کانال سید مهدی حسینی http://www.aparat.com/name/smh1366/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C ویدیو هایی که کانال سید مهدی حسینی منتشر کرده است مدل جدید در آوردن تخم مرغ آب پز از پوستش ... بدون دردسر http://www.aparat.com/v/X2VHE/%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86_%D8%AA%D8%AE%D9%85_%D9%85%D8%B1%D8%BA_%D8%A2%D8%A8_%D9%BE%D8%B2_%D8%A7%D8%B2_%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B4 Wed, 20 Aug 2014 12:58:32 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/X2VHE" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1495565-2553.jpg?2553);" class="video_thumb" id="video_thumb_1495565" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> حاج منصور روضه حضرت زهرا سلام الله علیها http://www.aparat.com/v/emMZL/%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B6%D9%87_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D8%A7 Wed, 20 Aug 2014 12:56:36 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/emMZL" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1495556-1003.jpg?1003);" class="video_thumb" id="video_thumb_1495556" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>دعا میکنم منظور روضه حاجی رو نفهمین ... حسن حسین خانی - روضه ظهر شهادت حضرت زهرا(س) http://www.aparat.com/v/szqyN/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C_-_%D8%B1%D9%88%D8%B6%D9%87_%D8%B8%D9%87%D8%B1_%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%28%D8%B3%29 Mon, 14 Apr 2014 19:05:31 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/szqyN" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1124786-8654.jpg?8654);" class="video_thumb" id="video_thumb_1124786" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> وقتی مادرشهید، تصویر پسر دلبندش را می بیند... http://www.aparat.com/v/c7TtI/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%8C_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%AF%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B4_%D8%B1%D8%A7_%D9%85%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%AF... Mon, 14 Apr 2014 18:29:49 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/c7TtI" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/1124696-4612.jpg?4612);" class="video_thumb" id="video_thumb_1124696" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> آیا شما حضرت رقیه (س) رو می شناسی؟؟؟؟ http://www.aparat.com/v/egEBF/%D8%A2%DB%8C%D8%A7_%D8%B4%D9%85%D8%A7_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B1%D9%82%DB%8C%D9%87_%28%D8%B3%29_%D8%B1%D9%88_%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%9F%D8%9F%D8%9F%D8%9F Sun, 10 Nov 2013 08:40:18 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/egEBF" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/811557-432.jpg?432);" class="video_thumb" id="video_thumb_811557" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>حتماً ببینید... آیا کسی به این زن بدهکار است؟ http://www.aparat.com/v/s8QBt/%D8%A2%DB%8C%D8%A7_%DA%A9%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D9%86_%D8%B2%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sun, 13 Oct 2013 11:57:53 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/s8QBt" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/769930-3974.jpg?3974);" class="video_thumb" id="video_thumb_769930" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>در انتهای یکی از کوچه های صمیمی شهر خواندن خطبه عقد دختر و پسر جوان توسط مقام معظم رهبری http://www.aparat.com/v/nSlKf/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86_%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D9%87_%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85 Tue, 08 Oct 2013 10:40:30 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/nSlKf" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/762575-6353.jpg?6353);" class="video_thumb" id="video_thumb_762575" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> حتماً ببینید... لذت بخش ترین نوحه سنگین عمرم http://www.aparat.com/v/cP8Fe/%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%8B_%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF..._%D9%84%D8%B0%D8%AA_%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%AD%D9%87_%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%85 Wed, 25 Sep 2013 20:18:42 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/cP8Fe" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/744551-9000.jpg?9000);" class="video_thumb" id="video_thumb_744551" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>محمدرضا بذری-شب چهار محرم- 90 بی وفا بارون جات خالی بود کرببلا بارون http://www.aparat.com/v/WPXaC/%D8%A8%DB%8C_%D9%88%D9%81%D8%A7_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%A7_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86 Wed, 25 Sep 2013 19:38:06 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/WPXaC" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/744506-6112.jpg?6112);" class="video_thumb" id="video_thumb_744506" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>محمدرضا بذری شب