کانال Mojtaba Nasiri http://www.aparat.com/name/mnarch/Mojtaba_Nasiri ویدیو هایی که کانال Mojtaba Nasiri منتشر کرده است آثار زندیه در شیراز http://www.aparat.com/v/muOPV/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2 Mon, 18 Feb 2013 11:14:48 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/muOPV" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/465209-4637.jpg?4637);" class="video_thumb" id="video_thumb_465209" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>معرفی برترین آثار زندیه در شیراز به صورت فیلم آموزش وارد کردن فایل AutoCAD به Revit http://www.aparat.com/v/SVb2E/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86_%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_AutoCAD_%D8%A8%D9%87_Revit Mon, 18 Feb 2013 10:35:34 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/SVb2E" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/465182-4667.jpg?4667);" class="video_thumb" id="video_thumb_465182" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ترویج مدیریت الکترونیک مهندسی معماری با آموزش نرم افزار های تخصصی معماری - آموزش Revit - آموزش AutoCAD - آموزش ArchiCAD و..... آموزش خروجی گرفتن فایل AutoCAD از Revit http://www.aparat.com/v/Z5BMt/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86_%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_AutoCAD_%D8%A7%D8%B2_Revit Mon, 18 Feb 2013 01:33:22 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/Z5BMt" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/465034-7660.jpg?7660);" class="video_thumb" id="video_thumb_465034" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ترویج مدیریت الکترونیک مهندسی معماری با آموزش نرم افزار های تخصصی معماری - آموزش Revit - آموزش AutoCAD - آموزش ArchiCAD و.....