کانال شاهکار shahcar.com http://www.aparat.com/name/shahcar/%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1_shahcar.com ویدیو هایی که کانال شاهکار shahcar.com منتشر کرده است درگ گودزیلا و پورشه 911 1000 اسبی http://www.aparat.com/v/Z1dS0/%D8%AF%D8%B1%DA%AF_%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%B2%DB%8C%D9%84%D8%A7_%D9%88_%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%87_911_1000_%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C Tue, 14 Aug 2012 00:07:20 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Z1dS0" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/289011-4860.jpg?4860);" class="video_thumb" id="video_thumb_289011" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> درگ 1000 اسب بخاری ها http://www.aparat.com/v/RwiMu/%D8%AF%D8%B1%DA%AF_1000_%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D8%A7 Mon, 13 Aug 2012 19:33:07 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/RwiMu" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/288734-9863.jpg?9863);" class="video_thumb" id="video_thumb_288734" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> آئودی APR R8 با آپگرید ECU http://www.aparat.com/v/UEYOs/%D8%A2%D8%A6%D9%88%D8%AF%DB%8C_APR_R8_%D8%A8%D8%A7_%D8%A2%D9%BE%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF_ECU Tue, 07 Aug 2012 15:57:07 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/UEYOs" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/282336-8820.jpg?8820);" class="video_thumb" id="video_thumb_282336" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> درگ مکلارن MP4 و بوگاتی ویرون http://www.aparat.com/v/heuI2/%D8%AF%D8%B1%DA%AF_%D9%85%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%86_MP4_%D9%88_%D8%A8%D9%88%DA%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86 Tue, 07 Aug 2012 15:36:08 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/heuI2" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/282313-5678.jpg?5678);" class="video_thumb" id="video_thumb_282313" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> صدای اگزوز ماشین های گران قیمت در موناکو http://www.aparat.com/v/l3dHu/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DA%AF%D8%B2%D9%88%D8%B2_%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%A9%D9%88 Tue, 07 Aug 2012 15:02:22 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/l3dHu" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/282273-9048.jpg?9048);" class="video_thumb" id="video_thumb_282273" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> GYMKHANA FIVE- SAN FRANCISCO http://www.aparat.com/v/GJHIT/GYMKHANA_FIVE-_SAN_FRANCISCO Mon, 23 Jul 2012 12:33:43 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/GJHIT" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/265839-7507.jpg?7507);" class="video_thumb" id="video_thumb_265839" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> درگ رنو مگان تروفی و واکسهال آسترا http://www.aparat.com/v/4k8gi/%D8%AF%D8%B1%DA%AF_%D8%B1%D9%86%D9%88_%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C_%D9%88_%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7 Mon, 23 Jul 2012 11:27:07 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/4k8gi" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/265795-6754.jpg?6754);" class="video_thumb" id="video_thumb_265795" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> درگ نیسان جی تی آر تیون و پورشه های تیون http://www.aparat.com/v/Og4YQ/%D8%AF%D8%B1%DA%AF_%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AC%DB%8C_%D8%AA%DB%8C_%D8%A2%D8%B1_%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%88_%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86 Mon, 23 Jul 2012 10:59:15 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Og4YQ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/265776-783.jpg?783);" class="video_thumb" id="video_thumb_265776" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> حرکات نمایشی حیرت انگیز http://www.aparat.com/v/9tf54/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D8%AD%DB%8C%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2 Sat, 14 Jul 2012 15:37:06 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/9tf54" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/258503-4550.jpg?4550);" class="video_thumb" id="video_thumb_258503" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> اگزوزهای آتشین http://www.aparat.com/v/PEozX/%D8%A7%DA%AF%D8%B2%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%AA%D8%B4%DB%8C%D9%86 Sat, 14 Jul 2012 14:11:03 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/PEozX" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/258410-3851.jpg?3851);" class="video_thumb" id="video_thumb_258410" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> تبلیغ BMW M5 2013 http://www.aparat.com/v/r3v4x/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA_BMW_M5_2013 Sat, 14 Jul 2012 13:58:46 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/r3v4x" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/258400-1332.jpg?1332);" class="video_thumb" id="video_thumb_258400" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> GT vs CORVETT vs VIPER http://www.aparat.com/v/COmxp/GT_vs_CORVETT_vs_VIPER Tue, 03 Jul 2012 17:13:43 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/COmxp" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/248046-4285.jpg?4285);" class="video_thumb" id="video_thumb_248046" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> مینی کوپر http://www.aparat.com/v/9KfeA/%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%B1 Tue, 03 Jul 2012 15:17:45 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/9KfeA" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/247893-5310.jpg?5310);" class="video_thumb" id="video_thumb_247893" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> مرسدس بنز SLK 2012 http://www.aparat.com/v/rYfjU/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D8%AF%D8%B3_%D8%A8%D9%86%D8%B2_SLK_2012 Tue, 03 Jul 2012 15:03:21 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/rYfjU" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/247868-4176.jpg?4176);" class="video_thumb" id="video_thumb_247868" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> استون مارتین One77 http://www.aparat.com/v/GpBwO/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86_One77 Sat, 23 Jun 2012 00:33:17 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/GpBwO" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/236005-2313.jpg?2313);" class="video_thumb" id="video_thumb_236005" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> کن