ششم محرم 90 هر کی گوش نده از دستش رفته :) شور شب 21 رمضان 92 سید مهدی حسینی http://www.aparat.com/v/XcYW8/%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%B4%D8%A8_21_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86_92_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C Fri, 13 Sep 2013 19:46:42 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/XcYW8" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/725488-7186.jpg?7186);" class="video_thumb" id="video_thumb_725488" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>هیئت عشاق الزهرا (س) شهرستان قاین سنگین ضربه ای شب 21 رمضان 92 سید مهدی حسینی http://www.aparat.com/v/c89lA/%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%A8_21_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86_92_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C Fri, 13 Sep 2013 19:00:52 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/c89lA" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/725444-7274.jpg?7274);" class="video_thumb" id="video_thumb_725444" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>هیئت عشاق الزهرا (س) شهرستان قاین نوحه سنگین شب 21 رمضان 92 سید مهدی حسینی http://www.aparat.com/v/4lvjM/%D9%86%D9%88%D8%AD%D9%87_%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A8_21_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86_92_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C Fri, 13 Sep 2013 18:50:26 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/4lvjM" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/725427-6022.jpg?6022);" class="video_thumb" id="video_thumb_725427" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>هیئت عشاق الزهرا (س) شهرستان قاین روضه خوانی برای حضرت زهرا(س) http://www.aparat.com/v/BlTX6/%D8%B1%D9%88%D8%B6%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%28%D8%B3%29 Sat, 24 Aug 2013 13:45:09 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/BlTX6" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/693847-877.jpg?877);" class="video_thumb" id="video_thumb_693847" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>هر کی نبینه بعدها فقط و فقط خودش رو شماتت کنه ... لحظه جون دادن یک جانباز شیمیایی... http://www.aparat.com/v/AD4j9/%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87_%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86_%DB%8C%DA%A9_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C... Fri, 12 Apr 2013 18:47:58 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/AD4j9" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/512457-3790.jpg?3790);" class="video_thumb" id="video_thumb_512457" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>بخدا شرمنده ام رفیق امیرعباس ناهیدی در کربلای معلی... مدح حضرت زینب (س) http://www.aparat.com/v/Tjd3t/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AF%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C..._%D9%85%D8%AF%D8%AD_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8_%28%D8%B3%29 Tue, 11 Dec 2012 09:48:34 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/Tjd3t" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/393676-1712.jpg?1712);" class="video_thumb" id="video_thumb_393676" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>حسین بود و تو بودی و خواهری کردی روضه کشنده و جانسوز حضرت رقیه(س) امیرعباس ناهیدی http://www.aparat.com/v/5pTjA/%D8%B1%D9%88%D8%B6%D9%87_%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%88_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B2_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B1%D9%82%DB%8C%D9%87%28%D8%B3%29_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AF%DB%8C Sun, 09 Dec 2012 13:06:07 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/5pTjA" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/391639-3573.jpg?3573);" class="video_thumb" id="video_thumb_391639" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>خدائیش تاحالا اینجور روضه ای از یک کودک نشنیده بودم... اگه دلتون شکست برا همه دعا کنید حمله به ایران در نسخه جدید angry birds پرندگان خشمگین http://www.aparat.com/v/SouQe/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_angry_birds_%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86 Sat, 01 Sep 2012 17:05:39 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/SouQe" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/307860-4862.jpg?4862);" class="video_thumb" id="video_thumb_307860" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>ببینید چطوری حمله به ایران رو به بازی پرندگان خشمگین angry birds کشوندن... این هم از نسخه جدید انگری بیردز... نسخه جدید angry birds سینه زنی... شب تاسوعا http://www.aparat.com/v/ZiD1X/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%B2%D9%86%DB%8C..._%D8%B4%D8%A8_%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A7 Sat, 25 Aug 2012 17:25:06 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/ZiD1X" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/300551-7501.jpg?7501);" class="video_thumb" id="video_thumb_300551" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> گوش