کانال میزبان پیامک http://www.aparat.com/name/mizbanpayamak ویدیو هایی که کانال میزبان پیامک منتشر کرده است گزارش زنده از غرفه میزبان پیامک در نمایشگاه تبلیغات 3 http://www.aparat.com/v/vEWiN Sun, 22 Dec 2013 21:06:42 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/vEWiN" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/vEWiN'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/178/886572_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_886572" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>گزارش زنده از غرفه میزبان پیامک در نمایشگاه تبلیغات 3 گزارش زنده از غرفه میزبان پیامک در نمایشگاه تبلیغات 2 http://www.aparat.com/v/2udPn Sun, 22 Dec 2013 20:38:49 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/2udPn" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/2udPn'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/178/886505_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_886505" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>گزارش زنده از غرفه میزبان پیامک در نمایشگاه تبلیغات 2 -*-* http://www.aparat.com/v/VcMZR Thu, 27 Dec 2012 17:40:43 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/VcMZR" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/VcMZR'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/82/409519_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_409519" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>-*-*- آقای شهریاری در غرفه میزبان پایتخت الکامپ1390 http://www.aparat.com/v/h2gGw Thu, 27 Dec 2012 17:24:56 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/h2gGw" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/h2gGw'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/82/409495_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_409495" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>حضور آقای شهریاری در غرفه میزبان پیامک (الکامپ)1390 الکامپ1390 - غرفه میزبان پیامک http://www.aparat.com/v/uUQGX Thu, 27 Dec 2012 16:38:28 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/uUQGX" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/uUQGX'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/82/409451_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_409451" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>غرفه شرکت میزبان پیامک در نمایشگاه الکامپ 1390 آقای طالاقانی در غرفه میزبان پیامک http://www.aparat.com/v/JMvPb Thu, 27 Dec 2012 16:18:58 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/JMvPb" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/JMvPb'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/82/409432_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_409432" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>حضور آقایان طالاقانی ( پیشکسوت کشتی ایران ) و آقای محمود شهریاری ( مجری محبوب کشور ) در غرفه شرکت میزبان پایتخت ایرانیان ( میزبان پیامک ) مدیرعامل بانک ملت مرکزی در غرفه میزبان پیامک http://www.aparat.com/v/Ry4Yu Thu, 27 Dec 2012 12:39:41 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/Ry4Yu" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/Ry4Yu'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/82/409219_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_409219" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>بازدید مدیرعامل بانک ملت مرکزی و مدیر واحد IT از غرفه شرکت میزبان پیامک در نمایشگاه الکامپ 2012 غرفه میزبان پیامک در الکامپ2012 http://www.aparat.com/v/NsenU Wed, 26 Dec 2012 14:03:36 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/NsenU" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/NsenU'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/82/408263_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_408263" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>غرفه میزبان پیامک در نمایشگاه الکامپ2012 نمایشگاه الکامپ2012 http://www.aparat.com/v/eghzJ Wed, 26 Dec 2012 10:14:17 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/eghzJ" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/eghzJ'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/82/407954_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_407954" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>میزبان پیامک در نمایشگاه الکامپ 2012 ایران الکامپ2012