کانال انجمن هاپکیدو ایران http://www.aparat.com/name/pica ویدیو هایی که کانال انجمن هاپکیدو ایران منتشر کرده است انجمن هاپکیدو ایران Iran Hapkido Association http://www.aparat.com/v/yQ1nZ Fri, 02 Mar 2012 15:56:29 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/yQ1nZ" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/yQ1nZ'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/29/142571_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_142571" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>استاد هاشم پور دبیر کل کنفدراسیون جهانی هاپکیدو, رئیس انجمن هاپکیدو ایران و مسئول سبک هاپکیدو W.H.C کشور. www.hapkido.ir هاپکیدو(انجمن هاپکیدو ایران) Iran Hapkido Association http://www.aparat.com/v/CYlA0 Fri, 02 Mar 2012 15:29:27 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/CYlA0" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/CYlA0'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/29/142551_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_142551" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>استاد هاشم پور دبیر کل کنفدراسیون جهانی هاپکیدو, رئیس انجمن هاپکیدو ایران و مسئول سبک هاپکیدو W.H.C کشور. www.hapkido.ir انجمن هاپکیدو ایران Iran Hapkido Association http://www.aparat.com/v/km6dn Fri, 02 Mar 2012 14:42:59 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/km6dn" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/km6dn'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/29/142508_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_142508" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>استاد هاشم پور دبیر کل کنفدراسیون جهانی هاپکیدو, رئیس انجمن هاپکیدو ایران و مسئول سبک هاپکیدو W.H.C کشور. www.hapkido.ir