کانال مدار سبز http://www.aparat.com/name/madaresabz/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D8%A8%D8%B2 ویدیو هایی که کانال مدار سبز منتشر کرده است الکترو استاتیک http://www.aparat.com/v/unYAi/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9 Wed, 06 Nov 2013 20:29:07 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/unYAi" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/806172-8421.jpg?8421);" class="video_thumb" id="video_thumb_806172" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>الکترواستاتیک یا همان الکتریسیته ساکن را می توان با مالش یک پارچه پشمی به یک میله شیشه ای به وجود آورد به طوری جسمی الکترون می گیرد و جسمی دیگر الکترون از دست می دهد.می توانید برای آموزش الکترونیک پایه به سایت آموزش برق و الکترونیک مدار سبز مراجعه نمایید : www.madaresabz.com الکترونهای آزاد در رسانا http://www.aparat.com/v/WSB3d/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7 Fri, 01 Nov 2013 00:28:18 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/WSB3d" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/797632-7774.jpg?7774);" class="video_thumb" id="video_thumb_797632" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این فیلم نشان می دهد که چگونه می توان توسط اجسام رسانا الکترون را به حرکت درآورد و تولید الکتریسته نمود.منبع : www.MadareSabz.com فیلم آموزش برق الکترونیک مدار سبز | آموزش قطعه شناسی الکترونیک http://www.aparat.com/v/OENXT/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A8%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D8%A8%D8%B2_%7C_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C Thu, 18 Apr 2013 16:59:07 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/OENXT" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/518546-3920.jpg?3920);" class="video_thumb" id="video_thumb_518546" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>سایت آموزش برق و الکترونیک مدار سبز ،فیلم آموزش تضمینی الکترونیک مبحث مقاومت www.MadareSabz.com. برای دانلود قسمتهای دیگر دوره آموزش تضمینی الکترونیک و قطعه شناسی می توانید به سایت مدار سبز مراجعه نمایید. http://www.madaresabz.com آموزش avr | ساخت ربات | آموزش میکروکنترلر | آموزش برق | www.madaresabz.com http://www.aparat.com/v/J0GNM/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_avr_%7C_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%7C_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%D8%B1_%7C_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4 Tue, 28 Aug 2012 04:56:57 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/J0GNM" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/303469-4993.jpg?4993);" class="video_thumb" id="video_thumb_303469" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قسمتی از آموزش برق خودرو از سایت مدار سبز www.MadareSabz.com می توانید این فیلم را از سایت مدار سبز رایگان دانلود کنید. مدار سبز سایت آموزش برق | آموزش avr | آموزش ساخت ربات برای دانش آموزان و دانشحویان آموزش avr | آموزش برق الکترونیک| سایت مدار سبز |www.madaresabz.com http://www.aparat.com/v/0nvs5/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_avr_%7C_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A8%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%7C_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D8%A8%D8%B2_%7Cwww.madaresabz.com Thu, 10 May 2012 18:01:23 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/0nvs5" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/194334-1322.jpg?1322);" class="video_thumb" id="video_thumb_194334" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>آموزش avr |آموزش برق |آموزش الکترونیک | آموزش ارکد از سری فیلم های آموزشهای سایت مدار سبز (www.madaresabz.com) می باشد که توسط رامین فریور تدریس شده است.می توانید از سایت مدار سبز به صورت رایگان کتاب مبانی الکترونیک دیجیتال و سیستم اعداد را رایگان دانلود کنید