کانال رضا http://www.aparat.com/name/rezaaaaaaaaa/%D8%B1%D8%B6%D8%A7 ویدیو هایی که کانال رضا منتشر کرده است چی شده؟ http://www.aparat.com/v/7O2yr/%DA%86%DB%8C_%D8%B4%D8%AF%D9%87%D8%9F Sat, 19 May 2012 16:11:34 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/7O2yr" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/201910-365.jpg?365);" class="video_thumb" id="video_thumb_201910" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>آهنگ فامیل دور کلیپ دوقلوها.عموپورنگ http://www.aparat.com/v/6WZQt/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE_%D8%AF%D9%88%D9%82%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7.%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%86%DA%AF Tue, 28 Feb 2012 18:32:49 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/6WZQt" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/140350-695.jpg?695);" class="video_thumb" id="video_thumb_140350" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> دو قلو هایی با 11 سال اختلاف سن ( عجیب اما واقعی ) http://www.aparat.com/v/SbFr4/%D8%AF%D9%88_%D9%82%D9%84%D9%88_%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_11_%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%B3%D9%86_%28_%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8 Thu, 17 May 2012 18:04:10 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/SbFr4" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/200336-513.jpg?513);" class="video_thumb" id="video_thumb_200336" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این کلیپ رو حتما ببینید . خیلی تعجب آوره . گریه خاله شادونه در تلویزیون بعد از ماجرای خرمدره http://www.aparat.com/v/xgaij/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%87 Sun, 20 May 2012 23:26:55 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/xgaij" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/203252-7131.jpg?7131);" class="video_thumb" id="video_thumb_203252" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>هفته پیش در برنامه ای در شهرستان خرمدره استان زنجان که خاله شادونه مجریش بود 3تا کودک بعلت ازدحام جمعیت زیر دست و پا له شدن و کشته شدن.این اولین برنامه خاله شادونه بعد از این جریان در تلویزیونه که خیلی بغض کرده و.......حتما نظر بدیییییین و به کانالم هم سربزنین.ممنوووووووووون اعتراف باحال دختره رو ببین(مثله تربچه میمونه) http://www.aparat.com/v/iH91E/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%87_%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%28%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%87_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%85%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%29 Thu, 17 May 2012 18:31:28 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/iH91E" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/200356-6408.jpg?6408);" class="video_thumb" id="video_thumb_200356" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>خیلی باحال وقشنگ حرف میزنه. عجب دختره مغرور و جالبی(به پسرا تیکه انداخت) http://www.aparat.com/v/z4NMJ/%D8%B9%D8%AC%D8%A8_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B1_%D9%88_%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8%DB%8C%28%D8%A8%D9%87_%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%A7_%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%29 Thu, 17 May 2012 18:38:48 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/z4NMJ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/200365-4209.jpg?4209);" class="video_thumb" id="video_thumb_200365" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>کامنت بذارین. 10دختر1پسر(دخترا حساب کار خودشون روبکنن) http://www.aparat.com/v/YvjDB/10%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B11%D9%BE%D8%B3%D8%B1%28%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%D9%88%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%A8%DA%A9%D9%86%D9%86%29 Tue, 17 Apr 2012 18:47:09 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/YvjDB" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/200372-3977.jpg?3977);" class="video_thumb" id="video_thumb_200372" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>قصد توهین به خانمها رو نداریم.خوده دختره گفت. دوربین مخفی دختر http://www.aparat.com/v/BLhSU/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AE%D9%81%DB%8C_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1 Thu, 17 May 2012 19:53:33 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/BLhSU" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/200423-7422.jpg?7422);" class="video_thumb" id="video_thumb_200423" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>دوربین مخفی دختر ماهی صفت - بمب خنده ایران http://www.aparat.com/v/VZthg/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%B5%D9%81%D8%AA_-_%D8%A8%D9%85%D8%A8_%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Mon, 26 Mar 2012 22:52:40 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/VZthg" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/160336-6382.jpg?6382);" class="video_thumb" id="video_thumb_160336" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>کولاک کرده نبینی ضرر کردی ها ... تقلید صدای رفسنجانی و حمیرا توسط ماهی صفت...بود!! http://www.aparat.com/v/Glp7d/%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%B5%D9%81%D8%AA...%D8%A8%D9%88%D8%AF%21%21 Thu, 29 Mar 2012 16:45:51 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Glp7d" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/162556-6093.jpg?6093);" class="video_thumb" id="video_thumb_162556" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>دوستان به این كلیپ سر بزنید، كاملشو دوباره گذاشتم(اینو سانسور كرده سایت) تا دوباره سانسور نشده ببینید!! http://www.aparat.com/v/hHCz8 حمید ماهی صفت http://www.aparat.com/v/GgqnS/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%B5%D9%81%D8%AA Fri, 20 Apr 2012 16:18:39 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/GgqnS" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/180434-7113.jpg?7113);" class="video_thumb" id="video_thumb_180434" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> یه شیر و سه ببر(میگ میگ ) http://www.aparat.com/v/YdEax/%DB%8C%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D9%88_%D8%B3%D9%87_%D8%A8%D8%A8%D8%B1%28%D9%85%DB%8C%DA%AF_%D9%85%DB%8C%DA%AF_%29 Fri, 27 Apr 2012 09:42:36 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/YdEax" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/185497-7005.jpg?7005);" class="video_thumb" id="video_thumb_185497" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>لینک دانلودhttp://host10.aparat.com//public/user_data/flv_video/62/6c14ff6eb9b394a7d6b2f12d3e3afec2185497.flv تقلید برنامه 90٪ تو کلاس (رشت) http://www.aparat.com/v/2sJvx/%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_90%D9%AA_%D8%AA%D9%88_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3_%28%D8%B1%D8%B4%D8%AA%29 Mon, 20 Feb 2012 19:42:12 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/2sJvx" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/134027-2154.jpg?2154);" class="video_thumb" id="video_thumb_134027" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>مدرسه راهنمایی علومی ناحیه 1 رشت کلاس 3.1 کاری از میثاق.مهدی.حمید رضا و مهدی 0101 رشتی داریم؟ http://www.aparat.com/v/cx8ZI/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%9F Tue, 10 Apr 2012 12:59:40 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/cx8ZI" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/172287-756.jpg?756);" class="video_thumb" id="video_thumb_172287" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تقدیم به همشهری های خودم رشتی های گل.شیمی فدا کلاس خل و چلا http://www.aparat.com/v/xofge/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D8%AE%D9%84_%D9%88_%DA%86%D9%84%D8%A7 Thu, 02 Feb 2012 19:38:00 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/xofge" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/119120-3565.jpg?3565);" class="video_thumb" id="video_thumb_119120" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> زدن معلم سر کلاس http://www.aparat.com/v/b6Ozf/%D8%B2%D8%AF%D9%86_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B3%D8%B1_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3 Mon, 20 Feb 2012 20:09:00 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/b6Ozf" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/134043-576.jpg?576);" class="video_thumb" id="video_thumb_134043" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>معلم را سر کلاس می زنند حادثه دیدنی خنده دار http://www.aparat.com/v/VxZfI/%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87_%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1 Mon, 23 Apr 2012 02:08:25 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/VxZfI" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/182201-4803.jpg?4803);" class="video_thumb" id="video_thumb_182201" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>حادثه دیدنی خنده دار