کانال مهاجرین افغان http://www.aparat.com/name/lovemostafa93/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86 ویدیو هایی که کانال مهاجرین افغان منتشر کرده است طوطی نماز خوان http://www.aparat.com/v/bGrzV/%D8%B7%D9%88%D8%B7%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86 Tue, 23 Sep 2014 10:39:11 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/bGrzV" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/325/1622617_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1622617" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان............ ستاره های انگلیس http://www.aparat.com/v/pLZMs/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3 Tue, 23 Sep 2014 09:52:50 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/pLZMs" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/325/1622542_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1622542" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان......... طنز فرود هواپیما http://www.aparat.com/v/0VKPy/%D8%B7%D9%86%D8%B2_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7 Tue, 23 Sep 2014 07:48:23 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/0VKPy" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/325/1622434_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1622434" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان........ حجاب کردن زنان خارجی http://www.aparat.com/v/9KIaz/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C Tue, 23 Sep 2014 07:46:13 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/9KIaz" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/325/1622433_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1622433" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان......... شب خند 2:پری وش http://www.aparat.com/v/zdlyX/%D8%B4%D8%A8_%D8%AE%D9%86%D8%AF_2%3A%D9%BE%D8%B1%DB%8C_%D9%88%D8%B4 Mon, 22 Sep 2014 06:53:44 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/zdlyX" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/324/1619088_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1619088" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان............ گیتار زدن خیابانی http://www.aparat.com/v/gGYOh/%DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%B2%D8%AF%D9%86_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C Sun, 21 Sep 2014 07:44:48 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/gGYOh" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/324/1615576_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1615576" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان............ لباس پوشیدن سگ http://www.aparat.com/v/adxVY/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86_%D8%B3%DA%AF Sun, 21 Sep 2014 07:40:31 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/adxVY" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/324/1615575_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1615575" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان.............. رودخانه ماهی قرمز http://www.aparat.com/v/zdXpK/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2 Sun, 21 Sep 2014 07:36:42 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/zdXpK" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/324/1615572_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1615572" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان............ دوزدی از ماشین http://www.aparat.com/v/lEJUC/%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86 Sun, 21 Sep 2014 07:34:07 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/lEJUC" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/324/1615568_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1615568" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان. ...... . تصاویر باحال http://www.aparat.com/v/y7Eaq/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84 Sun, 21 Sep 2014 07:28:53 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/y7Eaq" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/324/1615564_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1615564" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان........... اکادمی صدای افغان http://www.aparat.com/v/nrs8L/%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C_%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86 Sun, 21 Sep 2014 07:26:08 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/nrs8L" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/324/1615561_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1615561" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان............. عضویت در گروه دایش http://www.aparat.com/v/uEPlK/%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4 Sat, 20 Sep 2014 13:45:13 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/uEPlK" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/323/1612768_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1612768" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان......... پرنده من http://www.aparat.com/v/q1iR4/%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%85%D9%86 Fri, 19 Sep 2014 07:34:37 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/q1iR4" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/322/1608952_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1608952" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان......... نمیدونم اسم این پرنده یا حیوان چیه ؟؟؟؟؟؟؟؟ پسران هندی در دوبی http://www.aparat.com/v/RzTPa/%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D8%A8%DB%8C Fri, 19 Sep 2014 07:32:45 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/RzTPa" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/322/1608951_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1608951" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان.......... ورزش صبح بچه http://www.aparat.com/v/7hVdb/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%B5%D8%A8%D8%AD_%D8%A8%DA%86%D9%87 Fri, 19 Sep 2014 07:30:37 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/7hVdb" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/322/1608949_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1608949" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان.......... نمایش با حلقه بزرگ http://www.aparat.com/v/l1k0q/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%A8%D8%A7_%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF Fri, 19 Sep 2014 07:27:44 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/l1k0q" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/322/1608947_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1608947" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان........ نجات دادن ماهی ها از ساحل http://www.aparat.com/v/W4ROl/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D9%87%D8%A7_%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84 Fri, 19 Sep 2014 07:24:13 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/W4ROl" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/322/1608946_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1608946" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان......... اماده کردن غذا:موش داریم http://www.aparat.com/v/GcQig/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%3A%D9%85%D9%88%D8%B4_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85 Fri, 19 Sep 2014 07:20:45 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/GcQig" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/322/1608944_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1608944" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان.......... ستاره های انگلیس http://www.aparat.com/v/18UOD/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3 Fri, 19 Sep 2014 05:34:30 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/18UOD" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/322/1608882_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1608882" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان............. مدل موی دوختران http://www.aparat.com/v/VrCyK/%D9%85%D8%AF%D9%84_%D9%85%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86 Fri, 19 Sep 2014 05:31:15 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/VrCyK" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/322/1608880_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1608880" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان.......... عروس ترکیه http://www.aparat.com/v/vRAQa/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 Fri, 19 Sep 2014 05:28:18 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/vRAQa" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/322/1608877_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1608877" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان............ شعیه شدن سرباز امریکایی http://www.aparat.com/v/D3mas/%D8%B4%D8%B9%DB%8C%D9%87_%D8%B4%D8%AF%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C Fri, 19 Sep 2014 05:22:58 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/D3mas" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/322/1608870_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1608870" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>درصفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان.......... زدن سگ نوسط خروس http://www.aparat.com/v/ompUa/%D8%B2%D8%AF%D9%86_%D8%B3%DA%AF_%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B3 Fri, 19 Sep 2014 02:04:12 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/ompUa" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/322/1608617_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1608617" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان ........... موزیک:بیا بریم ب مزار http://www.aparat.com/v/HcOsb/%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9%3A%D8%A8%DB%8C%D8%A7_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%A8_%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1 Thu, 18 Sep 2014 06:49:48 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/HcOsb" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/322/1605402_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1605402" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان............. اعجوبه های افغان 93 http://www.aparat.com/v/kQN30/%D8%A7%D8%B9%D8%AC%D9%88%D8%A8%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86_93 Thu, 18 Sep 2014 06:46:43 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/kQN30" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/322/1605399_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1605399" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان........... برنده شدن جوان افغان:مسابقه بوکس http://www.aparat.com/v/KyYlC/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%B4%D8%AF%D9%86_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%3A%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87_%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%B3 Thu, 18 Sep 2014 03:16:05 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/KyYlC" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/322/1605254_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1605254" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس ما: مهاجرین افغان.............سلیمان جان با قهرمان استرالیا بازی کرد و ان را شکست داد .....افرین ...زنده باد افغانستان عجایب دونیا:هندوستان 3 http://www.aparat.com/v/pxHk1/%D8%B9%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%A8_%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%3A%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_3 Wed, 17 Sep 2014 05:48:28 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/pxHk1" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/321/1601586_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1601586" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان........... غذا دادن مرغابی ب ماهی http://www.aparat.com/v/4DKJ9/%D8%BA%D8%B0%D8%A7_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%A8_%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C Wed, 17 Sep 2014 05:45:31 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/4DKJ9" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/321/1601585_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1601585" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>درصفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان........... دستگاه ریختن ابجو http://www.aparat.com/v/DgjNH/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D9%88 Wed, 17 Sep 2014 05:01:41 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/DgjNH" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/321/1601562_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1601562" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان .......... سرکاری http://www.aparat.com/v/jvHwu/%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C Wed, 17 Sep 2014 04:59:13 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/jvHwu" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/321/1601559_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1601559" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان............