کانال مهاجرین افغان http://www.aparat.com/name/lovemostafa93/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86 ویدیو هایی که کانال مهاجرین افغان منتشر کرده است آب تنی قناری http://www.aparat.com/v/QWNtU/%D8%A2%D8%A8_%D8%AA%D9%86%DB%8C_%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C Sun, 01 Feb 2015 12:43:02 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/QWNtU" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/2058468-1105.jpg?4402);" class="video_thumb" id="video_thumb_2058468" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان............ اهنگ :وکیل جان http://www.aparat.com/v/o9vUJ/%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF_%3A%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84_%D8%AC%D8%A7%D9%86 Sun, 01 Feb 2015 02:16:00 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/o9vUJ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/2057709-9865.jpg?2657);" class="video_thumb" id="video_thumb_2057709" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان.......... پرواز مصنوعی http://www.aparat.com/v/xabSM/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C Sun, 01 Feb 2015 02:12:15 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/xabSM" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/2057705-2978.jpg?2744);" class="video_thumb" id="video_thumb_2057705" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان........ تایپ صفحه کلید هندی http://www.aparat.com/v/mc2sL/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C Sun, 01 Feb 2015 02:11:00 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/mc2sL" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/2057702-5526.jpg?9112);" class="video_thumb" id="video_thumb_2057702" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان........ آولین برف 2015پاریس.فرانسه http://www.aparat.com/v/eImR2/%D8%A2%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%81_2015%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3.%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87 Sat, 31 Jan 2015 15:02:57 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/eImR2" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/2055099-2570.jpg?5618);" class="video_thumb" id="video_thumb_2055099" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان........... اهنگ آرام بخش طبیعت http://www.aparat.com/v/6Pz4m/%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA Sat, 31 Jan 2015 15:01:14 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/6Pz4m" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/2055095-5153.jpg?7219);" class="video_thumb" id="video_thumb_2055095" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان......... بستنی یخی رنگارنگ http://www.aparat.com/v/Nn9w5/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C_%DB%8C%D8%AE%DB%8C_%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%DA%AF Sat, 31 Jan 2015 14:59:21 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/Nn9w5" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/2055090-1837.jpg?3880);" class="video_thumb" id="video_thumb_2055090" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان......... شنا کردن شتر http://www.aparat.com/v/RmAW3/%D8%B4%D9%86%D8%A7_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86_%D8%B4%D8%AA%D8%B1 Sat, 31 Jan 2015 14:58:02 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/RmAW3" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/2055083-5035.jpg?4077);" class="video_thumb" id="video_thumb_2055083" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان......... احمد شاه مسعود :6 http://www.aparat.com/v/2AXSh/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%3A6 Sat, 31 Jan 2015 06:29:38 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/2AXSh" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/2053744-9487.jpg?6288);" class="video_thumb" id="video_thumb_2053744" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان............ احمد شاه مسعود :5 http://www.aparat.com/v/9hqir/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%3A5 Sat, 31 Jan 2015 06:23:11 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/9hqir" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/2053740-3309.jpg?7574);" class="video_thumb" id="video_thumb_2053740" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان............... احمد شاه مسعود :4 http://www.aparat.com/v/Vq8MW/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%3A4 Sat, 31 Jan 2015 01:08:45 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/Vq8MW" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/2053390-9568.jpg?5493);" class="video_thumb" id="video_thumb_2053390" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان........ مبارزه بوکسور افغان http://www.aparat.com/v/odl5H/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87_%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86 Sat, 31 Jan 2015 01:06:23 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/odl5H" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/2053381-1610.jpg?1732);" class="video_thumb" id="video_thumb_2053381" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان........ ارتش کماندو افغانستان http://www.aparat.com/v/yow59/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Fri, 30 Jan 2015 07:45:38 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/yow59" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/2050376-4639.jpg?5673);" class="video_thumb" id="video_thumb_2050376" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان........ موزیک :حسین انوش http://www.aparat.com/v/MtBQa/%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%3A%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4 Fri, 30 Jan 2015 07:35:57 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/MtBQa" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/2050361-2078.jpg?9063);" class="video_thumb" id="video_thumb_2050361" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان........... دقیقه 90 خودکشی http://www.aparat.com/v/WMqVO/%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87_90_%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C Fri, 30 Jan 2015 07:33:29 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/WMqVO" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/2050359-5639.jpg?5395);" class="video_thumb" id="video_thumb_2050359" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان........ پلیس پاکستان با زدن مردم http://www.aparat.com/v/GLKMe/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%D8%B2%D8%AF%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85 Fri, 30 Jan 2015 02:59:21 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/GLKMe" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/2050177-4340.jpg?3444);" class="video_thumb" id="video_thumb_2050177" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان..... عروس و داماد هندی http://www.aparat.com/v/FAVmU/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C Thu, 29 Jan 2015 11:53:42 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/FAVmU" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/2046843-4803.jpg?9083);" class="video_thumb" id="video_thumb_2046843" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان.......... احمد شاه مسعود .3:تخار.1376 http://www.aparat.com/v/3C6gs/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_.3%3A%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1.1376 Thu, 29 Jan 2015 01:09:20 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/3C6gs" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/2045774-2390.jpg?6883);" class="video_thumb" id="video_thumb_2045774" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان......... مصاحبه جمعی از خبرنگاران اروپایی و امریکایی احمد شاه مسعود 2:.تخار 1376 http://www.aparat.com/v/6vzA3/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_2%3A.%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1_1376 Thu, 29 Jan 2015 01:05:54 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/6vzA3" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/2045764-6067.jpg?5852);" class="video_thumb" id="video_thumb_2045764" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان.........جمعی از خبرنگاران اروپایی و امریکایی .... تک چرخ http://www.aparat.com/v/qdrjb/%D8%AA%DA%A9_%DA%86%D8%B1%D8%AE Wed, 28 Jan 2015 11:49:23 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/qdrjb" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/2042745-8755.jpg?5015);" class="video_thumb" id="video_thumb_2042745" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان.......... موزیک افغانی.برای شب نشینی http://www.aparat.com/v/RmUSt/%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C.%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%A8_%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C Wed, 28 Jan 2015 01:16:01 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/RmUSt" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/2041984-1010.jpg?6547);" class="video_thumb" id="video_thumb_2041984" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان.......... موزیک:مرغ سحر .تاج سر گل http://www.aparat.com/v/tSDfm/%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9%3A%D9%85%D8%B1%D8%BA_%D8%B3%D8%AD%D8%B1_.%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%B3%D8%B1_%DA%AF%D9%84 Wed, 28 Jan 2015 01:13:16 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/tSDfm" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/2041979-7017.jpg?2293);" class="video_thumb" id="video_thumb_2041979" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان.......... پخت نان بزرگ پاکستان http://www.aparat.com/v/gQ9Gt/%D9%BE%D8%AE%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Wed, 28 Jan 2015 01:10:56 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/gQ9Gt" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/2041977-9265.jpg?3527);" class="video_thumb" id="video_thumb_2041977" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان......... قوری گازی http://www.aparat.com/v/I49eh/%D9%82%D9%88%D8%B1%DB%8C_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C Wed, 28 Jan 2015 01:06:34 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/I49eh" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/2041969-4525.jpg?4001);" class="video_thumb" id="video_thumb_2041969" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان......... کارگر یک پا .امارات http://www.aparat.com/v/XoOwZ/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1_%DB%8C%DA%A9_%D9%BE%D8%A7_.%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA Tue, 27 Jan 2015 13:17:14 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/XoOwZ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/2038956-3715.jpg?7056);" class="video_thumb" id="video_thumb_2038956" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان........ بعضی ها باید خدا را هم شکر کنند که سالم هستند .. اهنگ سرزمین من http://www.aparat.com/v/8Evy1/%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%86 Tue, 27 Jan 2015 06:12:18 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/8Evy1" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/2038269-2065.jpg?5623);" class="video_thumb" id="video_thumb_2038269" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان.......... پسر اواز خوان خیابانی ترک http://www.aparat.com/v/NDAOI/%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B2_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%DA%A9 Mon, 26 Jan 2015 04:06:42 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/NDAOI" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/2034584-5272.jpg?7306);" class="video_thumb" id="video_thumb_2034584" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان.......... شعر:لینا روزبه حیدری http://www.aparat.com/v/VRM4p/%D8%B4%D8%B9%D8%B1%3A%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%A7_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%87_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C Mon, 26 Jan 2015 02:40:48 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/VRM4p" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/2034526-6871.jpg?8256);" class="video_thumb" id="video_thumb_2034526" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان.......... ماهی گیری خفن http://www.aparat.com/v/PWipF/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%81%D9%86 Mon, 26 Jan 2015 02:37:44 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/PWipF" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/2034519-9323.jpg?6567);" class="video_thumb" id="video_thumb_2034519" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان........... گیتار و اوازه بچه http://www.aparat.com/v/lM9Ag/%DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87_%D8%A8%DA%86%D9%87 Mon, 26 Jan 2015 02:32:37 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/lM9Ag" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/2034506-7283.jpg?9155);" class="video_thumb" id="video_thumb_2034506" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان........