کانال گردشگری مازندران http://www.aparat.com/name/mazandarantourism/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86 ویدیو هایی که کانال گردشگری مازندران منتشر کرده است پرندگان مهاجر در مازندران http://www.aparat.com/v/5VPig/%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86 Tue, 25 Jun 2013 16:37:40 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/5VPig" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/601302-140.jpg?140);" class="video_thumb" id="video_thumb_601302" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>خوتکا، پرنده مهاجر در مازندران معرفی شهرستان ساری http://www.aparat.com/v/6BWrF/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C Tue, 25 Jun 2013 16:35:58 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/6BWrF" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/601300-9993.jpg?9993);" class="video_thumb" id="video_thumb_601300" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>معرفی شهرستان ساری ، مرکز استان مازندران زبان تبری http://www.aparat.com/v/fUY1G/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C Mon, 03 Jun 2013 22:01:05 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/fUY1G" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/570855-2444.jpg?2444);" class="video_thumb" id="video_thumb_570855" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>معرفی و شناسایی زبان و گویش تبری (مازنی، مازندرانی) نبردهای روس و مازندران http://www.aparat.com/v/VNzKu/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86 Mon, 03 Jun 2013 21:58:35 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/VNzKu" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/570849-8190.jpg?8190);" class="video_thumb" id="video_thumb_570849" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>روسها به مازندران بارها و بارها حمله کرده اند، برخی از این حمله ها در این فیلم توضیح و تشریح شده است. مدت زمان: 5 دقیقه و 15 ثانیه مولا محمد طالب آملی http://www.aparat.com/v/cMLZO/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C Mon, 03 Jun 2013 21:56:00 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/cMLZO" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/570847-9211.jpg?9211);" class="video_thumb" id="video_thumb_570847" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>معرفی مولا محمد طالب آملی (طالبا، ملک الشعرای هندوستان) شاعر قرن 11 هجری نیما یوشیج http://www.aparat.com/v/TPLmX/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7_%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC Mon, 03 Jun 2013 21:54:16 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/TPLmX" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/570844-8128.jpg?8128);" class="video_thumb" id="video_thumb_570844" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>معرفی علی اسفندیاری پدر شعر نو ایران معروف به نیما یوشیج کاسپین http://www.aparat.com/v/N5uFo/%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86 Mon, 03 Jun 2013 21:52:43 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/N5uFo" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/570843-2924.jpg?2924);" class="video_thumb" id="video_thumb_570843" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>معرفی قوم روستای اَطرب http://www.aparat.com/v/bKutv/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%8E%D8%B7%D8%B1%D8%A8 Sat, 25 May 2013 17:54:48 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/bKutv" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/558183-3759.jpg?3759);" class="video_thumb" id="video_thumb_558183" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>روستاهای دیدنی مازندران/ معرفی روستای اَطرب ، شهرستان نکــا، مازندران روستای اُروست http://www.aparat.com/v/Tk3aI/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%8F%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA Sat, 25 May 2013 17:42:18 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Tk3aI" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/558154-4213.jpg?4213);" class="video_thumb" id="video_thumb_558154" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>روستاهای دیدنی مازندران، روستای اُروست روستای دینار سرا http://www.aparat.com/v/G0Faw/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D8%B1%D8%A7 Sat, 25 May 2013 17:36:18 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/G0Faw" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/558144-4585.jpg?4585);" class="video_thumb" id="video_thumb_558144" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>روستاهای دیدنی مازندران، روستای دینارسرای شهرستان تنکابن ، مازندران روستای فیلبند بابل http://www.aparat.com/v/gyFD9/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84 Sat, 25 May 2013 17:31:59 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/gyFD9" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/558135-9787.jpg?9787);" class="video_thumb" id="video_thumb_558135" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>روستاهای دیدنی مازندران، روستای فیلبند در شهرستان بابل ، مازندران سورتمه منطقه توریستی نمک آبرود (مازندران) http://www.aparat.com/v/tCOGX/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D9%86%D9%85%DA%A9_%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF_%28%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%29 Sat, 25 May 2013 17:03:13 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/tCOGX" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/558090-3150.jpg?3150);" class="video_thumb" id="video_thumb_558090" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تبلیغات مرتبط با گردشگری/ معرفی منطقه توریستی و تفریحی نمک آبرود مازندران (سورتمه) رودخانه سه هزار http://www.aparat.com/v/pS8jF/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B3%D9%87_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1 Sat, 25 May 2013 16:57:32 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/pS8jF" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/558085-3842.jpg?3842);" class="video_thumb" id="video_thumb_558085" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>معرفی مناطق طبیعی مازندران، معرفی رودخانه سه هزار در غرب مازندران. در این مستند، گروه فیلمساز به سه خرس خاکستری برخورد می کنند که موقعیتی دلهره آور را پدید می آورد. تماشای این مستند را از دست ندهید. تخت سلیمان (مازندران) http://www.aparat.com/v/gXT4s/%D8%AA%D8%AE%D8%AA_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86_%28%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%29 Sat, 25 May 2013 16:53:52 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/gXT4s" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/558078-2914.jpg?2914);" class="video_thumb" id="video_thumb_558078" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>معرفی طبیعت استان مازندران، معرفی کوهستان تخت سلیمان واقع در غرب مازندران حیات وحش مازندران http://www.aparat.com/v/niO1g/%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%AD%D8%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sat, 25 May 2013 16:49:33 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/niO1g" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/558069-7392.jpg?7392);" class="video_thumb" id="video_thumb_558069" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>معرفی حیات وحش مازندران ، این قسمت: گُراز آبگرم