کانال تیم فوتسال پرسیس شاهرود http://www.aparat.com/name/mosiniho/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B3_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF ویدیو هایی که کانال تیم فوتسال پرسیس شاهرود منتشر کرده است آموزش چسب زدن به دست برای گلرهای فوتسال http://www.aparat.com/v/5EbDz/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%DA%86%D8%B3%D8%A8_%D8%B2%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D8%AF%D8%B3%D8%AA_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84 Sun, 08 Jun 2014 20:09:43 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/5EbDz" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1265079-7143.jpg?7143);" class="video_thumb" id="video_thumb_1265079" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> تمرینات گلری فوتسال رده ی بزرگسال http://www.aparat.com/v/6Fm7v/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA_%DA%AF%D9%84%D8%B1%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%B1%D8%AF%D9%87_%DB%8C_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84 Sun, 01 Jun 2014 17:10:36 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/6Fm7v" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1245211-5670.jpg?5670);" class="video_thumb" id="video_thumb_1245211" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> تمرینات گلری فوتسال رده ی پایه http://www.aparat.com/v/OgVcP/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA_%DA%AF%D9%84%D8%B1%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%B1%D8%AF%D9%87_%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87 Sun, 01 Jun 2014 17:04:13 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/OgVcP" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1245187-9916.jpg?9916);" class="video_thumb" id="video_thumb_1245187" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> بازیکن راس در فوتسال http://www.aparat.com/v/Ghak5/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D8%B3_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84 Mon, 26 May 2014 14:30:28 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Ghak5" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1226676-8441.jpg?8441);" class="video_thumb" id="video_thumb_1226676" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> بارسلونا قهرمان uefa cup 2014 http://www.aparat.com/v/0jBkZ/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A7_%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_uefa_cup_2014 Tue, 13 May 2014 23:41:18 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/0jBkZ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1192254-8906.jpg?8906);" class="video_thumb" id="video_thumb_1192254" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> بارسلونا قهرمان فوتسال Copa del Rey 2014 http://www.aparat.com/v/82sV7/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A7_%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84_Copa_del_Rey_2014 Mon, 12 May 2014 12:45:49 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/82sV7" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1188330-2227.jpg?2227);" class="video_thumb" id="video_thumb_1188330" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> ریکاردینهو http://www.aparat.com/v/Jp79v/%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87%D9%88 Mon, 21 Apr 2014 23:05:04 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Jp79v" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1141383-6637.jpg?6637);" class="video_thumb" id="video_thumb_1141383" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> فالکائو http://www.aparat.com/v/9scjz/%D9%81%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%88 Mon, 21 Apr 2014 22:23:15 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/9scjz" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1141294-3243.jpg?3243);" class="video_thumb" id="video_thumb_1141294" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> تمرین شوت در فوتسال http://www.aparat.com/v/tUQzA/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D9%88%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84 Fri, 28 Mar 2014 12:07:21 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/tUQzA" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1087125-9601.jpg?9601);" class="video_thumb" id="video_thumb_1087125" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> نابغه ی کوچک فوتبال http://www.aparat.com/v/Z73XL/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%BA%D9%87_%DB%8C_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84 Tue, 25 Mar 2014 01:29:16 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Z73XL" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1081053-4330.jpg?4330);" class="video_thumb" id="video_thumb_1081053" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> tiago futsal http://www.aparat.com/v/KqWOS/tiago_futsal Sat, 22 Mar 2014 17:49:29 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/KqWOS" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1076889-9909.jpg?9909);" class="video_thumb" id="video_thumb_1076889" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> Cristian Dominguez http://www.aparat.com/v/B1TDK/Cristian_Dominguez Sat, 22 Mar 2014 17:41:22 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/B1TDK" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1076872-225.jpg?225);" class="video_thumb" id="video_thumb_1076872" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> مصطفی نظری http://www.aparat.com/v/fsWkc/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C Sat, 22 Mar 2014 17:34:25 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/fsWkc" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1076862-1136.jpg?1136);" class="video_thumb" id="video_thumb_1076862" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> تمرینات گلری فوتسال برای نونهالان http://www.aparat.com/v/yjQ3r/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA_%DA%AF%D9%84%D8%B1%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86 Sun, 16 Mar 2014 23:18:26 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/yjQ3r" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1064578-4489.jpg?4489);" class="video_thumb" id="video_thumb_1064578" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> barcelona http://www.aparat.com/v/VEMJ8/arcelona Sat, 15 Mar 2014 21:29:23 