کانال مهاجرین افغان http://www.aparat.com/name/lovemostafa93 ویدیو هایی که کانال مهاجرین افغان منتشر کرده است یک لحظه کمک به بقیه؟ http://www.aparat.com/v/YncGi Fri, 18 Apr 2014 02:19:03 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/YncGi" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/YncGi'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/227/1132769_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1132769" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفجه فیس بوک ما:مهاجرین افغان موضوع:مهاجرین افغان .مقیم ایران 3 http://www.aparat.com/v/mEcj6 Fri, 18 Apr 2014 02:13:42 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/mEcj6" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/mEcj6'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/227/1132764_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1132764" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفجه فیس بوک ما:مهاجرین افغان موضوع:مهاجرین افغان .مقیم ایران 2 http://www.aparat.com/v/B4Fk6 Thu, 17 Apr 2014 01:55:02 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/B4Fk6" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/B4Fk6'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/227/1130152_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1130152" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفجه فیس بوک ما:مهاجرین افغان موضوع:مهاجرین افغان .مقیم ایران 1 http://www.aparat.com/v/kLY5t Wed, 16 Apr 2014 01:30:52 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/kLY5t" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/kLY5t'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/226/1127813_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1127813" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفجه فیس بوک ما:مهاجرین افغان کنسرت AFGدر تهران .برج میلاد http://www.aparat.com/v/Rfp8V Sun, 13 Apr 2014 01:25:43 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Rfp8V" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/Rfp8V'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/225/1121260_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1121260" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفجه فیس بوک ما:مهاجرین افغان مسلمان شدن دوختر امریکایی http://www.aparat.com/v/VG4A3 Fri, 11 Apr 2014 11:32:14 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/VG4A3" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/VG4A3'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/224/1117369_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1117369" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفجه فیس بوک ما:مهاجرین افغان خشم خدا بر بنده گانش http://www.aparat.com/v/UdLTX Fri, 11 Apr 2014 11:29:38 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/UdLTX" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/UdLTX'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/224/1117361_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1117361" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفجه فیس بوک ما:مهاجرین افغان طنز موزیک ویدئویی :اقا اقا گل هستی http://www.aparat.com/v/x8MK2 Fri, 11 Apr 2014 01:27:23 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/x8MK2" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/x8MK2'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/224/1116833_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1116833" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفجه فیس بوک ما:مهاجرین افغان فضا نوردان امریکایی و مهمان قول سا http://www.aparat.com/v/W7wUi Wed, 09 Apr 2014 10:08:53 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/W7wUi" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/W7wUi'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/223/1112604_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1112604" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفجه فیس بوک ما:مهاجرین افغان بچه چینی و پیانو زدن زیبای او http://www.aparat.com/v/1TZir Wed, 09 Apr 2014 10:06:36 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/1TZir" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/1TZir'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/223/1112601_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1112601" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفجه فیس بوک ما:مهاجرین افغان هنر با بدن و دست و پا http://www.aparat.com/v/MVhUL Wed, 09 Apr 2014 10:04:05 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/MVhUL" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/MVhUL'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/223/1112599_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1112599" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفجه فیس بوک ما:مهاجرین افغان گیتار من http://www.aparat.com/v/g3h1J Fri, 04 Apr 2014 19:42:16 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/g3h1J" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/g3h1J'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/221/1103077_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1103077" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفجه فیس بوک ما:مهاجرین افغان بچه و شورتش و توپ فوتبال http://www.aparat.com/v/IxJBU Fri, 04 Apr 2014 19:39:10 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/IxJBU" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/IxJBU'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/221/1103065_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1103065" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفجه فیس بوک ما:مهاجرین افغان خلیل جوادی بهشت و جهنم http://www.aparat.com/v/xTXtH Tue, 01 Apr 2014 21:12:57 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/xTXtH" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/xTXtH'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/220/1096789_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1096789" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفجه فیس بوک ما:مهاجرین افغان موزیک ویدئویی .