40:01 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/NQx8j" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/306/1529467_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1529467" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان...... رقص پیرمرد ایرانی http://www.aparat.com/v/jm6aA/%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C Fri, 29 Aug 2014 02:39:27 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/jm6aA" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/306/1529465_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1529465" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان.... موزیک محلی افغان..... http://www.aparat.com/v/ijLO1/%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86..... Fri, 29 Aug 2014 02:23:51 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/ijLO1" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/306/1529429_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1529429" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان...... برنده شدن ورزشکار افغان در بوکس با برزیلی http://www.aparat.com/v/w8HF4/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%B4%D8%AF%D9%86_%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%B3_%D8%A8%D8%A7_%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84%DB%8C Thu, 28 Aug 2014 10:18:30 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/w8HF4" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/306/1525847_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1525847" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان .....زنده باد افغانستان ... AFG موزیک ویدویی محلی افغانی http://www.aparat.com/v/O5vGB/%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D9%88%DB%8C%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C Wed, 27 Aug 2014 01:47:55 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/O5vGB" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/305/1521306_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1521306" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما :مهاجرین افغان ..... مردم ازاری http://www.aparat.com/v/PVgJj/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C Wed, 27 Aug 2014 01:37:55 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/PVgJj" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/305/1521282_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1521282" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما :مهاجرین افغان ..... پسر انتحاری افغان بمب در کمر http://www.aparat.com/v/hxCHK/%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%85%D8%A8_%D8%AF%D8%B1_%DA%A9%D9%85%D8%B1 Tue, 26 Aug 2014 07:06:25 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/hxCHK" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/304/1517555_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1517555" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:معاجرین افغان ...... بی دست و پا http://www.aparat.com/v/XsvEj/%D8%A8%DB%8C_%D8%AF%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%D9%BE%D8%A7 Tue, 26 Aug 2014 07:03:55 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/XsvEj" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/304/1517554_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1517554" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین اقغان .... رپ افغانی و المانی http://www.aparat.com/v/DKUki/%D8%B1%D9%BE_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C Tue, 26 Aug 2014 07:00:56 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/DKUki" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/304/1517550_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1517550" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان....... سواری سگ بر لاک پشت http://www.aparat.com/v/c6yMA/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%DA%AF_%D8%A8%D8%B1_%D9%84%D8%A7%DA%A9_%D9%BE%D8%B4%D8%AA Tue, 26 Aug 2014 06:57:34 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/c6yMA" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/304/1517546_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1517546" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در فیس بوک ما :مهاجرین افغان..... کیسه با دندان http://www.aparat.com/v/oDwMn/%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%A8%D8%A7_%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86 Sat, 23 Aug 2014 04:29:42 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/oDwMn" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/302/1505335_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1505335" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما :مهاجرین افغان ..... شنا http://www.aparat.com/v/XJUW8/%D8%B4%D9%86%D8%A7 Sat, 23 Aug 2014 04:26:06 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/XJUW8" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/302/1505333_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1505333" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما :مهاجرین افغان ....... طنز مسابقه تکوتندو http://www.aparat.com/v/CUkgf/%D8%B7%D9%86%D8%B2_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87_%D8%AA%DA%A9%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%88 Sat, 23 Aug 2014 04:19:27 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/CUkgf" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/302/1505322_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1505322" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما : مهاجرین افغان ...... سیل ژاپن http://www.aparat.com/v/2fmPU/%D8%B3%DB%8C%D9%84_%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86 Sat, 23 Aug 2014 04:15:59 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/2fmPU" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/302/1505321_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1505321" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان ....... موزیک ویدیویی ازادی http://www.aparat.com/v/2RoTX/%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C Fri, 22 Aug 2014 01:50:28 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/2RoTX" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/301/1502001_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1502001" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما :مهاجرین افغان ...... دعوای عرب ها http://www.aparat.com/v/tLF5T/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D9%87%D8%A7 Fri, 22 Aug 2014 01:44:37 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/tLF5T" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/301/1501989_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1501989" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما :مهاجرین افغان ....... گیتار من 1 http://www.aparat.com/v/eJNZu/%DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%86_1 Thu, 21 Aug 2014 15:44:21 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/eJNZu" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/300/1499978_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1499978" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحهفیس بوک ما..مهاجرین افغان........... نقاشی 1 http://www.aparat.com/v/Q923E/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C_1 Thu, 21 Aug 2014 15:42:55 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Q923E" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/300/1499968_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1499968" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما :مهاجرین افغان....... شب خند 1 http://www.aparat.com/v/odNqY/%D8%B4%D8%A8_%D8%AE%D9%86%D8%AF_1 Thu, 21 Aug 2014 05:18:57 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/odNqY" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/300/1498375_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1498375" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان ....... کشتن پلیس افغان ب دست طالبان وهابی http://www.aparat.com/v/18aUt/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%86_%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86_%D8%A8_%D8%AF%D8%B3%D8%AA_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C Tue, 19 Aug 2014 08:05:11 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/18aUt" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/299/1491118_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1491118" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان ...... منوریل زمینی http://www.aparat.com/v/tfypR/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%84_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C Sun, 17 Aug 2014 04:44:03 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/tfypR" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/297/1483939_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1483939" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان ....... ابشار من http://www.aparat.com/v/Fyskr/%D8%A7%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%86 Sun, 17 Aug 2014 04:18:08 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Fyskr" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/297/1483920_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1483920" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان........ بالا رفتن از درخت http://www.aparat.com/v/4bAoa/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7_%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA Sun, 17 Aug 2014 04:16:05 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/4bAoa" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/297/1483917_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1483917" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان...... زدن پشم گوسفند بیچاره http://www.aparat.com/v/hDMYU/%D8%B2%D8%AF%D9%86_%D9%BE%D8%B4%D9%85_%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF_%D8%A8%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%87 Sun, 17 Aug 2014 02:38:49 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/hDMYU" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/297/1483816_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1483816" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان ....... رویایی اختراع جوان افغان http://www.aparat.com/v/8wZSB/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86 Sun, 17 Aug 2014 02:35:05 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/8wZSB" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/297/1483809_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1483809" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما :مهاجرین افغان ........ دوختران اسراییلی http://www.aparat.com/v/vcOw4/%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%84%DB%8C Sun, 17 Aug 2014 02:31:17 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/vcOw4" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/297/1483798_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1483798" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان ........ گروه ضربت http://www.aparat.com/v/6UnIO/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%AA Sun, 17 Aug 2014 02:28:12 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/6UnIO" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/297/1483794_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1483794" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان....... لگد زدن تفنگ http://www.aparat.com/v/8y7gJ/%D9%84%DA%AF%D8%AF_%D8%B2%D8%AF%D9%86_%D8%AA%D9%81%D9%86%DA%AF Sun, 17 Aug 2014 02:22:44 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/8y7gJ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/297/1483781_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1483781" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان.... مبارزه مار http://www.aparat.com/v/dEjwO/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%B1 Sun, 17 Aug 2014 02:20:46 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/dEjwO" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/297/1483777_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1483777" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان.......