کانال مهدی بهارجاه http://www.aparat.com/name/mahdibaharjah/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%87 ویدیو هایی که کانال مهدی بهارجاه منتشر کرده است پارسا کوچولو (تازه ترک کرده) http://www.aparat.com/v/tBCQJ/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7_%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%88%D9%84%D9%88_%28%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87_%D8%AA%D8%B1%DA%A9_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%29 Tue, 07 Feb 2012 21:54:51 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/tBCQJ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/123410-2257.jpg?2257);" class="video_thumb" id="video_thumb_123410" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> استاد مسگرچیان (تار) http://www.aparat.com/v/Neryv/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%B3%DA%AF%D8%B1%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86_%28%D8%AA%D8%A7%D8%B1%29 Sun, 13 Nov 2011 12:24:51 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/Neryv" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/67772-8548.jpg?8548);" class="video_thumb" id="video_thumb_67772" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>استاد محسن مسگرچیان تالار اندیشه سال 1376