کانال تیم فوتسال پرسیس شاهرود http://www.aparat.com/name/mosiniho ویدیو هایی که کانال تیم فوتسال پرسیس شاهرود منتشر کرده است تمرین شوت در فوتسال http://www.aparat.com/v/tUQzA Fri, 28 Mar 2014 12:07:21 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/tUQzA" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/tUQzA'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/218/1087125_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1087125" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> نابغه ی کوچک فوتبال http://www.aparat.com/v/Z73XL Tue, 25 Mar 2014 01:29:16 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Z73XL" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/Z73XL'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/217/1081053_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1081053" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> tiago futsal http://www.aparat.com/v/KqWOS Sat, 22 Mar 2014 17:49:29 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/KqWOS" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/KqWOS'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/216/1076889_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1076889" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> Cristian Dominguez http://www.aparat.com/v/B1TDK Sat, 22 Mar 2014 17:41:22 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/B1TDK" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/B1TDK'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/216/1076872_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1076872" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> مصطفی نظری http://www.aparat.com/v/fsWkc Sat, 22 Mar 2014 17:34:25 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/fsWkc" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/fsWkc'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/216/1076862_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1076862" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> تمرینات گلری فوتسال برای نونهالان http://www.aparat.com/v/yjQ3r Sun, 16 Mar 2014 23:18:26 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/yjQ3r" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/yjQ3r'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/213/1064578_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1064578" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> barcelona http://www.aparat.com/v/VEMJ8 Sat, 15 Mar 2014 21:29:23 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/VEMJ8" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/VEMJ8'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/213/1062077_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1062077" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> شگردهای دفاع http://www.aparat.com/v/QvrgD Sat, 15 Mar 2014 00:43:04 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/QvrgD" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/QvrgD'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/213/1060021_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1060021" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> تمرین با نشاط و آموزش دفاع فردی در فوتسال برای نوجوانان http://www.aparat.com/v/zCYVn Sun, 22 Sep 2013 22:57:19 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/zCYVn" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/zCYVn'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/149/740695_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_740695" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> از دیروز تا امروز http://www.aparat.com/v/Rk9m2 Fri, 07 Jun 2013 01:04:42 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Rk9m2" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/Rk9m2'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/115/574752_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_574752" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> فینال جام حذفی فوتسال اسپانیا 2013 http://www.aparat.com/v/lnx8a Thu, 18 Apr 2013 15:56:58 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/lnx8a" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/lnx8a'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/104/518481_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_518481" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> فینال سوپر کاپ فوتسال اسپانیا 2011 http://www.aparat.com/v/5txBc Thu, 18 Apr 2013 13:54:30 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/5txBc" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/5txBc'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/104/518334_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_518334" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> futsal is life !!!! http://www.aparat.com/v/kA46e Thu, 18 Apr 2013 12:54:09 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/kA46e" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/kA46e'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/104/518262_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_518262" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> بازی فوتسال Barcelona و Elpozo http://www.aparat.com/v/AGgCz Sun, 14 Apr 2013 13:23:37 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/AGgCz" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/AGgCz'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/103/514166_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_514166" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> تمرین پاس و حرکت در فوتسال http://www.aparat.com/v/rVmZp Fri, 08 Mar 2013 22:06:24 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/rVmZp" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/rVmZp'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/97/482777_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_482777" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> تمرینات دروازه بانی فوتسال برای سنین نونهالان و نوجوانان http://www.aparat.com/v/n2yHw Sun, 17 Feb 2013 01:09:14 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/n2yHw" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/n2yHw'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/93/463834_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_463834" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> تیم فوتسال نوجوانان پرسیس http://www.aparat.com/v/gSHyX Tue, 05 Feb 2013 10:07:46 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/gSHyX" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/gSHyX'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/91/451318_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_451318" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> بدن سازی فوتسال http://www.aparat.com/v/SkGa2 Mon, 04 Feb 2013 23:26:21 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/SkGa2" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/SkGa2'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/91/451124_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_451124" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> آمادگی جسمانی در فوتسال http://www.aparat.com/v/WcuI1 Sat, 02 Feb 2013 20:00:16 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/WcuI1" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/WcuI1'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/90/448851_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_448851" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> تمرینات حمل توپ فوتسال برای سنین نونهالان و نوجوانان http://www.aparat.com/v/m7zrF Sun, 20 Jan 2013 12:40:29 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/m7zrF" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/m7zrF'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/87/434752_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_434752" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> گلهای تیم فوتسال جوانان پرسیس http://www.aparat.com/v/uRnwr Tue, 01 Jan 2013 01:44:17 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/uRnwr" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/uRnwr'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/83/413963_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_413963" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> آموزش دفاع در فوتسال http://www.aparat.com/v/Bvq15 Mon, 31 Dec 2012 18:15:51 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/Bvq15" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/Bvq15'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/83/413504_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_413504" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کلیپ زیبا از ریکاردینهو http://www.aparat.com/v/u7iwc Mon, 31 Dec 2012 17:58:20 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/u7iwc" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/u7iwc'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/83/413484_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_413484" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>