بده اگه لذت نبردی نفرینم کن... هر که دارد به سرش شور و نوا بسم الله http://www.aparat.com/v/ZV7HU/%DA%AF%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%AF%D9%87_%D8%A7%DA%AF%D9%87_%D9%84%D8%B0%D8%AA_%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%85_%DA%A9%D9%86..._%D9%87%D8%B1_%DA%A9%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Sat, 25 Aug 2012 17:17:36 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/ZV7HU" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/300545-9863.jpg?9863);" class="video_thumb" id="video_thumb_300545" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>کربلایی محمد رضا بذری - شب ششم محرم 1390 - هیئت یا فاطمه الزهرا(س) بابل ببین چه نمکی می ریزه و چه درد دلی می کنه با امام زمان(عج) http://www.aparat.com/v/6crUf/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86_%DA%86%D9%87_%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C_%D9%85%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%88_%DA%86%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%AF_%D8%AF%D9%84%DB%8C_%D9%85%DB%8C Thu, 23 Aug 2012 19:41:50 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/6crUf" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/298764-6802.jpg?6802);" class="video_thumb" id="video_thumb_298764" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> شب هفت محرم 90 سید مهدی حسینی هیئت عشاق الزهرا (س) قاین http://www.aparat.com/v/ypDIB/%D8%B4%D8%A8_%D9%87%D9%81%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85_90_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA_%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7 Wed, 22 Aug 2012 20:38:21 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/ypDIB" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/297941-5337.jpg?5337);" class="video_thumb" id="video_thumb_297941" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>تا ابد دم زدن از نام شما را عشق است شب تاسوعا90 سید مهدی حسینی هیئت عشاق الزهرا(س) http://www.aparat.com/v/E0lhx/%D8%B4%D8%A8_%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A790_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA_%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%28%D8%B3%29 Wed, 22 Aug 2012 20:33:09 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/E0lhx" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/297936-1609.jpg?1609);" class="video_thumb" id="video_thumb_297936" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> شب سوم محرم 90 -هیئت عشاق الزهرا(س) قاین- سید مهدی حسینی http://www.aparat.com/v/B2UJu/%D8%B4%D8%A8_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85_90_-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA_%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%28%D8%B3%29_%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%86-_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C Wed, 22 Aug 2012 20:28:51 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/B2UJu" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/297933-5606.jpg?5606);" class="video_thumb" id="video_thumb_297933" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> واقعی - یک حرف جالب و شنیدنی و جدی از امام خمینی (ره) http://www.aparat.com/v/HlAYw/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C_-_%DB%8C%DA%A9_%D8%AD%D8%B1%D9%81_%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D9%88_%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D8%AC%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D8%B2 Tue, 21 Aug 2012 21:03:09 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/HlAYw" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/296965-4984.jpg?4984);" class="video_thumb" id="video_thumb_296965" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> حاج حسن خلج- روضه ای جانسوز و کشنده از حضرت زهرا(س)-مظلومیت امیرالمومنین(ع) http://www.aparat.com/v/F3HKD/%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AC-_%D8%B1%D9%88%D8%B6%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B2_%D9%88_%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA Tue, 21 Aug 2012 21:01:46 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/F3HKD" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/296964-434.jpg?434);" class="video_thumb" id="video_thumb_296964" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> آسید احمد نجفی - عظمت امیرالمومنین(ع)-نشر بدید این کلیپ رو http://www.aparat.com/v/lZRc0/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C_-_%D8%B9%D8%B8%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86%28%D8%B9%29-%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE_%D8%B1%D9%88 Tue, 21 Aug 2012 20:59:09 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/lZRc0" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/296961-5615.jpg?5615);" class="video_thumb" id="video_thumb_296961" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>یعنی از دیدن و گوش دادن این کلیپ من سیر نمیشم--- شیعه مولا با افتخار زیاد این کلیپ رو گوش کن- لطفاً نشر بدید این کلیپ رو