کانال زندگی http://www.aparat.com/name/mohamadaminz/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C ویدیو هایی که کانال زندگی منتشر کرده است کشتن گرگ توسط سگ گله ( شیپرد ) http://www.aparat.com/v/8iZCy/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%86_%DA%AF%D8%B1%DA%AF_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%B3%DA%AF_%DA%AF%D9%84%D9%87_%28_%D8%B4%DB%8C%D9%BE%D8%B1%D8%AF_%29 Tue, 09 Oct 2012 02:10:25 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/8iZCy" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/340274-8773.jpg?8773);" class="video_thumb" id="video_thumb_340274" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> دریده شدن گرگ http://www.aparat.com/v/SMrzC/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87_%D8%B4%D8%AF%D9%86_%DA%AF%D8%B1%DA%AF Mon, 11 Apr 2011 23:28:41 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/SMrzC" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/4683-5106.jpg?5106);" class="video_thumb" id="video_thumb_4683" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> عقابی که گرگ شکار میکند http://www.aparat.com/v/v0Uo8/%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%DA%A9%D9%87_%DA%AF%D8%B1%DA%AF_%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Fri, 01 Feb 2013 14:58:12 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/v0Uo8" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/447550-8618.jpg?8618);" class="video_thumb" id="video_thumb_447550" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>شکار کردن گرگ توسط عقابwww.najjarekochak.ir شكار گرگ توسط عقاب 100%ببین http://www.aparat.com/v/VBXxj/%D8%B4%D9%83%D8%A7%D8%B1_%DA%AF%D8%B1%DA%AF_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8_100%25%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86 Mon, 31 Oct 2011 23:00:26 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/VBXxj" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/62129-2796.jpg?2796);" class="video_thumb" id="video_thumb_62129" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> شکارگرگ http://www.aparat.com/v/ad0hr/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DA%AF Mon, 22 Apr 2013 04:00:04 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/ad0hr" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/522014-967.jpg?967);" class="video_thumb" id="video_thumb_522014" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>