زن افغان http://www.aparat.com/v/bPRi2 Tue, 01 Apr 2014 21:11:43 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/bPRi2" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/bPRi2'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/220/1096784_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1096784" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفجه فیس بوک ما:مهاجرین افغان اذیت کردن مردم خیلی باحال http://www.aparat.com/v/HhwLt Tue, 01 Apr 2014 21:00:36 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/HhwLt" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/HhwLt'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/220/1096760_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1096760" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفجه فیس بوک ما:مهاجرین افغان مسلمان شدن بانوی خارجی http://www.aparat.com/v/DfJ6l Tue, 01 Apr 2014 20:58:22 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/DfJ6l" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/DfJ6l'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/220/1096753_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1096753" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفجه فیس بوک ما:مهاجرین افغان بچه مرده http://www.aparat.com/v/VfaZp Mon, 31 Mar 2014 23:36:56 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/VfaZp" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/VfaZp'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/219/1094596_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1094596" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفجه فیس بوک ما:مهاجرین افغان رقص از پیرمرد افغان http://www.aparat.com/v/mSc92 Mon, 31 Mar 2014 01:16:59 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/mSc92" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/mSc92'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/219/1092843_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1092843" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفجه فیس بوک ما:مهاجرین افغان اندام پیرمرد افغان را ببنید.... http://www.aparat.com/v/UA2PO Mon, 31 Mar 2014 01:10:24 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/UA2PO" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/UA2PO'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/219/1092827_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1092827" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفجه فیس بوک ما:مهاجرین افغان تواشی :حضرت محمد.ص. http://www.aparat.com/v/KUfPZ Tue, 25 Mar 2014 21:20:53 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/KUfPZ" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/KUfPZ'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/217/1082448_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1082448" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفجه فیس بوک ما:مهاجرین افغان موزیک افغانی :با صدای شکیب جان http://www.aparat.com/v/wkqGe Thu, 20 Mar 2014 01:51:49 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/wkqGe" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/wkqGe'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/215/1072459_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1072459" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان موزیک ویدئویی محلی :معصومه http://www.aparat.com/v/890lX Mon, 17 Mar 2014 01:57:24 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/890lX" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/890lX'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/213/1064820_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1064820" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان رقص اب :مالزی.کوالالامپور http://www.aparat.com/v/krjch Fri, 14 Mar 2014 17:50:44 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/krjch" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/krjch'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/212/1059128_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1059128" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان جایی دوستان یسیار خالی بود طنز حقوق زنان:بخش 1.خانم ها http://www.aparat.com/v/6Cosy Tue, 04 Mar 2014 01:36:43 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/6Cosy" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/6Cosy'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/207/1034956_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1034956" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان این برنامه هر هفته از شبکه شهر هرات پخش می شود طنز سریال افغانی 2 http://www.aparat.com/v/6EeIj Mon, 03 Mar 2014 07:32:52 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/6EeIj" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/6EeIj'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/207/1032906_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1032906" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان این برنامه هر هفته از شبکه شهر هرات پخش می شود طنز سریال افغانی 1 http://www.aparat.com/v/aQVoz Sun, 02 Mar 2014 07:34:22 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/aQVoz" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/aQVoz'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/207/1030806_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1030806" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان این برنامه هر هفته از شبکه شهر هرات پخش می شود طنز موزیک ایرانی 1 http://www.aparat.com/v/ZaYuk Sat, 01 Mar 2014 06:21:39 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/ZaYuk" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/ZaYuk'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/206/1028708_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1028708" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان این برنامه هر هفته از شبکه شهر هرات پخش می شود طنز موزیک ویدئویی افغانی 2 http://www.aparat.com/v/5P9qf Fri, 28 Feb 2014 07:45:08 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/5P9qf" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/5P9qf'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/206/1026534_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1026534" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان صدای پنهان ما 2 http://www.aparat.com/v/sTwZB Wed, 26 Feb 2014 07:15:38 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/sTwZB" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/sTwZB'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/205/1021630_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1021630" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان.........