کانال Aruku (بی سواد هفت جد آبادته) http://www.aparat.com/name/niceguy/Aruku_%28%D8%A8%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%87%D9%81%D8%AA_%D8%AC%D8%AF_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87%29 ویدیو هایی که کانال Aruku (بی سواد هفت جد آبادته) منتشر کرده است غفلت از یار گرفتار شدن هم دارد..(علی فانی) http://www.aparat.com/v/XuN0Q/%D8%BA%D9%81%D9%84%D8%AA_%D8%A7%D8%B2_%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%D8%AF%D9%86_%D9%87%D9%85_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF..%28%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C%29 Tue, 14 Oct 2014 22:17:10 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/XuN0Q" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/338/1686103_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1686103" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>:(:( کلاه قرمزی http://www.aparat.com/v/4oAmc/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2%DB%8C Tue, 01 Apr 2014 01:20:57 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/4oAmc" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/219/1094817_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1094817" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>خوابیدن عروسکها با موسیقی طبیعت کلاه قرمزی- آشنایی با آسانسور http://www.aparat.com/v/LZAf2/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2%DB%8C-_%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1 Tue, 01 Apr 2014 01:15:19 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/LZAf2" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/219/1094811_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1094811" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> پسرخاله غیرتی میشود http://www.aparat.com/v/Ewa1J/%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AA%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Tue, 01 Apr 2014 01:07:13 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Ewa1J" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/219/1094794_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1094794" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کلاه قرمزی- http://www.aparat.com/v/m2ejw/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2%DB%8C- Tue, 01 Apr 2014 00:56:10 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/m2ejw" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/219/1094768_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1094768" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> آقای مجری و ارواح... http://www.aparat.com/v/OT5hx/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD... Tue, 01 Apr 2014 00:32:11 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/OT5hx" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/219/1094710_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1094710" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> سوریه- سقط شدن یک قلاده وهابی هنگام فیلمبرداری http://www.aparat.com/v/n7Ht8/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-_%D8%B3%D9%82%D8%B7_%D8%B4%D8%AF%D9%86_%DB%8C%DA%A9_%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C Tue, 01 Apr 2014 00:23:26 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/n7Ht8" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/219/1094684_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1094684" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> گروگانگیری رئیس اتوبوسرانی تهران http://www.aparat.com/v/fCYPA/%DA%AF%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Tue, 01 Apr 2014 00:18:42 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/fCYPA" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/219/1094670_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1094670" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> جنگنده میراژ http://www.aparat.com/v/OHoDP/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DA%98 Tue, 01 Apr 2014 00:14:24 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/OHoDP" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/219/1094660_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1094660" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> طوفان مرگبار هاییان در فیلیپین !!! http://www.aparat.com/v/5yF7f/%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86_%21%21%21 Tue, 01 Apr 2014 00:11:38 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/5yF7f" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/219/1094655_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1094655" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> عجیب ترین حوادث 2014 http://www.aparat.com/v/puMTN/%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8_%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB_2014 Mon, 31 Mar 2014 23:54:09 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/puMTN" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/219/1094624_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1094624" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> تصادف کامیونها http://www.aparat.com/v/vkIOu/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81_%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7 Mon, 31 Mar 2014 23:37:50 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/vkIOu" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/219/1094598_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1094598" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>نتیجه جدی نگرفتن علائم راهنمایی همین میشه دیگه... مادرم فرشته ای بود.... http://www.aparat.com/v/M3EKV/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D8%AF.... Mon, 31 Mar 2014 14:30:46 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/M3EKV" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/219/1093657_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1093657" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>مداحی زیبای عبدالرضا هلالی - فاطمیه- کارتون la linea http://www.aparat.com/v/Br7C9/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_la_linea Mon, 31 Mar 2014 12:36:09 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Br7C9" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/219/1093482_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1093482" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کارتون la linea http://www.aparat.com/v/CW7u3/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_la_linea Mon, 31 Mar 2014 12:32:41 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/CW7u3" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/219/1093469_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1093469" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کارتون la linea http://www.aparat.com/v/sct56/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_la_linea Mon, 31 Mar 2014 12:26:31 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/sct56" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/219/1093453_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1093453" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کارتون la linea http://www.aparat.com/v/NflBT/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_la_linea Mon, 31 Mar 2014 12:22:43 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/NflBT" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/219/1093445_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1093445" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کارتون la linea http://www.aparat.com/v/FWVPL/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_la_linea Mon, 31 Mar 2014 12:18:39 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/FWVPL" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/219/1093440_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1093440" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کارتون la linea http://www.aparat.com/v/NtHjq/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_la_linea Mon, 31 Mar 2014 12:12:54 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/NtHjq" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/219/1093428_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1093428" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کارتون la linea http://www.aparat.com/v/l7YGQ/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_la_linea Sat, 29 Mar 2014 14:45:54 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/l7YGQ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/218/1089355_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1089355" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کارتون la linea http://www.aparat.com/v/EJR9m/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_la_linea Sat, 29 Mar 2014 14:22:11 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/EJR9m" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/218/1089313_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1089313" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کارتون la linea http://www.aparat.com/v/jGMa9/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_la_linea Sat, 29 Mar 2014 14:16:34 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/jGMa9" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/218/1089301_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1089301" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کارتون la linea http://www.aparat.com/v/lFy0a/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_la_linea Sat, 29 Mar 2014 14:13:07 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/lFy0a" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/218/1089290_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1089290" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کارتون la linea http://www.aparat.com/v/0ac9W/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_la_linea Sat, 29 Mar 2014 14:03:50 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/0ac9W" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/218/1089278_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1089278" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کارتون la linea http://www.aparat.com/v/FtxXo/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_la_linea Sun, 23 Mar 2014 00:58:51 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/FtxXo" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/216/1077523_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1077523" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کارتون la linea http://www.aparat.com/v/rcwzi/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_la_linea Sun, 23 Mar 2014 00:49:49 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/rcwzi" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/216/1077510_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1077510" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کارتون la linea http://www.aparat.com/v/swhx5/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_la_linea Sun, 23 Mar 2014 00:42:03 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/swhx5" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/216/1077496_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1077496" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کارتون la linea http://www.aparat.com/v/v1kEU/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_la_linea Sat, 22 Mar 2014 23:22:55 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/v1kEU" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/216/1077385_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1077385" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کارتون la linea http://www.aparat.com/v/yp3eP/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_la_linea Sat, 22 Mar 2014 23:17:59 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/yp3eP" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/216/1077371_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1077371" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کارتون la linea http://www.aparat.com/v/8Up9i/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_la_linea Sat, 22 Mar 2014 23:12:40 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/8Up9i" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/216/1077365_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1077365" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>