کانال Mojtaba Nasiri http://www.aparat.com/name/mnarch ویدیو هایی که کانال Mojtaba Nasiri منتشر کرده است آثار زندیه در شیراز http://www.aparat.com/v/muOPV Mon, 18 Feb 2013 11:14:48 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/muOPV" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/muOPV'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/94/465209_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_465209" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>معرفی برترین آثار زندیه در شیراز به صورت فیلم آموزش وارد کردن فایل AutoCAD به Revit http://www.aparat.com/v/SVb2E Mon, 18 Feb 2013 10:35:34 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/SVb2E" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/SVb2E'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/94/465182_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_465182" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ترویج مدیریت الکترونیک مهندسی معماری با آموزش نرم افزار های تخصصی معماری - آموزش Revit - آموزش AutoCAD - آموزش ArchiCAD و..... آموزش خروجی گرفتن فایل AutoCAD از Revit http://www.aparat.com/v/Z5BMt Mon, 18 Feb 2013 01:33:22 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/Z5BMt" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/Z5BMt'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/94/465034_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_465034" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ترویج مدیریت الکترونیک مهندسی معماری با آموزش نرم افزار های تخصصی معماری - آموزش Revit - آموزش AutoCAD - آموزش ArchiCAD و.....