آمل، (لاریجان) http://www.aparat.com/v/HSWrY/%D8%A2%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D9%85_%D8%A2%D9%85%D9%84%D8%8C_%28%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%29 Sat, 25 May 2013 16:46:38 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/HSWrY" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/558063-1487.jpg?1487);" class="video_thumb" id="video_thumb_558063" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>معرفی مناطق گردشگری مازندران ، آبگرم لاریجان در آمل مراسم مارمه http://www.aparat.com/v/vwlce/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%87 Sat, 25 May 2013 16:43:45 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/vwlce" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/558058-4450.jpg?4450);" class="video_thumb" id="video_thumb_558058" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>معرفی فرهنگ، آداب و رسوم مازندران ، معرفی مراسم مارمه (اولین روز هر ماه تبری) قله دماوند http://www.aparat.com/v/yuZbA/%D9%82%D9%84%D9%87_%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF Sat, 25 May 2013 16:41:02 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/yuZbA" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/558053-3553.jpg?3553);" class="video_thumb" id="video_thumb_558053" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>معرفی مناطق گردشگری مازندران ، معرفی قله دماوند بلندترین قله خاورمیانه بازار قدیمی آمل http://www.aparat.com/v/bwKJq/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D9%84 Sat, 25 May 2013 16:35:56 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/bwKJq" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/558047-5691.jpg?5691);" class="video_thumb" id="video_thumb_558047" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>معرفی مناطق گردشگری مازندران ، معرفی بازار تاریخی آمل تنکابن (مازندران) http://www.aparat.com/v/Fv8Ea/%D8%AA%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%86_%28%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%29 Sat, 25 May 2013 15:49:23 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Fv8Ea" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/557970-8782.jpg?8782);" class="video_thumb" id="video_thumb_557970" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>معرفی مناطق گردشگری تنکابن در استان مازندران جواهرده (مازندران) http://www.aparat.com/v/zC2RX/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AF%D9%87_%28%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%29 Sat, 25 May 2013 15:45:35 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/zC2RX" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/557959-6998.jpg?6998);" class="video_thumb" id="video_thumb_557959" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>معرفی منطقه توریستی جواهرده مازندران معرفی جاذبه های گردشگری و تفریحی مازندران http://www.aparat.com/v/oQc4F/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C_%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sat, 25 May 2013 01:36:02 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/oQc4F" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/557364-3863.jpg?3863);" class="video_thumb" id="video_thumb_557364" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این برنامه معرفی جاذبه های گردشگری و تفریحی مازندران به طور کلی شرح و معرفی می گردد. موسیقی تصویر مازندرانی (بی کلام) http://www.aparat.com/v/X3K21/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%28%D8%A8%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85%29 Sat, 25 May 2013 00:57:47 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/X3K21" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/557327-5992.jpg?5992);" class="video_thumb" id="video_thumb_557327" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>موسیقی تصویر مازندرانی (بی کلام) ، با تصاویری از روستاهای استان مازندران یک روز شاد / مازندران http://www.aparat.com/v/P1NBz/%DB%8C%DA%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%2F_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sat, 25 May 2013 00:51:58 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/P1NBz" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/557318-4099.jpg?4099);" class="video_thumb" id="video_thumb_557318" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>بخشهایی از مستند &quot;یک روز شاد&quot; ، مستند تقویم و سال نو تبری ، فرهنگ و آداب و رسوم مردم غرب مازندران در آغاز سال نو تبری تاریخچه مازندران (تبرستان) http://www.aparat.com/v/dhpNt/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86_%28%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%29 Sat, 25 May 2013 00:49:00 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/dhpNt" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/557316-9139.jpg?9139);" class="video_thumb" id="video_thumb_557316" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در این مستند-گزارش تاریخچه ای کوتاه از مازندران توضیح داده شده است. آبشار شاهاندشت ، مازندران http://www.aparat.com/v/3b7aQ/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B4%D8%AA_%D8%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sat, 25 May 2013 00:47:47 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/3b7aQ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/557314-9950.jpg?9950);" class="video_thumb" id="video_thumb_557314" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>آبشار شاهاندشت بزرگترین آبشار استان مازندران است و یکی از آثار ملی کشور در فهرست آثار ملی ایران است. این آبشار در روستای شاهاندشت واقع در کیلومتر ۹۶ جاده هراز (۶۵ کیلومتری شهر آمل) بخش امیری قرار دارد و از سمت جاده نسبت به آن دید وجود دارد. این آبشار پرآب، دائمی و عظیم، درجانب جنوبی جاده و رودخانه هراز باشکوهی وصف سفید چاه http://www.aparat.com/v/AGC09/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF_%DA%86%D8%A7%D9%87 Sat, 25 May 2013 00:45:27 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/AGC09" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/557311-7619.jpg?7619);" class="video_thumb" id="video_thumb_557311" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>(تاریخی) گورستان سفید چاه مربوط به دوره تیموریان است و در شهرستان بهشهر، بخش یانه سر، روستای سفید چاه واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۷۸۴۵ به پوشش بانوان مازندران http://www.aparat.com/v/PFSAw/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sat, 25 May 2013 00:41:02 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/PFSAw" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/557306-3785.jpg?3785);" class="video_thumb" id="video_thumb_557306" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>(فرهنگی و صنایع دستی) پوشش بانوان مازندرانی گزارش-مستند کافرکِلی http://www.aparat.com/v/HI9xy/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%B1%DA%A9%D9%90%D9%84%DB%8C Sat, 25 May 2013 00:32:33 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/HI9xy" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/557299-9006.jpg?9006);" class="video_thumb" id="video_thumb_557299" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>(تاریخی) دخمه مستند http://www.aparat.com/v/X589D/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Sat, 25 May 2013 00:29:52 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/X589D" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/557298-9295.jpg?9295);" class="video_thumb" id="video_thumb_557298" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>بخشهایی از مستند