کانال شاینا http://www.aparat.com/name/shayna ویدیو هایی که کانال شاینا منتشر کرده است شاینا http://www.aparat.com/v/kOgVq Sun, 08 Jan 2012 15:19:38 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/kOgVq" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/kOgVq'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/20/99225_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_99225" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> نینی http://www.aparat.com/v/2sIQC Mon, 26 Dec 2011 20:09:37 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/2sIQC" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/2sIQC'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/19/90173_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_90173" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> نینی http://www.aparat.com/v/2qUrD Mon, 26 Dec 2011 19:19:50 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/2qUrD" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/2qUrD'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/19/90124_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_90124" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>