بلاک در رالی و تصادف http://www.aparat.com/v/mjNMr/%DA%A9%D9%86_%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%A9_%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%88_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81 Sat, 23 Jun 2012 00:01:09 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/mjNMr" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/235983-8409.jpg?8409);" class="video_thumb" id="video_thumb_235983" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> سیتروئن گرن تویزمو http://www.aparat.com/v/npr0U/%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A6%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D9%86_%D8%AA%D9%88%DB%8C%D8%B2%D9%85%D9%88 Fri, 22 Jun 2012 22:21:47 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/npr0U" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/235937-2081.jpg?2081);" class="video_thumb" id="video_thumb_235937" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> نحوه آماده سازی ماشین دریفت کن بلاک http://www.aparat.com/v/eTUbP/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%81%D8%AA_%DA%A9%D9%86_%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%A9 Fri, 15 Jun 2012 18:50:45 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/eTUbP" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/228739-6429.jpg?6429);" class="video_thumb" id="video_thumb_228739" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> -Lamborghini Aventador vs. F16 Fighting Falcon http://www.aparat.com/v/JbIjQ/-Lamborghini_Aventador_vs._F16_Fighting_Falco Fri, 15 Jun 2012 18:22:54 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/JbIjQ" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/228721-649.jpg?649);" class="video_thumb" id="video_thumb_228721" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> G-Class Driving Experience http://www.aparat.com/v/ulORS/G-Class_Driving_Experience Fri, 15 Jun 2012 15:50:46 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/ulORS" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/228613-6295.jpg?6295);" class="video_thumb" id="video_thumb_228613" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> مقایسه GT-R و EVO X FQ-400 http://www.aparat.com/v/Dr0vb/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_GT-R_%D9%88_EVO_X_FQ-400 Thu, 07 Jun 2012 12:07:22 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Dr0vb" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/220577-9009.jpg?9009);" class="video_thumb" id="video_thumb_220577" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> Need for Speed Most Wanted (2) Announce Trailer http://www.aparat.com/v/lAR7n/Need_for_Speed_Most_Wanted_%282%29_Announce_Trailer Thu, 07 Jun 2012 11:53:54 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/lAR7n" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/220566-2867.jpg?2867);" class="video_thumb" id="video_thumb_220566" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> بی ام و زاگاتو http://www.aparat.com/v/G0dhI/%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D8%AA%D9%88 Thu, 07 Jun 2012 11:05:42 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/G0dhI" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/220539-8562.jpg?8562);" class="video_thumb" id="video_thumb_220539" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> تکنولوژی در Mercedes Benz Cencpt Style CoupeMercedes Benz Cencpt Style Coupe http://www.aparat.com/v/Kv2Fo/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_Mercedes_Benz_Cencpt_Style_CoupeMercedes_Benz_Cencpt_Style Thu, 31 May 2012 12:03:08 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Kv2Fo" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/213785-8971.jpg?8971);" class="video_thumb" id="video_thumb_213785" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> تست تصادف کمری با یاریس http://www.aparat.com/v/8B3o6/%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81_%DA%A9%D9%85%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3 Thu, 31 May 2012 11:50:15 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/8B3o6" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/213773-7988.jpg?7988);" class="video_thumb" id="video_thumb_213773" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> مقایسه پاگانی زوندا و بوگاتی ویرون http://www.aparat.com/v/Duoj5/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B2%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7_%D9%88_%D8%A8%D9%88%DA%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86 Thu, 31 May 2012 11:43:21 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/Duoj5" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/213763-128.jpg?128);" class="video_thumb" id="video_thumb_213763" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> Dark Side of the C63 AMG Black Series-Mercedes-Benz http://www.aparat.com/v/HcUtq/Dark_Side_of_the_C63_AMG_Black_Series-Mercedes-Benz Thu, 24 May 2012 08:03:47 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/HcUtq" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/206335-7515.jpg?7515);" class="video_thumb" id="video_thumb_206335" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> Bugatti Veyron vs Lamborghini Aventador vs Lexus LFA vs McLaren MP4-12C http://www.aparat.com/v/i6ecI/Bugatti_Veyron_vs_Lamborghini_Aventador_vs_Lexus_LFA_vs_McLaren Thu, 24 May 2012 06:34:28 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/i6ecI" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/206324-4207.jpg?4207);" class="video_thumb" id="video_thumb_206324" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> تست تصادف هیوندای جنسیس کوپه http://www.aparat.com/v/kiUmh/%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81_%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%B3_%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%87 Thu, 24 May 2012 05:53:08 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/kiUmh" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/206318-5309.jpg?5309);" class="video_thumb" id="video_thumb_206318" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> SUBARU BRZ LIMITED http://www.aparat.com/v/mTchB/SUBARU_BRZ_LIMITED Wed, 16 May 2012 16:10:20 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/mTchB" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/199361-3686.jpg?3686);" class="video_thumb" id="video_thumb_199361" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>این خودرو به یکی از زیباترین جاده های فرانسه به نام Napol