کانال مهاجرین افغان http://www.aparat.com/name/lovemostafa93/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86 ویدیو هایی که کانال مهاجرین افغان منتشر کرده است دنس پیرمرد http://www.aparat.com/v/SbsrF/%D8%AF%D9%86%D8%B3_%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%AF Thu, 24 Jul 2014 05:19:44 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/SbsrF" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/282/1406988_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1406988" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان........ خوانده نماز در امریکا http://www.aparat.com/v/nsUmr/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7 Wed, 23 Jul 2014 12:05:41 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/nsUmr" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/281/1403844_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1403844" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان....... پرستش پسر هندی به جای خدا http://www.aparat.com/v/jzc61/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%B4_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%AF%D8%A7 Wed, 23 Jul 2014 02:36:59 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/jzc61" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/281/1403051_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1403051" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان.......... شکنجه سرباز افغان به دست طالبان http://www.aparat.com/v/IQwN7/%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AC%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D8%AF%D8%B3%D8%AA_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86 Wed, 23 Jul 2014 01:11:54 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/IQwN7" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/281/1402827_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1402827" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>درصفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان........ رپ افغانی از امید انعکاس http://www.aparat.com/v/T5UJy/%D8%B1%D9%BE_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%86%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3 Sat, 19 Jul 2014 23:25:31 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/T5UJy" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/279/1391910_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1391910" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>اواز افغانستان _ رپ افغانی از امید انعکاس در اواز افغانستان نظر و لایک فراموش نشود ممنون افغانها از حرم .ح.زینب محافظت می کنند http://www.aparat.com/v/nOXS4/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7_%D8%A7%D8%B2_%D8%AD%D8%B1%D9%85_.%D8%AD.%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA_%D9%85%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Fri, 18 Jul 2014 01:18:20 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/nOXS4" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/278/1386730_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1386730" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان.......... مرد پاکستانی.بی دست http://www.aparat.com/v/uBj4d/%D9%85%D8%B1%D8%AF_%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C.%D8%A8%DB%8C_%D8%AF%D8%B3%D8%AA Tue, 15 Jul 2014 05:41:15 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/uBj4d" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/276/1377188_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1377188" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان........ رقص هندی پیرمرد http://www.aparat.com/v/8EJ3e/%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%AF Tue, 15 Jul 2014 03:09:18 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/8EJ3e" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/276/1376970_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1376970" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان......... فولود زدن پسر هندی http://www.aparat.com/v/3twjV/%D9%81%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AF_%D8%B2%D8%AF%D9%86_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C Tue, 15 Jul 2014 02:57:54 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/3twjV" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/276/1376950_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1376950" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغن......... پسر تاجیکی4ساله.به زبان انگلیسی http://www.aparat.com/v/JqjPM/%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%DB%8C4%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.%D8%A8%D9%87_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C Mon, 14 Jul 2014 03:26:49 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/JqjPM" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/275/1373547_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1373547" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان......... حمله گروه دایش http://www.aparat.com/v/BleE0/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4 Mon, 14 Jul 2014 01:18:48 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/BleE0" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/275/1373311_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1373311" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان موزیک ویدویی .صدای افغانستان http://www.aparat.com/v/b6LN9/%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D9%88%DB%8C%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C_.%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Fri, 11 Jul 2014 06:36:22 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/b6LN9" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/273/1363821_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1363821" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان........ اواز مادرو دوختر چینی http://www.aparat.com/v/yMYf0/%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C Fri, 11 Jul 2014 06:23:28 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/yMYf0" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/273/1363802_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1363802" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان......... اهنگ محلی.لیلا http://www.aparat.com/v/uakjJ/%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C.%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7 Fri, 11 Jul 2014 06:17:12 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/uakjJ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/273/1363797_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1363797" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان...... ارتش شیعه حسینی بر علیه دایش http://www.aparat.com/v/0aM9f/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4 Fri, 11 Jul 2014 06:15:09 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/0aM9f" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/273/1363794_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1363794" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان...... رییس گروه دایش http://www.aparat.com/v/mj8Hf/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4 Thu, 10 Jul 2014 06:13:00 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/mj8Hf" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/273/1360518_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1360518" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>درصفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان کنسرت القاعده http://www.aparat.com/v/Oq3c7/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87 Thu, 10 Jul 2014 04:57:06 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Oq3c7" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/273/1360437_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1360437" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان.......... گونجشگ طلایی .شب خند http://www.aparat.com/v/EIDgy/%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%B4%DA%AF_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_.%D8%B4%D8%A8_%D8%AE%D9%86%D8%AF Thu, 10 Jul 2014 01:11:02 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/EIDgy" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/272/1359966_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1359966" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان وطن .دوختر نوجوان افغان .تهمینه http://www.aparat.com/v/6IcnK/%D9%88%D8%B7%D9%86_.%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86_.%D8%AA%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87 Wed, 09 Jul 2014 01:08:51 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/6IcnK" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/272/1356489_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1356489" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان مهاجرین افغان مقیم ترکیه http://www.aparat.com/v/d4zj3/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 Mon, 07 Jul 2014 02:10:27 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/d4zj3" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/270/1349585_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1349585" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان مهاجرین غیر قانونی در اندونزی http://www.aparat.com/v/5ZOa1/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C Sun, 06 Jul 2014 04:22:27 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/5ZOa1" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/270/1346313_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1346313" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان کشتن سرباز افغان به دست طالبان وهابی http://www.aparat.com/v/eYdUP/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D8%AF%D8%B3%D8%AA_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C Tue, 01 Jul 2014 21:34:16 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/eYdUP" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/267/1332848_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1332848" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان.. موسیقی اصیل هرات.قاسم جان.نعمت الله جان http://www.aparat.com/v/I7Hqo/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84_%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA.%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%AC%D8%A7%D9%86.%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D9%86 Sat, 28 Jun 2014 21:32:18 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/I7Hqo" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/265/1322524_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1322524" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان گروه سرود کابل.ح. مهدی.ع. http://www.aparat.com/v/eGEBO/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84.%D8%AD._%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C.%D8%B9. Mon, 16 Jun 2014 01:11:51 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/eGEBO" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/258/1285927_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1285927" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان مینا اسدی ورزشکار افغان http://www.aparat.com/v/VobzY/%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D8%B3%D8%AF%DB%8C_%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86 Mon, 16 Jun 2014 01:09:57 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/VobzY" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/258/1285923_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1285923" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان رقص وشادی در عروسی کابلAfg http://www.aparat.com/v/Q6sGI/%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D9%88%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84Afg Sat, 14 Jun 2014 06:24:07 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Q6sGI" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/257/1280445_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1280445" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان زدن رباب استاد در کابلAfg http://www.aparat.com/v/VoQp0/%D8%B2%D8%AF%D9%86_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84Afg Sat, 14 Jun 2014 06:20:07 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/VoQp0" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/257/1280441_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1280441" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان دوختر و پسرهای ورزشکار کابل Afg http://www.aparat.com/v/r20na/%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84_Afg Sat, 14 Jun 2014 06:16:30 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/r20na" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/257/1280438_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1280438" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان مسلمان شدن زن المانی http://www.aparat.com/v/MX9tn/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%AF%D9%86_%D8%B2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C Sat, 14 Jun 2014 06:14:20 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/MX9tn" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/257/1280437_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1280437" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان طبل زدن پسر افغان http://www.aparat.com/v/jSRU3/%D8%B7%D8%A8%D9%84_%D8%B2%D8%AF%D9%86_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86 Sat, 14 Jun 2014 06:11:38 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/jSRU3" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/257/1280434_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1280434" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما:مهاجرین افغان