کانال ابوالفضل مسگری نیاسر http://www.aparat.com/name/niasar13 ویدیو هایی که کانال ابوالفضل مسگری نیاسر منتشر کرده است مداح محرم 92 هیئت حسینی نیاسر(حاج محمد جعفر نژاد) http://www.aparat.com/v/aE6d2 Mon, 28 Oct 2013 13:13:22 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/aE6d2" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/aE6d2'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/159/791685_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_791685" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این شعر در وصف امام رضا (ع) سروده شده است مراسم پرشكوه عید قربان در نیاسر http://www.aparat.com/v/2ZbfK Sat, 19 Oct 2013 19:45:50 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/2ZbfK" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/2ZbfK'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/156/779407_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_779407" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> رو نمایی از شفاخانه حضرت ابوالفضل العباس در شهر نیاسر http://www.aparat.com/v/EKHxf Sat, 12 Oct 2013 18:21:17 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/EKHxf" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/EKHxf'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/154/769134_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_769134" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این شفاخانه كه بدست هیئت ابوالفضلی نیاسر بوجود آمد. مورد استقبال شدید مردم نیاسر قرار گرفت.