کانال میزبان پیامک http://www.aparat.com/name/mizbanpayamak/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9 ویدیو هایی که کانال میزبان پیامک منتشر کرده است میزبان پیامک در نمایشگاه الکامپ 2013 قسمت ششم http://www.aparat.com/v/fvcUL/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9_%D8%AF%D8%B1_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE_2013_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%B4%D8%B4%D9%85 Mon, 07 Jul 2014 19:35:42 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/fvcUL" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1352178-5556.jpg?5556);" class="video_thumb" id="video_thumb_1352178" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>میزبان پیامک در نمایشگاه الکامپ 2013 قسمت ششم ارائه دهنده خدمات تخصصی پیام کوتاه میزبان پیامک در نمایشگاه الکامپ 2013 قسمت پنجم http://www.aparat.com/v/WwaSf/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9_%D8%AF%D8%B1_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE_2013_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85 Mon, 07 Jul 2014 19:31:40 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/WwaSf" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1352167-6279.jpg?6279);" class="video_thumb" id="video_thumb_1352167" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>میزبان پیامک در نمایشگاه الکامپ 2013 قسمت پنجم ارائه دهنده خدمات تخصصی پیام کوتاه میزبان پیامک در نمایشگاه الکامپ 2013 قسمت چهارم http://www.aparat.com/v/ReAYi/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9_%D8%AF%D8%B1_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE_2013_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85 Mon, 07 Jul 2014 19:11:37 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/ReAYi" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1352106-6740.jpg?6740);" class="video_thumb" id="video_thumb_1352106" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>میزبان پیامک در نمایشگاه الکامپ 2013 قسمت چهارم میزبان پیامک در نمایشگاه الکامپ 2013 قسمت سوم http://www.aparat.com/v/Hru5t/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9_%D8%AF%D8%B1_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE_2013_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%B3%D9%88%D9%85 Mon, 07 Jul 2014 18:50:15 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Hru5t" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1352047-8010.jpg?8010);" class="video_thumb" id="video_thumb_1352047" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>میزبان پیامک در نمایشگاه الکامپ 2013 قسمت سوم ارائه دهنده خدمات تخصصی پیام کوتاه میزبان پیامک در نمایشگاه الکامپ 2013 قسمت دوم http://www.aparat.com/v/uti1f/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9_%D8%AF%D8%B1_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE_2013_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%85 Mon, 07 Jul 2014 18:10:18 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/uti1f" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1351946-6206.jpg?6206);" class="video_thumb" id="video_thumb_1351946" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>میزبان پیامک در نمایشگاه الکامپ 2013 قسمت دوم ارائه دهنده خدمات تخصصی پیام کوتاه میزبان پیامک در نمایشگاه الکامپ 1393 - 2013 http://www.aparat.com/v/F9UeZ/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9_%D8%AF%D8%B1_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE_1393_-_2013 Mon, 07 Jul 2014 13:40:06 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/F9UeZ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1350851-2763.jpg?2763);" class="video_thumb" id="video_thumb_1350851" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>میزبان پیامک در نمایشگاه الکامپ 1393 - 2013 ارائه دهنده خدمات تخصصی پیام کوتاه گزارش زنده از غرفه میزبان پیامک در نمایشگاه تبلیغات 3 http://www.aparat.com/v/vEWiN/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9_%D8%AF%D8%B1_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA_3 Sun, 22 Dec 2013 21:06:42 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/vEWiN" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/886572-6251.jpg?6251);" class="video_thumb" id="video_thumb_886572" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>گزارش زنده از غرفه میزبان پیامک در نمایشگاه تبلیغات 3 گزارش زنده از غرفه میزبان پیامک در نمایشگاه تبلیغات 2 http://www.aparat.com/v/2udPn/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9_%D8%AF%D8%B1_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA_2 Sun, 22 Dec 2013 20:38:49 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/2udPn" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/886505-9934.jpg?9934);" class="video_thumb" id="video_thumb_886505" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>گزارش زنده از غرفه میزبان پیامک در نمایشگاه تبلیغات 2 -*-* http://www.aparat.com/v/VcMZR/-%2A-%2A Thu, 27 Dec 2012 17:40:43 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/VcMZR" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/409519-9446.jpg?9446);" class="video_thumb" id="video_thumb_409519" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>-*-*- آقای شهریاری در غرفه میزبان پایتخت الکامپ1390 http://www.aparat.com/v/h2gGw/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE1390 Thu, 27 Dec 2012 17:24:56 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/h2gGw" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/409495-4180.jpg?4180);" class="video_thumb" id="video_thumb_409495" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>حضور آقای شهریاری در غرفه میزبان پیامک (الکامپ)1390 الکامپ1390 - غرفه میزبان پیامک http://www.aparat.com/v/uUQGX/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE1390_-_%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9 Thu, 27 Dec 2012 16:38:28 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/uUQGX" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/409451-4546.jpg?4546);" class="video_thumb" id="video_thumb_409451" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>غرفه شرکت میزبان پیامک در نمایشگاه الکامپ 1390 آقای طالاقانی در غرفه میزبان پیامک http://www.aparat.com/v/JMvPb/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9 Thu, 27 Dec 2012 16:18:58 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/JMvPb" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/409432-5225.jpg?5225);" class="video_thumb" id="video_thumb_409432" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>حضور آقایان طالاقانی ( پیشکسوت کشتی ایران ) و آقای محمود شهریاری ( مجری محبوب کشور ) در غرفه شرکت میزبان پایتخت ایرانیان ( میزبان پیامک ) مدیرعامل بانک ملت مرکزی در غرفه میزبان پیامک http://www.aparat.com/v/Ry4Yu/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D9%85%D9%84%D8%AA_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9 Thu, 27 Dec 2012 12:39:41 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/Ry4Yu" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/409219-8273.jpg?8273);" class="video_thumb" id="video_thumb_409219" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>بازدید مدیرعامل بانک ملت مرکزی و مدیر واحد IT از غرفه شرکت میزبان پیامک در نمایشگاه الکامپ 2012 غرفه میزبان پیامک در الکامپ2012 http://www.aparat.com/v/NsenU/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE2012 Wed, 26 Dec 2012 14:03:36 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/NsenU" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/408263-3360.jpg?3360);" class="video_thumb" id="video_thumb_408263" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>غرفه میزبان پیامک در نمایشگاه الکامپ2012 نمایشگاه الکامپ2012 http://www.aparat.com/v/eghzJ/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE2012 Wed, 26 Dec 2012 10:14:17 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/eghzJ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/407954-7970.jpg?7970);" class="video_thumb" id="video_thumb_407954" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>میزبان پیامک در نمایشگاه الکامپ 2012 ایران الکامپ2012