کانال ابوالفضل مسگری نیاسر http://www.aparat.com/name/niasar13/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84_%D9%85%D8%B3%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1 ویدیو هایی که کانال ابوالفضل مسگری نیاسر منتشر کرده است تیزر هیئت حسینی نیاسر-محرم 93 http://www.aparat.com/v/pfwqP/%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D8%B1_%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85_93 Fri, 27 Feb 2015 17:48:13 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/pfwqP" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/2162396-6088.jpg?3179);" class="video_thumb" id="video_thumb_2162396" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> مداح محرم 92 هیئت حسینی نیاسر(حاج محمد جعفر نژاد) http://www.aparat.com/v/aE6d2/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AD_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85_92_%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1%28%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%29 Mon, 28 Oct 2013 13:13:22 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/aE6d2" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/791685-3120.jpg?3120);" class="video_thumb" id="video_thumb_791685" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این شعر در وصف امام رضا (ع) سروده شده است مراسم پرشكوه عید قربان در نیاسر http://www.aparat.com/v/2ZbfK/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%BE%D8%B1%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%87_%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1 Sat, 19 Oct 2013 19:45:50 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/2ZbfK" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/779407-8326.jpg?8326);" class="video_thumb" id="video_thumb_779407" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> رو نمایی از شفاخانه حضرت ابوالفضل العباس در شهر نیاسر http://www.aparat.com/v/EKHxf/%D8%B1%D9%88_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1 Sat, 12 Oct 2013 18:21:17 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/EKHxf" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/769134-7557.jpg?7557);" class="video_thumb" id="video_thumb_769134" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این شفاخانه كه بدست هیئت ابوالفضلی نیاسر بوجود آمد. مورد استقبال شدید مردم نیاسر قرار گرفت.