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/VEMJ8" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1062077-2386.jpg?2386);" class="video_thumb" id="video_thumb_1062077" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> شگردهای دفاع http://www.aparat.com/v/QvrgD/%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9 Sat, 15 Mar 2014 00:43:04 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/QvrgD" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1060021-1311.jpg?1311);" class="video_thumb" id="video_thumb_1060021" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> تمرین با نشاط و آموزش دفاع فردی در فوتسال برای نوجوانان http://www.aparat.com/v/zCYVn/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7_%D9%88_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C Sun, 22 Sep 2013 22:57:19 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/zCYVn" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/740695-384.jpg?384);" class="video_thumb" id="video_thumb_740695" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> از دیروز تا امروز http://www.aparat.com/v/Rk9m2/%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%AA%D8%A7_%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2 Fri, 07 Jun 2013 01:04:42 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Rk9m2" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/574752-623.jpg?623);" class="video_thumb" id="video_thumb_574752" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> فینال جام حذفی فوتسال اسپانیا 2013 http://www.aparat.com/v/lnx8a/%D9%81%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B0%D9%81%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7_2013 Thu, 18 Apr 2013 15:56:58 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/lnx8a" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/518481-3280.jpg?3280);" class="video_thumb" id="video_thumb_518481" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> فینال سوپر کاپ فوتسال اسپانیا 2011 http://www.aparat.com/v/5txBc/%D9%81%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D9%BE_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7_2011 Thu, 18 Apr 2013 13:54:30 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/5txBc" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/518334-4656.jpg?4656);" class="video_thumb" id="video_thumb_518334" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> futsal is life !!!! http://www.aparat.com/v/kA46e/futsal_is_life_%21%21%21%21 Thu, 18 Apr 2013 12:54:09 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/kA46e" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/518262-9675.jpg?9675);" class="video_thumb" id="video_thumb_518262" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> بازی فوتسال Barcelona و Elpozo http://www.aparat.com/v/AGgCz/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84_Barcelona_%D9%88_Elpozo Sun, 14 Apr 2013 13:23:37 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/AGgCz" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/514166-2026.jpg?2026);" class="video_thumb" id="video_thumb_514166" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> تمرین پاس و حرکت در فوتسال http://www.aparat.com/v/rVmZp/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B3_%D9%88_%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84 Fri, 08 Mar 2013 22:06:24 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/rVmZp" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/482777-3586.jpg?3586);" class="video_thumb" id="video_thumb_482777" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> تمرینات دروازه بانی فوتسال برای سنین نونهالان و نوجوانان http://www.aparat.com/v/n2yHw/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%86_%D9%86%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86 Sun, 17 Feb 2013 01:09:14 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/n2yHw" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/463834-1356.jpg?1356);" class="video_thumb" id="video_thumb_463834" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> تیم فوتسال نوجوانان پرسیس http://www.aparat.com/v/gSHyX/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B3 Tue, 05 Feb 2013 10:07:46 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/gSHyX" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/451318-6555.jpg?6555);" class="video_thumb" id="video_thumb_451318" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> بدن سازی فوتسال http://www.aparat.com/v/SkGa2/%D8%A8%D8%AF%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84 Mon, 04 Feb 2013 23:26:21 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/SkGa2" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/451124-2232.jpg?2232);" class="video_thumb" id="video_thumb_451124" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> آمادگی جسمانی در فوتسال http://www.aparat.com/v/WcuI1/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%AC%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84 Sat, 02 Feb 2013 20:00:16 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/WcuI1" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/448851-6213.jpg?6213);" class="video_thumb" id="video_thumb_448851" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> تمرینات حمل توپ فوتسال برای سنین نونهالان و نوجوانان http://www.aparat.com/v/m7zrF/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D9%85%D9%84_%D8%AA%D9%88%D9%BE_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%86_%D9%86%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86 Sun, 20 Jan 2013 12:40:29 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/m7zrF" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/434752-5458.jpg?5458);" class="video_thumb" id="video_thumb_434752" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> گلهای تیم فوتسال جوانان پرسیس http://www.aparat.com/v/uRnwr/%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B3 Tue, 01 Jan 2013 01:44:17 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/uRnwr" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/413963-3101.jpg?3101);" class="video_thumb" id="video_thumb_413963" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> آموزش دفاع در فوتسال http://www.aparat.com/v/Bvq15/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84 Mon, 31 Dec 2012 18:15:51 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/Bvq15" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/413504-9739.jpg?9739);" class="video_thumb" id="video_thumb_413504" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>